8 КЛАС ТЕМА СЕМЕСТРУ:
Казковий світ музики М. Римського – Корсакова.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ :
ПЛАН
Андрій Петрович Софія Василівна
МИКОЛА РИМСЬКИЙ – КОРСАКОВ 1844 - 1908
На сюжети казок написані найкращі опери композитора – «СНІГУРОНЬКА»
«САДКО»
«ЗОЛОТИЙ ПІВНИК»
«ЧАХЛИК НЕВМИРУЩИЙ»
«КАЗКА ПРО ЦАРЯ САЛТАНА»
Також із захопленням звертався до сюжетів на казково – фантастичну тематику різних країн світу, розуміючи особливості музичної
Римський – Корсаков творчий шлях почав зі створення симфонії. Проте надалі він волів складати програмні одночастинні і циклічні
Симфонічна сюїта -
Симфонічна сюїта складається з 4 частин:
Перша частина «Море і Синдбада корабель»
Друга тема
Головна партія
Мальовничість головної партії
Побічна партія складається із двох тем. перша тема(до ма-жор) створює в уяві слухача картину спокійно пливучого корабля
«Айвазовський в музиці».
Шехерезада -
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДЯКУЮ!!! ДО ПОБАЧЕННЯ!!!
35.29M
Категория: МузыкаМузыка

Музика в діалозі із сучасністю. Казковий світ музики М. Римського – Корсакова

1. 8 КЛАС ТЕМА СЕМЕСТРУ:

МУЗИКА В ДІАЛОЗІ ІЗ
СУЧАСНІСТЮ

2. Казковий світ музики М. Римського – Корсакова.

КАЗКОВИЙ СВІТ МУЗИКИ
М. РИМСЬКОГО – КОРСАКОВА.
Підготувала:
вчитель музичного
мистецтва та художньої
культури
Запорізької ЗОШ № 5
Стрельник
Стелла Степанівна

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ :

МЕТА ТА ЗАВД АННЯ :
ПОГЛИБЛЮВАТИ ЗНАННЯ УЧНІВ ПРО ТВОРЧІСТЬ
М. РИМСЬКОГО –
КОРСАКОВА НА ПРИКЛАДІ СИМФОНІЧНОЇ СЮЇТИ «ШЕХЕРЕЗАДА»;
ЗАЛУЧИТИ ДО СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ГУМАНІСТИЧНО СПРЯМОВАНОГО ТВОРУ, ЩО ОСПІВУЄ КРАСУ
І ГАРМОНІЮ ЛЮДИНИ Й ПРИРОДИ, ПОТЯГ ДО СВІТЛИХ ПОЧУТТІВ І
ПРЕКРАСНОГО В ЖИТТІ, ПІДНЕСЕНО ТА РОМАНТИЧНО ЗМАЛЬОВУЄ ЖИТТЯ
НАРОДУ І ЙОГО ГЕРОЇВ;
ЗАКРІПЛЮВАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРОГРАМНА МУЗИКА»,
«СИМФОНІЧНА СЮЇТА»;
ВИХОВУВАТИ МУЗИЧНИЙ СМАК УЧНІВ, ПОТЯГ ДО ПРЕКРАСНОГО.

4. ПЛАН

ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ
М. РИМСЬКОГО – КОРСАКОВА;
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СИМФОНІЧНОЇ
СЮЇТИ «ШЕХЕРЕЗАДА»;
КОМПОЗИЦІЯ, СЮЖЕТ ТА ОБРАЗИ
СЮЇТИ.

5. Андрій Петрович Софія Василівна

БАТЬКИ МИКОЛИ АНДРІЙОВИЧА
Андрій Петрович
Софія Василівна

6.

Микола Андрійович Римський-Корсаков народився
18 березня 1844 року, в Тихвині. Освіту здобув в
Морському кадетському корпусі в 1862р, в чині
гардемарина.
До травня 1865 року - плавання на кліпері «Алмаз»,
в званні офіцерського чину мічмана.

7.

Після прибуття кліпера «Алмаз» у травні 1865
року призначений на берегову службу в
Петербурзі. Відвідував Балакіревський
гурток. Дружба з А.П. Бородіним та іншими
членами «Могутньої купки».
У 70-ті роки – професор Петербурзької
консерваторії, інспектор духових оркестрів
Морського відомства(1873 -1884), диригент
симфонічних концертів, оперних вистав,
громадська діяльність. Створив два чудових
симфонічних твори – «Іспанське капричіо» та
«Шехерезада» - казка в музиці.

8. МИКОЛА РИМСЬКИЙ – КОРСАКОВ 1844 - 1908

Микола Андрійович РимськийКорсаков - російський композитор,
педагог, диригент, громадський діяч,
музичний критик; представник
«Могутньої купки», автор 15 опер, 3
симфоній, симфонічних творів,
інструментальних концертів, кантат,
камерно-інструментальної, вокальної та
духовної музики. Вершинні твори
Римського-Корсакова для оркестру «Іспанське капричіо» (1887) і симфонічна
сюїта «Шехерезада» (1888). Істотне місце
у творчій спадщині Римського-Корсакова
займає камерно-вокальна лірика. Написав
79 романсів, у тому числі вокальні цикли
«Навесні», «Поетові», «Біля моря».

9. На сюжети казок написані найкращі опери композитора – «СНІГУРОНЬКА»

10. «САДКО»

11. «ЗОЛОТИЙ ПІВНИК»

12. «ЧАХЛИК НЕВМИРУЩИЙ»

13. «КАЗКА ПРО ЦАРЯ САЛТАНА»

14. Також із захопленням звертався до сюжетів на казково – фантастичну тематику різних країн світу, розуміючи особливості музичної

культури
інших народів, що сприяло
створенню оркестрових творів
«Іспанське капричіо» та
«Шехерезада».

15. Римський – Корсаков творчий шлях почав зі створення симфонії. Проте надалі він волів складати програмні одночастинні і циклічні

твори, а також
твори на народні теми.

16.

Програмна музика - академічна музика, що
не включає в себе словесного тексту (тобто
чисто інструментальна), проте
супроводжувана словесним зазначенням на
своє утримання.
Головне у програмному творі симфонічна
сюїта «ШЕХЕРЕЗАДА» – загальний поетичний
дух музики, яскравий світ східних казок
«1000 й 1 ніч».

17. Симфонічна сюїта -

Римський-Корсаков предпослав твору
Симфонічна сюїта - коротку програму: «Султан Шахріар,
переконаний в підступності і
невірності жінок, дав зарік страчувати
музичний
кожну з своїх дружин після першої
ночі; але султанша Шехеразада
твір, що
врятувала своє життя тим, що зуміла
складається з зайняти його казками, розповідаючи
самостійних їх йому в продовження 1001 ночі, так
що, спонукований цікавістю, Шахріар
п'єс,
постійно відкладав її страту і нарешті
об'єднаних
зовсім залишив свій намір. Багато
чудес розповіла йому Шехеразада,
загальним
приводячи вірші поетів і слова пісень,
задумом.
вплітаючи казку в казку і розповідь в
розповідь ».

18. Симфонічна сюїта складається з 4 частин:

1. Море і Синдбада корабель - сонатна
форма зі вступом і кодою.
2. Розповідь царевича Календера складна трехчастная форма з
вступом і кодою.
3. Царевич і царівна - сонатная форма з
кодою без вступу і розробки.
4. Свято в Багдаді - Рондо.

19. Перша частина «Море і Синдбада корабель»

починається з
повільного вступу і
будується на двох
контрастних темах:
султана Шахріара,
яку виконують в
унісон мідні духові
та струнні
інструменти і
звучить грізно і
велично.
Тема султана Шахріара

20. Друга тема

Тема Шехеразади, доручена
солюючої скрипці, яку
підтримують акорди арфи. Її
гнучка і плавна мелодія
нагадує вишуканий східний
орнамент: Обидві теми є не
просто лейтмотивами,
об'єднуючими всі твір: на їх
основі Римський-Корсаков,
використовуючи варіаційні
прийоми музичного розвитку,
створює різні образи, даруючи
слухачеві справжні чарівні
перетворення.
тема Шехеразади

21. Головна партія

За вступом
звучить основний
розділ,
написаний в
сонатної формі
без розробки.
Головна партія (мі
мажор),
побудована на
темі Шахріара,
малює спокійний
і величний
морський
пейзаж.

22. Мальовничість головної партії

підкреслюють
уривчасті
акорди в
закінченнях
фраз у духових
і піццикато
струнних, а
також широкі
фігурації
супроводу у
альтів і
віолончелей.

23. Побічна партія складається із двох тем. перша тема(до ма-жор) створює в уяві слухача картину спокійно пливучого корабля

П О Б І Ч Н А П А Р Т І Я С К Л А Д АЄ Т Ь С Я І З Д В ОХ Т Е М .
П Е Р Ш А Т Е М А ( Д О М А - Ж О Р ) С Т В О Р Ю Є В УЯ В І
С Л У Х АЧ А К А Р Т И Н У С П О К І Й Н О П Л И В У Ч О Г О
К О РА Б Л Я С И Н Д Б А Д А , Щ О П Е Р Е Д А Є Т Ь С Я Т И Х И М И
С В І ТЛ И М И А К О РД А М И Д Е Р Е В ' Я Н И Х Д У Х О В И Х
ІНСТРУМЕНТІВ.
Д Р У ГА Т Е М А ( С І М І Н О Р ) В И Н И К А Є У С О Л Ю Ю Ч О Ї
С К РИ П К И ; В О Н А Н А Р ОД Ж УЄ Т Ь С Я З Л Е Й Т М О Т И ВУ
Ш Е Х Е РА З А Д И , А Л Е Т Е П Е Р Ц Е Б А Р В И С Т А
П А Н О РА М А М О Р Я , Щ О Х В И Л Ю Є Т Ь С Я .
ПОСТ УПОВО ЗВУЧНІСТЬ ПОСИЛЮЄТЬСЯ, І В
М О М Е Н Т К УЛ Ь М І Н А Ц І Ї П О Ч И Н А Є Т Ь С Я Р Е П Р И З А .
У КОД І П Р ОХОД И Т Ь Т Е М А М О РЯ , Я К А
З М І Н Ю Є Т Ь С Я В І Д Б У Р Х Л И В О Г О Д О С В І ТЛ О Г О ,
Т И ХО ГО, С П О К І Й Н О ГО

24. «Айвазовський в музиці».

«АЙВАЗОВСЬКИЙ В
МУЗИЦІ».
Образ моря назавжди увійшов до творчості
Римського – Корсакова, тому його називали
«Айвазовським в музиці». Творчість Миколи
Андрійовича стала прикрасою російської
музичної культури, а музика, сповнена радості
світла, віри у перемогу добра і краси, зачаровує
слухачів.
Римск ий-Корсак ов Шехерезада1.mp4

25. Шехерезада -

ШЕХЕРЕЗА Д А Шехерезада - одне з найпопулярніших творів Римського-Корсакова. Вона не тільки
виповнюється академічними музикантами, але і пережила багато обробок естрадними
артистами.
• Англійська рок-група Deep Purple опрацювала першу частину «Шехерезади» у вигляді
електроорган композиції «Medley: Prelude to Happiness», соло на органі Хаммонда
виконав Джон Лорд. Композиція увійшла до альбому 1968 Shades of Deep Purple.
• Обробка сюїти входить в альбом Konvergencie 1971 словацької групи Collegium
Musicum
• Симфонічний духовий оркестр Мерліна Паттерсона створив незвичайну обробку
«Шехерезади» для духових інструментів, представлену в 2005 році.
Фрагмент «Шехерезади» використаний у фільмі «Кавказька полонянка»

26.

Симфонічна сюїта “Шехерезада”

27. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1.
М. Римський – Корсаков є:
Творцем яскравих музичних образів казок;
Композитором – імпресіоністом;
Автором барвистої музичної картини Далекого Сходу;
Композитором – авангардистом.
2. У Симфонічній сюїті «Шехерезада» майстерно
зображено:
Барвистий світ східних казок;
Пейзажі Далекого Сходу;
Традиції та звичаї моряків субмарини;
Яскравий світ олімпійських богів.

28.

3. Симфонічна сюїта «Шехерезада» містить:
3 частини;
4 частини;
5 частин;
6 частин.
4. Хто така Шехерезада?
Чарівна шахрайка;
Героїня арабських казок «Тисяча и одна ніч»;
Героїня російської билини;
Чарівна володарка моря.

29. ДЯКУЮ!!! ДО ПОБАЧЕННЯ!!!

Література:
1.Російська музична література
ДМШ 6-7 клас;
2.Розробка уроків О.Золотарьова
8 клас
3.Підручник “Музичне мистецтво”
8 клас
4.Вікіпедія
5.Відео з інтернетресурсів
English     Русский Правила