Презентація стандарту в галузі управління проектами PRINCE2
Історія стандарту
Структура стандарту PRINCE2
Принципи PRINCE2
Принципи, що визначають PRINCE2
Принципи, що визначають PRINCE2
Теми PRINCE2
Теми PRINCE2 описують вміст специфічних функцій управління, які дають відповіді на наступні питання:
Процеси PRINCE2
Процеси PRINCE2
Процеси PRINCE2
Згідно з одним із принципів PRINCE2, метод повинен бути адаптований і / або впроваджений в організації з урахуванням конкретних умов ведення п
Переваги PRINCE2
Переваги використання PRINCE2
Недоліки стандарту PRINCE2
Реалізація проекту відповідну до стандарту PRINCE2
Висновки
1.61M
Категория: МенеджментМенеджмент

Стандарт у галузі управління проектами Рrince 2

1. Презентація стандарту в галузі управління проектами PRINCE2

Виконала студентка 53-УП групи Астахова Є.В.

2. Історія стандарту

Стандарт PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments - проекти в контрольованому
середовищі) був розроблений у 1989 р Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA)
у Великобританії як стандарт для керування IT проектом; нині широко використовується і є
стандартом для керівництва проектами у Великобританії. З 1996 р PRINCE2 застосовується в
якості стандарту управління проектами у Великобританії, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі,
Австралії, Нової Зеландії, Гонконгу, Сінгапурі, Малайзії, ПАР, Хорватії, Польщі та деяких
інших країнах. Найбільшого поширення PRINCE2 отримав у державному секторі, у фінансовій,
телекомунікаційній та електронної галузях. Останні зміни були здійснені в 2002 році
організацією OGC (Office for Government Commerce).

3. Структура стандарту PRINCE2

PRINCE2 містить у собі 4 основні елементи:
Принципи, Процеси, Теми і Адаптація.
Процеси та Теми дуже близькі, це описи
управлінських
процесів
необхідних
для
проектного управління. Основні відмінності
полягають в тому, що Теми це постійно діючі
процеси, Процеси ж мають визначені точки
ініціації і завершення. Всі Процеси та Теми тісно
взаємодіють між собою під час всього ходу
проекту.
Стандарт складається з описів набору принципів,
тем управління, процесної моделі етапів
життєвого циклу проекту і посібника з
застосування методу в унікальних умовах
середовища проекту.

4. Принципи PRINCE2

Сім принципів PRINCE2 утворюють основу належної практики учасників проектів, яка
забезпечує використання методу в обсязі, сприятливому успішності проекту, не
деталізуючи все до дрібниць, але й не упускаючи найважливіші моменти.Якщо якийсь із
принципів не виконується, то це не проект PRINCE2. Саме дотримання принципів
визначає проект.
Принципи PRINCE2 характеризуються як:
Універсальність в
тому, що вони
застосовуються до
кожного проекту
Обгрунтованість у
тому, що вони доведені
на практиці протягом
багатьох років
Розширює можливості,
оскільки вони дають
додаткову впевненість і
здатність впливати на
методи ведення проекту.

5. Принципи, що визначають PRINCE2

1. Постійна оцінка доцільності: гарантує безперервну відповідність проекту цілям організації, її
стратегії і прагненню до отримання бажаних вигод.
2. Облік попереднього досвіду: уроки проектів витягуються, фіксуються і враховуються при
плануванні та реалізації подальших дій протягом всього життєвого циклу проекту.
3. Визначення ролей та обов'язків: гарантує, що до проекту залучаються необхідні фахівці і що
всі учасники розуміють, що потрібно від них і чого вони можуть вимагати й очікувати від
інших.
4. Управління по стадіях: оскільки планування можливо тільки на тому рівні, на якому можна
управляти і робити прогнози, проекти PRINCE2 плануються, управляються і контролюються на
основі стадій. Протягом всього проекту в його ключових місцях передбачаються контрольні
точки.

6. Принципи, що визначають PRINCE2

5. Управління за відхиленнями: для кожного рівня управління встановлюються допустимі
межі відхилень (за термінами, вартістю та обсягом, за якістю, ризику і вигодам), в рамках яких
вони реалізують свої повноваження.
6. Акцент на продуктах: оскільки успішні проекти орієнтовані на результат, PRINCE2 робить
особливий акцент на опис, створення і приймання кінцевого результату проекту (який в
PRINCE2 називається продуктом).
7. Адаптація до оточення проекту: оскільки проектами в змінюється оточенні неможливо
управляти по незмінним шаблонах, процеси і теми повинні відповідати реально існуючих
умов реалізації проекту.

7. Теми PRINCE2

Теми PRINCE2 являють собою аспекти
управління проектами, які повинні існувати
безперервно протягом всього життєвого
циклу проекту. Теми PRINCE2 описують
важливі підходи до управління проектами,
які
повинні
застосовуватися
протягом
всього проекту. Теми застосовуються разом
з процесами.

8. Теми PRINCE2 описують вміст специфічних функцій управління, які дають відповіді на наступні питання:

Тема PRINCE2
Питання, на яке відповідає тема
Обгрунтування проекту Чому? (навіщо нам проект?)
Організація
Хто? (поділ обов'язків та відповідальності)
Якість
Що? (вимоги до продукту проекта, до його характеристик)
Плани
Як? Скільки? Коли? (календарний план + бюджет та інші
ресурси)
Ризики
Що якщо? (ідентифікація та управління ризиками)
Зміни
Який ефект?
Прогрес
Де ми зараз? Куди рухаємось? Чи необхідно ще щось вжити?

9. Процеси PRINCE2

PRINCE2 пропонує процессну модель управління проектом, що складається з 7 основних
процесів, необхідних для успішного досягнення цілей проекту. Процеси PRINCE2
регламентують діяльність, необхідну для ефективного управління проектом від початку
до закриття.

10. Процеси PRINCE2

1. Запуск проекту: передпроектні заходи, необхідні для прийняття рішення про необхідність проекту
і отримання схвалення на інвестування в ініціювання проекту.
2. Керівництво проектом: діяльність Ради проекту по здійсненню загального керівництва проектом:
сконцентрована на прийнятті найбільш важливих рішень і делегуванні прийняття щоденних
практичних рішень з управління проектом Менеджеру проекту.
3. Ініціювання проекту: діяльність, керована Менеджером проекту, яка повинна привести до
створення міцної основи проекту. Ключовим результатом цього етапу є комплект документації
ініціювання проекту, який включає в себе загальний план проекту і визначає вихідні дані для шести
цільових показників проекту: часу, вартості, якості, кордонів, ризиків і вигод.
4. Управління кордонами етапу: діяльність Менеджера проекту щодо забезпечення Ради проекту
інформацією, достатньою для оцінки успішності завершеного етапу, затвердження плану наступного
етапу, розгляду оновленого загального плану проекту, затвердження плану наступного етапу,
розгляду оновленого плану проекту та підтвердження триваючого відповідності проекту потребам
організації при прийнятному рівні ризиків.

11. Процеси PRINCE2

5. Управління етапом: діяльність Менеджера проекту з управління виконанням
проекту/створенням продукту протягом етапу і підготовка звітів про хід робіт і відхиленнях для
Ради проекту.
6. Управління створенням продукту: діяльність менеджера команди по деталізованому контролю
створення продуктів проекту і забезпечує зв'язок між Менеджером проекту і командою,що
виконуючоє роботи по проекту.
7. Закриття проекту: діяльність спрямована на завершення заключного етапу проекту. Менеджер
проекту керує процесами, які забезпечують кероване згортання проектної діяльності, приймання
залишилися продуктів, створення та передача вимог до експлуатації продуктів проекту.

12. Згідно з одним із принципів PRINCE2, метод повинен бути адаптований і / або впроваджений в організації з урахуванням конкретних умов ведення п

Згідно з одним із принципів PRINCE2, метод повинен бути адаптований і / або
впроваджений в організації з урахуванням конкретних умов ведення проекту.
Впровадження
(дії
по
модифікації Адаптація (дії команди управління проектом з
організації для вбудовування PRINCE2)
адаптації методу до умов конкретного проекту)
Фокус на:
- Розподілі відповідальності за процеси
- Доповненні правил / керівництв
- Модифікації стандартів (шаблонів, визначень)
- Навчанні та розвитку Інтеграції з бізнеспроцесами
- Інструментах
- Процесах незалежного контролю
Фокус на:
- Адаптації тем PRINCE2 (через стратегії і
контроль)
- Доповнення методології специфічними
деталями / термінологією
- Перегляд описів продуктів управління
- Перегляд опису ролей проекту PRINCE2
- Налаштування процесів відповідно до
вищеописаного

13. Переваги PRINCE2

PRINCE2 забезпечує наступні переваги:
-
може бути застосований до будь-якого типу проекту;
-
забезпечує єдність термінології і підходів;
-
легко інтегрується з іншими практиками і зі специфічними галузевими моделями і
методологіями;
-
фокусує управлінські зусилля на продукті проекту, що гарантує його створення відповідно до
узгоджених стандартами якості;
-
пропонує «управління за відхиленнями», що забезпечує ефективне використання часу
керівників;
-
гарантує безперервне увагу забезпеченню життєздатності та доцільності проекту.

14. Переваги використання PRINCE2

- універсальна мова управління, що використовується для координації між
менеджером проекту і вищим керівництвом, а також членами команди проекту
- є можливість замінити членів команди проекту, якщо виникне така
необхідність без шкоди для проекту.
- бізнес-обгрунтування проекту може автоматично контролюватися за
допомогою проведення контрольованого ініціювання, реалізації та
завершення проекту
- залучення вищого керівництва компанії / організації для прийняття ключових
рішень по проекту
- сувора система забезпечення якості управління проектами продуктів.

15. Недоліки стандарту PRINCE2

До недоліків можна віднести відсутність будь-якого регламентування з
боку методології підходів до управління контрактами поставок,
учасниками проекту та іншими процесами, які були винесені творцями
за рамки. Вважається, що кожен менеджер проекту вибирає власні
методи і підходи до подібної роботи.

16. Реалізація проекту відповідну до стандарту PRINCE2

У 2013 році Секретаріат кабінету міністрів Великобританії уклав з компанією
Capita угоду про ведення спільного бізнесу в рамках просування портфеля
професійних стандартів у галузі кращих практик управління, розроблених
британським Агентством з комунікацій та телекомунікацій.
До складу портфеля входив стандарт управління проектами PRINCE2 і
бібліотека з управління ІТ-сервісами ITIL, які широко використовуються
організаціями приватного сектора усього світу.

17.

Компанії Capita належить 51% акцій спільного підприємства, яке буде отримувати
дохід за рахунок сертифікації екзаменаційних і навчальних центрів, надання
послуг з прийому іспитів та продажу публікацій.
Голова секретаріату кабінету міністрів Великобританії Френсіс Мод заявив, що за
десять років спільне підприємство запрацює 500 млн фунтів стерлінгів всередині
країни і отримає близько 600 млн фунтів стерлінгів експортного доходу.
Спільне підприємство видає екзаменаційним і навчальним центрам акредитацію
на проведення навчання і прийом іспитів, а також самостійно виступає в якості
офіційного екзаменатора за програмами в області управління проектами.

18. Висновки

Отже, PRINCE2 - це стандарт в галузі управління проектами, який фокусується на
бізнес-обгрунтуванні проектів. Це гарантує, що проект, доцільність і
рентабельність якого малоймовірна, ніколи не буде реалізований. PRINCE2
продовжує здійснювати перевірку обгрунтованості у всіх його фазах, так що,
якщо яка-небудь умова зміниться в якийсь момент, то проект може бути
змінений відповідним чином або навіть зупинений зовсім. Методика PRINCE2
надає повну, перевірену модель процесів управління проектами. У поєднанні з
чітко визначеною організаційною структурою управління, він забезпечує
постійний контроль над усіма її аспектами. Вона фокусується на правильному
плануванні завдань, моніторингу розробки продуктів на всіх етапах проекту,
щоведе до спільного успіху проекту і досягненню бізнес-цілей.
English     Русский Правила