Місце розташування об'єкту проектування
Оцінка меліоративного режиму агроландшафту фермерського господарства «Боклах»
Крива залежності швидкості вбирання води ґрунтом від часу, при поливі дощуванням
Зведені техніко-економічні показники
56.05M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Випускова робота "Особливості застосування дощувальної техніки на чорноземних грунтах Горностаївського району"

1.

Магістерська випускова робота
Скопич Юлії
Олександрівни
на тему:
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОЩУВАЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ НА ЧОРНОЗЕМНИХ ГРУНТАХ
ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ
Керівник: к.с.-г.н., доцент
Ладичук Д.О.

2.

Мета роботи – обґрунтувати застосування та
параметри дощувальної техніки в умовах зміни
клімату для Горноcтаївського району Херсонської
області.
Задачі роботи:
1. Вивчити та оцінити сучасний стан основних
агроландшафтів Горностаївського району Херсонської
області.
2. Встановити ефективність використання
дощувальної техніки на території досліджуваного
району в умовах зміни клімату.
3. Вибрати конструкцію та встановити параметри
застосування дощувальної техніки для досліджуваної
території.

3.

Об’єкт досліджень – водний режим
агроландшафтів Горностаївського району
Херсонської області.
Предмет досліджень – способи покращення
водного режиму агроландшафтів.
Методика досліджень:
При виконанні магістерської роботи були
використані наступні методи: системний підхід,
статично-математичний, дедуктивний та
графічний.
Використані пакети програм ГІС-технологій:
ArcGIS, AutoCAD, а також стандартний пакет
програм від Microsoft Office.

4. Місце розташування об'єкту проектування

66
65
63
62
53
54
В.Рогачицький
район
ГНС
55
51
34
НС-1
НС-5
2
Р-
К
39
НС-3
61
57
58
52
НС-4
М
36
35
59
НС-6
В.Лепетиський
район
37
48
60
50
49
47
56
НС-8а
69
НС-7
46
К1
1
Р-
45
40
НС-8
НС-15
31
29
30
68
28
32
33
42
44
3
41
43
27
5
4
2
25
26
7
24
Горностаївський
район
23
6
1
22
8
67
НС-17,17а
9
20
21
Кр
11
НС-10,11
НС-13
10
НС-12а,12б
НСП-1
СМК
НС-6
НС-4
НС-3
НС-5
НС-9
13
12
НС-8
НС-7,7а
16
17
19
Умовні позначення
К
2-М
14
15
18
НС-2
70
38
1-М
Досліджувана ділянка
знаходиться в північній
частині Херсонської
області, Горностаївського
району, смт. Горностаївка.
Вона відноситься до
Каховського зрошуваного
масиву, який в свою чергу
розміщується на плоскій
вододільній лесовій
рівнині міжріччя ДніпроМолочна .
64
СМК
НС-4
20
- канал
- насосна станція
- ставок
- трубопровід
- міст
- межі районів

5.

Геолого - літологічний розріз
Умовні позначення:
М 1:20000

6.

Динаміка зміни показників опадів Горностаївського
району Херсонської області за два часових інтервали
Середньомісячна кількість опадів,мм
Місяці
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Роки
20102017
1956-
2010
42,9 39,1 32,9 16,3 48 45,9 49,9 61,5 22 33,3 46,3 37,1
32,6 30,4 28,4 34,3 43,1 48,9 40,9 36
35
29 35,9 38,5

7.

Показники середньорічної температури повітря
Горностаївського району Херсонської області
Температура повітря, °С
Місяці року
Роки 1
2
2010- -0,5 -2,3
2017
3
3,3
4
10
5
6
17,7 20,9
8
9
10
23,8 18,1 11,8
11
5,2
12
2
1956- -2,6 -1,9
2011
2,5
10
16,4 20,5 22,9 22,2 16,9 10,5
4,5
0,3
7
23

8. Оцінка меліоративного режиму агроландшафту фермерського господарства «Боклах»

Показники меліоративного
Одиниці
Розрахункова
ГДЗ
Існуючі
режиму
виміру
формула
значення
Показники, що характеризують властивості грунту
1.Вологість кореневмісного
W,%
(0,75-0,85)НВ
22,5-25,5
23,90
шару грунту
від м.с. гр.
2.Допустимі межі
Метод Баерарегулювання рівнів
Нкр, м
3,5
1,5-1,8
Лютаєва
підґрунтових вод
Ступінь
негативності
-
0,47
3.Характеристика грунт. Показників:
а)загал. засоленість
б)токсична засоленість
в)співвідношення котіонів
г)рН грунтового розчину
а) мінералізація
б) співвідношення катіонів
%
0,2
0,066
-
%
0,1
0,001
-
-
0,4-0,5
0,3-0,4
0,010
0,012
-
7,0
8.5
-
0,53
-
<15%
30%
2,0
-
-
-
4. Оцінка якості зрошувальної води
М, г/дм3
0,42-0,56
К, %
в)рН зрошувальної води
-
-
6,5-7,5
7.10
-
5. Агрохімічний показник
родючості грунту, гумус
Г, %
-
4,0-5,0
2,6
0,57

9.

Проблеми меліоративного стану агроланшафту
та заходи по їх вирішенню
1. Вологість кореневмісного
шару ґрунту
Недостатньої кількості
вологозапасів грунту
Регулювання за допомогою
поливів
2. Cпіввідношення катіонів
Відбувається процес
вторинне осолонцювання
Внесення кальцевміщуючих
меліорантів
3. рН ґрунтового розчину
Процес підлуження ґрунту
Внесення амонійних добрив
Процес дегуміфікації
Внесення органічних і
амонійних мінеральних
добрив
В регіонах прилеглих до
водосховища
спостерігається процес
підтоплення, але процесу
вторинного засолення немає
Будівництво понижуючого
та розсолюючого дренажу
Малогумусний ґрунт
Внесення органічних
добрив, застосування
сидератів
4. Агрохімічний показник
родючості
5. Допустимі межі
регулювання рівнів
підґрунтових вод
6. Гумус

10. Крива залежності швидкості вбирання води ґрунтом від часу, при поливі дощуванням

11.

Проектування зрошувальної системи закритого типу під зрошувальні
машини: Zimmatic з використанням дощувальних насадок типу
Senninger i-Wob

12.

УКОМПЛЕКТОВАНИЙ ГРАФІК
ПОЛИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПО ФГ "БОКЛАХ"
НА ПЛОЩІ 244,4 ГА

13.

Зведені дані по трубопроводах
Коефіцієнт зволоження
місяці
Роки
20062010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0,04 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03
19562007
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,03

14.

Динаміка коефіцієнта зволоження по двом часовим проміжкам
2006-2010 та 1956-2007рр

15. Зведені техніко-економічні показники

Показники
Одиниці виміру
1.Капіталовкладення
тис.грн.
грн./га
Розмір
18330
75000
2.Вартість валової продукції
тис.грн.
грн./га
4009,7
16406,3
3.Приріст вартості валової продукції
тис.грн.
грн./га
2575,53
10538,2
4.Сумарні щорічні витрати
тис.грн.
грн./га
2190,41
8962,4
В тому числі: експлуатаційні
тис.грн.
грн./га
1486,51
6082,3
Сільськогосподарські
тис.грн.
грн./га
703,9
2880,1
5.Обсяг водозабору
М3
463670
6.Середньозважена зрошувальна норма
м3/га
1897,2
7.Собівартість зрошувальної води
грн./м3
3,2
8.чистий прибуток
тис.грн.
грн./га
1819,29
7443,9
9.Приріст чистого прибутку
тис.грн.
грн./га
1398,11
5720,6
10.Рівень рентабельності с.-г. виробництва
%
11.Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень
12.Строк відшкодування капітальних вкладень
72
0,097
років
10

16.

ВИСНОВКИ
1. Жаркий посушливий клімат і низька вологість повітря викликають інтенсивне
випаровування з поверхні ґрунту і транспірацію, при не значній кількості опадів для
сільськогосподарських культур (зона нестійкого зволоження) свідчить про
необхідність застосуваня зрошення; в нашому випадку - дощування.
2. На сучасному етапі головними питаннями у відновленні зрошення, має стати
мінімізація меліоративного навантаження на ґрунт шляхом раціонального
нормованого водокористування.
3. Для більш чіткого обґрунтування заходів підвищення продуктивності агроландшафту,
був узятий конкретний об’єкт досліджень господарство «Боклах».
4. Завищений водний баланс (56мм/рік) буде викликати підняття РГВ. Сольовий баланс
(2956 кг/га) свідчить про те, що в ґрунтах даної ділянки відбувається накопичення
солей.
5. Крім цього, зі зміною клімату підвищуються поливні норми брутто, за рахунок
збільшення випаровування.
6. Для покращення якості зрошувальної води і боротьбі з осолонцюванням ґрунту на
ділянці зрошення необхідно використовувати внесення як в воду так і в ґрунт –
хімічних меліорантів (гіпс, фосфогіпс, вапняк та інші) і проведення поливу в нічний
час доби.
7. Проект меліоративного використання площі повинен одночасно відповідати вимогам
основного економічного і екологічного принципу, тобто досягнення найбільшої
економічної ефективності громадського виробництва при найменших затратах
ресурсів і робіт, і забезпечувати екологічну рівновагу природного середовища,
зберігає і збільшуючи її репродуктивні функції.

17.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила