Нечитайло О.Д.
Фізико-географічні умови району
Геологічна будова
Тектоніка
Геоморфологія
Результати пошуково-розвідувальних робіт
Фізико-літологічна характеристика колекторів
Фізико-хімічна характеристика газу і конденсату
Пластові тиски і температури
Висновки
Висновки
Висновки
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
3.75M
Категория: ГеографияГеография

Наукове обґрунтування пошукових критеріїв в межах Євгеніївського газоконденсатного родовища по аналогії з іншими родовищами

1. Нечитайло О.Д.

«НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ПОШУКОВИХ КРИТЕРІЇВ В МЕЖАХ
ЄВГЕНІЇВСЬКОГО
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГООГО РОДОВИЩА
ПО АНАЛОГІЇ З ІНШИМИ РОДОВИЩАМИ
РЕГІОНУ (ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ)»
Керівник:
проф. Фик І. М.
Харків - 2018

2. Фізико-географічні умови району

Територія Євгеніївського ГР розташована
переважно у Луганській області (біля міста
Лисичанськ). Лише західна невелика частина її
знаходиться у межах Донецької області.
Спеціалізація даного району - видобуток
кам'яного вугілля.
У орографічному відношенні дана площа має
досить складну будову, обумовлену, з одного
боку, її геологічними особливостями, з іншого ерозійними процесами, зокрема діяльністю р.
Сів. Донець і його притоків.

3.

Рис. 1. Оглядова карта району робіт (масштаб 1 : 400 000)

4. Геологічна будова

В геологічній будові площі беруть участь утворення
докембрію, відклади протерозою, мезозою і кайнозою.
Загальна розкрита товщина осадового чохла складає
2600 м (св. 8) - 3217 м (св.14) і його породи залягають
на складчастих утвореннях протерозою неузгоджено,
регіональний напрямок падіння верств і збільшення
потужності осадів - південний захід - в бік осі западини.
На поверхню виходять породи кам’яновугільної,
пермської, тріасової, юрської, крейдової, неогенової і
четвертинної систем. Найстародавніші породи, що
мають виходи на поверхню у зведеннях антиклінальних
структур, відносяться до свити середнього карбону
(С32). Все більш нові горизонти осадової товщі у тому
або іншому ступені відслонені або розкриті бурінням, а
шари, що залягають нижче свити С32, до цих пір
свердловинами на цій території не були розкриті.

5.

Рис. 2. Геологічна карта масштабу 1:200 000 з розрізом

6.

Рис. 2. Геологічний розріз
Рис. 3. Стратиграфічна колонка

7. Тектоніка

В тектонічному відношенні Євгеніївська
структура належить північній бортовій частині
Дніпровсько-Донецької западини і знаходиться в
районі зчленування південного схилу
Воронезької антеклізи з Донецькою
складчастою спорудою, в зоні палеозойських
піднять, приурочених до, так званої,
Краснорецької тектонічної лінії Північного
Донбасу, головним елементом якої є крупний
Краснорецький скид, що має регіональний
характер розвитку і протягується з південного
сходу на північний захід майже паралельно
Північно-Донецькому насуву.

8.

Рис. 4.
Тектонічна схема
М 1:200 000

9. Геоморфологія

Площа Лисичанського листа відноситься до
двох геоморфологічних областей, що
представляють дві різні структури:
область складчастих структур Донбасу,
область монокліналі південного борта
Воронезької антеклізи
Їхнею границею служить лінія ПівнічноДонецького насуву.
Самостійну третю геоморфологічну категорію
представляють долини річок.

10.

Рис. 5.
Геоморфологічна схема
М 1:200 000

11. Результати пошуково-розвідувальних робіт

Пошуково-розвідувальні роботи на Євгеніївському родовищі
ведуться з 1998 року. За цей період тут пробурено 8 свердловин
(2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 та 14) і дві (6, 1) знаходяться в бурінні.
Стратиграфічне розчленування розрізів св. 3
* глибина розкриття тектонічного порушення

12. Фізико-літологічна характеристика колекторів

• Етаж продуктивності Євгеніївського
родовища включає продуктивні
комплекси візейського,
серпухівського, башкирського і
московського ярусів. Колекторами є
пісковики та вапняки, іноді
алевроліти, регіональними і
локальними екранами є пачки глин і
аргілітів.
• В породах кристалічного фундаменту
ознак газоносності в межах
Євгеніївської структури не виявлено.

13. Фізико-хімічна характеристика газу і конденсату

Гази продуктивних горизонтів башкирського та
серпухівського віку близькі за складом, переважно
метанові, рідше - етанові (гор-ти Б-10, С-5-6 та С8), відносяться до напівжирних.
Вміст метану, який є основним компонентом
складу вільних газів, коливається від 83 до 89 %. З
ряду важких вуглеводнів переважає етан, відносна
кількість якого сягає 4,27 % (гор-т Б-10н).
Наявність конденсату в газових покладах
зафіксовано в св. 2, де отримано припливи з
горизонтів Б-4 та Б-9, дебіти склали відповідно 0,9
м3/доб. dшт = 8 мм) та 0,6 м3доб. (dшт = 3 мм).

14. Пластові тиски і температури

Згідно схеми районування Дніпровсько-Донецької зпадини по
умовам розподілу початкових пластових тисків Євгеніївська
структура належить до Північно-Донбаського нафтогазоносного
регіону, де пластові тиски, як правило, відповідають регіональним
гідростатичним і підпорядковуються лінійній залежності зміни з
глибиною, тобто район, що розглядається, характеризується
розвитком нормальних гідростатичних пластових тисків в усьому
осадовому комплексі.
Прогнозні значення пластових тисків
Глибина,
м
Градієнт тиску,
МПа/м
75
300
500
640
900
1250
1450
1800
0,0093
0,01
0,0101
0,0102
0,0103
0,0104
0,0104
0,0104
0,0104
2000
Пластові тиски, МПа Пластова температура, °С
0,7
3,0
5,05
6,5
9,3
13,0
15,1
18,75
20,8
13,0
20,0
26,5
30,0
39,0
51,0
58,5
71,0
78,0

15. Висновки

Газоносність території це дуже важлива риса геологічної
будови всього району і Євгеніївського родовища зокрема.
Герцинські насуви разом з альпійськими утворюють низку
тектонічних пасток регіонального розповсюдження. Другим
фактором, що впливає на газонасиченість території і
перспективи пошуків тут покладів природного газу
промислового значення є їх розташування відносно зон
латеральної міграції вуглеводнів. За цим показником весь
Лисичанський і Кременський район знаходяться у
сприятливих умовах. Сприятливими є і показники
катагенетичного перетворення порід.
Територія робіт належить до Північно-Донбаського
газоносного району де вже відкрита ціла низка газових
родовищ таких , як Краснопопівське, Капітанівське,
Борівське, Муратівське, Вергунське та ін. Спираючись на
вже відомі дані по іншим родовищам регіону, стосовно їх
продуктивних горизонтів можна зробити деякі висновки і
обґрунтувати пошукові критерії на і Євгеніївській ділянці.

16. Висновки

Наявні дані
про газоносність
продуктивних гор-ів
на Євгеніївському
та іншіх ГР регіону

17. Висновки

Отже виходячи з переліку конкретних
горизонтів окреслених за даними по
регіону, а потім за результатами
досліджень на Євгеніївському родовищі
одні з них:
- підтверджені: С-6, С-8, Б-4, Б-9
- відкинуті: В-20, В-25, В-26, С-5, С-7, С16-19, С-22-23;
- частку ще треба перевірити
випробуваннями: С-3, М-2, М-5, М-6,М-7.

18. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

English     Русский Правила