Мемлекеттік басќару єылымы - мемлекеттік басќару дыѕ жалпы ќўбылыстары мен заѕдылыќтары туралы тўтастай білім жїйесі
“Мемлекеттік басќару” тїсінігіне ќатысты кеѕ жјне тар аныќтамалар (ресейлік авторлар):
“Мемлекеттік басќару” тїсінігіне ќатысты кеѕ жјне тар аныќтамалар (шетелдік жјне отандыќ авторлар):
мемлекеттік басќарудыѕ объектісі
Мемлекеттік басќару єылымыныѕ пјні болып мемлекет аппаратын ќўрайтын органдар ќўрылымы жјне олардыѕ іс-јрекеті
Мемлекеттік басќару јдістері – бўл мемлекеттік басќару органдары немесе лауазымды тўлєалардыѕ басќарылатын объектілерге ыќпал
Сўраќ 2. Мемлекеттік басќарудыѕ эволюциясы мен басќару мектептері
Мемлекет жайлы єылымды зерттеушілер:
Мемлекеттік басќару теориясыныѕ негізін ќалаушылар:
Мемлекеттік басќару теориясыныѕ негізін ќалаушылар:
Мемлекеттік басќару теориясыныѕ негізін ќалаушылар:
М.Вебермен јзірленген ќаєидалар:
М.Вебердіѕ пікірі:
Американдыќ мектептіѕ ерекшеліктерін зерттеу жјне жалпылау американдыќ мемлекеттік басќару мектебіне тјн бірќатар маѕызды
Британдыќ мемлекеттік басќару мектебі басќару єылымыныѕ теориялыќ негіздерін айтарлыќтай байытты. Британдыќ мектептіѕ
Мемлекеттік басќарудыѕ неміс мектебі іргелі философиялыќ тўжырымдамаларды алєа шыєару арќылы мемлекеттік басќару теориясыныѕ
Француздыќ мемлекеттік басќару мектебі институционалды баєыттыѕ ыќпалына алынды. Француздыќ мектептіѕ ерекшеліктерін зерттеу
Сўраќ 3. Жалпы мемлекеттік басќарудыѕ жјне экономиканы мемлекеттік басќарудыѕ теориялыќ негіздері
Мемлекет пен экономиканыѕ ґзара ќатынастары дамуыныѕ 2-ші кезеѕі XIX єасырдыѕ соѕы жјне XX єасырдыѕ басында басталды
1.25M
Категория: ПравоПраво

Мемлекеттік басқарудың теориялық астары

1.

ТАҚЫРЫП 1. МЕМЛЕКЕТТІК
БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
АСТАРЫ
Дәріс жоспары (1 сағат)
1. Басқару ғылымының анықтамасы, пәні,
объектісі мен әдістері
2. Мемлекеттік басқарудың эволюциясы мен
басқару мектептері
3. Жалпы мемлекеттік басқарудың және
экономиканы
мемлекеттік
басқарудың
теориялық негіздері
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

2.

Сұрақ 1. Басқару ғылымының анықтамасы,
пәні, объектісі мен әдістері
Басқару — ақпараттық байланыстар және қатынастар
негізінде тиімді әрекет етуші жүйені қалыптастыру
мақсатында басқару субъектісінің басқару объектісіне
мақсатты, ұйымдасқан және реттеуші ықпалы
объекті
лері
түрлі құбылыстар мен процестер:
адам, ұжым, әлеуметтік қоғам,
тетіктер, технологиялық процестер,
аппараттар
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

3. Мемлекеттік басќару єылымы - мемлекеттік басќару дыѕ жалпы ќўбылыстары мен заѕдылыќтары туралы тўтастай білім жїйесі

Мемлекеттік басқару ғылымы - мемлекеттік басқару дың жалпы
құбылыстары мен заңдылықтары туралы тұтастай білім жүйесі
"Мемлекеттік
басқару теориясы"
ғылымы келесідей
сұрақтарға жауап
береді:
• Мемлекетті басқару қалай жүзеге
асырылады;
• Мемлекетті кім және қандай
негізде басқарады;
• Жоғарғы билік органдарымен
қабылданған басқару шешімдері
қалай жүзеге асырылады;
• Мемлекет, қоғам және жеке тұлға
арасындағы өзара байланыстың
қалай жүзеге асырылуы;
• Жергілікті өзін-өзі басқарудың
қалай жүзеге асырылуы.
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

4. “Мемлекеттік басќару” тїсінігіне ќатысты кеѕ жјне тар аныќтамалар (ресейлік авторлар):

“Мемлекеттік басқару” түсінігіне қатысты
кең және тар анықтамалар (ресейлік авторлар):
Кең анықтамалар:
Тар анықтамалар:
бірқатар авторлар:
билік күшіне сүйенетін
адамдардың қоғамдық ісәрекетін реттеу, сақтау
немесе өзгерту
мақсатындағы мемлекеттің
тәжірибелік
ұйымдастырушы және
реттеуші ықпалы, екіншілері
қоғамдық және өз ісін
басқару бойынша
мемлекеттік аппараттың ісәрекеті
Г.Л. Купряшин:
жалпы қоғам мен оның
жекелеген бөліктерінде
мемлекеттің ұйымдастыруреттеуші және лауазымдық
қызметтерін орындау
мақсатында оның заң
шығару, атқару, сот және өзге
де биліктік өкілеттіктерін
жүзеге асыру бойынша ісәрекеті
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

5. “Мемлекеттік басќару” тїсінігіне ќатысты кеѕ жјне тар аныќтамалар (шетелдік жјне отандыќ авторлар):

“Мемлекеттік басқару” түсінігіне қатысты
кең және тар анықтамалар (шетелдік және отандық
авторлар):
В.Вильсон мен Ф.Гуднау:
әрекет ету үстіндегі үкімет; ол –
атқарушы билік, мемлекеттің
неғұрлым әрекет етуші тарабы;
Г.А.Саймон, Д.У.Смитбург,
В.А.Томпсон:
жалпыұлттық деңгейде, штаттар
деңгейінде, округтер мен қалалар
деңгейіндегі атқарушы билік
буындарының іс-әрекеті; Конгресс
және штаттардың заң шығару
органдарымен құрылатын тәуелсіз
басқармалар мен комиссиялардың
іс-әрекеті; мемлекеттік
корпорациялар мен кейбір өзге
ведомстволардың іс-әрекеті
Есимова Ш.А.:
қоғамдық үдерістер мен
қатынастарға мемлекеттікбасқарушылық ықпал ету
әдістерінің, қағидалары, әрекет
ету және ойлау тәсілдерінің
өзгеруін білдіретін мемлекеттің
институттарын басқару;
Айтбай К.О.:
қоғам мен оның жекелеген
бөліктерінде мемлекеттің
ұйымдастыру-реттеуші және
лауазымдық қызметтерін
орындау мақсатында оның
биліктік өкілеттіктерін жүзеге
асыру бойынша іс-әрекеті
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

6. мемлекеттік басќарудыѕ объектісі

мемлекеттік басқарудың объектісі
жалпы қоғам немесе оның жекелеген
топтары, қоғамдық-саяси, экономикалық,
мәдени және өзге ұйымдар, мемлекеттік
басқару органдары, олардың іс-әрекеті
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

7. Мемлекеттік басќару єылымыныѕ пјні болып мемлекет аппаратын ќўрайтын органдар ќўрылымы жјне олардыѕ іс-јрекеті

Мемлекеттік басқару ғылымының пәні болып мемлекет
аппаратын құрайтын органдар құрылымы және олардың ісәрекеті
“Мемлекеттік басқару
теориясы« ғылымының
пәні келесідей
маңызды зерттеу
салаларын қамтиды:
• Мемлекет бұқаралыққұқықтық институт
ретінде;
• Мемлекеттік басқару
органдарының жүйесі;
• Жергілікті өзін-өзі басқару
жүйесін ұйымдастыру;
• Мемлекеттік қызмет;
• Әкімішілік реформа;
• Өзге мәселелер.
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

8. Мемлекеттік басќару јдістері – бўл мемлекеттік басќару органдары немесе лауазымды тўлєалардыѕ басќарылатын объектілерге ыќпал

Мемлекеттік басқару әдістері – бұл мемлекеттік басқару
органдары немесе лауазымды тұлғалардың басқарылатын
объектілерге ықпал ету тәсілдері мен құралдары
Басқарушылық процесс
ретінде:
Ғылыми зерттеу
барысында:
• Императивтік әдіс – ол
билік және бағынудың
болуы;
• Диспозитивтік әдіс – ол
қоғамдық қатынастар
қатысушыларының өз
қалауы бойынша әрекет
етуіне мүмкіндік береді
(сирек кездеседі).
жалпығылыми;
Жеке әдістер:
• Байқау ;
• салыстыру;
• талдаужәне синтез;
• эксперимент — қалаулы
жағдайды модельдеу;
• Анкеталау.
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

9.

Бұл басқарушы тараптың басқарылатын
тараптарға тікелей ықпал етуі:
әкімшілік
Ықпал ету
сипаты
бойынша
мемлекеттік
басқару әдістері
жіктеледі:
экономикалық
- көрініс табу сипаты бойынша (әкімшілікқұқықтық; әкімшілік-ұйымдастыру);
- құқықты қасиеттері бойынша (нормативтік;
жеке);
- ықпал ету тәсілі бойынша (міндеттеуші,
ынталандырушы)
Бұл жанама ықпал ету: пайданы бөлу,
материалдық ынталандыру, мүліктік жеңілдіктер
және несие, салық салу және т.б.
ӘлеуметтікПсихологиялық ықпал ету:
психологиялық социологиялық (әлеуметтік процестерді басқару
әдістері);
психологиялық (жұмыскерлерді психологиялық
сипаттамалары бойынша іріктеу әдістері)
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

10. Сўраќ 2. Мемлекеттік басќарудыѕ эволюциясы мен басќару мектептері

Сұрақ 2. Мемлекеттік басқарудың эволюциясы
мен басқару мектептері
Мемлекеттік басқару теориясының даму
кезеңдері:
ХІХ ғасырдың
80-ші ж. –
1920 ж.
1920 ж. –
1950 ж.
1950 ж. –
бүгінгі күнге
дейін
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

11.

Мемлекеттік қызметті ұйымдастырудағы
өзгерістердің эволюциясы:
XV—XVI ғғ.
Батыс Еуропа
XVIII ғ.
Ресей мен Америка
Ұлттық бюрократиялық құрылымдардың
қалыптасу процесі
XIX ғасырдың
екінші жартысы
Батыстың көптеген елдері мен
Ресей
Тарихи мәліметтер:
•1883 ж. АҚШ-та Пендлтон Заңы қабылданып, «Азаматтық қызмет туралы
Заң» атауына ие болды.
•Пендлтон Заңы мемлекеттік лауазымға үміткерлер үшін ашық конкурстық
емтихандардың өткізілуін қарастырып, АҚШ-та бүгінгі күнге дейін әрекет етуде
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

12. Мемлекет жайлы єылымды зерттеушілер:

Мемлекет жайлы ғылымды
зерттеушілер:
• Никколо Макиавелли идеялары
бюрократия теоретиктері (М.
Вебер, Р. Михельс) сүйенеді;
• Заманауи басқарудың дамуына
ықпал еткен Макиавеллидің 4
қағидасы:
1) Лидердің беделі немесе билігі
жақтаушылардың қолдауына
сүйенеді; 2) бағыныштылар өз
лидерінен нені күтетінін білуі тиіс;
3) лидер өмір сүруге деген еріккке
ие болуы тиіс;
4) лидер – жақтаушылар үшін үнемі
даналық пен әділдіктің үлгісі.
• Аристотель 18 ғ.
• Мемлекет туралы ғылым
өзге ғылымдарды құрал
ретінде пайдаланады және
заңнама қандай іс-қимыл
жасау керектігін
анықтайды
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

13. Мемлекеттік басќару теориясыныѕ негізін ќалаушылар:

Мемлекеттік басқару теориясының
негізін қалаушылар:
• Томас Вудро Вильсон 1887 ж.
«Әкімшіліктендіруді зерттеу»
атты еңбегінде әкімшілікмемлекеттік басқаруда бизнесті
ұйымдастыру және басқару
әдістерін пайдалануды
ұсынатын «әкімшілік
тиімділік» моделін өңдеді.
АКШ-ң 28-ші
президенті
1913 жылы Вильсон АҚШ-ң
Федералды резервтік жүйесін құру
туралы заң жобасына қол қойды.
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

14. Мемлекеттік басќару теориясыныѕ негізін ќалаушылар:

Мемлекеттік басқару теориясының
негізін қалаушылар:
• XIX ғ.соңы - XX ғ.басында Фрэнк
Дж. Гуднау және В. Вильсон
американдық әкімшілік-басқару
жүйесін зерттеді;
• Олар демократиялық қоғам
шеңберінде «жұмыс жасайтын»
бюрократия моделін әзірлеуге
ұмтылды;
• Олардың пікірінше саясаткерлер
және әкімшіліктер арасындағы
функциялар нақты бөлінуі тиіс,
саясаткерлер әкімшіліктердің ісәрекетін бақыласа, ал соңғылары
саясаткерлердің шешіміне
бағынады.
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

15. Мемлекеттік басќару теориясыныѕ негізін ќалаушылар:

Мемлекеттік басқару теориясының
негізін қалаушылар:
• Макс Вебер – мемлекеттік
бюрократия және бюрократтарды
жүйелі түрде талдаған алғашқы
ғалым, неміс социологы;
• М.Вебердің 1921 ж.
«Шаруашылық және қоғам» атты
классикалық еңбегінде әкімшілікмемлекеттік басқаруды зерттеді;
• Вебермен жасалған талдау
Германияның бюрократиялық
моделіне негізделген (алайда өзге
елдерге қатысты да қолданыла
алады)
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

16. М.Вебермен јзірленген ќаєидалар:

М.Вебермен әзірленген қағидалар:
1. Әкімшілік мекемелер иерархиялық тұрғыдан
ұйымдастырылған;
2. Әр мекеме өзінің құзыреттілік саласына ие;
3. Азаматтық қызметшілер тағайындалады, сайланбайды;
4. Азаматтық қызметшілер шеніне байланысты еңбекақы
алады;
5. Азаматтық қызметші тәртіпке бағынып, бақылауда болады;
6. Лауазымнан жоғарыда тұрған органдар шешімінің
негізінде алынады

17. М.Вебердіѕ пікірі:

М.Вебердің пікірі:
1. Мемлекеттік басқару
қатаң бюрократиялық
қағидаға сүйенуі тиіс;
2. Жетекшінің авторитарлы
билігі болуы тиіс;
3. Кәсіпқой мемлекеттік
қызметшілер – ол
шынайылыққа кепіл
беретін, жоғары
сословиелік ар-намысқа ие,
рухани еңбектің жоғаы
білікті маманы. Ондай
қызметшілерсіз орасан зор
жемқорлық туындайды
4. Шынайы шенеуніктің
мамандығы – саясат емес;
5. Шенеунік саясаткердің жүзеге
асыратынын жасамауы тиіс –
күресу;
6. Шенеунік қате болып көрінсе
де, бұйры берушінің
жауапкершілігімен бұйрықты
орындауы тиіс; Ондай
тәртіпсіз тұтас
басқарушылық аппарат
әрекет ете алмайды;
7. Ал саясаткердің міндеті жасаған ісіне өзінің жеке
жауапкершілігі
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

18.

Мемлекеттік басқару теориясын
зерттеудің ғылыми мектептері:
- американдық;
- британдық;
- немістік;
- француздық.
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

19. Американдыќ мектептіѕ ерекшеліктерін зерттеу жјне жалпылау американдыќ мемлекеттік басќару мектебіне тјн бірќатар маѕызды

Американдық мектептің ерекшеліктерін зерттеу және
жалпылау американдық мемлекеттік басқару мектебіне тән
бірқатар маңызды белгілерді бөліп қарастыруға мүмкіндік
береді
• мемлекеттік басқару саласын ғылыми пән ретінде қарастыру
(Л.Уайт);
• мемлекеттік басқару теориясының дамуына тек теоретиктердің
ғана емес, сонымен қатар тәжірибе қызметкерлерінің де
қатысуы (В.Вильсон);
• мемлекеттік басқару процесінде орын алатын психологиялық
және мотивациялық факторларды зерттеу (А.Маслоу);
• ресурстарды минималды жұмсау барысында тиімділікті
арттыруға негізделетін прагматикалық тәсілдеме (Ф.Тейлор);
• жергілікті өзін-өзі басқарудың оңтайлы формаларын іздеу және
орталықсыздандыру теориясын дамыту (Г.Кауфман);
• мемлекеттік және жеке менеджменттің үйлесімділігі
(Г.Эллисон).
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

20. Британдыќ мемлекеттік басќару мектебі басќару єылымыныѕ теориялыќ негіздерін айтарлыќтай байытты. Британдыќ мектептіѕ

Британдық мемлекеттік басқару мектебі басқару ғылымының
теориялық негіздерін айтарлықтай байытты. Британдық мектептің
ерекшеліктерін зерттеу және жалпылау британдық мемлекеттік басқару
мектебіне тән бірқатар маңызды белгілерді бөліп қарастыруға мүмкіндік
береді
институционалды тәсілдеме (И.Берлин);
билік пен қоғамның, үстемдік ету және бағыныштылық мәселелеріне
айрықша назар аударуға негізделетін социологиялық тәсілдеме (Э.Берч);
мемлекеттік басқару шеңберінде биліктің легитимділігі мен беделдігі
мәселелерін зерттеу (Р.Роуз);
қоғамдық пікір алдында мемлекеттік басқарудың және парламент алдында
үкіметтің жауаптылығы (Э.Берч);
мемлекеттік басқаруды адамдардың оңтайлы іс-әрекетінің саласы ретінде
қарастырудан тұратын экономикалық тәсілдеме; «ұтыс – ұтылыс»
дихотомиясы (Б.Барри);
азаматтық және нысаналы мемлекеттік басқару тұжырымдамалары
(М.Оукшотт);
танудың перманенттік процестері ретінде басқарушылық іс-әрекетті
қарастыру (П.Чекланд);
мемлекеттік басқаруды қоршаған ортаның өзгерістеріне әрекет етуге қабілетті
теңдестіруші жүйе ретінде қарастырудан тұратын кибернетикалық тәсілдеме
(С.Биэр)
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

21. Мемлекеттік басќарудыѕ неміс мектебі іргелі философиялыќ тўжырымдамаларды алєа шыєару арќылы мемлекеттік басќару теориясыныѕ

Мемлекеттік басқарудың неміс мектебі іргелі философиялық
тұжырымдамаларды алға шығару арқылы мемлекеттік басқару
теориясының дамуына айтарлықтай үлес қосты.
• мемлекеттік басқаруды еркіндікті жүзеге асыру саласы ретінде
қарастыру (Э.Форстхофф);
• мемлекеттік басқару теориясының басты мәселесі – адамзат табиғаты
(Х.Кун);
• мемлекеттік аппарат тәртіп пен ережелерді тұрақтандыру жолымен
қалыптасты, мұнда нейтралды әкімшілік аппаратты саяси күштерден
бөліп қарастыру қажеттілігін атап өту керек (А.Гелен);
• идеалды мемлекеттік басқару сипатталады: қатаң бюрократиялық
қағидалар, мемлекеттік қызметшілердің ақсүйектігі мен элитарлығы,
сонымен қатар билікті демократиялық легитимдеу (М.Вебер);
• мемлекеттік басқару, ең алдымен, экономиканы мемлекеттік реттеуге
бағытталған, халықтың барлық топтары жалпы игілікке бағынады
және әрекет етуші әлеуметтік құрылғыны қолдайды (Л.Эрхард);
• шынайылықты жеңілдетудің көмегімен басқарушылық
құрылымдардың нақты функцияларын тұрақты талдау ұсынысына
негізделетін құрылымдық-функционалды тәсілдеме (Н.Луман).
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

22. Француздыќ мемлекеттік басќару мектебі институционалды баєыттыѕ ыќпалына алынды. Француздыќ мектептіѕ ерекшеліктерін зерттеу

Француздық мемлекеттік басқару мектебі институционалды бағыттың
ықпалына алынды. Француздық мектептің ерекшеліктерін зерттеу және
жалпылау француздық мемлекеттік басқару мектебіне тән бірқатар
маңызды белгілерді бөліп қарастыруға мүмкіндік береді
• мемлекет билік жүзеге асырылатын институт ретінде
қарастырылады (М.Дюверже);
• мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен орталықсыздандырудың
дамуы арасында байланысты іздеу, оппозицияға мемлекеттік
институттардың құл сұқпаушылық шартында белгілі құқықтар
беру (П.Авриль);
• аутсорсинг – мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру
мақсатында жекелеген спецификалық функциялар парламенттің
«үшінші палатасындағы» неғұрлым білікті органдарға берілуі
мүмкін (М.Понятковский);
• басқаруды ұйымдастырудың ғылыми мектептерін өңдеу және
енгізу (А.Файоль)
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

23. Сўраќ 3. Жалпы мемлекеттік басќарудыѕ жјне экономиканы мемлекеттік басќарудыѕ теориялыќ негіздері

Сұрақ 3. Жалпы мемлекеттік басқарудың және
экономиканы мемлекеттік басқарудың теориялық
негіздері
Өз дамуында
капитализмнің
экономикалық
жүйесі бір бірінен
айрықшаланатын
2 кезеңнен өтті:
1-ші кезең мемлекеттің
экономикаға араласуынан максималды
еркіндікке деген ұмтылысты
сипаттады.
Яғни, мемлекеттің «түнгі күзетші»
немесе «минималды мемлекет»
сияқты сипаттамалары. Аталмыш кезең
шамамен XIX ғасырдың екінші
жартысына дейін жалғасты.
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

24. Мемлекет пен экономиканыѕ ґзара ќатынастары дамуыныѕ 2-ші кезеѕі XIX єасырдыѕ соѕы жјне XX єасырдыѕ басында басталды

Мемлекет пен экономиканың өзара қатынастары
дамуының 2-ші кезеңі XIX ғасырдың соңы және XX
ғасырдың басында басталды
Бұл кезеңде А.Смиттің • Нарықтың сәтсіздіктері (market failures)
«көрінбейтін қолының»
тұжырымдамасы өңделіп, мемлекеттің
іс жүзінде әрекет
араласуы (оның ішінде қомақты мемлекеттік
етпей, еркін нарықтың
өзін-өзі реттеуші
қаражаттарды бөлумен) нарықтың жағымсыз
немесе өзін-өзі
салдарларын жою мен түзетудің, қоғамда
түзетуші жүйе
тұрақтылықты қамтамасыз етудің қажетті
болмайтыны
құралы ретінде қарастырылады.
анықталды
• «Нарық сәтсіздіктерінің» неғұрлым кеңінен
таралған және аса маңызды белгісіне,
жоғарыда айтып кеткендей, кезеңмен
қайталанатын жұмыссыздықтың жоғары
деңгейін жатқызуға болады.
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы

25.


Мұнда, тек мемлекеттік араласуды
қолдаған Дж.Кейнс нарықтық
капиталистік шаруашылықта толық
жұмысбастылықты қамтамасыз
ететін ешбір механизм жоқ,
жұмыссыздық пен инфляция мәселесі
сыртқы себептерден емес, өзін-өзі
реттей алмайтын экономикалық
жүйенің өзінен туындайды деген.
Оның ойынша: экономиканы
мемлекеттік реттеу және
жұмыссыздықтың алдын алу бюджетсалық саясаты арқылы жүзеге
асырылуы тиіс. Жиынтық сұранысты
арттырып, жұмыссыздықты
төмендету үшін мемлекеттік
шығындарды арттыру немесе
салықтарды төмендетуді қамтитын
ынталандырушы фискалдық саясат
қолданылуы тиіс. Салықтардың
төмендетілуі, өз кезегінде,
кәсіпкерлерді инвестициялар мен
өндірісті дамытуға ынталандырады.
2 энергетикалық дағдарыстардың
салдарынан 70-ші жылдардың екінші
жартысында дамыған елдердің
экономикасында стагфляция орын алып,
инфляция бірінші кезектегі мәселеге
айналды.
Мемлекеттік бюджет арқылы
қаражаттарды қайта бөлу ауқымының
шамадан тыс артуы кең ауқымды
жағымсыз салдарларға әкелді.
Инфляциямен қатар ұдайы өндіріс
шарттары нашарлай түсті, мемлекеттік
аппараттың көлемі артып, бюрократия
өрши түсті.
Әл-ауқат мемлекетінің маңызды элементі
жоғары деңгейдегі бюрократия еді. Бұл, өз
кезегінде, әлеуметтік мәселелермен
айналысатын мекемелерде қызмет етуші
тұлғалар санының айтарлықтай артуынан
да көрініс тапты.
Қысқасы, жалпы әл-ауқат мемлекеті мен
жекелей алғанда кейнстік теория өзінің
кемшіліктерін көрсете бастады. Ғылыми
әдебиетте ондай мәселелер «мемлекеттің
сәтсіздіктері» немесе «мемлекеттік
басқарудың дағдарысы» деп аталады.

26.

Қоғамдық ресурстарды
басқарудың төменгі
деңгейі
Мемлекеттік
шығындардың артуы,
бюджет тапшылығы
Бюрократизмнің
артуы
Мемлекеттік басқаруға
халық сенімінің күрт
төмендеуі
Жемқорлық
Мемлекеттік басқарудағы дағдарыстың туындау себептері
Мемлекеттік басқару
жүйесі
Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырудың басты бағыттары
Мемлекеттік сектор
кәсіпорындарын
жекешелендіру
Қоғамдық
қаражат
тардың
құндылығын
арттыру
Мемлекеттік
басқаруда қаржылық
менеджментті дамыту
Меморгандардың
мемлекеттік
қаражаттарды
үнемдеуі
Бюрократиялық
иерархиялықты
жою
Мемлекеттік
басқаруды
орталықсызда
ндыру
Мемлекеттік
шығындарды
қысқарту
Мемлекеттік
бағдарламалар
санын
қысқарту
Мемлекеттік
қызметтерді
тұтынушыларды
олардың сапасын
бағалауға тарту
Қоғамдық және өзге
секторлар арасында
әріптестіктің дамуы
Мемлекеттік басқару
органдарының ісәрекетін бағалау
Мембасқару
жүйесіне
бәсекелестік
қағидасын,
келісім-шарттық
жүйе,
тендер, маркетингті енгізу
арқылы
мемқызметтер
сапасын арттыру
Тиімділік,
нәтижелілі
к, өнімділік
критерийле
рі
Мемлекеттік басқару жүйесіне нарықтық бағдарланған механизмдердің енгізілуі
Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттырудың негізгі бағыттары
Экономикалық теория және МЖБ кафедрасы
English     Русский Правила