Тема:інтернет-технології в діяльності вищих навчальних закладів
Зміст
Дякую за увагу
65.77K

Інтернет-технології в діяльності вищих навчальних закладів

1. Тема:інтернет-технології в діяльності вищих навчальних закладів

ТЕМА:ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ
В ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Васильчук Олег

2. Зміст

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Роль Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) процесі
пізнавальної діяльності студентів
1.1. Інтелектуальні передумови навчання за допомогою засобів
інформаційно-комунікаційних технологій
1.2.Принципи та умови застосування інформаційних технологій навчання у
вищому навчальному закладі
1.3. Формулювання мети і завдання дослідження, ведення пошуку і обробки
інформації 1.4. Переваги та недоліки використання інтернет-технологій у
навчанні
Розділ 2. Інформаційні технології у навчальному процесі та організаційнорозпорядчій діяльності вищого навчального закладу.
2.1. Сучасні технології управління навчальним процесом
2.2 Основне призначення Інтернет-технологій на заняттях.
2.3.Використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі
Висновки
Використана література

3.

На сучасному етапі розвитку суспільства освіта в
Україні дуже стрімко розвивається, кожного дня
вона поповнюється все новими і новими методами
та формами навчання. Одним із таких методів
стало впровадження в навчальний процес інтернеттехнологій, які відкривають нові можливості у поданні
студентам навчальних матеріалів та забезпечують
доступність і ефективність отримання необхідної
інформації. Проте розуміння необхідності
застосування таких технологій, підтримка їх
викладачами, а також державна підтримка їх
впровадження все ще знаходяться на низькому
рівні, що перешкоджає підготовці майбутніх фахівців
згідно з сучасними вимогами суспільства. Сучасна
освіта орієнтується на інноваційні технології, які
формують у студентів уміння вчитися, оперувати
інформацією, швидко приймати рішення,
пристосовуватись до потреб ринку праці (формувати
основні життєві компетенції).

4.

Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку
суспільства. А це означає, що в сучасній освіті необхідно
застосовувати найновітніші інформаційні технології.
Створення потужного інформаційного середовища є
ключовим завданням на шляху переходу до інформаційного
суспільства. Масове впровадження інформаційнокомунікативних технологій в освітню сферу висуває
проблему комп’ютеризації закладів освіти в розряд
пріоритетних. Розвиток і впровадження ІКТ спрямовані на
їх комплексне інформаційноресурсне й методичне
забезпечення.
Сучасний студент повинен мати компетенцію
використання інформаційних технологій, тобто технологій,
що проектуються сучасною індустрією як в освіті, так і в
повсякденному житті. Нові інформаційні технології
відкривають студентам доступ до нетрадиційних джерел
інформації, підвищують ефективність самостійної роботи,
дають нові можливості для творчості, знаходження і
закріплення будь-яких професійних навичок, дозволяють
реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.

5.

Одним із напрямів модернізації системи
технологічної освіти у ПТНЗ є впровадження ІКТ у
навчальний процес. Сучасне життя вимагає від
учителів освоєння ІКТ, тому що багатьом учням, які
вже достатньою мірою володіють ІКТ, більш
близькими і зрозумілими є комп’ютерні та
мультимедійні версії тем з предмету.
За останні роки комп’ютер став необхідним
засобом у побуті, доступнішим за ціною, тому
кількість «домашніх» комп’ютерів дуже зросла у
декілька разів. Відчутними є і результати Державної
програми комп’ютеризації навчальних закладів,
регіональних програм забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів та ПТНЗ комп’ютерною
технікою.

6.

Варто зазначити, що в процесі роботи з Інтернеттехнологіями у студентів розвиваються дослідницькі уміння
бачити проблему, формулювати мету і завдання
дослідження, вести пошук і обробку інформації, визначати
суттєві характеристики явищ і процесів, аналізувати
результати, оформляти їх у вигляді таблиць, графіків,
діаграм. Однак, ми вважаємо, що вказані вміння та навички
формуються у студентів в процесі навчання не стихійно, а
лише в тому випадку, якщо організація навчального процесу
передбачає та зумовлює їх формування. Цей процес має
бути систематичним та послідовним, оскільки реальне
впровадження Інтернет-технологій в освіту та наукову
діяльність визначається тим, наскільки їх використання стає
необхідністю, асоціюється у свідомості майбутнього
фахівця з комфортністю умов професійної діяльності.

7.

Застосування сучасних інформаційних технологій у
навчальному процесі вищого навчального закладу потребує
змін методики викладання усіх дисциплін. Однією з умов
Болонського процесу є кредитно-модульна система, яка
передбачає збільшення частки самостійної роботи студентів
у навчальних програмах. За таких умов зміни мають
торкнутися методики проведення аудиторних занять та
організації самостійної роботи. Формування
репродуктивних навичок, таких як запам’ятовування та
відтворення, що були необхідними за традиційного
навчання, змінюється на розвиток умінь співставлення,
синтезу, аналізу, оцінювання виявлення зв’язків,
планування, групової взаємодії, які стали необхідними з
використанням у навчальному
процесі інформаційно-комунікаційних технологій.

8.

Висновки
Враховуючи всі позитивні та негативні наслідки
використання інтернет-технологій, можна сказати, що
вони є ефективними за умови поєднання з
традиційними методами та сприяють якісному
формуванню вмінь та навичок студентів.
Для того, щоб студенти могли вільно
використовувати Інтернет в процесі навчання, їм
треба забезпечити вільний доступ до мережі, що
надасть можливість брати участь у різних проектах,
продивлятися каталоги періодичних видань, стежити
за новинами науки, отримувати інформацію про
можливості навчання та працевлаштування тощо.
Завдяки таким навичкам випускники вузів з
мінімальними витратами часу та енергії будуть
отримувати інформацію щодо важливих для них
подій.

9. Дякую за увагу

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
English     Русский Правила