Лекція 2 СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ План
2.1. Структура інформаційних технологій
Апаратне забезпечення –
Периферійні пристрої ПК
2.2. Функціональні підсистеми ІС
У господарській практиці виробничих і комерційних об'єктів типовими видами діяльності, що визначають функціональну ознаку
Зазначені напрямки діяльності визначили типовий набір ІС:
ІС для менеджерів середньої ланки
Характеристики управлінських ІС:
Стратегічні ІС
2.3. Структура економічних ІС
2.4. Інтелектуальна власність в інформаційних технологіях
Висновки
125.68K
Категория: ИнформатикаИнформатика

Складові інформаційної технології

1. Лекція 2 СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ План

Лекція 2
СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ
1.
2.
3.
4.
План
Структура інформаційних технологій
Функціональні підсистеми ІС
Структура економічних ІС
Інтелектуальна власність в інформаційних
технологіях та її нормативно-правове
забезпечення

2. 2.1. Структура інформаційних технологій

ІТ складаються з організаційного, інформаційного,
математичного, апаратного, програмного та правового
забезпечення тощо.
1.
2.
3.
Сукупність методів та засобів підвищення ефективного управління
об'єктами управління на всіх стадіях їх життєвого циклу називається
організаційним забезпеченням.
Інформаційне забезпечення дає можливість інтегрованої обробки
всіх видів інформації, що циркулює в організації, вхідної, вихідної,
внутрішньої, всіх документів електронного та паперового
документообігу.
Математичне забезпечення (МЗ) — це сукупність математичних
моделей і алгоритмів для вирішення питань обробки інформації з
застосуванням вибраної ІТ, а також комплекс засобів і методів, що
дозволяють будувати економіко-математичні моделі задач керування.

3. Апаратне забезпечення –

Це система взаємозв'язаних технічних пристроїв, що
виконують введення, зберігання, обробку і виведення
інформації.
Персональний комп'ютер в своїй базовій конфігурації
складається з системного блоку, монітора, клавіатури. Також
до комп'ютера можна підключити різноманітні периферійні
(зовнішні) пристрої: принтер, сканер, графічний пристрій
(плотер), модем, мікрофон, акустику, веб-камеру тощо.

4. Периферійні пристрої ПК

Дискета – портативний магнітний носій інформації;
CD – диски, DVD диски, BD диски;
Флеш-пам'ять (flash) – різновид напівпровідникової пам'яті, що може
перезаписуватися.
Модем – це пристрій, здатний здійснювати модуляцію і демодуляцію
інформаційних сигналів;
ТV-тюнер (англ. TV tuner, TV-тюнер) – пристрій, призначений для
прийому телевізійного сигналу;
Графічний планшет (дігітайзер, діджитайзер) – цей пристрій для
введення рисунків від руки безпосередньо в комп'ютер.
Принтер (від англ. printer – друкар) – пристрій для друку інформації;
Плотер - графічний пристрій для автоматичного викреслювання з
великою точністю малюнків, схем, складних креслень, карт і іншої
графічної інформації на папері розміром до A0 або кальці;
Сканер (англ. scanner) – пристрій, який створює цифрове зображення
сканованого об'єкту.
Клавіатура (keyboard);
Маніпулятори, або координатні пристрої введення інформації;
Монітори

5. 2.2. Функціональні підсистеми ІС

Функціональна структура ІС - це сукупність функціональних
підсистем, що складаються з комплексів задач та процедур обробки
інформації, необхідних для реалізації функцій системи управління.

6. У господарській практиці виробничих і комерційних об'єктів типовими видами діяльності, що визначають функціональну ознаку

класифікації ІС, є: виробнича;
маркетингова; фінансова; кадрова.
Виробнича діяльність пов'язана з безпосереднім випуском продукції.
Маркетингова діяльність містить:
• аналіз ринку виробників і споживачів продукції, аналіз продажу
продукції;
• організацію рекламної кампанії з просування продукції на ринок;
• раціональну організацію матеріально-технічного постачання.
Фінансова діяльність пов'язана з організацією контролю й аналізу
фінансових ресурсів підприємства на основі бухгалтерської,
статистичної, оперативної інформації.
Кадрова діяльність спрямована на добір і розміщення необхідних
підприємству фахівців, а також ведення службової документації з
різних аспектів.

7. Зазначені напрямки діяльності визначили типовий набір ІС:

• виробничі системи;
системи маркетингу;
фінансові й облікові системи:
системи кадрів (людських ресурсів);
інші типи, що виконують допоміжні функції залежно від
специфіки діяльності фірми.
Інформаційна система оперативного рівня
підтримує фахівців-виконавців, обробляючи дані про угоди і
події (рахунки, накладні, зарплата, кредити, облік сировини і
матеріалів).
Призначення ІС на цьому рівні — відповідати на
запити про поточний стан і відслідковувати рух угод на
підприємстві.
Для
цього
інформація
має
бути
легкодоступною, актуальною та своєчасною.

8.

ІС фахівців підвищують продуктивність праці фахівців, що
обробляють дані, інженерів та проектувальників. Завдання
подібних ІС — впровадження нововведень в організацію і
допомога в обробці паперових документів.
Ці системи виконують такі функції:
• обробка текстів на комп'ютерах за допомогою різних
текстових процесорів;
• виробництво високоякісної друкованої продукції;
• архівація документів;
• електронні календарі і записні книжки для ведення ділової
інформації;
• електронна пошта;
• відео- і телеконференції.

9. ІС для менеджерів середньої ланки

ІС цього рівня використовуються працівниками середньої
управлінської ланки для моніторингу (постійного
спостереження), контролю, прийняття рішень і
адміністрування.
Основні функції цих ІС:
• порівняння поточних показників з минулими;
• складання періодичних звітів за визначений час, а не видача
звітів про поточні події, як на оперативному рівні;
• забезпечення доступу до архівної інформації.
На цьому рівні можна виділити два типи
інформаційних систем:
• управлінські (для менеджменту)
• системи підтримки прийняття рішень (СППР).

10. Характеристики управлінських ІС:

• використовуються
для
підтримки
прийняття
рішень
структурованих і частково структурованих задач на рівні контролю
за операціями;
• орієнтовані на контроль, звітність і прийняття рішень за
оперативною обстановкою;
• спираються на існуючі дані та їх рух в організації;
• мають малі аналітичні можливості і негнучку структуру.
Характеристики СППР:
• забезпечують вирішення проблем, розвиток яких важко
прогнозувати;
• оснащені складними інструментальними засобами моделювання й
аналізу;
• дозволяють легко змінювати постановки задач і вхідні дані;
• відрізняються гнучкістю і легко адаптуються до зміни умов
кілька разів на день;
• мають технологію, максимально орієнтовану на користувача.

11. Стратегічні ІС

Стратегічна ІС — ІС, що забезпечує підтримку прийняття рішень
з реалізації перспективних стратегічних цілей розвитку
організації.
ІС стратегічного рівня допомагають вищій ланці керівників
вирішувати неструктуровані задачі, здійснювати довгострокове
планування. Основне - порівняння змін, що відбуваються у
зовнішньому оточенні, з існуючим потенціалом фірми.
ІС підприємства
На будь-якому підприємстві бажано мати декілька
локальних ІС різного призначення, що взаємодіють між собою і
підтримують управлінські рішення на всіх рівнях. Один з
варіантів ІС підприємства складається з взаємодії підсистем:
бухгалтерського обліку, управління оперативного, стратегічного,
персоналом, виробництвом, перспективного розвитку.
Між локальними ІС організуються зв'язки різного характеру і
призначення

12. 2.3. Структура економічних ІС

Будь-яка ЕІС містить підсистеми:
• організаційного забезпечення;
• правового забезпечення;
• технічного забезпечення;
• математичного забезпечення;
• програмного забезпечення;
• інформаційного забезпечення;
• лінгвістичного забезпечення;
• технологічного забезпечення.

13. 2.4. Інтелектуальна власність в інформаційних технологіях

Право власності на інформацію — це врегульовані законом суспільні
відносини щодо володіння, користування і розпорядження інформацією.
Інформація є об'єктом права власності громадян, організацій (юридичних
осіб) і держави.
Право власності і право інтелектуальної власності — це різні правові
інститути, хоча вони і мають багато спільного: їх суб'єктам належать
однакові права на об'єкт власності.
Проте між цими двома видами права власності існує чимало суттєвих
відмінностей:
• право
власності
не
обмежене
певним
строком,
а
право
інтелектуальної власності встановлюється тільки на певний строк,
після якого ця власність стає надбанням суспільства;
• звичайне право власності встановлюється на матеріальні об'єкти —
предмети навколишнього середовища, а об'єктами права інтелектуальної
власності можуть бути лише нематеріальні об'єкти —ідеї, думки, гіпотези
тощо, але за умови, що вони втілені у матеріальних носіях;
• об'єкт інтелектуальної власності можна тиражувати на відміну від
матеріальних об'єктів власності.
Право інтелектуальної власності - це право володіння, користування і
розпорядження результатами інтелектуальної діяльності.

14. Висновки

• Основними компонентами інформаційних технологій є
організаційне, інформаційне, математичне, апаратне,
програмне та правове забезпечення.
• Знання основних термінів та принципів організації
допоможе спеціалістам різних галузей ефективніше
організувати свою роботу.
• Інформаційна продукція та інформаційні послуги
громадян та юридичних осіб, які займаються
інформаційною
діяльністю,
можуть
бути
об'єктами товарних відносин, що регулюються чинним
цивільним та іншим законодавством.

15.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
English     Русский Правила