Вінницький національний медичний універсиет ім.М.І.Пирогова Кафедра біофізики,інформатики та медичної апаратури Розрахунково-графічна р
2.03M
Похожие презентации:

Система комп’ютерного моделювання процесів життєдіяльності органів і систем організму, Скіф

1. Вінницький національний медичний універсиет ім.М.І.Пирогова Кафедра біофізики,інформатики та медичної апаратури Розрахунково-графічна р

Вінницький національний медичний універсиет
ім.М.І.Пирогова
Кафедра біофізики,інформатики та медичної апаратури
Розрахунково-графічна робота
з дисципліни “Медична інформатика”
на тему:
“Система комп’ютерного моделювання
процесів життєдіяльності органів і систем
організму СКІФ”
Виконала:
студентка 1а групи
Журик Лілія

2.


Актуальність теми:
2
Розрахунково-графічна робота(РГР)-це
самостійне дослідження студента. Виконуючи
РГР,студент удосконалює знання та
вміння,отримані в процесі вивчення дисципліни
“Медична інформатика”, а саме:визначати
мету,виділяти задачі,формулювати проблеми
та знаходити способи їх розв’язання.
Працюючи над РГР,студент отримує вміння та
навички,що будуть корисними в майбутньому
при виконанні більш складних завдань.

3.

Метою написання РГР є:
3
-систематизація, закріплення та розширення
теоретичних знань і практичних умінь
студента;
-надбання досвіду роботи з літературою та
іншими джерелами інформації,вміння
узагальнювати та аналізувати наукову
інформацію,виробляти власне ставлення до
проблеми;
-вироблення вміння застосовувати інформаційні
та комп’ютерні технології для розвязання
прикладних медичних задач;
-розвиток навичок оволодіння спеціалізованим
програмним забезпеченням;
-проведення грунтовного аналізу результатів
власних досліджень і формування змістовних
висновків стосовно якості отриманих
результатів.

4.

Поняття моделі
4
Інформаційна модель-це абстрактний об’єкт,
який замінює об’єкт оригінальний з метою його
дослідження,зберігаючи при цьому типові риси
та властивості оригіналу,важливі для
дослідження. При створенні моделі треба
визначати основні характеристики об’єкту та
допустиму погрішність цих
характеристик,вхідні
характеристики,взаємовідносини між ними.
Розв’язання прикладної задачі вимагає
створення моделі,яка описує реальні об’єкти та
відносини між ними в межах даної задачі.Для
досліджень об’єкта необов’язково створювати
матеріальну модель,часто досить надати
необхідну інформацію про об’єкт у потрібній
формі,тобто створити інформаційну модель.

5.

Медичні симулятори
5
Медичні віртуальні симулятори являють собою
тренажери для професійної медичної
підготовки,що передбачають багаторазове
відпрацювання медичних дій. Віртуальні
симулятори призначені для різних медичних
напрямків:для пророблення хірургічних
втручань,тренування бригади швидкої
допомоги,а також гінекологічні,стоматологічні
симулятори і т.д.
Симулятори дозволяють освоїти складні
навички,не піддаючи ризику пацієнта.

6.

Види медичних симуляторів:
6
-Лапароскопічний віртуальний симулятор-це
стимулятор,з використанням реальних
хірургічних інструментів,який забезпечує
реальні тактильні відгуки та відчуття.
-Ультразвуковий симулятор-дозволяє
здійснювати навчання та підвищення
кваліфікації по ультразвуковій діагностиці в
реальних умовах.
-Симулятор UltraSim-проведення віртуального
УЗД манекена і оцінюються дані при
оцінюванні реальних пацієнтів.Дозволяє
фіксувати результати практичних тестових
завдань,які виконуються
учнями(наприклад:спрямоване обстеження
органів черевної порожнини при травмі

7.

PureMedSim
7
-дає можливість моделювати протікання
патологічних процесів в реальному часі;
-дає можливість вивчати і теоретичну і практичну
частину на одному симуляторі;
-може використовуватись у навчанні,у наукових
дослідженнях,у клінічній практиці;
-дозволяє працювати в багатьох режимах з
багатьма органами.

8.

Режим гемодинаміка
8
Реєстрація зміни тиску у відповідних артеріях і венах
при зменшенні на 100% просвіту артеріоли правої
півкулі головного мозку

9.

Режим “Віртуальне
серце”
9
Зареєструвати сигнал
ЕКГ та механізм руху крові в серці,
вибравши ділянку шляху провідності –
Пучок Бахманна.

10.

Режим “Віртуальне серце”
10
Реєстрація параметрів органу (числове значення
концентрації газів у клітинах кишківника)

11.

Моделювання патологій прохідності судин
11
Ділянка ACX-1 коронарної системи,просвіт цієї судини зменшений
на 95%.

12.

Вивчення дихальної системи. 12
графіки зміни тиску газів CO2 та Ne в альвеолах,
графіки
зміни
внутрішньолегеневого
та
внутрішньоплеврального тисків, графіки зміни тиску
газів CO2 та Ne в крові капілярів легень(після та перед
капілярами), графіки зміни рН крові в капілярах легень,
графік зміни дихального об’єму). Характеристики
аерогематчного бар’єру.

13.

Газообмін
13
Вивчення газообміну в конкретних органах(реєстрація
насичення гемоглобіну киснем крові в селезінці

14.

Вивчення роботи видільної системи і
водно-сольового обміну.
Механізм утворення сечі в одній з нирок
і біохімічний склад речовини в крові.
14

15.

Зміни кількості води в наднирниках, в
позаклітинному середовищі наднирників та у
внутрішньоклітинному середовищі наднирників
(реєстрація проведена через 1 хв)

16.

Вивчення режимів введення,
розподілу та
16
виведення лікарських засобів.
Введення
внутрішньом’язово
препарат
Офлоксацин (200мг) з групи Антибіотик і
фіксація схеми розподілу в організмі даного
лікарського засобу.

17.

Робота зі сценарієм
17
“Синусова тахікардія”(проведення дефібриляції з потужністю
300 Дж та форму імпульсу за замовчуванням)
Збільшений вигляд сигналу відведення ІІ

18.

18
Проведення кардіостимуяції , при якій ЧСС82/хв.

19.

Висновок
19
1.Унікальна технологія моделювання процесів
життєдіяльності організму людини за своїми
функціональними можливостями не має аналогів
і може бути покладена в основу розробки різних
систем високотехнологічного навчання в
теоретичній і практичній медицині,високоякісних
тренажерних систем та ін.
2.Медичні симулятори,побудовані на базі даної
технології, навідміну від будь-яких інших можуть
знайти застосування як в навчанні,так і в
клінічній практиці,оскільки лікар ще до початку
лікувально-діагностичного процесу може з
високою точністю прогнозувати його результати
для конкретного пацієнта,проводити корекцію
лікувальних дій для вибору оптимальної тактики
лікування.
3.Це відкриває практично необмежені
перспективи застосування подібних систем в
теоретичній і практичній медицині.
English     Русский Правила