Ієрархічний взаємозв’язок економічних понять міжбанківського кредитування
Функції міжбанківського кредиту
Інструменти міжбанківського ринку
Інструменти міжбанківського ринку
Класифікація облігацій банків
Послідовність дій емітента під час випуску облігацій
369.49K
Категории: ФинансыФинансы БизнесБизнес ПравоПраво

Правове положення комерційних банків. (Тема 3)

1.

ТЕМА ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 3.
ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ (2 ГОД.)
доц. Улютіна О. А.

2.

План
1. Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація
2. Порядок утворення і припинення діяльності комерційного
банку
3. Організаційна структура і управління комерційним банком.
4. Операції та послуги комерційних банків.

3.

Міжбанківський ринок кредитних ресурсів -
це система, що забезпечує купівлю-продаж вільних
кредитних ресурсів між комерційними банками та
комерційними банками і НБУ.
Учасниками
міжбанківського
ринку
кредитних ресурсів є Національний банк України,
його регіональні управління, комерційні банки, їх
філії та відділення.

4.

Об’єктом міжбанківських кредитних відносин є тимчасово
вільні грошові кошти, які надаються у позику.
Метою банку-кредитора є отримання прибутку (якщо
кредиторами виступають комерційні банки) та регулювання
грошового обігу і підтримання стійкості банківської системи
(якщо кредитором виступає Національний банк України).
Метою банку-позичальника є задоволення тимчасової
потреби у грошових ресурсах для забезпечення резервних вимог
НБУ, розширення активних операцій та підвищення ліквідності.

5. Ієрархічний взаємозв’язок економічних понять міжбанківського кредитування

6. Функції міжбанківського кредиту

7. Інструменти міжбанківського ринку

Міжбанківські
кредити
Міжбанківські
депозити
Депозитні
сертифікати
Інструменти
комерційних банків
Овердрафт за кор.
рах
Операції Репо

8. Інструменти міжбанківського ринку

9.

Міжбанківські
депозити

це
залучення
вільних
грошових коштів у тимчасове користування під певний відсоток.
При використанні даного інструменту банки-учасники ринку
надають один одному вільні ресурси у вигляді депозиту.
Крім міжбанківських депозитів на ринку міжбанківських
кредитів використовуються також депозитні сертифікати.
Депозитний сертифікат – це письмове свідоцтво банку
про депонування грошових коштів, що засвідчує право банкувкладника на одержання депозиту.

10.

Кількісний тендер - тендер, на якому Національний
банк наперед установлює ціну, за якою банки можуть одержати
кредити рефінансування або розмістити в Національному банку
кошти. Сума коштів, що пропонується для рефінансування або
для розміщення, може оголошуватися або не оголошуватися.
Процентний тендер - тендер, під час оголошення якого
банки у своїх
заявках
до
Національного банку зазначають
процентну ставку, за якою вони погоджуються одержати кредит
рефінансування або розмістити
кошти.
Сума
коштів,
що
пропонується для рефінансування або для розміщення, може
оголошуватися або не оголошуватися.

11.

Перевагами емісії облігацій можна вважати такі:
1. вони дешевші, аніж емісія акцій, оскільки виплата процентів вноситься до
складу витрат банку;
2. у порівнянні з простими акціями вони не загрожують існуючим акціонерам у
частині зменшення контролю над банком;
3. у порівнянні з депозитними сертифікатами строк погашення чітко визначений,
а це зручно для прогнозування ресурсів банку.

12. Класифікація облігацій банків

Класифікаційна ознака
Види облігацій
Залежно від категорії власника облігацій
-
Для фізичних осіб
Для юридичних осіб
Для резидентів
Для нерезидентів
Залежно від зазначення власника облігацій
-
Іменні
На пред’явника
Залежно від кола обігу облігацій
-
Що вільно обертаються
З обмеженним колом обігу
Класифікація облігацій банків
Залежно від гарантії повернення грошових коштів
-
Звичайні
З додатковим забезпеченням
За формою випуску
Документарні
бездокументарні
-
Залежно від порядку повернення грошових коштів і сплати за ними доходу
-
відсоткові
безвідсоткові дисконтні

13. Послідовність дій емітента під час випуску облігацій

Відкритий продаж
Закритий продаж
Ухвалення й оформлення уповноваженим органом емітента рішення про випуск облігацій і затвердження
інформації про випуск облігацій
Опублікування оголошення про випуск облігацій
відповідно до вимог чинного законодавства
Послідовність
дій облігацій
емітента
під часпро
випуску
облігацій
Реєстрація в реєстраційному
органі випуску
та інформації
випуск облігацій
Опублікування зареєстрованої інформації про випуск
облігацій
Виготовлення бланків сертифікатів облігацій (якщо документарна форма) або розміщення глобального
сертифіката (без документарна форма);
Розміщення облігацій, що здійснюється в строк, зазначений в рішенні про випуск облігацій та в інформації про
їх випуск
Подання до реєстраційного органу звіту про результати розміщення облігацій у порядку й строки, передбачені
законодавством
Погашення облігацій, що здійснюється в строк, зазначений в рушенні про випуск облігацій та в інформації про
випуск
Подання до реєстраційного органу звіту про погашення облігацій у порядку та в строки, передбачені
законодавством
Подання до реєстраційного органу документів на скасування реєстрації випуску облігацій. Якщо жодну
облігацію не було розміщено, документи на скасування реєстрації випуску облігацій подаються одночасно зі
звітом про розміщення облігацій

14.

Оголошення про випуск облігацій
обов'язково має містити відомості про:
• найменування емітента;
• орган, який ухвалив рішення про випуск облігацій;
• дату та номер протоколу рішення про випуск;
• характеристику облігацій;
• розмір доходу за облігаціями, строки та порядок продажу облігацій;
• строки погашення та терміни виплати відсоткового доходу;
• можливість подання облігацій для дострокового погашення
(викупу);
• можливість обміну облігацій на акції тощо.

15.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила