Информатика негіздерін оқытуға қажетті құжаттар
Мазмұны:
Информатика негіздерін оқытуға қажетті құжаттар
Жалпы білім берудің Мемлекеттік стандарты төмендегі қызметтер түрлерін:
Жалпы білім берудің мемлекеттік стандарты:
Стандарт құрылымы талапқа сәйкес төмендегідей бөлімдерден тұрады:
Информатиканың базалық курсының құрылымын мына мазмұндық сызықтар (бағыттар) құрайды:
85.26K
Категория: ИнформатикаИнформатика

Информатика негіздерін оқытуға қажетті құжаттар

1. Информатика негіздерін оқытуға қажетті құжаттар

ИНФОРМАТИКА
НЕГІЗДЕРІН ОҚЫТУҒА
ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР
Орындаған:
Рахатжан
Рийган

2. Мазмұны:

МАЗМҰНЫ:
1. Информатика негіздерін оқытуға қажетті құжаттар
2. Жалпы білім берудің Мемлекеттік стандарты төмендегі
қызметтер түрлері
3. Жалпы білім берудің мемлекеттік стандарты
4. Стандарт құрылымы
5. Информатиканың базалық курсының құрылымы

3. Информатика негіздерін оқытуға қажетті құжаттар

ИНФОРМАТИКА НЕГІЗДЕРІН
ОҚЫТУҒА ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР
Жалпы білім берудегі оның ішінде информатиканы оқытуға
қажетті нормативті құжаттарға мыналар жатады: - ҚР «Білім
туралы» Заңы – бұл білім берудегі ең басты нормативті құжат; Мемлекеттік білім стандартында – жалпы білім берудің негізгі
бағдарламасының мазмұнынының міндетті минимумын
анықтайтын мөлшер мен талаптар, білім алушының оқу
жүктемесінің максимальды көлемі, білім беретін мекемелерді
бітірушілердің дайындық деңгейі, сондай-ақ, білім беру процесін
қамтамасыз етуге қойылатын негізгі талаптар (оның ішінде оның
материалдықтехникалық , оқу-зертханалық, ақпараттықәдістемелік, кадрлық жабдықтау) айқындалады.

4. Жалпы білім берудің Мемлекеттік стандарты төмендегі қызметтер түрлерін:

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК
СТАНДАРТЫ ТӨМЕНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕР ТҮРЛЕРІН:
- барлық азаматтардың бірдей мүмкіндікте сапалы білім алуын;
- Қазақстан Республикасында білім кеңістігінің бірдейлігін;
- білім алушының шамадан көп жүктемеден, олардың психикалық
және физикалық денсаулығын сақтауын қорғауды;
- білім беру бағдарламаларының жалпы білім берудің әр
сатысындағы сабақтастығын, кәсіптік білім алу мүмкіндігін;
- білім алушының әлеуметтік қорғалуын;
- педагогтардың әлеуметтік және кәсіби қорғалуын қамтамасыз
етеді.
Мемлекет білім беру мекемелеріндегі мемлекеттік стандартпен
айқындалып берілетін жалпы білімнің қолжетімділігіне және
ақысыздығына кепілдік береді.

5. Жалпы білім берудің мемлекеттік стандарты:

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ
МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТЫ:
- базистік оқу жо спарын дайындаудың, бастапқы, жалпы негізгі
және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын, білім беру
мекемелерінің оқу жо спарларын, оқу пәндерінің
бағдарламаларын жасаудың;
- білім беретін мекемелерді бітірушілердің дайындық деңгейін
объективті бағалаудың;
- білім беретін мекемелердің қызметін объективті бағалаудың;
- ҚР аумағында жалпы білім беру туралы құжаттың
эквиваленттілігін (но стрификация) орнатудың;
- білім беретін мекемелерде оқу процесін айқындайтын, оқу
бөлмелерін жабдықтауға қойылатын талаптарды орнатудың негізі
болып табылады.

6.

Базистік оқу жоспары (БОЖ) – негізгі мемлекеттік нормативті
құжат ретінде, мемлекеттік стандарттың құрама бөлігі болып,
сондай-ақ нақты білім беретін мекемелердің оқу жоспарының
негізі және оның финанстық жабдықталуының басты құжаты
болып табылады;
Білім беретін мекемелердің оқу жоспары – БОЖ негізінде
дайындалады.
Оқу бағдарламасы – оқу пәні бойынша білім, біліктілік және
дағды мазмұнын, негізгі дүниетанымдық ілімді оқыту логикасын
ашатын, оларды оқытуға жұмсалынатын уақыт мөлшері,
тақырыптар реті мен сұрақтар көрсетілген нормативті құжат.
Бұйрықтар, жарлықтар, әдістемелік хаттар т.б. – білім беру
басқармалары шығаратын құжаттар.

7. Стандарт құрылымы талапқа сәйкес төмендегідей бөлімдерден тұрады:

СТАНДАРТ ҚҰРЫЛЫМЫ ТАЛАПҚА СӘЙКЕС
ТӨМЕНДЕГІДЕЙ БӨЛІМДЕРДЕН ТҰРАДЫ:
- қолданылу аймағы;
- нормативті сілтемелер; анықтамалар мен қысқартылған
сөздер;
- жалпы ережелер, информатика пәнінің жалпы сипаттамасы; оқу бағытының түрлері мен мазмұны;
- информатикадан оқу жүктеме сінің көлемі;
- информатикадан білім берудің базалық мазмұны;
- оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар;
- оқу үрдісін ұйымдастыру мен оны жүзеге асыру шарттарына
қойылатын талаптар.

8. Информатиканың базалық курсының құрылымын мына мазмұндық сызықтар (бағыттар) құрайды:

И Н Ф О Р М АТ И К А Н Ы Ң БАЗ А Л Ы Қ КУ Р С Ы Н Ы Ң Қ Ұ Р Ы Л Ы М Ы Н
М Ы Н А М АЗ М Ұ Н Д Ы Қ С Ы З Ы Қ ТА Р ( БА Ғ Ы Т ТА Р ) Қ Ұ РА Й Д Ы :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
ақпарат және ақпараттық процесстер сызығы;
ақпаратты ұсыну сызығы;
компьютер бағыты сызығы;
формализациялау және модельдеу сызығы;
алгоритмдеу және бағдарламалау сызығы;
ақпараттық технологиялар сызығы.

9.

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
English     Русский Правила