Презентація на тему: “Влада та її джерела”
План
Вступ
Влада
Розмаїття підходів дослідників до влади як соціального явища знайшло своє відображення в основних концепціях влади.
Системна концепція влади
Біхевіористська концепція
Теологічна концепція
Психологічна концепція
Інструменталістська
Структурно-функціональна
Джерела влади
Висновки
365.38K
Категория: ПолитикаПолитика

Влада та її джерела

1. Презентація на тему: “Влада та її джерела”

2. План

Вступ
Концепції політичної влади
Системна
Біхевіористська
Теологічна
Психологічна
Інструменталістська
Структурно-функціональна
Джерела влади
Висновки

3. Вступ

Актуальність: У сучасному світі, що прагне до
політичного звільнення від усіх форм традиційного гніту,
значно загострилася проблема влади, в якій багато хто
вбачає одну з основних причин тривалого політично
нерівного становища різних соціальних підструктур
суспільства.
Завдання: Вивчити джерела влади та розглянути основні
підходи

4. Влада

Поняття— здатність певного суб'єкта (індивіда, колективу, організації)
підпорядковувати собі волю і поведінку іншого суб'єкта у своїх
власних інтересах чи інтересах інших осіб.
Властивості — пов’язана з груповими, класовими інтересами та
встановлюється і використовується в процесі політичної боротьби.
Суб’єкти влади: дежава та її органи;
політичні партії;
громадські організацї;
засоби масової інформації;
суспільні групи, класи;
громадське суспільство;
політичні діячі.

5. Розмаїття підходів дослідників до влади як соціального явища знайшло своє відображення в основних концепціях влади.

Системна
Біхевіористська
Теологічна
Психологічна
Інструменталістська
Структурно-функціональна

6. Системна концепція влади

розглядає
владу як системоутворююче відношення
в політичній системі суспільства. Влада з’єднує всі
елементи політичної системи таким чином, щоб
це сприяло збалансованому стану як
самої системи, так і суспільства в цілому.
Представники: Д. Істон та Т. Парсонс

7. Біхевіористська концепція

Біхевіористські концепції (від англ.
eehavior — поведінка) розглядають владу
як особливий тип
поведінки людей, коли одні домінують
(панують) над іншими, а інші
підпорядковуються їм. Так, американський
дослідник Б. Скіннер розглядав людину як пасивний об´єкт, не здатний
до ініціативи, зате з природними задатками підпорядковуватися. Він
обґрунтував необхідність цілеспрямовано впливати на людей для
одержання бажаної зміни їхньої поведінки
Представники: Ч. Мерріам, Г. Лассуелл, Дж. Кетлін, Ж. Бюрдо

8. Теологічна концепція

Телеологічна концепція (від грец. zeXos (reXws) — мета)
розглядає владу як засіб досягнення певної мети,
певних результатів. Один із прихильників
цієї концепції Б. Рассел вважає, що владу
можна визначити як реалізацію намічених
цілей. Тут використовується широке
розуміння влади, яке поширюється не
тільки на відносини між людьми, а й на
взаємодію людини з природою.

9. Психологічна концепція

Психологічна інтерпретація влади вбачає
першопричину владних відносин у сфері
свідомості й підсвідомості людей,
розглядають владу як взаємодію людей,
як прагнення влади одних і підлеглість
інших, досліджують суб´єктивну
мотивацію поведінки індивідів і
реальних умовах суспільного життя.
Представники: 3. Фройд, Е. Фромм та їхні
послідовники.

10. Інструменталістська

концепція влади тлумачить владу як
використання певних інструментів і засобів, до яких відносять
насильство, примус, багатство, знання тощо. На думку
американського дослідника О. Тоффлера, сенс боротьби, що
відбувається в сучасному суспільстві, полягає в прагненні контролю
за знаннями, інформацією та інтелектуальними ресурсами.

11. Структурно-функціональна

концепція характеризує владу
як особливий вид відносин між керівниками і підлеглими,
які визначаються ієрархічною будовою суспільства. Для
функціонування політичної системи необхідне чітке
виконання кожною особою встановлених соціальних
ролей.

12. Джерела влади

▪ суб’єкти (– носії влади, активна діюча величина в
системі влади, від якої виходить вплив,
випливають розпорядження, вказівки)
▪ об’єкти (явища, предмети, органи, установи,
підприємства, населення, на керівництво
(керування) якими за законом або підзаконними
актами спрямована діяльність влади)
▪ ресурси (засоби, використання яких забезпечує
вплив на об'єкт влади відповідно до цілей
суб'єкта)

13. Висновки

Отже, ми розглянули основні концепції
політичної влади та основні джерела
влади.
English     Русский Правила