Кесте 1. «Кәсіпкерлік» терминіне әртүрлі көзқарастар эволюциясы
Кесте 2. Шағын бизнестің даму кезеңдері
Рис. XII .1. Схема, раскрывающая структуру загрязнения окружающей среды
Рассмотрим характер загрязнения окружающей среды и возможные нарушения здоровья человека на следующих примерах, приведенных в
Зависимость загрязнённости атмосферного воздуха от интенсивности движения автотранспорта
Рост заболеваемости бронхиальной астмой, аллергическим бронхитом, кожными заболеваниями на 1000 человек
Главный вывод: каждый человек в ответе за состояние земной природы перед будущем!
1.89M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Кәсіпкерлік қызметтің мәні

1.

1. Кәсіпкерлік қызметтің даму эволюциясы
2. Қазақстанда кәсіпкерліктің дамуы
3. Шағын бизнестің ерекшелігі және
мүмкіндіктері

2. Кесте 1. «Кәсіпкерлік» терминіне әртүрлі көзқарастар эволюциясы

Ғалымның аты-жөні,
Дайындалған теорияның негізгі түсінігі
басылымның шыққан жылы
Ричард Контиллион (1725ж)
Кәсіпкер – өзіне-өзі жұмыс тауып беретін адам;
Кәсіпкер тәуекелмен және беймәлім жағдайда жұмыс істейтін адам;
Кәсіпкер нарықтың талабына сай әрекет етуі қажет.
Николас Бауде (1767ж)
Кәсіпкер – ең алдымен инновация менеджері;
Кәсіпкерлер мен меншік иесінің арасында айырмашылық бар;
Кәсіпкерлерге қолдау көрсетіп, оларды арнайы оқыту керек.
Жан Батист Сэй (1810)
Кәсіпкерлік еңбек – еңбек, жер, капитал сияқты өндірістің негізгі факторы;
Кәсіпкерлер нақты моральды және кәсіби қасиетті меңгерулері қажет;
Кәсіпкер беймәлім жағдайда жұмыс істейді және ол кездесетін қиындықтарды
жеңе білуі керек.
Карл Менджер (1871)
Кәсіпкер шешім қабылдау кезінде 4 стадияны ескеруі қажет: ақпаратты жинау,
экономикалық есеп-қисап, өнімді таңдау және өндірістік жоспардың орындалуын
басқару.
Альфред Маршалл (1890)
Кәсіпкер мен менеджердің қызметтері әртүрлі, демек, оларға қойылатын талаптар
да әртүрлі;
Кәсіпкердің міндеті – еңбекті, капиталды қозғалысқа әкелу, жоспарды дайындау
және оның орндалуын ұйымдастыру.
Джозеф Шумпеттер (1910)
Кәсіпкерліктің мәні жаңа өндіріс күшін ұйымдастыруда;
Кәсіпкерлік қызметтің бағыттары: жаңа өнімдер немесе қызметтер; өндірістің жаңа
әдістері; жаңа нарықтық өткізу орындары; жаңа жабдықтау көздері;
ұйымдастырудың жаңа формалары;
Кәсіпкер – әлеуметтік-экономикалық инноватор;
Кәсіпкер өзінің еңбегімен пайданың жаңа түрі – кәсіпкерлік табысты шығарады.

3. Кесте 2. Шағын бизнестің даму кезеңдері

Кезеңдердің сипаттамасы
Шағын бизнестің дамуына кедергі болған негізгі проблемалар
Кезең 1. СССР кезінде шағын бизнестің дамуы (1986-1990)
1. Жаңа жеке меншік формаларын енгізу.
1. Шикізатқа және өндірістік алаңдарға қол жеткізу.
2. Кәсіпкерлік мәдениеттің қалыптасу 2. Кооперативтерді тіркеу кезіндегі бюрократтық кедергілер.
бастамасы.
Кезең 2. Қазақстанның әкімшілдік-әміршілдік жағдайдан нарықтық экономикаға өту кезіндегі шағын
бизнестің дамуы (1991-1996)
1. Қазақстанның суверенитетке қол жеткізуі. 1. Қолданыстағы нормативті-құқықтық негіздердің жетілдірілмеуі.
2. Барлық жеке меншік формаларда шағын 2. Кредиттік ресурстарға шектеулі қол жетімділік.
кәсіпорындардың күрт өсуі.
3. Жаңа кәсіпкерлердің білімінің жетіспеушілігі.
3. мемлекеттік меншіктерді жекешелендіру. 4. Әлеуметтік-экономикалық жағдайдың тұрақсыздығы.
5. Қолданыстағы заң және бағдарламалық құжаттардың нақты
орындалмауы.
6. Қолданыстағы заңдарға жиі өзгерістер енгізу.
7. Салық деңгейінің жоғары болуы.
8. Әкімшілдік кедергілердің бар болуы.
Кезең 3. Нарықтық жағдайдың қалыптасу кезінде шағын бизнестің дамуы (1997-2000)
1. Шағын бизнес секторында қызметті 1. Қаржылық және кредиттік ресурстарға қол жетілімділіктің
жандандыру.
аздығы.
2. Шағын бизнесті мемлекет тарапынан 2. Мемлекеттік органдардың еш себепсіз кәсіпорындардың
қолдауды күшейту.
қызметіне килігуі және өздерінің қызмет бабын пайдалануы.
3. Шағын бизнестің дамуының аймақтық 3. Салық деңгейінің өте жоғары болуы және оны жинау кезіндегі
аспектілерін күшейту.
түсініксіз жүйелер.
Кезең 4. Шағын бизнесті қолдау инфрақұрылымының даму кезеңі (2001-2006)
1. Шағын бизнесті қаржылық дамытуды 1. Әртүрлі органдар тарапынан негізсіз тексерулер.
екінші деңгейлі банктер мен микрокредиттік 2. Іскер серіктестерінің адалсыздығы.
ұйымдар арқылы дамыту.
3. Шағын бизнесті қолдау инфрақұрылымының тиімсіздігі.

4.

5.

6.

7.

8.

Понятие «здоровье человека», предложенное
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в
1968 г., включает состояние полного физического,
душевного, социального благополучия, а не только
отсутствие болезни или физических дефектов
человека. Такой подход учитывает, в какой мере
окружающая человека среда способствует
сохранению здоровья, предупреждению болезней,
обеспечивает нормальные условия труда и быта,
всестороннее гармоничное развитие. В связи с этим
здоровье человека чаще всего называют критерием
оценки, показателем качества жизни.
Назад
Далее

9.

Любое химическое вещество, биологический
вид, физический или информационный агент,
попадающий в окружающую среду или
возникающий в ней в количествах, выходящих за
рамки обычного содержания, называют
загрязнителем .
Назад
Далее

10. Рис. XII .1. Схема, раскрывающая структуру загрязнения окружающей среды

Назад
Далее

11. Рассмотрим характер загрязнения окружающей среды и возможные нарушения здоровья человека на следующих примерах, приведенных в

работе
«Окружающая среда и здоровье человека» (1979 г.)
Назад
Далее

12.

Пример 1. Источник загрязнения окружающей
среды - тепловая электростанция.
Компонент среды, подвергающийся загрязнению, атмосферный воздух.
Назад
Далее

13.

Основные загрязнители
Нарушения здоровья человека
Пыль, зола, содержащая
соединения кремния,
мышьяка, ванадия, свинца
и др. металлов.
Уменьшение вентиляционной способности и емкости
легких, повреждение слизистых оболочек глаз, верхних
дыхательных путей. Раздражение кожи. Повышение
смертности от рака легких и кишечника. Повышение
заболеваемости тонзиллитом, фарингитом, ринитом.
Сажа, являющаяся
носителем смолистых
веществ, в том числе
бензапирена.
Сернистый ангидрид,
двуокись серы.
Окислы азота
Назад
Повышение заболеваемости раком легкого.
Поражение органов дыхания. Респираторные
заболевания. Повышенная восприимчивость к
инфекциям, нарушения обмена веществ. Аллергические
реакции. Повышенная утомляемость, снижение памяти,
замедление восприятия.
Резкое раздражение легких, дыхательных путей,
возникновение в них воспалительных процессов.
Далее

14.

Пример 2. Источник загрязнения окружающей
среды - автомобильный транспорт.
Компонент среды, подвергающийся загрязнению, атмосферный воздух
Назад
Далее

15.

Основные
загрязнители
Нарушения здоровья человека
Углеводороды, в том
числе бензапирен
Раздражение дыхательных путей, появление тошноты,
головокружения, сонливости. Возникновение авитаминоза у
детей, злокачественные новообразования
Окись углерода
Снижение способности крови к переносу кислорода из
легких к тканям тела. Нарушения обменных процессов
организма, центральной нервной системы. У пешеходов в
часы пик - общее недомогание, психомоторные нарушения.
Окислы азота
Возникновение воспалительных процессов легких и
дыхательных путей. Головокружение, потеря сознания,
рвота, одышка. В случае двуокиси азота появление кашля,
насморка. У детей - повышение респираторной
заболеваемости.
Озон
Раздражение слизистой оболочки глаз, хронические
изменения в легких, воспалительные процессы в них.
Головная боль, быстрая утомляемость.
Аэрозоль свинца
Назад
Свинцовая интоксикация, вплоть до летального исхода. У
детей - замедленный рост, анемия, повышенная моторная
активность, снижение внимания, повышенная
раздражительность, обидчивость, неправильная походка,
нарушение равновесия, мышечная слабость.
Далее

16.

Экологическое воздействие автотранспорта на здоровье
человека зависит от количества выбрасываемых веществ,
уровня превышения предельно допустимых концентраций,
длительности пребывания человека вблизи автомагистралей.
В Калининграде, по данным Государственного комитета по
охране окружающей среды, выбросы от автотранспорта за
последние годы возрастают. С 1993 по 1996 г. они увеличились в
Калининграде в 2,4 раза, в области в 1,6. Анализ проб воздушной
среды показывает, что качество воздуха ухудшается. В нем
присутствуют окись углерода, углеводороды, двуокись азота,
свинец. Так, если в 1989 г. в выбросах автотранспорта в целом
по области окислы азота присутствовали в количестве 3-4 тыс. т,
то в 1995 - 7-8 тыс. т. Процент превышения предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ на
автомагистралях и вблизи них в последние годы составляет 1116 % .
Назад
Далее

17. Зависимость загрязнённости атмосферного воздуха от интенсивности движения автотранспорта

Рост заболеваемости бронхиальной астмой,
аллергическим бронхитом, кожными
заболеваниями на 1000 человек
35
1.
2.
3.
4.
5.
Красноармейский район
Кировский район
Центральный район
Краснооктябрьский район
Тракторозаводский район
30
25
20
15
10
5
0
1
Назад
2
3
4
5
Далее

18. Рост заболеваемости бронхиальной астмой, аллергическим бронхитом, кожными заболеваниями на 1000 человек

Главный вывод: каждый человек в от вет е
за сост ояние земной природы перед
будущем!
Писатель Анатоль Франс сказал: «Разум, если даже его
притесняют, пренебрегают им, в конечном счёте всегда
одерживает верх, ибо жить без него невозможно».
Так будем же жить честно и с честью выполним возложенные
на нас обязанности по охране окружающей среды. Ибо мы
существа разумные.
Назад
На начало

19. Главный вывод: каждый человек в ответе за состояние земной природы перед будущем!

Назад

20.

Назад

21.

Назад

22.

Назад

23.

Назад

24.

Назад

25.

Назад

26.

Назад
English     Русский Правила