Системи масового обслуговування
Характеристики ефективності функціонування СМО
Основні характеристики СМО
Вхідний потік вимог
Характеристики СМО
Одноканальна СМО
Граф станів одноканальної СМО
Рівняння Колмогорова
Одноканальна СМО
Одноканальна СМО з обмеженою чергою
Багатоканальна СМО з відмовами
Багатоканальна СМО з обмеженою чергою
Багатоканальна СМО з обмеженою чергою
Побудова часової діаграми СМО
Визначення основних характеристик ефективності роботи СМО
Визначення основних характеристик ефективності роботи СМО
Визначення основних характеристик ефективності роботи СМО
Визначення основних характеристик ефективності роботи СМО
229.00K
Категория: ИнформатикаИнформатика

Системи масового обслуговування

1. Системи масового обслуговування

2. Характеристики ефективності функціонування СМО

середня кількість вимог, які система може обслужити за
одиницю часу;
середній відсоток вимог, які не були обслужені;
ймовірність того, що вимогу, яка надійшла до системи,
буде прийнято для обслуговування;
середній час очікування вимоги в черзі;
закон розподілу часу очікування;
середня кількість вимог у черзі;
закон розподілу числа вимог у черзі;
коефіцієнт завантаження пристрою для обслуговування;
середня кількість пристроїв, зайнятих обслуговуванням.

3. Основні характеристики СМО

вхідний потік вимог – вимоги, які
надходять до СМО на обслуговування;
дисципліна черги;
механізм обслуговування, правила, за
якими здійснюється обслуговування;
вихідний потік вимог – вимоги, які
залишають систему;
режими роботи системи.

4. Вхідний потік вимог

Регулярний
Δt1 = Δt2 = …= Δtn , де Δti = const
Випадковий
Δt1 ≠ Δt2 ≠ …≠ Δtn , де Δti = var
Стаціонарний
x(t1 + b) – x(tb), x(t2 + b) – x(tb), … , x(tn + b) – x(tb)
Ординарний
lim
t i 0
Pj ti
ti
0
Незалежний (відсутність післядії)

5. Характеристики СМО

Функція розподілу часу обслуговування V(t)
V t 1 e t
де
1
-інтенсивність обслуговування
tобсл.
Інтенсивність вхідного потоку - λ
1
tнадх.

6. Одноканальна СМО

Одноканальна СМО з
відмовами
Одноканальна СМО з
обмеженою чергою
Одноканальна СМО з
очікуванням
Одноканальна СМО з
обмеженим часом очікування

7. Граф станів одноканальної СМО

S0 – канал вільний (очікування)
S1 – канал зайнятий (обслуговування)
P0 – ймовірність, що канал вільний
Р1 – ймовірність, що канал зайнятий.

8. Рівняння Колмогорова

Розв’язок системи має вигляд:
При
, тому
Ймовірність відмов:
Pв P1 1 P0 1

9.

ЗАДАЧА1. Нехай одноканальна СМО – це процесор.
Інтенсивність потоку задач – λ = 1,0 в хв. Середній час
обслуговування – 1,8 хв. Потік заявок і потік
обслуговування – найпростіші. Визначити в установленому
режимі:
відносну пропускну здатність;
абсолютну пропускну здатність;
ймовірність відмов.
1. Інтенсивність потоку обслуговування
2. Відносна пропускна здатність
q
3. Абсолютна пропускна здатність
1
tобсл.
1
0.555
1.8
0.555
0.356
1 0.555
A q 1 0.356 0.356
4. Рвід = 1 – q = 1 – 0.356 = 0.644
5. Номінальна пропускна здатність

10. Одноканальна СМО

Основні характеристики для одноканальної системи з відмовами:
1. Ймовірність простою системи
2. Ймовірність відмов системи
3. Коефіцієнт завантаження пристрою
P0
Pв P1 1 P0
4. Відносна та абсолютна пропускні здатності системи

11. Одноканальна СМО з обмеженою чергою

1
N 1
1
2. Ймовірність знаходження системи в стані n
1. Ймовірність простою системи
P0
Pn P0 n ,
Pn
1
,
N 1
3. Ймовірність відмовлення в обслуговуванні заявки:
4. Відносна пропускна здатність СМО:
якщо 1,
при
1.
Pvid PN
q 1 Pvid
5. Середнє число заявок, що знаходяться в СМО:
Lc
6. Середній час перебування заявки в СМО:
Тc
7. Середня тривалість перебування заявки у черзі:
8. Середнє число заявок у черзі (довжина черги):
N
nPn
n 0
Lc
1 PN
Тq Тc
1
Lq 1 PN Т q
n 1,2,..., N ,

12. Багатоканальна СМО з відмовами

1. Ймовірність простою системи:
P0
1
n
k
k!
k 0
2. Ймовірність того, що зайнято рівно k каналів обслуговування:
Pk
k P0
k!
3. Середнє число каналів, зайнятих обслуговуванням:
Кc 1 Pvid
4. Ймовірність відмов, абсолютну та відносну пропускні здатності.

13. Багатоканальна СМО з обмеженою чергою

n - кількість пристроїв обслуговування;
m – кількість вимог в системі;
u – ємність буфера.
1. Ймовірність простою системи:
m!
m!
Р0
k n
k 1 k ! (m k )! k n 1 n n! (m k )!
n
k
m
k
1
2. Ймовірність того, що в СМО зайнято точно k пристроїв обслуговування:
k
m!
Рk
P0
k ! (m k )!
, для (1≤k≤n)

14. Багатоканальна СМО з обмеженою чергою

3. Ймовірність того, що в системі знаходиться k задач, коли зайняті всі пристрої
обслуговування:
k
m!
Pk k n
P0
, для (n<k≤m)
n n! (m k )!
4. Середня довжина черги:
k
(k n) m!
Lq k n
P0
n! (m k )!
k n 1 n
m
5. Середнє число задач, що знаходяться в системі:
k
k
m
n
m!
k m!
M в
k n
P0
(
k
1)!
(
m
k
)!
n
n
!
(
m
k
)!
k n 1
k 1

15. Побудова часової діаграми СМО

16. Визначення основних характеристик ефективності роботи СМО

1.
Ймовірність обслуговування вимоги:
P
2.
N об 10
0,18 вимоги / хв
Tсп 55
Ймовірність відмови в обслуговуванні:
P
4.
N об 10
0,83
N
12
Пропускна здатність СМО:
X
3.
об
від
N від 2
0,166
N
12
Імовірність того, що вимога застане 2 пристрої вільними:
P 0
Т віл 3
0,05
Т сп 55

17. Визначення основних характеристик ефективності роботи СМО

5. Ймовірність того, що обслуговуванням зайнятий тільки один пристрій:
Т 1з Т з2 3 6 4
P 1
0,236
Т сп
55
6. Ймовірність того, що обслуговуванням зайняті 2 пристрої:
Т 1з 2 39
P 2
0,709
Т сп 55
7. Середня кількість пристроїв зайнятих обслуговуванням:
N пр 0 Р0 1 Р1 2 Р2 1,654
8. Ймовірність того, що в черзі відсутні вимоги:
Pчер
0
Т чер
Т сп
30
0,545
55

18. Визначення основних характеристик ефективності роботи СМО

9. Ймовірність того, що в черзі 1 вимога:
P
1
чер
1
Т чер
Т сп
6 4 11 9 18 16 27 23 33 30 39 35 17 0,309
55
55
10. Імовірність того, що в черзі 2 вимоги:
P
2
чер
2
Т чер
Т сп
9 8 13 11 23 18
55
8
0,145
55
11. Середня кількість вимог в черзі:
Nчер 0 Р00 1 Р10 2 Р20 0,6
12. Середній час перебування вимог в черзі:
10

t
і 1
іч
N об
3 5 3 7 9 3 4 33
3,3 хв
10
10

19. Визначення основних характеристик ефективності роботи СМО

13. Середній час обслуговування вимоги пристроями:
10

t
і 1
іоб
N об
91
9,1 хв
10
14. Загальний середній час перебування вимоги у СМО:
Т tоб tч 9,1 3,3 12,4 хв
15. Середня кількість вимог у системі обслуговування:
N N n N ч 0,6 1,654 2,254
English     Русский Правила