Предмет та види економічного аналізу
1. Поняття економічного аналізу, його роль
1. Поняття економічного аналізу, його роль
2. Види економічного аналізу та їх характеристика
3. Предмет та об'єкти економічного аналізу
4. Завдання та принципи економічного аналізу
Принципи економічного аналізу:
5. Зв’язок економічного аналізу з іншими дисциплінами
98.18K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Предмет та види економічного аналізу

1. Предмет та види економічного аналізу

План:
1. Поняття економічного аналізу, його роль
2. Види економічного аналізу та їх
характеристика
3. Предмет та об'єкти економічного аналізу
4. Завдання та принципи економічного
аналізу
5. Зв’язок економічного аналізу з іншими
дисциплінами

2. 1. Поняття економічного аналізу, його роль

Економічний аналіз – це система способів
вивчення досягнутих результатів та стану
господарської діяльності, можливих варіантів її
покращення з метою контролю над виробництвом
та
обґрунтування
управлінських
рішень,
спрямованих
на
підвищення ефективності
діяльності підприємства.

3. 1. Поняття економічного аналізу, його роль

Роль економічного аналізу:
є засобом обґрунтування планових завдань;
дозволяє виявляти фактори, що вплинули на результат
діяльності та визначити резерви підвищення
ефективності виробництва;
є засобом контролю;
сприяє розповсюдженню передового досвіду,
раціональному використанню ресурсів та попередженню
перевитрат.

4. 2. Види економічного аналізу та їх характеристика

За галузевою ознакою
1
Міжгалузевий
Галузевий
вивчає специфіку діяльності окремих
видів
узагальнює досвід діяльності різних
галузей, розвиває загальні риси
науки та загальні методи
дослідження
За часом проведення
2
Прогнозний
проводиться до початку
діяльності, є засобом
обґрунтування планів
Оперативний
Підсумковий
проводиться в момент
здійснення діяльності для
своєчасного виявлення
недоліків в роботі
проводиться в кінці звітного
періоду для виявлення
певних закономірностей
або тенденцій розвитку

5.

За простором
3
Внутрішньогосподарський
Міжгосподарський
аналіз, який вивчає результати
діяльності окремого підприємства та
його підрозділів
аналіз, який вивчає результати
діяльності декількох підприємств в
галузі
4
За формою виробничих відносин
Техніко-економічний
Фінансово-економічний
наявність та використання виробничих
потужностей та ресурсного потенціалу
підприємства
фінансові результати діяльності
підприємства
5
За повнотою (за ступенем охоплення об'єктів аналізу)
Суцільний
Вибірковий
вивчає всі процеси
аналіз окремих об'єктів

6. 3. Предмет та об'єкти економічного аналізу

Предмет економічного аналізу – фінансово-господарська
діяльність підприємства та його ресурсний потенціал.
Об'єкти фінансового аналізу
Використання
Використання
матеріальних,
матеріальних,
трудових
трудових та
та
фінансових
фінансових
ресурсів
ресурсів
Собівартість
Собівартість
готової
готової
продукції
продукції
Процеси
Процеси
постачання,
постачання,
виробництва
виробництва
та
та реалізації
реалізації
продукції
продукції
Доходи,
Доходи,
витрати
витрати та
та
фінансові
фінансові
результати
результати
Фінансовий
Фінансовий
стан
стан
підприємства
підприємства

7. 4. Завдання та принципи економічного аналізу

Завдання економічного аналізу:
1
Збір та обробка даних про діяльність підприємства та його фінансовий
стан
2
Оцінка діяльності підприємства за окреслені періоди та виявлення
відхилень від планових показників та показників різних періодів
3
Виявлення факторів, що вплинули на результати діяльності та розрахунок
розміру цих впливів
4
Пошук резервів підвищення ефективності діяльності та розробка заходів
щодо їх впровадження
5
Контроль за раціональним та економічним використанням ресурсів
6
Оцінка впровадження виявлених резервів

8. Принципи економічного аналізу:

Принцип
державного
підходу
Принцип
плановості
Принцип
науковості
Об'єктивність
та
достовірність
показників
Принцип
комплексності
Принцип
дієвості
Принцип
оперативності
Принцип
демократизму
Принцип
ефективності
Принцип
системного
підходу

9. 5. Зв’язок економічного аналізу з іншими дисциплінами

Дисципліни, які є підґрунтям для
вивчення економічного аналізу
Бухгалтерський облік
Статистика
Планування
Кредитування підприємств
Економіка підприємства
Маркетинг
Аудит і ревізія
Економічний
аналіз
Вивчення
економічного
аналізу дає нам
можливість
поглибити свої
знання у
розумінні
економічних
дисциплін, стає
підґрунтям для
отримання
нових знань.
English     Русский Правила