187.16K
Категория: ПравоПраво

Поняття та ознаки адміністративного правопорушення

1.

Л 15-1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається –
протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка
посягає на громадській порядок, власність, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління і за яку законом передбачено
адміністративну відповідальність. (ч.1 ст.9 КУпАП)
Ознаки адміністративного
правопорушення (проступку)
об’єктивні
суб’єктивні

2.

Л 15-2. ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Суспільна небезпека (суспільна шкідливість) – дія чи бездіяльність, що
заподіює або створює загрозу заподіяння шкоди об’єктам адміністративно-правової
охорони, які передбачені у ст. 9 КУпАП
Протиправність

внутрішня
властивість
адміністративного
проступку.
Протиправність є виразником специфічних соціальних зв’язків і означає винне
посягання (умисне або необережне) на який-небудь об’єкт
Караність – означає, що адміністративним проступком визнається лише таке
протиправне, винне діяння, за яке законом передбачено застосування
адміністративних стягнень.

3.

Л 15-3. СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Винність – передбачає наявність у особи відповідного психічного
ставлення до вчиненого діяння
Осудність – передбачає спроможність особою нести
встановлену законом адміністративну відповідальність за
протиправні вчинки

4.

Л 15-4.СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Склад адміністративного правопорушення – це сукупність
встановлених законом об’єктивних і суб’єктивних ознак (абстрактний
опис), що характеризують діяння як адміністративне правопорушення
(проступок)
Суб’єкт
Об’єкт
Елементи складу
адміністративного
правопорушення
Об’єктивна
сторона
Суб’єктивна
сторона

5.

Л 15-5. КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Класифікація складу адміністративного правопорушення
основні
мають місце в конкретному
випадку вчинення проступку
Залежно від ступеня
суспільної
небезпеки:
кваліфіковані
доповнюють основні, за їх наявності
діяння повинно бути кваліфіковане
за статтею, що передбачає більш
суворе покарання
однозначні
чітко
і
однозначно
вказуються
ознаки
правопорушення
Залежно від
структури: складу:
альтернативні
вказується декілька (два і більше)
варіантів ознак (ст. 44 КУпАП).
За особливостями
конструкції:
бланкетні (відсильні)
вказують на те, що ознаки проступку
містяться в окремо встановлених
нормах і правилах (ст. 187 КУпАП).
описові
розкривають зміст і суть
діяння, що визначається
адміністративним правопорушенням (ст. 173 КУпАП);
матеріальні
тягнуть настання шкідливих
матеріальних наслідків
особисті
вчиняються особою
Залежно від
характеру шкоди:
формальні
не мають ознак настання шкідливих
матеріальних наслідків
Залежно від
суб’єкта проступку:
службові (посадові)
вчиняються посадовою особою (ст.
14 КУпАП)

6.

Л 15-6. ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Об’єкт правопорушення – це те, на що спрямоване посягання; це
суспільні відносини, що регулюються нормами права різних галузей і
охороняються заходами адміністративної відповідальності
Види об’єктів адміністративного
правопорушення
Загальний
Безпосередній
Родовий

7.

Л 15-7. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Об’єктивна сторона – це зовнішній прояв суспільно-небезпечного посягання на
об’єкт, що перебуває під охороною адміністративно-правових санкцій
Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони
Протиправність діяння
(бездіяльність)
Шкідливі наслідки
(матеріальні, формальні)
Факультативні ознаки
об’єктивної сторони
Місце (громадське,
заборонене, не встановлене)
Спосіб вчинення
правопорушення
Час (порушення тиші в нічний
час)
Знаряддя і засоби вчинення
правопорушення

8.

Л 15-8. ВИДИ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Виділяють наступні види суб’єктів адміністративного
правопорушення
Загальний – повинен мати ознаки
притаманні кожній особі, що піддається
адміністративному стягненню
Спеціальний – має ознаки, що вказують на
особливості правового статусу суб’єкта і
дозволяють диференціювати відповідальність
Особливий – має ознаки, що характеризують
суб’єкта, але до складу правопорушення не входять
(вагітні жінки не піддаються адміністративному
арешту ст. 32 КУпАП, відсутність громадянства ст. 16
КУпАП, перебування у стані сильного душевного
хвилювання ст. 34 КУпАП, та ін.)

9.

Л 15-9. СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Суб’єктом – є фізична осудна особа, яка на момент вчинення
адміністративного правопорушення досягла встановленого законом віку
(16 років, ст. 12 КУпАП)
ОЗНАКИ СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
За індивідуальними ознаками
загальні – вік, осудність
спеціальні – особливості
спеціального, фізичного,
професійного, службового
статусу, родинні зв’язки і
т.п.
За спеціальними ознаками
громадяни України
посадові особи
народні депутати
військовослужбовці,
працівники ОВС та ін.
іноземці,
особи
громадянства
без

10.

Л 15-10. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Суб’єктивна сторона – проявляється у вині, внутрішньому психічному
ставленні осудного дієздатного суб’єкта до вчиненого ним правопорушення та
його шкідливих наслідків
Основні
Ознаки суб’єктивної
сторони
Вина – психічне ставлення особи до вчинюваного
нею суспільно шкідливого діяння і його наслідків.
Форми вини
Умисна – коли особа усвідомлювала протиправний
характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її
шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо
допускала настання цих наслідків (ст. 10 КУпАП)
Факультативні
Мета – це уявний образ
результату, до якого прагне
винний, його уявлення про ті
бажання, наслідки, які повинні
настати в результаті вчинення
проступку
Мотив

усвідомлення
особою внутрішнє спонукання,
яким вона керувалася при
вчиненні проступку
З необережності – коли особа передбачала можливість настання шкідливих
наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення
або не передбачала їх настання і повинна була і могла їх передбачити (ст. 11 КупАП)

11.

Л 15-11. ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Адміністративна відповідальність – це специфічне реагування
держави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні
уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого законом
стягнення до суб’єкта правопорушення
Принципи адміністративної відповідальності
Законність
Відповідальність
за вину
Індивідуальна
відповідальність
Незворотність
відповідальності
Доцільність
відповідальності
Гласність
відповідальності

12.

Л 15-12. ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Ознаки адміністративної відповідальності
Адміністративна відповідальність має публічний державно обов’язковий характер
Наявність юридичних повноважень у органів, наділених правом
адміністративного покарання
В адміністративній відповідальності знаходять вияв обидва
аспекти юридичної відповідальності: позитивна (абсолютна) та
ретроспективна
Норми, що встановлюють адміністративну відповідальність мають
допоміжне значення щодо багатьох інших галузей права
Значна кількість норм КУпАП містять дискреційні повноваження
органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні
правопорушення

13.

Л 15-13. ВИКЛЮЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Обставини, що виключають адміністративну
відповідальність
Крайня
необхідність
(ст. 18 КУпАП)
Неосудність
(ст. 20 КУпАП)
Необхідна
оборона
(ст. 19 КУпАП)
Малозначне
правопорушення
(ст. 21 КУпАП)

14.

Л 15-14. ОБСТАВИНИ, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Обставини, що пом’якшують відповідальність за
адміністративне правопорушення (ст. 34 КУпАП)
Щире розкаяння винного
Відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування
збитків, або усунення заподіяної шкоди
Вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу
тяжких чи сімейних обставин
Вчинення правопорушення неповнолітнім
Вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року
Законами України можуть бути передбачені й інші обставини, що пом’якшують
відповідальність за адміністративне правопорушення
Органи (посадова особа), який вирішує справу про адміністративне правопорушення,
може визнати пом’якшуючими і обставини, не зазначені в законі

15.

Л 15-15. ОБСТАВИНИ, ЩО ОБТЯЖУЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Обставини, що обтяжують відповідальність за
адміністративне правопорушення (ст. 35 КУпАП)
Продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб
припинити її
Повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було
піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше
вчинила злочин
Втягнення неповнолітнього у правопорушення
Вчинення правопорушення групою осіб
Вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха, або за інших надзвичайних
обставин
Вчинення правопорушення в стані сп’яніння. Орган (посадова особа), який накладає
адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення
може не визнати дану обставину обтяжуючою

16.

Л 15-16. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ (ст. 24 КУпАП)
За вчинення адміністративного правопорушення можуть
застосовуватись такі адміністративні стягнення:
Попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі. У
передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим
способом (ст. 26 КУпАП).
Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за
адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених КУпАП та іншими
законами України (ст. 27 КУпАП).
Штрафні бали є стягненням, що накладається на громадян за правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі,
установлені цим Кодексом. Кожному громадянину, який має право керування
транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування
транспортним засобом) і до кінця року нараховується 150 балів (Стаття 27-1).

17.

Л 15-16. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ (ст. 24 КУпАП) (продовження)
За вчинення адміністративного правопорушення можуть
застосовуватись такі адміністративні стягнення:
Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім
об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в його примусовому вилученні за
рішенням суду і наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому
власникові з відрахуванням витрат по реалізації вилученого предмета (ст. 28 КУпАП).
Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього
предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише
предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами
України (ст. 29 КУпАП).

18.

Л 15-17. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ (продовження)
Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права
керування транспортними засобами, права полювання), застосовується на строк до
трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом
(ст. 30 КУпАП).
Громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне
правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно
корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування (Стаття 301).
Виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем
постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з
відрахуванням до двадцяти процентів її заробітку в доход держави. Виправні роботи
призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним (ст. 31 КУпАП)
Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових
випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до п'ятнадцяти діб.
Адміністративний арешт призначається районним, районним у місті, міським чи
міськрайонним судом (суддею) (ст. 32 КУпАП).

19.

Л 15-17. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ (продовження)
Арешт з утриманням на гауптвахті встановлюється і застосовується лише у
виключних випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень
на строк до десяти діб. Арешт з утриманням на гауптвахті призначається районним,
районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею). (Стаття 32-1)
Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі
України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних
правопорушень, які грубо порушують правопорядок (ч. 3 ст. 24 КУпАП).
English     Русский Правила