1.00M
Категория: БизнесБизнес

Підприємницька діяльність

1.

Підприємницька діяльність
Презентація учня 11-І класу

2.

Однією з найвідоміших династій підприємців в Україні
була династія Терещенків
На початку
початку ХХ
ХХ ст.
ст. родині
родині належало
належало 11
11
На
цукрозаводів,
150000
десятин
землі.
цукрозаводів,
150000
десятин
землі.
Започаткував родинний
родинний бізнес
бізнес Артемій
Артемій
Започаткував
Якович Терещенко.
Терещенко. Разом
Разом зз дружиною
дружиною вели
вели
Якович
дрібну торгівлю
торгівлю зз воза,
воза, а
а згодом
згодом –– на
на
дрібну
базарному рундуку.
рундуку. Зібравши
Зібравши трохи
трохи грошей,
грошей,
базарному
підприємець починає
починає торгувати
торгувати хлібом,
хлібом,
підприємець
лісом,
вкладає
капітал
цукрову
лісом,
вкладає
капітал
уу
цукрову
промисловість.
промисловість.
Нащадки роду
роду Терещенків
Терещенків прославилися
прославилися
Нащадки
не лише
лише уу бізнесі.
бізнесі. Вони
Вони займалися
займалися
не
розвитком
освіти,
благодійністю,
розвитком
освіти,
благодійністю,
меценатством, організацією
організацією художніх
художніх іі
меценатством,
комерційних шкіл,
шкіл, музичних
музичних товариств.
товариств.
комерційних
ним
д
о
тав
с
р
і
ед
Ф

ого
н
я
і
я
м
н
рте
чи з
т
А
і
в
к
у
я.
ів
н
р
Он
н
е
а
н
в
з піо ітропла
пов

3.

Підприємництво — це особлива діяльність. У Законі України "Про підприємництво" підприємницьку
діяльність визначено як самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик діяльність з виробництва
продукції, виконання робіт, надання послуг і зайняття торгівлею з метою отримання прибутку.
Підприємницька діяльність відрізняється від інших видів діяльності, по-перше, самостійністю: підприємець —
економічно відособлений суб'єкт господарювання, який діє на базі власних коштів та самостійно приймає
рішення. По-друге, підприємницька діяльність — це насамперед, інноваційна діяльність, яка сприяє науковотехнічному прогресові. По-третє, відмінністю підприємницької діяльності є ризик, який супроводжує
самостійність: можливість виникнення втрат або зниження прибутку. Головною передумовою виникнення
підприємницького ризику є наявність конкуренції та альтернативних варіантів вирішення питань розвитку
підприємницької діяльності. Підприємець, який самостійно приймає рішення, несе власну
економічну(майнову) відповідальність за його результати. Четверта відмінність: мету підприємницької
діяльності становить отримання прибутку. При цьому слід зазначити, що досягнення цієї мети залежить від
спроможності підприємця визначити та задовольнити суспільні потреби у формі платоспроможного попиту на
ринку.

4.

Підприємництво − це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що
здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів
та одержання прибутку.
З цього визначення випливає, що підприємницькою є не будь-яка діяльність щодо виготовлення та реалізації
продукції, виконання робіт чи надання послуг, а лише така діяльність, що характеризується певними
ознаками. Ознаками підприємницької д-сті, зокрема, є наступні:
1) Економічна самостійність: суть цієї ознаки полягає в тому, що суб’єкти підприємництва самостійно,
тобто на власний розсуд і своєю волею, вільно обирають види підприємницької діяльності, а також
способи, час та місце її здійснення.
2) Ініціативність: ця ознака вказує на активне становище підприємця у здійсненні своєї діяльності.
Підприємницька діяльність може проявлятися лише у вчиненні активних дій. Нездійснення тривалий
період часу жодних видів підприємницької діяльності не може вважитися підприємництвом. Ініціативність
підприємницької діяльності також вказує на її особисте здійснення зареєстрованим суб’єктом
підприємництва. Заняття підприємницькою діяльністю через представника, третіх або підставних осіб не
допускається.
3) Систематичність: систематичною визнається підприємницька діяльність, яка здійснюється
неодноразово, і розрахована на невизначену кількість повторювань, а також тривалий або невизначений
період у часі.

5.

4) Здійснення такої діяльності на власний ризик: у процесі здійснення підприємницької діяльності її
мета – одержання прибутку − з різних причин не завжди може бути досягнута. Навпаки, він може не
отримати запланований прибуток, а також зазнати збитків або шкоди, за які ніхто не несе
відповідальності. Такі випадки називаються підприємницьким ризиком. Підприємницький ризик – це
певна подія, яка призвела або може призвести до негативних наслідків для підприємця і має ознаки
ймовірності та випадковості настання.
5) Здійснення такої діяльності з метою одержання прибутку: згідно з п.4 Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, прибуток – сума, на яку доходи перевищують
пов’язані з ними витрати. Причому, під доходами розуміється збільшення економічних вигод у вигляді
надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу
(крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). Витратами є зменшення економічних вигод у
вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу
(за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
6) Правомірність: ця ознака, в свою чергу, включає в себе дві частини. По-перше, правомірною
вважається підприємницька діяльність, що зареєстрована у встановленому законом порядку. І, по-друге,
правомірною є така підприємницька діяльність, що здійснюється у відповідності до актів законодавства
та установчих документів суб’єкта підприємництва.

6.

За організаційною
формою
За формою власності
приватні
колективні
державні
одноосібне володіння
партнерство
корпорація
Підприємства
За масштабом
(розміром)
великі
середні
малі
За метою діяльності
прибуткові
неприбуткові

7.

Комерційне
Виробниче
Види
підприємництва
Посередни
цьке
Фінансове

8.

9.

Дохід та прибуток
підприємства
Загальний дохід
Загальний прибуток
ТR=PQ
ТР= ТR-TC
Р- ціна товару
Q- кількість продукції
TR- загальний дохід
ТС- загальні витрати
MR- граничний дохід, пов’язаний із продажем додаткової одиниці продукції
МС- граничні витрати, пов`язані зі створенням додаткової одиниці продукції
MR=MC- правило максимізації прибутку підприємства

10.

Види
прибутку
Види
прибутку
Бухгалтерськийрізниця між виручкою і
явними витратами
Економічний- різниця
між виручкою й усіма
витратами (явними і
неявними)
Чистий- прибуток, що
залишається у
підприємця після всіх
відрахувань

11.

Переваги та недоліки організаційних форм бізнесу
Переваги
Недоліки
Одноосібне володіння
• самостійність власника та свобода
дій у прийнятті рішень
• повна відповідальність усім майном
у разі банкрутства
• простота організації та швидкість
утілення управлінських рішень
• обмеженість капіталу
• привласнення всього прибутку
однією особою
• висока мобільність та здатність
пристосовуватись до потреб клієнта
• значна кількість функцій,
виконуваних однією особою може
спричиняти хибні рішення

12.

Переваги
Недоліки
Партнерство
• розширення джерел
фінансування за кошти кількох
партнерів
• імовірність виникнення
суперечностей між партнерами
• якісніше управління завдяки
розподілу функцій між
партнерами
• відповідальність одного
партнера за хибні рішення
інших
• використання податкових
пільг, оскільки прибуток
кожного партнера
оподатковується як
індивідуальний
• необхідність реорганізації
підприємства в разі виходу з
партнерства одного із
засновників

13.

Переваги
Недоліки
Корпорація
• значне розширення капіталу за
кошти від продажу акцій
• ймовірність зловживань з боку
менеджерів, оскільки власники
акцій не беруть участь у поточному
управлінні
• можливість наймання професійних • подвійне оподаткування доходів:
менеджерів і вища якість
як прибутку корпорації, як
управлінських рішень
дивідендів власників акцій
• обмежена відповідальність
власників акцій
• немає загрози реорганізації через
зміну власників під час продажу
ними акцій

14.

Допідприємницької
підприємницькоїдіяльності
діяльності
До
Допускаються
•Громадяни України та інших держав,не
обмежені законом у правоздатності або
дієздатності
•Юридичні особи всіх форм власності,
визначених законом України “ Про
власність”
НЕ допускаються
• Військовослужбовці
• Засуджені та особи з незнятою судимістю
• Посадові особи органів прокуратури і
внутрішніх справ, держбезпеки,
державного арбітражу і нотаріату
• Співробітники органів державної влади і
управління, що здійснюють контроль за
діяльністю підприємств
Підприємництво- самостійна, ініціативна, господарська діяльність громадян, спрямова
на на отримання прибутку.
Підприємство- самостійний суб`єкт господарювання, який здійснює виробничу і комер
ційну діяльність з метою отримання прибутку.

15.

16.

Витрати підприємства
підприємства
Витрати
Постійні FC
Змінні VC
Відсотки за кредитами
Оренда устаткування
Рентні та страхові платежі
Зарплата керівникам
На сировину,
матеріали, паливо
Оплата праці найманих
працівників
Загальні витрати
ТС
АFC
Середні
ATC
AVC

17.

18.

18

19.

Чи є прибуток головним стимулом
підприємницької діяльності?
Безумовно, прибуток не лише
символ успіху. Він є
матеріальною основою
збільшення капіталу, розширення
підприємницької справи.
Проте, не менш важливими стимулами є:
- самоствердження особистості;
- можливість реалізувати свої
здібності в одній з найскладніших
сфер – сфері людської діяльності.
English     Русский Правила