Бала құқығын қорғаудың әлеуметтік-педагогикалық негіздері
Бала
Бала құқығы
Педагог міндеттері
Педагог міндеттері
Әлеуметтік педагог
Әлеуметтік педагог
Әлеуметтік қорғау 4 бағытта қарастырылады
Әлеуметтік педагогтың құқығы
Қортынды
1.73M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Бала құқығын қорғаудың әлеуметтік-педагогикалық негіздері

1. Бала құқығын қорғаудың әлеуметтік-педагогикалық негіздері

2. Бала

Бала – он сегіз жасқа (кәмелетке) толмаған адам

3. Бала құқығы

4. Педагог міндеттері

50-бап. Педагог қызметкердің мәртебесі
1. Білім беру ұйымдарында, сондайақ білім беру бағдарламаларын іске асыратын басқа да ұйым
дарда білім алушылар мен тәрбиеленушілерді оқытуға және
тәрбиелеугебайланысты білім беру қызметімен айналысаты
н адамдар педагог қызметкерлерге жатады.
Мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагог қызметкерле
рі азаматтық қызметшілер болып табылады.
2. Мемлекет қоғамдағы педагог қызметкерлердің ерекше мә
ртебесін таниды және кәсіптік қызметін жүзеге асыруы үшін
жағдайлар жасайды

5.

Педагог— жеке
адамды тәрбиелеп,
қалыптастыру үшін
белгілі мақсатқа
бағытталған
жүйелі тәрбие мен білі
м беру туралы ғылым;
тәрбиені, білім беруді
және оқытуды
зерттейтін теориялық
және практикалық
ғылымдардың жиыны

6. Педагог міндеттері

1) өзінің кәсіптік құзыреті саласында тиісті теориялық және практикал
ық білімді және оқыту дағдыларын меңгеруге;
2) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талапта
рына сәйкес көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасын қамтамас
ыз етуге;
3) білім алушыларды жоғары имандылық, атааналарына, этномәдени құндылықтарға құрмет көрсету рухында, қор
шаған дүниеге ұқыпты қарауға тәрбиелеуге;
4) білім алушылардың өмірлік дағдыларын, біліктіліктерін, өздігінен
жұмыс істеуін, шығармашылық қабілеттерін дамытуға;
5) өзінің кәсіптік шеберлігін, зияткерлік, шығармашылық және жалп
ы ғылыми деңгейін ұдайы жетілдіріп отыруға;
6) бес жылда кемінде бір рет аттестаттаудан өтуге;
7) педагогтік әдеп нормаларын сақтауға;
8) оқушылардың, тәрбиеленушілердің және олардың атааналарының абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті.

7. Әлеуметтік педагог

Әлеуметтік педагогты әлеуметтік қызметкердің
бір түрі деп санау қателік болар еді. Оның
қызметінің негізгі сферасы социум – әлеумет.
Негізгі басымдық бала мен отбасы, бала мен
тұрғылықты жеріндегі жақын ортасының
арасындағы қарым-қатынасын зерттеуіне
беріледі. Әлеуметтік педагог балалармен , оның
отбасымен көршілік ортасымен жұмыс жасайды.

8. Әлеуметтік педагог

Балларды әлеуметтік – педагогикалық қолдау –
баламен бірге оның өзіндік көзқарасын ,
мақсатын, мүмкіндігін анықтау үшін және
қоғамда қалыпты өмір сүру ге кері ықпал
кедергілерді жою үшін жолын анықтау. Өмір
сүруіне, қарым-қатынасына, өзінөзі тәрбиелеуіне, алдына қойған мақсатына
жету және адамгершілік қасиетін сақтап қалуына
көмектесу.

9. Әлеуметтік қорғау 4 бағытта қарастырылады

Тұлғаның дамуы мен қалыптасу процесін
әлеуметтік қорғау
Тұлғаның даму мен қалыптасу ортасын
әлеуметтік қорғау
Адам құқығын қорғау
Мақсатты әлеуметтік қорғау

10. Әлеуметтік педагогтың құқығы

Баланың педагогикалық медициналық құжаттарын
қарауға
Сабақтарға қатысып отыруға
Баланың денсаулығы мен құқығын қорғау бойынша
мектеп әкімшілігінің, медициналық, педагогикалық
қызметкерлерінің және қоғамдық ұйымдардың алдында
көкейтесті мәселелерді қоюға
Медициналық- әлеуметтік мәселелер бойынша білім
мекемелерінің эксперттік шешімдеріне араласуына
Отбасы мүшелерінің мектеп пен отбасындағы кепілдігін
анықтау мәселесін (даулы жағдай( қоюға
Қажетті кезде тиісті органдарға ата-ана құқығынан айыру
мәселесін ұсынуға, балалар мүддесін сотта қорғауға
құқылы

11. Қортынды

Ұстаз- ұлық емес,ұлы қызмет
Александр Македонский
English     Русский Правила