Қорытындылар мен ұсыныстар:
521.82K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Щоғырландырылған қаржылық есептілікті талдау

1.

Щоғырландырылған қаржылық
есептілікті талдау

2.

Анализ консолидированной
финансовой отчетности

3.

Табыс пен шығыс туралы шоғырландырылған есебі
тыс. тенге
Көрсеткіштердің аталуы
Ауытқу Ауытқу
2012г.
2013г.
%
%
Ауытқу
2014г.
%
Ауытқу
2015г.
%
2011 ж.
2012 ж.
2013 гж
2014 ж.
2015 ж.
Табыс
32 022 565
35 524 903
40 641 539
46 842 252
48 834 512
+11
+14
+15
+4
сатудың өзіндік құны
27 100 888
31 988 985
34 651 118
40 784 409
46 183 901
+18
+8
+18
+13
Жалпы пайда
4 921 677
3 535 918
5 990 421
6 057 843
2 650 611
-28
+69
+1
-56
405 174
490 114
497 299
472 919
565 172
+21
+1
-5
+20
2 395 624
2 795 169
3 306 110
2 956 267
3 333 289
+17
+18
-11
+13
Басқадай табыстар
69 939
296 176
289 075
230 447
203 641
+323
-2
-20
- 12
Басқадай шығыстар
305 348
410 016
466 025
620 860
274 612
+34
+14
+33
- 56
1 885 470
136 795
2 010 062
2 238 244
1 318 821
-93
+1369
+11
-41
Қаржяылық кірістер
5 697
3 835
3 265
193 887
202 120
-33
-15
+5838
+4
Қаржылық шығыстар
195 586
200 997
366 205
876 701
2 703 679
+3
+82
+139
+208
1 695 581
-60 367
1 647 122
1 555 430
- 3 820 380
-104
-2829
-6
-346
Табыс салығы бойынша шяығыс
834 501
177 471
342 481
578 541
386 938
-79
+93
+69
-33
Таза пайда/бір жылға шығыс
861 080
-237 838
1 304 641
976 889
- 4 207 318
-128
-649
-25
-531
Өткізуге жұмсалған шығыстар
Жалпы және әкімшілік шығыстар
Операцияляық қызметтен табыс
Пайда/Саляық салғанға дейінгі шығыс

4.

мың. тенге
Табыстың құрылымы
50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Жалпы пайда
2011
2012
2013
2014
2015
4 921 677 3 535 918 5 990 421 6 057 843 2 650 611
Сатудың өзіндік құны 27 100 888 31 988 985 34 651 118 40 784 409 46 183 901
Анализ консолидированной
финансовой отчетности

5.

2015 жылға өзіндік құнның құрылымы
4% 6%
Материалдармен шикізаттың
өзіндік құны және
энергоресурстар
Еңбекақы және шығындар
19%
71%
Амортизация
Басқадай
В структуре себестоимости товарной продукции комбината наибольший удельный вес
занимает себестоимость электроэнергии, сырья и материалов – 71%, в том числе затраты на топливо
составляет 65%.
Анализ консолидированной
финансовой отчетности

6.

Тыс.тенге
Структура расходов не вошедших в себестоимость
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
Финансовые расходы
2011
195 586
2012
200 997
2013
366 205
2014
876 701
2015
2 703 679
Прочие расходы
305 348
410 016
466 025
620 860
274 612
Расходы по реализации
405 174
490 114
497 299
472 919
565 172
Расходы по подоходному налогу
834 501
177 471
342 481
578 541
386 938
2 395 624
2 795 169
3 306 110
2 956 267
3 333 289
Административные расходы
Анализ консолидированной
финансовой отчетности

7.

Таза пайда
2 000 000
1 000 000
861 080
0
-237 838
1 304 641
976 889
-1 000 000
-4 207 318
-2 000 000
-3 000 000
-4 000 000
-5 000 000
2011
2012
2013
2014
2015
Тыс. тенге
Анализ консолидированной
финансовой отчетности

8.

Рентабельділік коэффициенті
0,2
0,18
0,17
0,15
0,15
0,1
0,05
Өнімдерді
сатудан
рентабелділік
0,11
0,03
0,03
0,06
0,02
0
-0,01
Таза
рентабелділік
-0,05
-0,09
-0,1
-0,15
2011
2012
2013
2014
Анализ консолидированной
финансовой отчетности

9.

Анализ консолидированной
финансовой отчетности

10.

ЖШС«МАЭК-Казатомпром» активтерінің өсу динамикасы
мың.тенге
35 000 000
31 143 316
30 000 000
32 474 439
28 351 352
25 813 589
25 000 000
23 884 511
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
год
5 жылда ЖШС активтері 8 млрд. 590 млн.тенге және на 32% өсті.

11.

Казахстандағы инфляция деяңягейі
%
14
13,53
12
10
8
7,43
7,54
6,06
6
4,9
4
2
0
2011
2012
2013
2014
2015
Увеличение Активов в 2015 году - следствие удорожания Активов
под воздействием существенной инфляции
год

12.

Основную долю Активов предприятия составляют ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
% доля/ тыс.тенге
100%
24 627 357
90%
80%
24 598 977
70%
23 703 510
60%
50%
20 814 941
19 388 496
Долгосрочные активы
Темп роста Долгосрочных активов
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
2011
2012
2013
2014
2015
30%
20%
10%
6 445 466
4 998 648
7 803 355
4 647 842
4 496 015
0%
год
2011
2012
2013
2014
2015
Текущие активы
40%
Темп изменения Текущих активов
9 000 000
7 000 000
5 000 000
3 000 000
1 000 000
2011
2012
2013
2014
2015

13.

Основную долю Текущих активов занимает
КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
% доля
100%
90%
80%
4
4
3
4
21
20
2
2
Денежные средства и их
эквиваленты
16
3
Прочие краткосрочные активы
70%
48
59
60%
41
50%
59
5
40%
30%
Краткосрочная торговая и
прочая дебиторская
задолженность
61
1
5
20%
38
30
33
10%
Текущий подоходный налог
2
4
17
17
2014
2015
0%
2011
2012
2013
Запасы
год

14.

Динамика изменения Текущих активов
млн.тг..
8 500
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1 215
Денежные средства и их
эквиваленты
1 297
247
209
961
220
137
Прочие краткосрочные
активы
116
207
Краткосрочная торговая и
прочая дебиторская
задолженность
4 729
112
2 404
2 734
3 801
1 834
Текущий подоходный налог
232
25
206
1 363
2011
1 914
2012
302
132
1 524
2013
1 086
1 297
2014
2015
Запасы
год

15.

Основную долю Пассивов предприятия составляет СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
% доля/тыс.тг.
100%
Темп роста Обязательств
20 000 000
13 763 571
80%
70%
12 224 714
19 001 627
10 057 798
12 194 255
60%
Обязательства
90%
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
2011
40%
30% 13 826 713
16 157 097
17 379 745
13 588 875
20%
13 472 812
10%
Собственный капитал
50%
2012
2013
2014
2015
Темп изменения Собственного капитала
20 000 000
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
0%
2011
2012
2013
2014
2015
год
10 000 000
2011
2012
2013
2014
2015

16.

Меншік капиталдың құрылымының өзгеруі
тыс.тг.
3 100 724
2 123 835
Бөлінбеген пайда
1 057 032
819 194
14 579 406
Жарғылық капитал
14 033 262
12 769 681
14 279 021
12 769 681
-1 106 594
2011
2012
2013
2014
2015
Жабылмаған шығыс

17.

Қысқа мерзімді міндеттемелердегі тартылған капиталдың негізгі үлесі
% доля/тыс.тг.
Ұзақмерзімді міндеттеменің өзгеру
темпі
90%
3 996 384
3 514 204
5 792 334
80%
3 372 903
3 431 712
Ұзақмерзімді
міндеттеме
100%
60%
13 179 502
9 723 642
50%
8 710 510
40%
30%
8 821 352
6 626 086
20%
Қысқамерзімді міндеттеме
70%
5 500 000
5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
2011
2012
2013
2014
2015
Қысқамерзімді міндеттеменің өзгеру
темпі
15 000 000
13 000 000
11 000 000
9 000 000
7 000 000
5 000 000
10%
3 000 000
1 000 000
0%
2011
2012
2013
2014
2015 год
2011
2012
2013
2014
2015

18.

Значительную часть Краткосрочных обязательств составляет
Краткосрочная Кредиторская задолженность
% доля
100%
6
5
5
6
29
38
41
90%
80%
Краткосрочные резервы
4
Прочие краткосрочные обязательства
32
22
70%
60%
50%
56
Торговая и прочая кредиторская задолженность
46
44
49
40%
30%
47
20%
28
10%
20
Займы
7
6
8
2013
2014
2015
0%
2011
2012
год

19.

Динамика изменения Краткосрочных обязательств
тыс.тг.
14 000 000
Краткосрочные резервы
499 604
12 000 000
4 243 081
10 000 000
Прочие краткосрочные
обязательства
625 534
400 195
457 482
8 000 000
2 556 364
6 000 000
403 463
4 000 818
3 375 615
1 465 956
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
7 451 173
4 000 000
2 896 397
4 039 981
4 331 806
4 594 502
2 000 000
1 860 270
0
2011
Займы
1 713 970
2012
656 449
546 333
1 015 435
2013
2014
2015
год

20.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ величина ЧИСТОГО ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
увеличилась на 3млрд. 748 млн. тг. за 5 лет
тыс.тг.
0
-1 000 000
-2 000 000
-2 130 071
-3 000 000
-3 321 721
-4 000 000
-3 711 862
-4 173 510
-5 000 000
-5 405 938
-6 000 000
2011
2012
2013
2014
2015
год

21.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
Коэффициент автономии
КОЭФФИЦИЕНТ
АВТОНОМИИ=
Собственный капитал/Общая
сумма Активов
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3
Нормативное
значение
Ка>0,5
0,2
Показатель уровня
независимости предприятия от
заемных средств
0,1
2011
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
2012
2013
2014
2015
Коэффициент соотношения заемных и собственных
средств
0,4
2011
0,5
2012
0,6
0,4
2013
0,4
2014
2015
Нормативное
значение
Кзс<0,7
КОЭФФИЦИЕНТ
СООТНОШЕНИЯ ЗАЕМНЫХ И
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ=
Общая сумма
обязательств/Общая сумма
Активов
Показатель доли заемных
средств в общих собственных
средствах предприятия

22.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
Показатели степени покрытия текущих активов
текущую задолженность предприятия
0,6
Нормативное
значение
Кт>0,5
0,4
0,2
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ=
Текущие Активы/Краткосрочные обязательства
0,0
2011 2012 2013 2014 2015
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
Нормативное
значение
Кб>0,25
0,3
0,2
КОЭФФИЦИЕНТ БЫСТРОЙ ЛИКВИДНОСТИ=
Денежные средства + Краткосрочная дебиторская
задолженность/Краткосрочные обязательства
0,0
2011 2012 2013 2014 2015
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
0,15
0,13
0,09
0,02 0,02
2011 2012 2013 2014 2015
Нормативное
значение
Ка>0,08
КОЭФФИЦИЕНТ АБСОЛЮТНОЙ ЛИКВИДНОСТИ=
Денежные средства/Краткосрочные обязательства

23.

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,72
0,69
0,69
Показатели достаточности и наличия собственных
источников финансирования
0,59
2011
0,00
-0,10
-0,20
-0,30
-0,40
-0,50
-0,60
-0,70
-0,80
-0,90
0,66
2012
2013
2014
Нормативное
значение
Кф>0,70
2015
Нормативное
значение
Кман>0,2-0,5
-0,40
-0,53
-0,47 -0,42
-0,83
КОЭФФИЦИЕНТ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ =
Собственный капитал+Долгосрочные
обязательства/Валюта баланса
КОЭФФИЦИЕНТ МАНЕВРЕННОСТИ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА =
СОС/Собственный капитал
СОС=СК-ДА
2011
2012
2013 2014
2015
0,00
-0,50
-1,00
-1,43
-1,50
-1,24
-1,12
-1,45
-1,62
-2,00
2011
2012
2013 2014
2015
Нормативное
значение
Косос>0,1
КОЭФФИЦИЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
СОБСТВЕННЫМИ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
=
СОС/Текущие Активы

24.

2011
2012
2013
2014
2015
1,0
0,8
0,4
0,8
0,7
0,6
0,6
2012
2013
0,6
0,2
0,0
2011
КДЗ
ККЗ
год
Взаимосвязь дебиторской и кредиторской задолженности
0,6
7 451 173
4 729 374
4 594 502
3 800 537
4 331 806
2 734 352
4 039 981
2 404 078
2 896 397
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
1 834 225
тыс.тг.
Динамика дебиторской и кредиторской задолженности
2014
2015
Нормативное
значение
Кдз/кз=0,9-1

25.

Анализ консолидированной
финансовой отчетности

26.

Отклонение
2013г.,%
Денежные
средства,
полученные от
потребителей
33 505 019
38 877 785
43 782 409
50 793 434 53 671 145
5 372 766
4 904 624
7 011 025
2 877 711
16
13
16
6
Денежные
выплаты
поставщикам и
сотрудникам
28 183 854
35 845 750
40 648 359
47 680 381 50 920 019
7 661 896
4 802 609
7 032 022
3 239 638
27
13
17
7
Денежные
средства,
полученные от
операционной
деятельности
5 321 165
3 032 035
3 134 050
3 113 053
2 751 126
-2 289 130
102 015
-20 997
-361 927
-43
3
-1
-12
Подоходный
налог
уплаченный
72 540
111 412
258 447
619 437
386 516
38 872
147 035
360 990
-232 921
54
132
140
-38
Вознаграждение
выплаченное
206 509
258 292
219 067
113 537
128 318
51 783
-39 225
-105 530
14 781
25
-15
-48
13
Чистые
денежные
средства,
полученные от
операционной
деятельности
5 042 116
2 662 331
2 656 536
2 380 079
2 236 292
-2 379 785
-5 795
-276 457
-143 787
-47
-0,2
-10
-6
Наименования
статей
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015 г.
Разница Разница Разница Разница
2012-2011 2013-2012 2014-2013 2015-2014
(тыс.тг)
(тыс.тг)
(тыс.тг)
(тыс.тг)
Отклонение
2014г.,%
Отклонение
2015г.,%
Отклонение
2012г.,%
Ақша қозғалысы туралы есебі
Операциялық қызмет( тыс.тг)
22
Анализ консолидированной
финансовой отчетности

27.

2013г.
Отклонение
2015г.,%
2012г.
Отклонение
2014г.,%
2011г.
Отклонение
2013г.,%
Наименования статей
Отклонение
2012г.,%
Ақша қозғалысы туралы есебі
16 801
-11 915
-40 078
110 381
- 109 570
-18
-71
690
-87
1 790 026
1 047 463
-111 921
-457 927
-19 489
79
-5
-20
-1
10 262
20 443
19 471
-13 453
-5 206
10 181
206
-47
-34
99
2 140
2 000
-456
1 086
128
-140
-33
117
6
-7
2014г.
2015 г.
Разница
Разница Разница Разница
2015-2014
2012-2011 2013-2012 2014-2013
(тыс.тг)
(тыс.тг) (тыс.тг)
(тыс.тг)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( тыс. тг.)
Поступления от
выбытия основных
средств
Приобретение
основных средств
Приобретение
нематериальных
активов
Приобретение
финансовых активов
Предоставление займов
связанным сторонам
Авансы, выданные за
основные средства
Выбытие остатка
денежных средств
дочерней компании
Поступление от
выбытия дочерних
предприятии
Прочее
Чистые денежные
средства,
использованные в
инвестиционной
деятельности
23
67 983
56 068
1 331 900
2 379 363
9 450
28 921
15 468
1 382
926
2 012
8 000
-
-
-
-
2 751 568
-
-
-
146 184
-
-
-
176 609
-
-
-
-
1 201 299
-
367
-
-
-
-
-367
- 1 941 852
1 680 808
-4 033 950
15 990
126 371
2 267 442 1 809 515
-2 353 142 -2 268 932 -670 856
146 184
176 609
-176 609
0
1 201 299 -1 201 299
84 210
1 598 076 - 1270 996 -42
Анализ консолидированной
финансовой отчетности
0
-4
-70
189

28.

Операциялық және инвестициялық қызметі(тыс. тг.)
6 000 000
5 000 000
5 042 116
4 000 000
2 662 331
3 000 000
2 656 536
2 380 079
2 236 292
2 000 000
1 000 000
0
-1 000 000
2011
2012
2013
2014
2015
-670 856
-2 000 000
-2 353 142
-3 000 000
-2 268 932
-1 941 852
-4 000 000
-4 033 950
-5 000 000
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности
24
Анализ консолидированной
финансовой отчетности

29.

2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015 г.
Разница Разница Разница
2012-2011 2013-2012 2014-2013
(тыс.тг)
(тыс.тг)
(тыс.тг)
Разница
2015-2014
(тыс.тг)
Отклонение
2014г.,%
Отклонение
2015г.,%
Наименования
статей
Отклонение
2012г.,%
Отклонение
2013г.,%
Отчет о движении денежных средств
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (тыс.тг)
Поступления
заемных средств
Взнос в уставный
капитал
Погашение заемных
средств
Чистые денежные
средства,
использованные в
финансовой
деятельности
Чистое уменьшение
денежных средств и
их эквивалентов
Денежные средства
и их эквиваленты,
на начало года
Влияние изменений
курса иностранной
валюты на остатки
денежных средств в
иностранной валюте
Денежные средства
и их эквиваленты,
на конец года
25
1 582 653
3 000 000
1 500 000
2 700 000
1 200 000
1 417 347 -1 500 000 1 200 000
- 1 500 000
90
-50
80
-56
-
-
1 263 581
245 759
300 385
0
54 526
0
0
-81
22
2 132 760
4 059 839
3 220 665
3 490 323
1 871 583
1 927 079
-839 174
269 658
- 1 168 740
90
-21
8
-46
-550 107
-1 059 839
-457 084
-544 564
-371 198
-509 732
602 755
-87 480
173 366
93
-57
19
-32
458 059
750 650
69 480
1 164 659
82 126
-1 208 709
681 170
1 234 139
505 905
961 006
208 915
137 241
1 296 686
455 101
-752 091
-2 958
-1 441
-2 194
-5 214
-5 368
1 517
961 006
208 915
137 241
1 296 686
1 214 560
-752 091
1 263 581 -1 017 822
-1 246 785 -264
-91
-71 674
1 159 445
90
-78
-34
845
-753
-3 020
-154
-51
52
138
3
-71 674
1 159 445
-82 126
-78
-34
845
-6
Анализ консолидированной
финансовой отчетности
1 576 -93

30.

1 214 560
1 296 686
2015
-371 198
1 296 686
2014
137 241
2013
137 241
208 915
Тыс. тенге
-544 564
-457 084
208 915
2012
961 006
-1 059 839
961 006
2011
505 905
-550 107
-1 500 000
-1 000 000
-500 000
0
500 000
1 000 000
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности
26
Анализ консолидированной
финансовой отчетности
1 500 000

31.

Тұтынушылардан түскен ақша қаражаттары(электроэнергия), %
20
6,3
6,2
6,6
7,7
6
6,2
6,7
6,1
6,5
6,6
6,6
14,1
17,9
18,9
32
14,7
17,7
19,8
15,3
14,5
20,9
14,5
18,9
28,2
25,5
24,9
13,8
7,1
8,7
43 678 000 тыс. тг.
4,2
42 391 000 тыс. тг.
40
3,9
36 372 000 тыс. тг
60
4
33 262 415 тыс. тг
80
25 101 546 тыс. тг
100
4,8
6,7
6,7
6,4
14,8
19,5
30,1
0
2011
27
2012
2013
2014
2015
Юридические лица
АО "Озенмунайгаз"
Прочие
АО "Мангистаумунайгаз"
АО "Каражанбасмунай"
АО "КазГПЗ"
ТОО "КазАзот"
Население

32.

Анализ консолидированной
финансовой отчетности

33.

Отчет об изменениях капитала (тыс.тенге)
Сальдо на 1 января
2012г.
Чистый убыток за год
Сальдо на 31 декабря
2012г.
Чистая прибыль за год
Взнос в уставный
капитал
Сальдо на 31 декабря
2013г.
Чистая прибыль за год
Взнос в уставный
капитал
Сальдо на 31 декабря
2014г.
Чистый убыток за год
Взнос в уставный
капитал
Сальдо на 31 декабря
2015г.
Уставный капитал
Нераспред.
Прибыль
Итого
12 769 681
1 057 032
13 826 713
-
- 237 838
- 237 838
12 769 681
819 194
13 588 875
-
1 304 641
1 304 641
1 263 581
-
1 263 581
14 033 262
2 123 835
16 157 097
-
976 889
976 889
245 759
-
245 759
14 279 021
3 100 724
17 379 745
-
- 4 207 318
- 4 207 318
300 385
-
300 385
14 579 406
- 1 106 594
13 472 812
33

34.

Жарғылық капитал мен таза активтердің динамикасы
20000000
18000000
16000000
6000000
4000000
2000000
14 579 406 тыс. тг
8000000
13 472 812 тыс.
тг
10000000
14 279 021 тыс. тг
12000000
17 379 745 тыс. тг
14000000
Капитал
барлығы
Жарғылық
капитал
0
2014 жыл
2015 жыл
Чистые активы Комбината по состоянию на 31.12.2015 меньше уставного капитала
(разница составляет 1 106 594 тыс. KZT).
Это негативный показатель, свидетельствующий о наличии у организации
непокрытых убытков.
34

35.

Анализ консолидированной
финансовой отчетности

36.

Өзіндік құн мен пайдалылықтың коэффициенті
Салыстыру параметрі
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Коэффициент Прибыльности (МАЭК)
0,9
1,5
1,4
0,5
Коэффициент Прибыльности (ЭГРЭС-1)
3,6
3,6
4,1
2,8
Коэффициент Себестоимости (МАЭК)
6,7
7,4
8,1
9,4
Коэффициент Себестоимости (ЭГРЭС-1)
2,1
2,5
2,6
4,5
Коэффициент выработки от основных
средств (МАЭК)
4,5
5,1
4,4
4,8
Коэффициент выработки от основных
средств (ЭГРЭС-1)
10,1
14,7
49,3
25,3
Примечание
тенге с 1 кВтч
тенге на 1
кВтч
тенге
основных
средств на
1 кВтч
Примечание: в связи с доминированием электроэнергии в структуре доходов и затрат объектов
сравнения, было принято допущение, что все доходы и затраты, учитываемые в расчётах, относятся к
производству электроэнергии.
Анализ консолидированной
финансовой отчетности

37.

Анализ консолидированной
финансовой отчетности

38. Қорытындылар мен ұсыныстар:

• ЖШС таза айналым капиталының жағымсыз динамикасынан
пайда болатын меншікті капиталдың үнемі тапшылығын
қадағалайды.
• ЖШС займдарды тартуды жүзеге асыра отырып, оның
өздеріне бағамдық айырмадан мәні бар шығын әкелетініне
қарамастан, валюталық тәуекелге барады
• Дебиторлық және кредиторлық қарыздардың өсуі;
• Айлалым құралдарының жетіспеушілігі.
38
English     Русский Правила