Жоспар:
Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулыда:
269.75K
Категория: ПравоПраво

Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыларды орындау

1.

2. Жоспар:

Әкiмшiлiк
жаза қолдану туралы қаулының
мiндеттiлiгi
Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының
орындалуын кейiнге қалдыру және мерзімін
ұзарту
Қаулылардың түрлері
Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындау
бойынша іс жүргізуді аяқтау

3.

1) егер әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға
шағым берiлмесе немесе наразылық келтірілмесе, оған шағым беру
үшiн белгiленген мерзiм өткеннен кейiн;
2) шағым, наразылық бойынша қаулы шығарылғаннан кейiн,
сондай-ақ осы Кодекстiң 839-бабында көзделген жағдайда қаулы
шығарылғаннан кейiн дереу;
3) осы Кодекстің 811-бабының екінші бөлігінде көзделген
жағдайда дереу заңды күшiне енедi.

4.

5.

Әкiмшiлiк
жаза қолдану туралы қаулыны
орындауға енгізу қаулыны шығарған судьяға,
органға (лауазымды адамға) жүктеледi. Қаулы
оны орындатуға уәкiлеттiк берілген органға
(лауазымды адамға) ол заңды күшiне енген
күннен бастап бiр тәулiк iшiнде жiберiледi.
Арнайы құқықтан айыру түрiнде әкiмшiлiк жаза
қолдану туралы қаулы шығарылғаннан кейiн
оны орындатуға уәкiлеттiк берілген органдарға
дереу жiберiледi.

6.

Әкiмшiлiк жауаптылыққа
тартылған адамның
материалдық жағдайын ескере
отырып, қаулы шығарған судья,
орган (лауазымды адам) айыппұл
төлеудi үш айға дейiнгi мерзiмге
ұзартуы мүмкін.
Әкімшілік қамаққа алу, арнайы
құқықтан айыру немесе айыппұл
түрінде әкiмшiлiк жаза қолдану
туралы қаулының заңда белгiленген
мерзiмдерде орындалуы мүмкiн
болмайтын мән-жайлар болған кезде,
қаулы шығарған судья, өзiне қатысты
қаулы шығарылған адамның арызы
бойынша қаулының орындалуын бiр
айға дейiнгi мерзiмге кейiнге
қалдыра алады.

7.

Егер
әкiмшiлiк жаза қолдану туралы
қаулы заңды күшiне енген күннен бастап
бiр жыл iшiнде орындалмаса, ол
орындауға жатпайды.

8.

iс жүргiзудi қысқарту
туралы;
iстi осы әкiмшiлiк құқық
бұзушылық үшiн өзге
түрде немесе мөлшерде
жаза қолдануға құқылы
судьяның, органның
(лауазымды адамның)
қарауына беру туралы.
әкiмшiлiк жаза қолдану
туралы;
Қаулылардың
түрлері

9. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулыда:

қаулыны шығарған судьяның, лауазымды адамның лауазымы,
аты-жөнi, алқалы органның атауы мен құрамы;
iстiң қаралған күнi мен орны;
өзіне қатысты іс қаралған тұлға туралы мәліметтер: жеке тұлғалар
үшін – тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, айы, жылы, тұрғылықты
жері, жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен
реквизиттері, сәйкестендіру нөмірі, тұрғылықты жері бойынша
тіркелгені туралы мәліметтер, жұмыс орны; заңды тұлғалар үшін –
атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны, тұрған жері, заңды тұлға
ретінде мемлекеттік тіркелу нөмірі және тіркелген күні,
сәйкестендіру нөмірі және банк реквизиттері;
қаралатын іс бойынша іс жүргізу тілі;
осы Кодекстiң әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылық
көзделетiн бабы;
iстi қарау кезiнде анықталған мән-жайлар;
iс бойынша шешiм;
қаулыға шағым беру тәртібі мен мерзімі;
айыппұлды ерікті түрде төлеу мерзімі көрсетілуге тиіс

10.

Әкімшілік құқық бұзушылық ісі
жөніндегі қаулы егер оған шағым
немесе наразылық
білдірілмесе,өзінің заңды күшіне
әкімшілік құқық бұзушылық
туралы іс бойынша қаулыға шағым
жасау үшін белгіленген мерзім
(10 күн) өткеннен кейін енеді.
Әкімшілік жаза қолдану туралы
қаулы барлық мемлекеттік
органдар, жергілікті өзін-өзі
басқару органдары, лауазымды
тұлғалар, жеке тұлғалар
мен олардың бірлестіктері,
заңды тұлғалар үшін орындалуы
міндетті және өзінің заңды күшіне
енген сәттен бастап
орындалуға жатады.
English     Русский Правила