Өндірістік логистикадағы материалдық ағымдарды басқарудың тартушы| жəне итеруші жүйелері. Тартушы жəне итеруші жүйелердің мəні.
Жоспар:
Логистиканы анықтауда екі ережелі бағытты бөледі:
Қорытынды
2.11M
Категория: МенеджментМенеджмент

Өндірістік логистикадағы материалдық ағымдарды басқарудың тартушы| жəне итеруші жүйелері. Тартушы жəне итеруші жүйелердің мəні

1. Өндірістік логистикадағы материалдық ағымдарды басқарудың тартушы| жəне итеруші жүйелері. Тартушы жəне итеруші жүйелердің мəні.

«Канбан»
микрологистикалық концепциясы: түсінігі
жəне міндеті. Өндірістегі материалдық
ағымдарды басқаруда логистикалық əдісті
қолдану тиімділігі. Қорларды оңтайландыру.
Материалдарды жоғалтуларды төмендету.
Орындаған: Достан А

2. Жоспар:

1
Логистика – материалдық ағым
2
Өндірістік қатынастар түсінігі
3
Тартушы жəне итеруші жүйелер түсінігі
4
«Канбан» микрологистикалық концепциясы
5
Логистикалық əдісті қолдану тиімділігі

3.

Логистика – материалдық жəне ақпараттық ағымдардың
бастапқы көзінен ақырғы тұтынушыға дейінгі кеңістіктегі жəне
уақыттағы қозғалысын жоспарлау, ұйымдастыру, басқару, бақылау
жəне реттеу жөніндегі ғылым.
Соңғы жылдарда бір қатар елдердің тауарлық айналымының
саласында маңызды өзгерістер пайда болды. Шаруашылық
практикада
тауарларды
жеткізудің
жаңа
əдістері
мен
технологиялары қолданыла бастады.

4. Логистиканы анықтауда екі ережелі бағытты бөледі:

Логистиканы анықтауда екі ережелі
бағытты бөледі:
Тауар қозғалысының функционалдық тəсілі,
яғни
тауарларды
жабдықтаушыдан
тұтынушыға жеткізу кезінде орындалуы
тиісті барлық физикалық операцияларды
басқару;
Тауар қозғаласының операцияларын
басқарудан тыс жабдықтаушы мен
тұтынушылар нарықтарын талдауды,
нарықтағы сұраныс пен ұсынысты
реттеуді қамтып, тауар қозғалысына
қатысушылардың
мүдделерін
үйлестіруді іске асырады.

5.

Осы бағыттарға байланысты логистиканың көптеген
анықтамалары
бар.
Оларды
қорытындылай
отырып, логистиканы тауар қозғалысымен жəне оған
жататын ақпарат ағымымен байланысты минималды
шығындармен материалдық ағымдарды бастапқы
көзінен ақырғы тұтынушыға дейін басқару ғылымы деп
анықтауға болады.

6.

Өндірістік логистика материалдық өндіріс саласындағы
процестерді қарастырады. Өндірістік логистиканың міндеттері
материалдық игіліктерді өндіретін немесе сақтау, орау, бөліп өлшеу,
жинау
сияқты
материалдық
қызметтерді
орындайтын
кəсіпорындардың ішіндегі материалдық ағымдарды басқаруға
қатысты болады. өндірістік логистика шеңберіндегі логистикалық
процесс мүшелерін ішкі өндірістік қатынастар байланыстырады.

7.

қоймасы бар
көтерме
кəсіпорындар
өнеркəсіптік
кəсіпорындар
ішкі өндірістік
логистикалық
жүйе
негізгі
теңіз
порты
негізгі
жүк
станциясы

8.

Ішкі өндірістік
логистикалық жүйелердің
шеңберінде материалдық
ағымдарды басқару
итермелеуші
тартушы

9.

«Итермелеуші жүйе» - бұл өндірісті ұйымдастыру жүйесінде
өндірістік учаскеге келіп түсетін еңбек заттары дəл осы учаскемен
алдыңғы технологиялық звенодан талап етілмейді. Материалдық
ағым алушыға өндірісті басқарудың орталық жүйесінен беруші
звеноға орталық жүйесінен түскен бұйрық бойынша итеріліп
шығарылады.
Итермелеуші моделдер өндірісті ұйымдастырудың дəстүрлі əдістері
үшін тəн болады. Оларды өндірісті логистикалық ұйымдастыру үшін
пайдалану мүмкіндігі есептеуші техниканың кең таралуына байланысты
пайда болды. Бұл жүйелер кəсіпорынның барлық бөлімшелерінің
жоспарлары мен əрекеттерін нақты уақыт көлемінде əрдайым болып
тұтатын өзгерістерді ескере отырып келістіруге жəне жылдам түзетуге
мүмкіндік береді.

10.

Өндірісте
логистикалық
процестерді ұйымдастырудың екінші
варианты

«тартушы
жүйе»
материалдық басқарудың мүлдем
басқа əдісіне негізделген. Мұнда
бөлшектер
мен
жартылай
фабрикаттар
алдыңғы
технологиялық операциядан келесі
операцияға қажеттілік болған кезде
жіберіледі.
Бұл
жерде
басқарудың
орталық жүйесі кəсіпорынның
əртүрлі
учаскелерінің
арасындағы
материалдық
ағымдармен
алмасуына
араласпайды, олар үшін ағынды
өндірістік
тапсырмаларды
бекітпейді. Жеке технологиялық
звеноның
тапсырысының
көлемімен анықталады. Орталық
басқару
жүйесі
өндірстік
технологиялық тізбектің ақырғы
звеносының алдына ғана міндет
қояды.

11.

Шетел
кəсіпорындарында,
кəсіпорынның
жұмыс істеу саласына, өндірісті ұйымдастыру
жағдайына байланысты əр түрлі логистикалық
концепциялар қолданылады, атап айтқанда JIT,
KANBAN, MRP, DRP, ROP, QR, CR, AR, LEAN
PRODUCTION жəне т.б.

12.

KANBAN жүйесінің мəні мынада: зауыттың барлық өндірістік
бөлімшелері, соның ішінде соңғы жинау линиясы тұтынушы
бөлімше тапсырыс берген уақытта жəне қажетті көлемде
материалды ресурстармен жабдықталып отырады. Құрылымдық
өндіруші бөлімшенің қатаң өндіріс тəртібі болмайды, кейінгі
өндірістік-технологиялық цикл бөлімшесі тапсырыс берген
шеңберде жұмысын оңтайландырады.

13.

Өндірісті
тасымалдау
жəне жабдықтау
графиктері
Ақпараттық
жүйе
Карточкалар,
технологиялық
каталар
КАНБАН
микрологистикалық
жүйесінің
элементтері
Ақпараттық
жарық
таблолары

14.

Қажеттіліктерді
реттеу жəне
кадрлардың
кəсіби ауысуын
реттеу жүйесі
Өнім сапасын
жалпы жəне
таңдаулы
бақылау жүйесі
Өндірісті
түзету жүйесі

15.

Бұл жүйені көбінесе ауыр өнеркəсіп саласында
қолданған жөн. KANBAN микрологистикалық жүйесін
қолдануының əлемдік тəжірибесін талдау көрсеткендей,
ол өндірістік қорларды 50%, таралықты - 8% қысқартуға
мүмкіндік береді, егер айналым құралдарының
айналымдылығы тездетілгенде жəне дайын өнім сапасы
жоғарылаған жағдайда ғана болады.

16.

Өндірісте логистикалық тəсілді
қолданудың келесі тиімді жақтары бар:
Өндіріс нарыққа бейімделеді.аз сериялық
жəне жеке өндіріске ауысу мүмкін болады;
Жеткізіп берушілермен партнерлік
байланыстар жақсарады;
құрал-жабдықтардың бос тұрулары
қысқарады, себебі жұмыс үшін қажетті
болатын материалдар əрдайым бар болады.

17.

Қорлар оптимизацияланады, травматизм
төмендейді;
Көмекші жұмысшылар саны қысқарады;
Материал шығандары төмендейді;
Шығарылатын өнімнің сапасы жақсарады;
Өндірістік жəне қоймалық көлемдердің
пайдаланылуы жақсарады.

18. Қорытынды

Макрологистикалық жүйенің элементі ретінде
жабдықтау
қызметі
тауарды
жеткізіп
берумен
байланысты техника-технологиялық, экономикалық
жəне əдістемелік мəселелерді келістіріп, жеткізіп
берушілермен
шаруашылық
байланыстарды
бекітеді. Логистиканың негізгі идеясы – барлық
қатысушылардың келісімді əрекеттерінен қосымша
пайда алу. Осы ой жабдықтау қызметі өз кəсіпорынның
мақсаттарына оны жекелеген объект ретінде емес, бүкіл
логистикалық макрожүйенің звеносы ретінде қарастыра
отырып жетуін талап етеді. Бұл жабдықтау қызметі өз
кəсіпорынына
жұмыс
істей
отырып,
бүкіл
макрологистикалық жүйенің əрекет етуінің тиімділігін
арттыру мақсатына жетуді ойлауды білдіреді.
English     Русский Правила