Отруйність спиртів та їх згубна дія на організм людини
Спирти- це органічні сполуки, в молекулах яких міститься одна або декілька гідроксильних груп, сполучених з вуглеводневим
Метанол або метиловий спирт
Етанол або етиловий спирт та його вплив
Етиловий спирт відноситься до наркотичних речовин. Найбільш чутливі до нього клітини кори головного мозку, діючи на які він
Люди відносяться до алкоголю по-різному. Одні не п'ють зовсім. В інших споживання алкоголю є даниною прийнятим правилам без
Дякую за увагу!
2.63M
Категория: МедицинаМедицина

Отруйність спиртів та їх згубна дія на організм

1. Отруйність спиртів та їх згубна дія на організм людини

ОТРУЙНІСТЬ СПИРТІВ ТА
ЇХ ЗГУБНА ДІЯ НА
ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

2. Спирти- це органічні сполуки, в молекулах яких міститься одна або декілька гідроксильних груп, сполучених з вуглеводневим

С П И Р Т И- Ц Е ОР Г А Н І Ч Н І С П ОЛ У КИ , В М ОЛ Е КУЛАХ Я КИ Х
М І С Т ИТЬС Я ОД Н А А Б О Д Е КІ Л ЬКА Г І Д Р ОКС ИЛЬН ИХ Г Р У П ,
С ПОЛ У ЧЕ Н ИХ З ВУ ГЛ ЕВОДН ЕВИМ РА Д ИКА Л ОМ.

3. Метанол або метиловий спирт

МЕТАНОЛ АБО МЕТИЛОВИЙ СПИРТ
Метанол - найпростіший одноатомний спирт, безбарвна
рідина зі слабим спиртовим запахом, він добре
розчиняється у воді, легше за воду, дуже отруйна речовина.
Метиловий спирт застосовується як розчинник і для різних
органічних синтезів отримання формальдельгіда, складного
ефіру, деяких барвників, фотореактивів, фармацевтичних
препаратів.

4. Етанол або етиловий спирт та його вплив

ЕТАНОЛ АБО ЕТИЛОВИЙ СПИРТ ТА ЙОГО
ВПЛИВ
Етанол - безбарвна рідина. Кипить при 78,3 ºС, замерзає
при -114°С. Горить слабо світловим пломенем.
Етиловий спирт дуже важливий для потреб народного
господарства продукт.
Етанол використовується як розчинник при виготовленні
одеколонів, духи, ліків, лаків .
Етиловий спирт в суміші з бензином може
використовуватися як пальне для двигунів вну трішнього
згоряння.
В медецині його використовують, як антисептик.

5. Етиловий спирт відноситься до наркотичних речовин. Найбільш чутливі до нього клітини кори головного мозку, діючи на які він

Е Т И Л О В И Й С П И Р Т В І Д Н О С И Т Ь С Я Д О Н А Р КО Т И Ч Н И Х Р Е Ч О В И Н .
Н А Й Б І Л Ь Ш Ч У ТЛ И В І Д О Н Ь О ГО К Л І Т И Н И КО Р И ГО Л О В Н О ГО М О З К У,
Д І Ю Ч И Н А Я К І В І Н В И К Л И К АЄ Х А РА К Т Е Р Н Е А Л КО ГО Л Ь Н Е
З БУД Ж Е Н Н Я , З В ' Я З А Н Е З П О С Л А Б Л Е Н Н Я М П Р О Ц Е С І В
Г А Л Ь М У В А Н Н Я , П О Т І М В І Д Б У В АЄ Т Ь С Я О С Л А Б Л Е Н Н Я П Р О Ц Е С І В
З БУД Ж Е Н Н Я У КО Р І Г М , П Р И Г Н І Ч Е Н Н Я С П И Н Н О ГО ТА
П Р О Д О В Г У В АТ О ГО М О З К У З П Р О Д А В Л Е Н Н Я М Д І Я Л Ь Н О С Т І
Д И Х А Л Ь Н О ГО Ц Е Н Т Р У. П О М І Т Н О П О Р У Ш У ЮТ Ь С Я Ф І З І О Л О Г І Ч Н І
Р ЕФЛ Е КС И І КО О РД И Н А Ц І Я Р У Х І В . П Р О Д О ВЖ Е Н Н Я ВЖ И В А Н Н Я
А Л КО ГО Л Ю В Е Д Е Д О П О В Н О Ї В Т РАТ И КО Н Т Р О Л Ю Н А Д С О Б О Ю І
М ОЖ Е З А К І Н Ч У В АТ И С Ь В Т РАТ О Ю С В І Д О М О С Т І , А І Н О Д І І С М Е Р Т Ю .

6. Люди відносяться до алкоголю по-різному. Одні не п'ють зовсім. В інших споживання алкоголю є даниною прийнятим правилам без

Л Ю Д И В І Д Н О С Я Т Ь С Я Д О А Л КО Г О Л Ю П О - Р І З Н О М У. О Д Н І Н Е П ' Ю Т Ь
З О В С І М . В І Н Ш И Х С П О Ж И В А Н Н Я А Л КО Г О Л Ю Є Д А Н И Н О Ю П Р И Й Н Я Т И М
П РА В И Л А М Б Е З П РА Г Н Е Н Н Я В І Д Ч У Т И Й О Г О Д І Ю . Т Р Е Т І П ' Ю Т Ь Ч А С Т О І ,
Б А Г АТ О , В И П Р О Б О В У Ю Ч И О С О Б Л И В Е З А Д О В О Л Е Н Н Я В І Д ЕФ Е К Т У
А Л КО Г О Л Ю Н А Н Е Р В О В У С И С Т Е М У. Л Е Г К И Й А Н Е С Т Е З У Ю Ч И Й ЕФ Е К Т П Р И
Ц Ь О М У В И П Р О Б У Ю Т Ь У С І , А Л Е П И Я Ц Т В О Ч И А Л КО Г О Л Ь Н А З А Л Е Ж Н І С Т Ь
РО ЗВИВАЮТЬС Я ПРИБЛИЗНО В 11% ПИТ УЩИХ. ОДНАК НАЯВНІ НА
С Ь О Г О Д Н І Ш Н І Й Д Е Н Ь Д А Н І Н Е Д О З В О Л Я Ю Т Ь З А З Д А Л Е Г І Д Ь В И З Н АЧ И Т И ,
Х Т О З П И Т У Щ И Х С ТА Н Е П ' Я Н И Ц Е Ю Ч И А Л КО Г О Л І КО М .

7. Дякую за увагу!

ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!
English     Русский Правила