ВІДОМІ УКРАЇНСЬКІ ГЕОГРАФИ
Відомі географи України зробили вагомий внесок в розвиток науки, вивчення нашої території. Їхні наукові праці залишили великий
Дякую за увагу!!!
93.91K

Відомі українські географи

1. ВІДОМІ УКРАЇНСЬКІ ГЕОГРАФИ

Автор: Студентка ЮК-12
Литвак Вікторія

2. Відомі географи України зробили вагомий внесок в розвиток науки, вивчення нашої території. Їхні наукові праці залишили великий

відбиток у сфері
географії. Тому визначимо хто ж є видатні географи
України.

3.

Дмитрук Олександр
Дмитрук Олександр Юрійович (1965 року) — український
ландшафтознавець, доктор географічних наук, професор
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, академік Академії наук вищої освіти України.
Фахівець в галузі урболандшафтознавства, рекреаційного
природокористування, екотуризму, географічної освіти.
Розробив та реалізував на практиці оригінальні методики
великомасштабного ландшафтознавчого дослідження міста
Києва, регіонального урбанізаційно-ландшафтознавчого
дослідження території України. Обґрунтував класифікацію
ландшафтно-урбанізаційних систем України. Створив власну
схему ландшафтно-урбанізаційного районування України.
Вивчає конструктивно-географічні основи урбанізаційного та
рекреаційно-туристського природокористування. Автор понад
170 наукових праць.

4.

Володимир Михайлович Кубійович
Володимир Михайлович Кубійович (1900-1985) —
український історик, географ, енциклопедист, видавець,
громадсько-політичний діяч, організатор видання та
головний редактор Енциклопедії українознавства та
фундаментальної праці «Географія українських і
сумежних земель». Займався вивченням українських
етнічних земель у складі Польщі, Чехословаччини та
Румунії. З 1931 року — дійсний член Наукового
Товариства ім. Шевченка, голова його географічної секції.
Як видатний географ брав участь у міжнародних наукових
конгресах у Празі (1932), Варшаві (1934) і Болгарії (1936),
де виступав з доповідями. У своїх дослідженнях польськоукраїнських окраїн Кубійович послідовно обстоював
українські геополітичні інтереси.

5.

Олександр Маринич
Олександр Мефодійович Маринич (19202008) — географ-геоморфолог, дослідник
природи України, член-кореспондент НАН
України, доктор географічних наук, професор
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. У 1948 році (під науковим
керівництвом академіка В. Г. Бондарчука)
захистив кандидатську дисертацію
«Геоморфологія Подільського Придністров’я».
У 1949 році створив кафедру геоморфології в
Київському університеті. У 1956–1971 роках
Олександр Мефодійович — завідувач кафедри
фізичної географії, декан географічного
факультету, у 1968–1971 роках — проректор з
навчальної роботи Київського університету.

6.

Михайло Йосипович Рутинський
Михайло Йосипович Рутинський (1976,
Городок Хмельницької області) —
український географ. Кандидат
географічних наук. Доцент кафедри
туризму Львівського національного
університету імені Івана Франка. Лауреат
видавництва «Смолоскип» заохочувальної
премії за роман «Сини Бористена» 1999
року. Наукові інтереси:
● теорія і методологія рекреаційної
географії та курортології; ● географія
туризму України; ● проблематика
розвитку туристичного комплексу
західного регіону України; ● курортний
менеджмент; ● туристичне крає- і
країнознавство.

7.

Олег Шаблій
Олег Іванович Шаблій (1935) — український
географ, доктор географічних наук,
професор кафедри економічної і соціальної
географії ЛНУ ім. І. Франка. Ним
опубліковано понад 350 наукових розвідок у
вітчизняних та зарубіжних виданнях, що
охоплюють такі теми і проблеми: 1) загальні
проблеми суспільної географії (СГ), теорії
районування і суспільно-географічного
комплексування; 2) дослідження конкретних
міжгалузевих комплексів і систем Західного
регіону; 3) районування території України і
окремих її регіонів; 4) історія географії
загалом та української зокрема тощо

8.

Каленик Геренчук
Каленик Іванович Геренчук (1904-1984) — український фізикогеограф, геоморфолог, ландшафтознавець. Доктор географічних наук
(1958), професор (1960). Каленик Геренчук — один із засновників
структурної геоморфології.
Основні його праці присвячено: ● питанням розвитку рельєфу,
проблемам ландшафтознавства, ● проблемам фізико-географічного
районування території України, ● природоохоронним проблемам,
загальним і регіональним питанням фізичної географії, геоморфології.
Автор підручника та кількох навчальних посібників для студентів
вищих навчальних закладів і вчителів. Співавтор (редактор) восьми
монографій, присвячених природі західних областей України.
Очолював Львівський відділ Географічного товариства УРСР.
Почесний член Географічного товариства СРСР (від 1970 року).

9.

Леонід Григорович Руденко
Леонід Григорович Руденко (1941) — український
географ, дійсний член НАН України (2009). Доктор
географічних наук (1984), член-кореспондент НАН
України (1992), професор (2001), заслужений діяч
науки і техніки України (2003), лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки (1993) і премії
ім. В. І. Вернадського НАН України (2003), академік
НАН України (2009). Є відомим українським
географом, у сфері наукових інтересів якого теорія то
методика географічної картографії, зокрема атласного
картографування, економічної та соціальної географії,
раціональне і регіональне природокористування,
охорона та моніторинг природного середовища,
географічне обґрунтування збалансованого розвитку
України та її регіонів.

10. Дякую за увагу!!!

English     Русский Правила