M a n a g e m e n t
Motivation
Мотивация концепциясы
Марапаттаудың екі түрі
Мотивацияның қарапайым моделі
Мотивация негізі
Мазмұнды (содержательная) теориялар
ERG теориясы
А. Маслоудың және К. Алдерфер қажеттілік теориялары
Герцбергтің екі факторлы теориясы
Acquired Needs Theory
Бірінші және екінші қажеттілік
Еңбек ақының жаңа мотивациялық бағдарламасы
577.11K
Категория: МенеджментМенеджмент

Мотивация концепциясы

1. M a n a g e m e n t

Management
Lecture 8:
Мотивация
Наметша Асхат Сержанұлы, э.ғ.к., «Экономика,
менеджмент және туризм» кафедрасының аға
оқытушысы
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
1

2. Motivation

Ұйым жетістігінің
құпиясы бірі – бұл
ынталанған және
ықыласпен еңбек ететін
жұмысшылардың
болуы
Ұйымдардың міндеті
қызметкерлердің
мотивациясы мен
ұйымның мақсаттары
арасындағы сәйкестікті
ұстап тұру
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
2

3. Мотивация концепциясы

Нақты әрекеттерді істігенде
энтузиазм мен жігерлікті
қоздыратын адамның ішінде
немесе одан тыс болатын
күштерді мотивация деп
түсінуге болады.
Жұмысшылардың
мотивациясы олардың
өнімділігіне ықпал етеді,
мотивацияны ұйымдық
мақсаттарға жетуге бағыттау
менеджерлердің жұмысының
бір бөлігі болып табылады.
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
11

4. Марапаттаудың екі түрі

Ішкі марапаттау – адамның
нақты әрекет орындау
процессінен алатын
қанағатандыруы.
Сыртқы марапаттау –
тұлғаға басқа адам беретін
пайда (выгода), бұл жерде
менеджер контекстінде
қарастырумыз керек.
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing

5. Мотивацияның қарапайым моделі

ҚАЖЕТТІЛІК – қажеттілігін
қанағаттандыруда пайда болады
(Тамақ, достар, мойындау,
жетістіктер).
ЖҮРІС-ТҰРЫС МАРАПАТТАУ – қажеттілікті
әрекеттің нәтижесіндегі қанағаттандыру. Ішкі және
қажеттілікті
сыртқы марапаттау
қанағаттандыру.
КЕРІ БАЙЛАНЫС
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing

6. Мотивация негізі

Мазмұнды (содержательная) теория
адамдардың негізгі қажеттіліктерін
талдау
Процесстік теория адам жүрім-тұрысына
ықпал ететін ойлау процессін зерттеу
Қосымша (подкрепление) күш теориясы
қызметкерлерді керекті еңбек жүрістұрыс түрлеріне оқыту
Қазіргі ұстаным
Адам ресурстары позициясына
ұстаным
Адамдық қатынастар
позициясына ұстаным
Дәстүрлі
Біртұтас адам концепциясы
Индивид көптеген факторлармен
ынталанған көп қырлы тұлға
экономикалық емес пайда, жұмыс
тобындағы қолайлы жағдай
Әлеуметтік адам концепциясы
қызметкердің жұмысын жүйелі таңдау
Жоғары өнімділіктен адамдар үшін
экономикалық пайда
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
6

7. Мазмұнды (содержательная) теориялар

Адамдарды ынталандыратын қажеттіліктерді көрсетеді
Қажеттіліктер иерархиясы
теориясы
ERG теориясы
Екі факторлы теория
Алынатын (приобретенный)
теориясы
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
7

8.

Қажеттілік иерархиясы
Жұмыс процессіндегі
қанағаттандырушылық
Жұмыс процессін тыс
қанағаттандырушылық
Білім, дін, хобби, тұлғалық өсу
Отбасының келісімі, достар,
қоғам
Жанұйя, достар,
қоғамдық топтар
Соғыс болмауы,
қоршаған ортаның
бүлініуі, зомбылық
Тамақ, су, ауа
Өз-өзін
актуализациялау
қажеттілігі
Оқу мүмкіндігі, жоғары қарай өсу
және творчествалық қабілеттің пайда
болуы
Құрметтеу қажеттілігі
Әлеуметтік қажеттіліктер
Қауіпсіздік, қорғану, болашаққа
сенімділік қажеттіліктері
Физиологиялық қажеттіліктер
Мойындау, жоғарғы статус,
қосымша жауапкершілік
Жұмыстық топтар,
әріптістер, бастықтар
Еңбек қауіпсіздігі,
қосымша льготалар,
жұмыс орынын сақтау
кепілі
Айлық
А. Маслоудың қажеттілік иерархиясы
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing

9. ERG теориясы

«ERG теориясы»
(ағылшын сөздерінен
existence – өмір сүру,
relatedness – өз ара
ӨСУ ҚАЖЕТТІЛІГІ
Адам потенциалы,
байланыс және growth –
Тұлғалық өсу және компетенцияның
өсу
Клейтон Алдерфер
А. Маслоудың
теориясын
модификациялады
ұлғайу
ӨЗ АРА БАЙЛАНЫС
ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ
Басқа адамдармен араласу қажетілігі
ӨМІР СҮРУ (ТІРШІЛІК) ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ
Физиалогиялық денсаулық және аманшылық
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing

10. А. Маслоудың және К. Алдерфер қажеттілік теориялары

Highest-order
needs
Өз-өзін
актуализациялау
қажеттілігі
Құрмет
теу
Әлеуметтік
қажеттіліктер
Most
essential
(prepotent)
needs
Қауіпсіздік, қорғану
Физиологиялық
қажеттіліктер
А. Маслоудың
қажеттілік
иерархиясы
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
ӨСУ
Байланыс
ӨМІР
СҮРУ
Клейтон Алдерфер
теориясы
Adapted from Exhibit 10.3
10

11. Герцбергтің екі факторлы теориясы

Қанағаттандыру облысы
Мотиваторлар
Жетістіктер
Мойындау
Жауапкершілік
Еңбек өз-өзімен
Тұлғалық өсу
Мотиваторлар
қанағаттандыру
деңгеңіне ықпал
етеді.
Қанағаттандырылмау облысы
Гигиеналық
фактор
Жұмыс жағдайы
Ақы төлеу және
қауіпсіздік
Ұйым саясаты
Басшылық
Тұлға аралық қарым-қатынас
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
Гигиена факторы
ризы болмау
деңгейіне ықпал
етеді.

12. Acquired Needs Theory

Мак-Келланд теориясы
Қатыстылық қажеттілігі. Мұндай
қажеттілігі бар адамдар таныстармен жиі
араласуды, достық қарым-қатынас орнатуды,
басқаларға көмек жәрдем беруді қолдайды.
Жетістік қажеттілігі Ол адамның
жетістігін жариялаумен шектелмейді, керісінше
оның жұмыс процесін ойдағыдай орындауымен
қанағаттандырылады.
Билік қажеттілігі Ол басқа адамдарға
ықпал ету ниетімен көрінеді.Билікке құштар
адамдар өз пікірлерін батыл, ашық айтып, пікір
таласынан, өзара сыннан тайсалмайды, өз
пікірлерін іске асыруға тырысады.
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
12

13. Бірінші және екінші қажеттілік

Жұртқа мәлім, адамдарда мұқтаждық
қажеттілік туындайды. Адамдар нендей
бір физиологиялық немесе
психологиялық жетіспеушілікке тап
болғанда, қажеттілікті сезінеді.
Қажеттілік бірінші және екінші болып
жіктеледі.
БІРІНШІ ҚАЖЕТТІЛІК өз табиғатында
физиологиялық болып саналады және
де, әдетте, тұрмыстан пайда болады.
Бұған мысал ретінде тамаққа, суға, ауа
жұтуға, ұйықтауға, жыныстық қарымқатынас жасауға қажеттіліктер жатады.
ЕКІНШІ ҚАЖЕТТІЛІКТІҢ табиғаты
психологиялық. Мәселен, табысқа
жетуге, өзін құрметтеуіне, үйірсектікке,
билік етуге, бір нәрсені қажетсінуге
құштарлық.
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
4-

14. Еңбек ақының жаңа мотивациялық бағдарламасы

Еңбек нәтижесіне байланысты
ақы;
Пайда алуға қатысу;
Компанияның жеке меншігіне
қатысу;
Біруақыттағы бонустар;
Еңбек ақысы білімі арқылы
анықталады;
Икемді жұмыс графигі;
Команданың еңбек нәтижесіне
байланысты ақы.
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
English     Русский Правила