1.15M
Категории: ФинансыФинансы ПравоПраво

Поняття валютного регулювання. (Тема 8)

1.

Виконала: студентка IV курсу
3 групи
Коломієць Яна

2.

1. Поняття валютного регулювання
2. Зміст валютного регулювання

3.

Формою реалізації валютної політики держави є
валютне регулювання – спеціальний правовий
режим реалізації валютних відносин, який
передбачає
комплекс
заходів,
здійснюваних
уповноваженими
державними
органами,
спрямованих на організацію функціонування
внутрішнього валютного ринку в державі та
визначення порядку проведення валютних операцій.

4.

За сферами здійснення слід вирізняти два рівні
валютного
регулювання:
міжнародне
та
внутрішньодержавне.
Міжнародне валютне регулювання здійснюється
міжнародними фінансово-кредитними організаціями
(переважно Міжнародним валютним фондом) з
метою створення єдиного валютного простору, що
забезпечує вільний обмін товарами і послугами у
світовому
економічному
просторі.
Цілями
міжнародного
валютного
регулювання
є
стимулювання валютної стабільності, забезпечення
механізму валютного регулювання у відносинах між
державами та запобігання конкуруючому знеціненню
валют,
а
також
установлення
системи
багатосторонніх платежів за поточними угодами між
державами та скасування валютних обмежень.

5.

Система валютного регулювання
грунтуватись на таких принципах:
має
1. єдність і цілісність системи валютного
регулювання, що забезпечується формуванням
єдиної нормативно-правової бази, поширенням дії
валютних обмежень на всю територію держави,
єдиним порядком проведення валютних операцій;
2. захист національної валюти України та
забезпечення її стабільності на внутрішньому
валютному ринку;
3. стабільність, що передбачає незмінність окремих
елементів системи валютного регулювання, зокрема
валютних обмежень та порядку проведення
валютних операцій;

6.

4. гнучкість – коригування системи валютного
регулювання залежно від стану внутрішнього
валютного ринку, загального макроекономічного
стану в кращі і тенденцій розвитку світового
валютного ринку;
5.
стимулювання
розвитку
міжнародного
економічного співробітництва з метою поліпшення
інвестиційного клімату в кращі та вирівнювання
платіжного балансу.

7.

Цілями організації системи валютного
регулювання є:
1) установлення і реалізація певного порядку
проведення операцій з валютними цінностями на
внутрішньому
валютному
ринку,
порядку
переміщення валютних цінностей за кордон або на
його територію з-за кордону та режиму здійснення
іноземних інвестицій;
2) забезпечення і захист права власності на валютні
цінності;
3) регламентація міжнародних розрахунків;
4) підтримання стабільного курсу національної
валюти та національного платіжного балансу;
5) забезпечення необхідного (інтеграційного або
ізоляційного) режиму взаємодії країни зі світовим
валютним ринком.

8.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про
систему валютного регулювання і валютного
контролю» від 19 лютого 1993 року не містить
визначення категорії «валютне регулювання». У
статті 11 Декрету закріплені лише повноваження
органів валютного регулювання.

9.

Національний банк України у сфері валютного
регулювання:
1. здійснює валютну політику, виходячи з принципів
загальної економічної політики України;
2 складає разом з Кабінетом Міністрів України
платіжний баланс України;
3. контролює дотримання затвердженого Верховною
Радою України ліміту зовнішнього державного боргу
України;
4. визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в
іноземній
валюті
уповноважених
банків
нерезидентам;

10.

5. видає в межах, передбачених вказаним вище
Декретом, обов'язкові для виконання нормативні
акти щодо здійснення операцій на валютному
ринку України;
6. нагромаджує, зберігає й використовує резерви
валютних цінностей для здійснення державної
валютної політики: видає ліцензії на здійснення
валютних операцій та приймає рішення про їх
скасування;
7. установлює способи визначення і використання
валютних (обмінних) курсів іноземних валют,
виражених у валюті України, курсів валютних
цінностей, виражених у іноземній валюті або
розрахункових (клірингових) одиницях.

11.

Кабінет Міністрів України у сфері валютного
регулювання:
1. визначає і подає на затвердження до Верховної
Ради України ліміт зовнішнього державного боргу
України;
2. бере участь у складанні платіжного балансу
України;
3. забезпечує виконання бюджетної та податкової
політики в частині, що стосується руху валютних
цінностей;
4. забезпечує формування і виступає розпорядником
Державного валютного фонду України згідно із
статтею 14 вказаного вище Декрету;

12.

5. визначає порядок використання надходжень у
міжнародних
розрахункових
(клірингових)
одиницях,
які
використовуються
у
торговельному обороті з іноземними державами,
а також у неконвертованих іноземних валютах,
які використовуються у неторговельному
обороті з іноземними державами на підставі
положень міжнародних договорів України.

13.

Отже, валютне регулювання – це сукупність
законодавчих норм і економічних заходів, що
реалізуються державними органами з метою
формування і вдосконалення національної валютної
системи країни з урахуванням структури принципів
світової валютної системи, забезпечення валютної
стабільності і ефективного формування механізму
валютно-фінансових взаємовідносин з іншими
країнами.
Під валютним регулюванням розуміється
діяльність держави та уповноважених нею органів,
спрямована
на
регламентацію
міжнародних
розрахунків та порядок здійснення операцій з
валютними цінностями.

14.

Ринкове і державне валютне регулювання
доповнюють одне одного: при цьому ринкове
регулювання основане на конкуренції й породжує
стимули
розвитку;
відповідно
валютне
регулювання
спрямоване
на
визначення
негативних наслідків ринкового регулювання
валютних відносин. Здійснення валютного
регулювання покладається чинним законодавством
на органи державної влади, що проводять
економічну та грошово-кредитну політику.

15.

1. Ващенко Ю. В. Банківське право: Навч. посібник.
– К.: Центр навчальної літератури, 2006. –344 с.
2. Качан О. О. Банківське право: Навч. посіб. – К:
Школа, 2004. – 320 с.
3. Костюченко О. Я. Банківське право: Підручник /
2-вид., переробл. та до-пов, – К.: Атіка, 2011. –
376 с.
4. Про систему валютного регулювання і валютного
контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від
19.02.1993 № 15 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/15-93
English     Русский Правила