Сучасне визначення життя, його основні ознаки
Мета уроку
Визначення життя
Існувало дві протилежні точки зору на питання про походження життя і його особливості
Форми життя
Дякую за увагу
4.86M
Категория: БиологияБиология

Сучасне визначення життя, його основні ознаки. Рівні організації живої матерії

1. Сучасне визначення життя, його основні ознаки

СУЧАСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЯ,
ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ
Рівні організації живої матерії
Учитель біології Хмельницького НВК №4 А. Онуфрійчук

2. Мета уроку

Освітня. Сформувати в учнів сучасні погляди на
походження життя та наукові погляди на сутність
життя, субстрат життя та фундаментальні
властивості життя; розкрити поняття «життя»;
ознайомити із основними рівнями організації живої
природи.
Розвиваюча. Розвивати уміння виділяти головне,
уміння порівнювати та робити відповідні висновки
та узагальнення щодо походження життя і його
сутності.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до
живої природи та життя як унікальної живої матерії
на планеті.

3. Визначення життя

Життя – це якісно особлива форма існування
матерії, вища у порівнянні з фізичною та
хімічною. Вона являє собою біологічну форму
руху матерії.
Живі тіла – це відкриті саморегулюючі
і самовідтворюючі системи.
«Життя є спосіб існування білкових тіл, і цей
спосіб існування полягає по своїй суті в
постійному самооновленні хімічних складових
частин цих тіл» (Енгельс Ф. Анти-Дюрінг.-Маркс К.. Енгельс Ф.
Твори, Т.20, с. 78).

4.

Єдність хімічного складу Живі організми на 98 %
складаються з Карбону, Гідрогену, Оксигену і Нітрогену.
Обмін речовин і енергії. Важлива ознака живих систем —
використання зовнішніх джерел речовини й енергії у вигляді
живлення, світла тощо. Крізь живі системи проходять потоки
речовин і енергії, отже, вони є відкритими.
Самовідтворення. Існування кожної окремо взятої
біологічної системи обмежене в часі. Підтримка життя
пов’язана із самовідтворенням, завдяки якому життя виду не
припиняється.

5.

Мінливість. Відносна пристосованість організмів до
середовища забезпечується мінливістю — здатністю
набувати нових ознак і властивостей. Мінливість створює
матеріал для природного відбору.
Ріст і розвиток. Під ростом розуміється збільшення
розмірів і маси особин із збереженням загальних рис
будови. Ріст супроводжується розвитком, у результаті
якого виникає новий якісний стан об’єкта.
Подразливість. Ця властивість виражається
активними реакціями живих організмів на зовнішній
вплив.
Дискретність. Будь-яка біологічна система
складається з окремих взаємопов’язаних і взаємодіючих
частин, які створюють структурно-функціональну єдність.

6.

Однією з основних ознак життя є подразливість.
Вона проявляється в тому, що живі організми
здатні сприймати різні подразники довкілля та
певним чином на них реагувати.
• Ріст рослини в бік освітлення

7. Існувало дві протилежні точки зору на питання про походження життя і його особливості

діалектикоматеріалистична
ідеалістична
(метафізична на
релігійній основі)

8.

1) біблейська теорія, або креаціонізм
2) теорія самозародження життя
3) теорія стаціонарного стану
4) космогенна теорія, або гіпотеза панспермії
5) теорія біопоеза

9. Форми життя

Живі організми
Неклітинні
- пріони;
- віруси;
- віріони;
- віроїди;
- бактеріофаги.
Клітинні
прокаріоти
- бактерії.
еукаріоти
- слизовики;
- гриби;
- рослини;
- тварини.

10.

Органічний світ на Землі являє собою складну
біологічну систему життєвих форм, яка складається з
окремих комплексних утворень - біотичних угрупувань
різного рівня.
Біологічна відкрита система - це
структура, яка здійснює постійний
обмін речовин та енергії із середовищем, у котрому вона народилася,
та є структурно стійкою в ньому.
Виділення рівнів організації
біологічних систем має за мету
розкриття сутності живої природи
в її русі, у пізнанні законів розвитку.

11.

Жива матерія може перебувати на різних рівнях
організації, що поступово сформувалися в процесі її
еволюції.
Розрізняють такі рівні
організації живої матерії:
- молекулярний;
- клітинний;
- тканинний;
- органний або системний;
- організмовий;
- популяційно-видовий;
- біогеоценотичний;
- біосферний.

12.

Рівень функціонування біологічних
макромолекул - біополімерів: нуклеїнових
кислот, білків, полісахаридів, ліпідів, стероїдів. З
цього рівня починаються найважливіші процеси
життєдіяльності: обмін речовин, перетворення
енергії, передача спадкової
інформації. Цей рівень
вивчають: біохімія,
молекулярна генетика,
молекулярна біологія,
біофізика.

13.

Клітинний рівень - це рівень клітин бактерій,
ціанобактерій, одноклітинних та багатоклітинних
організмів. Клітина - це структурна та функціональна
одиниця живого. Вона є елементарною одиницею
будови, життєдіяльності і розвитку живої матерії.

14.

Характеризується тим, що в кожній клітині як
одноклітинних, так і багатоклітинних організмів
відбуваються обмін речовин і перетворення енергії,
зберігається та реалізується вся
спадкова інформація. Клітини
здатні до розмноження і передачі
спадкової інформації дочірнім
клітинам. Цей рівень вивчають
цитологія, цитохімія, цитогенетика,
мікробіологія.

15.

Тканинний рівень організації - це рівень, на якому
вивчається будова і функціонування тканин.
Досліджується цей рівень гістологією і гістохімією.

16.

Системний рівень організації - це рівень органів
багатоклітинних організмів. Під час індивідуального
розвитку клітини спеціалізуються за будовою та
виконуваними функціями, часто формуючи тканини. З
тканин формуються органи. Вивчають цей рівень
анатомія, фізіологія, ембріологія.

17.

Різні органи взаємодіють між собою у
складі певної системи органів. Цим
забезпечується функціонування цілісного
організму як інтегрованої біологічної
системи. Організмовий рівень організації це рівень одноклітинних, колоніальних і
багатоклітинних організмів.
В одноклітинних організмів організмовий
рівень збігається з клітинним.

18.

Специфіка організмового рівня в тому, що на цьому
рівні відбувається декодування і реалізація генетичної
інформації, формування ознак, властивих особинам
даного виду. Цей рівень вивчається морфологією,
анатомією, ембріологією, фізіологією, генетикою,
палеонтологією.

19.

Особини одного виду об’єднуються в групи – популяції.
Популяції одного виду більш-менш відмежовані від
інших. Популяції є не тільки елементарними одиницями
виду, а й еволюції, оскільки в них відбуваються основні
еволюційні процеси. Ці процеси здатні забезпечити
формування нових видів, що підтримує біологічне
різноманіття нашої планети.

20.

Популяційно-видовий рівень організації
характеризується високим біорізноманіттям. На цьому
рівні вивчаються генетичні і екологічні особливості
популяцій, елементарні еволюційні чинники, їх вплив на
генофонд та проблеми збереження видів.
Цей рівень вивчається систематикою, таксономією,
екологією, біогеографією, генетикою популяцій.

21.

Популяції різних видів, які населяють спільну
територію, взаємодіють між собою та з чинниками
неживої природи, входять до складу надвидових
біологічних систем – екосистем. Екосистеми, які
охоплюють територію з подібними фізико-кліматичними
умовами, називають біогеоценозами. Для них
характерні постійні
потоки енергії між
популяціями різних
видів, а також постійний
обмін речовиною між
живою та неживою
частинами біогеоценозів,
тобто колообіг речовин.

22.

Біогеоценотичний - це рівень мікроекосистем та
макроекосистем. На ньому вивчаються типи живлення,
типи взаємин організмів і популяцій в екосистемі,
чисельність популяцій, динаміка чисельності популяцій,
щільність популяцій, продуктивність екосистем, сукцесії.
Цей рівень вивчає екологія.

23.

Окремі екосистеми нашої планети разом утворюють
біосферу – частину оболонок Землі, населену живими
організмами. Біосфера становить єдину гігінтську
екосистему нашої планети – мега-екостистему.
Біосферний рівень організації живої матерії
характеризується глобальним колообігом речовин,
хімічних елементів і
потоками енергії, які
забезпечують
функціонування
біосфери.

24.

Тести:
1. На якому рівні організації вивчають спеціалізацію клітин у
процесі розвитку?
А молекулярному
В організмовому
Б клітинному
Г популяційно-видовому
2. На якому рівні організації живої матерії здійснюється кругообіг
речовин між біотичною та абіотичною частинами природної
системи?
А організмовому
Б популяційно-видовому
В біогеоценотичному
Г клітинному
3. На якому рівні організації живої матерії здійснюється вільний
обмін спадковою інформацією між різними представниками
певного виду та передача її нащадкам?
А організмовому
Б біогеоценотичному
В клітинному
Г популяційно-видовому
4. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією
різних органів, що об’єднуються в системи органів?
А популяційно-видовий
Б організмовий
В клітинний
Г біогеоценотичний

25.

За сучасними даними біологічної науки,
рівнів організації живої матерії визначають
менше:
- молекулярний;
- клітинний;
- організмовий;
- популяційно-видовий;
- біогеоценотичний;
- біосферний.

26.

Живі істоти вперше з'явилися на Землі приблизно три з
половиною мільярди років тому. Їх нащадки досягли
такої великої різноманітності, що зараз число
видів, що населяють Землю, досягає декількох мільйонів.
У основі цієї різноманітності лежить єдність всіх організмів.
Є певні спільні риси:
живі організми отримують енергію з навколишнього середовища і
використовують її для підтримки свого існування,
росту, активно реагують на зміни навколишнього середовища,
розвиваються, розмножуються і побудовані зі схожих одиниць - клітин.
English     Русский Правила