18.96M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Звуки Х и ХЬ, буква Х

1.

авторы: Граб Л.М., Курышова В.В.

2.

Х
1
Х
2
1
2
1
3
4
5

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ах хо ух
хы эх хи
ха их ху

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ухо уха муха му хи
пихта хомяк мох
тахта химия хаты
хобот мхи кухня

28.

ухо у ха му ха мухи
пихта хомяк мох
тахта химия хаты
хобот мхи кухня

29.

у хо уха муха мухи
пихта хомяк мох
тахта химия хаты
хо бот мхи кухня

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

авторы: Граб Л.М., Курышова В.В.
Буква
Х
обозначает
2
звука:
Х
,
иХ.
Звук Х – согласный, твёрдый,
глухой.,
Звук Х – согласный, мягкий,
глухой.
English     Русский Правила