Розробка заходів щодо зниження собівартості продукції на підприємстві
Таблиця 1 Класифікація показників собівартості
Рис. 1 Класифікація витрат за ознаками
Таблиця 2 Основні техніко-економічні показники роботи ТОВ «Черкасихліб ЛТД» за 2012-2014рр.
Таблиця 3 Платоспроможність (фінансова стійкість) ТОВ «Черкасихліб ЛТД» за 2012-2014рр.
Таблиця 4 Показники ліквідності ТОВ «Черкасихліб ЛТД» за 2012-2014рр.
Таблиця 5 Показники ділової активності ТОВ «Черкасихліб ЛТД» за 2012-2014рр.
Таблиця 6 Показники рентабельності ТОВ «Черкасихліб ЛТД» за 2012-2014рр.
Таблиця 7 Вплив заходу на результати діяльності ТОВ «Черкасихліб ЛТД»
Дякую за увагу!
276.00K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Собівартість продукції

1. Розробка заходів щодо зниження собівартості продукції на підприємстві

Студентка
Керівник
Кондратенко А.В.
Рибачук-Ярова Т.В.

2. Таблиця 1 Класифікація показників собівартості

Ознака класифікації
Показник
Цехова собівартість
Місце виникнення витрат
Виробнича собівартість
Повна собівартість
Середньомісячна собівартість
Тривалість періоду
Квартальна собівартість
Середньорічна собівартість
Планова собівартість
Метод розрахунку
Нормативна собівартість
Фактична собівартість
Собівартість одиниці продукції
Собівартість порівнянної продукції
Об’єкти розрахунку
Собівартість непорівнянної продукції
Собівартість усієї товарної продукції (витрати на одну гривню
товарної продукції)

3. Рис. 1 Класифікація витрат за ознаками

ОЗНАКИ
ВИТРАТИ
За центрами
відповідальності (місцем
виникнення)
Виробництва, цеху, дільниці, служби
За видами продукції,
робіт, послуг
На вироби, типові представники виробів,
групи однорідних виробів, одноразові
замовлення, напівфабрикати, валову,
товарну, реалізовану продукцію
За єдністю складу
Прості, комплексні
За видами витрат
За економічними елементами, за статтями
калькуляції
За способом
перенесення витрат на
продукцію
Прямі, непрямі
За ступенем впливу
обсягу виробництва на
рівень витрат
Змінні, постійні
За календарними
періодами
Поточні, майбутні, одноразові
За доцільністю
витрачання
Продуктивні, непродуктивні
За включенням витрат
до собівартості
продукції
Основні, накладні
Рис. 1 Класифікація витрат за ознаками

4. Таблиця 2 Основні техніко-економічні показники роботи ТОВ «Черкасихліб ЛТД» за 2012-2014рр.

Таблиця 2
Основні техніко-економічні показники роботи ТОВ «Черкасихліб ЛТД» за 20122014рр.
Найменування показників
Період
2012 рік
2013 рік
Відхилення
2014 рік
абсолютне
відносне, %
13/12
14/13
14/12
13/12
14/13
14/12
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), тис. грн.
92280
112391
196248
20111
83857
103968
21,79
74,61
112,67
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) , тис. грн.
72916
89122
166738
16206
77616
93822
22,23
87,09
128,67
Адміністративні витрати, тис. грн.
2378
3279
1714
901
-1565
-664
37,89
-47,73
-27,92
Витрати на збут, тис. грн.
15325
17727
24538
2402
6811
9213
15,67
38,42
60,12
Повна собівартість, тис. грн.
90619
110128
192990
19509
82862
102371
21,53
75,24
112,97
Чистий фінансовий результат (прибуток),
тис. грн.
187
242
159
55
-83
-28
29,41
-34,30
-14,97
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції,
коп.
98,20
97,99
98,34
-0,21
0,35
0,14
-0,22
0,36
0,14
Вартість активів на кінець року, тис. грн.
13712
14986
15744
1274
758
2032
9,29
5,06
14,82
Фонд оплати праці, тис. грн.
13811
14024
15729
213
1705
1918
1,54
12,16
13,89
642
619
604
-23
-15
-38
-3,58
-2,42
-5,92
Середньомісячна заробітна плата, грн.
1792,71
1887,99
2170,12
95,29
282,12
377,41
5,32
14,94
21,05
Продуктивність праці, тис. грн./чол.
143,74
181,57
324,91
37,83
143,35
181,18
26,32
78,95
126,05
Залишкова вартість основних засобів, тис.
грн.
30292
31162
35584
870
4422
5292
2,87
14,19
17,47
3,05
3,61
5,52
0,56
1,91
2,47
18,39
52,91
81,04
903
2850
5843
1947
2993
4940
215,61
105,02
547,07
11393
14005
17352
2612
3347
5959
22,93
23,90
52,30
Середньооблікова чисельність
працюючих, чол.
Фондовіддача, грн.
Заборгованість підприємства на кінець
року:
- дебіторська
- кредиторська

5. Таблиця 3 Платоспроможність (фінансова стійкість) ТОВ «Черкасихліб ЛТД» за 2012-2014рр.

Показник
Значення показника
Нормативне
значення
2012 рік
2013 рік
2014 рік
Коефіцієнт платоспроможності
0,680
0,629
0,591
>0,5
Коефіцієнт фінансування
0,470
0,590
0,693
<1
Коефіцієнт забезпечення власними
оборотними засобами
0,169
0,065
-0,102
>0,1
Коефіцієнт маневреності власного
капіталу
0,075
0,032
-0,052
>0

6. Таблиця 4 Показники ліквідності ТОВ «Черкасихліб ЛТД» за 2012-2014рр.

Показник
Значення показника
Нормативне значення
2012 рік
2013 рік
2014 рік
Коефіцієнт покриття
1,20
1,07
0,91
>1
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,14
0,30
0,36
0,6-0,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,056
0,042
0,015
>0

7. Таблиця 5 Показники ділової активності ТОВ «Черкасихліб ЛТД» за 2012-2014рр.

Показники
Коефіцієнт оборотності активів, оборотів
2012 рік
2013 рік
2014 рік
Відхилення
13/12
14/13
14/12
2,07
2,38
3,86
0,32
1,48
1,80
116,59
59,89
45,15
-56,69
-14,74
-71,44
Коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості, оборотів
8,98
9,54
14,01
0,56
4,48
5,04
Строк погашення дебіторської заборгованості,
днів
3,1
6,0
8,0
2,92
1,96
4,89
Строк погашення кредиторської заборгованості,
днів
40,1
37,8
25,7
-2,36
-12,06
-14,42
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів,
оборотів
6,25
7,78
16,36
1,53
8,58
10,11
Коефіцієнт оборотності основних засобів,
оборотів
2,29
2,70
4,23
0,42
1,53
1,95
Коефіцієнт оборотності власного капіталу,
оборотів
3,85
3,65
6,34
-0,20
2,69
2,49
Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості, оборотів

8. Таблиця 6 Показники рентабельності ТОВ «Черкасихліб ЛТД» за 2012-2014рр.

Показник
Роки
2012
2013
Абсолютне
відхилення
2014
13/12
14/13
Рентабельність продукції, %
26,56
26,11
17,70
-0,45
-8,41
Рентабельність продаж, %
20,98
20,70
15,04
-0,28
-5,67
Рентабельність активів (через фінансовий результат
до оподаткування), %
0,98
1,94
2,87
0,96
0,93
Рентабельність активів (через чистий фінансовий
результат), %
0,42
0,51
0,31
0,09
-0,20
Рентабельність оборотних активів, %
1,43
1,69
1,03
0,25
-0,65
Рентабельність власного капіталу, %
0,78
0,79
0,51
0,01
-0,27

9. Таблиця 7 Вплив заходу на результати діяльності ТОВ «Черкасихліб ЛТД»

Показники
До впровадження
заходу
Після впровадження
заходу
1.Чистий доход від реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг), тис. грн.
196248
2. Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт,
послуг), тис. грн.
Відхилення
абсолютне
відносне, %
196248
-
-
166738
166602,74
-135,26
-0,08
3. Повна собівартість
реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг), тис. грн.
192990
192854,74
-135,26
-0,07
4. Валовий прибуток, тис. грн.
29510
29645,26
135,26
0,46
5.Чистий фінансовий результат,
тис. грн.
159
269,92
110,92
69,76
6.Середньоспискова чисельність
персоналу, чол.
604
604
-
-
7.Продуктивність праці,
грн./чол.
324,91
324,91
-
-
8.Витрати на 1 грн. реалізованої
продукції, коп.
98,34
98,27
-0,07
-0,07
9.Рентабельність продукції, %
17,70
17,79
0,09
-

10. Дякую за увагу!

English     Русский Правила