Теорії походження релігії
Уявлення людей про походження релігії
Теорії походження релігії
Теологічні теорії
Традиціоналістська теорія
Теїстична теорія
Богослосвський раціоналізм
Споглядальний теїзм
Містичні теорії
Православно-академічна теорія
Наукові теорії
Міфологічна теорія
Анімістична теорія
Теорія Аніматизму
Теорія прамонотеїзму
Магічна теорія
Психологічна Теорія
Висновок
6.11M
Категория: РелигияРелигия

Теорії походження релігії

1. Теорії походження релігії

ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ
РЕЛІГІЇ
Гуща Юлія
Група ФІЛ-1501

2. Уявлення людей про походження релігії

УЯВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ПРО
ПОХОДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ
Люди ще з давніх часів замислювались над
тим, що таке релігія і звідки вона походить.
Більшість віруючих стверджують, що
релігію людям подарував Бог. Але існує
загальновизнана історія релігії, яка фіксує
початок кожної з них. Численні історикокультурні пам’ятки свідчать про релігійні
уявлення людей в давину.

3. Теорії походження релігії

ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ
православноакадемічна
анімістична
прамонотоїзм

4. Теологічні теорії

ТЕОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ
Традиціоналістська
Теїстична
Богословський раціоналізм
Споглядальний теїзм

5. Традиціоналістська теорія

ТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ
Згідно з цією теорією саме Бог
створив релігію. Ця теорія
базується на беззастережній
вірі, не спирається ні на які
аргументи і стосується тільки
христянства.
Цю теорію походження релігії
розвивали святі отці Церкви:
Афанасій Алескандрійський,
Іоанн Златоуст, Іоанн Дамаскін.
Іоанн Дамаскін

6. Теїстична теорія

ТЕЇСТИЧНА ТЕОРІЯ
Ідейне джерело цієї торії − теїзм.
Згідно якого Бог є джерелом
походження усього, а отже й
релігії.
Яскравим представником цієї
концепції був французький
філософ і природодослідник
Рене Декарт.

7. Богослосвський раціоналізм

БОГОСЛОСВСЬКИЙ РАЦІОНАЛІЗМ
Ця концепція є
продовженням декартівських
вроджених ідей під впливом
досвіду, емпіричних знань.
Через це людство прийшло
до християнства − єдиної
релігії Одкровення.
Засновник цієї теорії
німецький філософ ГотфрідВільгельм Лейбніц.

8. Споглядальний теїзм

СПОГЛЯДАЛЬНИЙ ТЕЇЗМ
Започаткував цю теорію німецький
філософ Іммануїл-Герман Фіхте. Вiн
ввaжaв, щo рeлiгiя як стaвлeння
людини дo Бoгa є кoмплeксoм
пeвних пoчуттiв, пoрoджeних
усвiдoмлeнням людинoю
скiнчeннoстi свoгo буття. З цьогo
нaрoджується блaгoгoвiння.

9. Містичні теорії

МІСТИЧНІ ТЕОРІЇ
Прихильники містичних теорій визнають
надприродне походження релігії, яка є
наслідком Одкровення. Але, на їх думку,
воно не завжди дано Богом, а є
результатом впливу Божества на дух
людини, що дії вічно.
Німецький філософ-ірраціоналіст
Фрідріх-Генріх Якобі вважав: «Знання
Бога людині дають лише її внутрішні
почуття, які і є джерелом релігії.»

10. Православно-академічна теорія

ПРАВОСЛАВНО-АКАДЕМІЧНА ТЕОРІЯ
Засновником цієї теорії був професор
Московської духовної семінарії Федір
Голубинський.
Відповідно до цієї теорії існує 2 джерела
виникненя релігії:
Об’єктивний, що існує поза людиною і
виявляється у впливі Бога на дух людини
Суб’єктивний, який залежить від засвоєння
людиною цього впливу

11. Наукові теорії

НАУКОВІ ТЕОРІЇ
Політико-державна теорія
Євгемеризм
Натуралістична
(матеріалістична)
Відповідно до наукових
теорій, релігія − це
результат реалізації
певних потреб, інтересів
чи неспроможності
людини подолати свою
залежність від зовнішніх
сил.

12. Міфологічна теорія

МІФОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ
Засновником цієї теорії є англійський лінгвіст
Маркс Мюллер.
Під час вивчення мов давніх народів, він
висунув гіпотезу, що релігія бере початок з
міфу про Сонце, з обожнювання Сонця.
Це було повним запереченням теологічних
теорія, адже заперечувало надприродне
походження релігії.

13. Анімістична теорія

АНІМІСТИЧНА ТЕОРІЯ
Засновник даної теорії англійський
релігієзнавець Е. Тайлор. Його
концепція полягала в тому, що релігія
сформувалася від віри в духів і в душу.
Анiмiстичнa тeoрiя спoнyкaлa дo визнaння рoзyмoвих здiбнoстeй пeрвiснoї
людини.

14. Теорія Аніматизму

ТЕОРІЯ АНІМАТИЗМУ
Цю теорію висунули критики
анімістичної теорії, а саме В.
Богораз і Л. Пштернберг.
Вони стверджували, що кожна
річ, кожне явище має «свого
господаря», «свій голос».

15. Теорія прамонотеїзму

ТЕОРІЯ ПРАМОНОТЕЇЗМУ
Провідником цїєї теорії був
католицький монах і етнограф
А. Ланг.
Він вважав, що релігія
зародилася в часи патріархату,
тобто релігія виникла з
традицій батьківської влади в
суспільстві.

16. Магічна теорія

МАГІЧНА ТЕОРІЯ
Автором цієї теорії є релігієзнавець
Джеймс-Джордж Фрезер.
Він вважав, що магія, яка впливає на
волю надприродних сил, становить
основу первісного вірування. Людина
спочатку бореться за своє щастя за
допомогою, магічних обрядів, а потім
звертається до релігії.

17. Психологічна Теорія

ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ
Цю теорію започаткував видатний
австрійський психолог Зигмунд
Фрейд.
Релігія, згідно з його вченням, є
наслідком психічних переживань
людини в стресовій ситуації.
Вн казав, що: «Духовний світ
первісної людини подібний до світорозуміння душевнохворого, бо
він, як і первісна людина, вірить у
силу своїх ідей.»

18. Висновок

ВИСНОВОК
Отже, можна дійти висновку, що
існує багато теорій щодо
виникнення релігії, але
виокремити найвірогіднішу з них
неможливо, адже кожна з них не
має повної обгрунтованості.

19.

Дякую за
увагу!
English     Русский Правила