ТЭН әзірлеу сатысында геодезиялық іздестірулер жобаланатын трассалардың барлық нұсқалары бойынша жүргізіледі.
Жоспардағы және профильдегі трассаны жобалау жергілікті жердің рельефін, болашақ метро желісі мен қалалық құрылыс салудың
Жобалау-сметалық құжаттама құрамына:
Жобаланған жеке нүктелерді жер бетіндегі орынына көшіру келесі тəсілдермен орындалады
Створлық сызықтық қиылысу
Тікбұрышты координаталар
Полярлық координаталар
Бұрыштық жəне сызықтық қиылысу
Сызықтық қиылысу тəсілмен көшіру
Жалпы жағдайда жерасты құрылыстарын салу кезінде маркшейдерлік қамтамасыз етудің міндеттері:
5.55M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Метрополитен желілерін жобалау

1.

Құрылысқа арналған
жобалық құжаттама.
Жерасты
құрылыстарын салу
және қайта жаңарту
кезінде
маркшейдерлік
қамтамасыз етудің
міндеттері
Орындаған:Каирбеков Нұрсұлтан
Қабылдаған:Жақыпбек Ырысжан

2.

Метрополитен желілерін жобалау
кезінде бірінші кезекте әлеуметтік
мәселелер шешіледі.

3.

4.

Инженерлік-геологиялық іздестірулердің
негізгі міндеттері:
дұрыс жобалау
үнемді жобалау,
салу және пайдалануға мүмкіндік беретін
ауданның инженерлік-геологиялық
жағдайларын кешенді зерттеу

5.

Объектіні салу қажеттілігі туралы шешім
қабылданғаннан кейін бастапқыда
жобалаудың, салудың, қайта жаңартудың
немесе кеңейтудің техникалықэкономикалық негіздемесін (ТЭН) жасайды

6. ТЭН әзірлеу сатысында геодезиялық іздестірулер жобаланатын трассалардың барлық нұсқалары бойынша жүргізіледі.

7. Жоспардағы және профильдегі трассаны жобалау жергілікті жердің рельефін, болашақ метро желісі мен қалалық құрылыс салудың

инженерлік-геологиялық жағдайларын ескере
отырып жүргізіледі.

8. Жобалау-сметалық құжаттама құрамына:

- сызбалардың көшірмелері бар
папкаларды қоса алғанда, қосымшалары
бар бірнеше кітаптардағы жалпы
түсіндірме жазба;
- құрылысты ұйымдастыру;

9.

Жер асты құрылысы кезіндегі
маркшейдерлік қамтамасыз ету міндеттері
жер үсті құрылыстарын салу кезінде
геодезистер орындайтын міндеттерге
ұқсас

10. Жобаланған жеке нүктелерді жер бетіндегі орынына көшіру келесі тəсілдермен орындалады

Створлық сызықтық қиылысу
Тікбұрышты координаталар
Полярлық координаталар
Бұрыштық жəне сызықтық қиылысу

11. Створлық сызықтық қиылысу

объектінің осінің бөлу осі АВ қиылысқан жеріндегі С
нүктесінің орынын анықтауға
пайдаланылады. Ол үшін А пунктіне теодолит
орнатып, В пунктіне көздеп,
АВ створымен S арақашықтығы салынады.(1а-сурет)

12. Тікбұрышты координаталар

С нүктесінің орыны екі кезеңде анықталады.
Алдымен F нүктесі анықталады да, теодолитті
осы нүктеге орнатып, b-ға тең бұрышы жəне S2
арақашықтығы салынып, С нүктесі анықталады.
Құрылыс элементтерін жобадан жер бетіндегі
орынына көшіру, бөлу кезінде бастапқы берілген
шамаларды дайындау үшін, бұл өте қолайлы
тəсіл.1б-сурет

13. Полярлық координаталар

жан-жақты болғанымен, күрделі дайындықты талап
етеді. Бөлу элементтерінің шамалары жəне S кері
геодезиялық есептерді шығару арқылы анықталады.
Мұндағы ВА (аВА) бағытының дирекциондық бұрышы
аВА, А жəне С пункттерінің координаталары (хА , уА ,
хС , уС) белгілі. АС сызығының дирекциондық бұрышы
аАС , b бұрышы жəне S арақашықтығы
есептеледі.1в-сурет

14. Бұрыштық жəне сызықтық қиылысу

жергілікті жерде С нүктесінің орыны А пунктінен bА
бұрышына тең бағытпен жүргізілген АС сызығының В
пунктінен bВ бұрышына тең ВС сызығымен
қиылысқан жері болады.(2а-сурет)

15. Сызықтық қиылысу тəсілмен көшіру

Сызықтық қиылысу тəсілмен көшіру (2б-сурет)
кезінде жергілікті жерде С нүктесінің орыны А
пунктінен жүргізілген радиусы АС = dA тең
шеңберімен В пунктінен жүргізілген радиусы ВС = dB
тең шеңберінің қиылысқан жері болады.

16.

Жер асты құрылыстарын салу кезінде
маркшейдердің жұмысы жобалық шешімдерге
сəйкес берілген дəлдікпен объектінің
тұрғызылуын қамтамасыз ететін жер бетінде
тірек желісін қоюдан басталады.

17.

18. Жалпы жағдайда жерасты құрылыстарын салу кезінде маркшейдерлік қамтамасыз етудің міндеттері:

- бөлу элементтерінің сандық мәндерін және жобалық сызбалардың
графикалық бөлігін тексеру;
- жобаның геометриялық элементтерін натураға ауыстыру;
- құрылыстың геометриялық элементтерінің жобамен белгіленген
арақатынасының сақталуын бақылау;
- құрылыстардың деформациясын бақылау;
- түсіру жұмыстарын жүргізу, графикалық құжаттарды жасау және
толықтыру;
- негізгі құрылыс жұмыстарының көлемін есепке алу.
English     Русский Правила