415.50K
Категории: ФинансыФинансы БизнесБизнес ПравоПраво

Операції та послуги комерційних банків. (Тема 3)

1.

Виконала: студентка IV курсу
3 групи
Коломієць Яна

2.

1. Операції комерційних банків
2. Послуги комерційних банків

3.

Комерційні банки – кредитні установи, що здійснюють
універсальні банківські операції для підприємств, установ і
населення головним чином за рахунок грошових коштів,
залучених у вигляді внесків і депозитів.
Комерційні банки здійснюють на договірних умовах
кредитне, розрахунково-касове та інше банківське
обслуговування юридичних і фізичних осіб.

4.

Банк має право надавати банківські та інші фінансові
послуги (крім послуг у сфері страхування). Банк має право
здійснювати банківську діяльність на підставі банківської
ліцензії шляхом надання банківських послуг.
До банківських послуг належать:
1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських
металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських)
рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на
поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені,
на власних умовах та на власний ризик.

5.

Банківські послуги дозволяється надавати виключно
банку. Центральний депозитарій цінних паперів має
право провадити окремі банківські операції на підставі
ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, що
видається у встановленому Національним банком
України порядку.

6.

Банк має право надавати своїм клієнтам фінансові
послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними
особами (комерційними агентами) агентських договорів.
Перелік фінансових послуг, що банк має право надавати
своїм клієнтам шляхом укладення агентських договорів,
встановлюється Національним банком України.
Банк зобов’язаний повідомити Національний банк
України про укладені
ним агентські договори.
Національний банк веде реєстр комерційних агентів банків
та встановлює вимоги до них. Банк має право укладати
агентський договір з юридичною особою, яка відповідає
встановленим Національним банком України вимогам.

7.

Залежно від економічного змісту всі види діяльності
комерційних банків прийнято поділяти на три групи:
– пасивні операції;
– активні операції;
– послуги.
Пасивні операції комерційних банків – це операції з
мобілізації ресурсів комерційного банку. За рахунок пасивних
операцій формуються ресурси комерційного банку, які
необхідні йому понад власний капітал для забезпечення
нормальної діяльності, підтримання ліквідності на належному
рівні та отримання запланованого доходу. За видами
банківські ресурси поділяються на: власні, залучені, позичені
операції.
Активні операції комерційних банків – це операції, пов’язані
з розміщенням банківських ресурсів у грошових і кредитних
та інвестиційних портфелях.

8.

9.

Банк, крім надання фінансових послуг, має право
здійснювати також діяльність щодо:
1) інвестицій;
2) випуску власних цінних паперів;
3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
4) зберігання цінностей або надання в майновий найм
(оренду) індивідуального банківського сейфа;
5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
6) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім
власних акцій);
7) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо
банківських та інших фінансових послуг.

10.

Банк не пізніш як за місяць до початку нового виду
діяльності або надання нового виду фінансових послуг
(крім банківських) зобов’язаний повідомити про це
Національний банк України згідно з вимогами та в порядку,
встановленими Національним банком України.
Національний банк України з метою захисту прав
вкладників та інших
кредиторів має право встановлювати додаткові вимоги,
включаючи вимоги щодо підвищення рівня регулятивного
капіталу банку чи інших економічних нормативів, щодо
певного виду діяльності та надання фінансових послуг, які
має право здійснювати банк.

11.

Банкам забороняється здійснювати ризикову діяльність,
що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів
банку.
Перелік ознак, наявність яких є підставою для висновку
Національного банку України про провадження банком
ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи
інших кредиторів банку, визначається нормативно-правовим
актом Національного банку України та оприлюднюється у
встановленому законом порядку.
Банкам забороняється діяльність у сфері матеріального
виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам’ятних,
ювілейних і інвестиційних монет) та страхування, крім
виконання функцій страхового посередника.

12.

13.

Отже, роль комерційних банків проявляється в тому, що
вони здатні здійснювати широке коло операцій і надають
величезну кількість різноманітних послуг підприємствам,
фірмам, населенню, державі. Концентруючи основну
частину кредитних ресурсів та виконуючи широкий
спектр банківських операцій і фінансових послуг,
комерційні
банки
впливають
на
всі
сторони
господарського життя країни і тим самим забезпечують
розвиток народного господарства.
Банківські операції являють собою операції для
залучення грошових коштів та їх вкладення у позички,
цінні папери і послуги, випуску в обіг і вилучення з нього
грошей, для розрахунків, фінансування та кредитування
капітальних вкладень, касового виконання державного
бюджету тощо.

14.

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від
07.12.2000 № 2121[Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
2. Ващенко Ю. В. Банківське право: Навч. посібник. – К.:
Центр навчальної літератури, 2006. –344 с.
3. Костюченко О. Я. Банківське право: Підручник / 2-вид.,
переробл. та до-пов, – К.: Атіка, 2011. – 376 с.
4. Карманов Є. В. Банківське право України: Навчальний
посібник. – Харків: Консул, 2000. – 464 с.
5. Про Національний банк України : Закон України
від 20.05.1999 р. № 679 [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/679-14
English     Русский Правила