MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE
5.11M
Категория: ПравоПраво

Mniejszości narodowe i etniczne

1. MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE

2.

Mniejszość narodowa - ludność, która jest osiedlona na
terytorium innej zbiorowości i odróżnia się od innych
zbiorowości odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często
także językiem i wyznaniem, starając się zachować tę
odrębność.

3.

Rodzaje mniejszości Mniejszości
można podzielić na:
-Zwarte- to duże skupiska zamieszkujące od pokoleń na
jednym obszarze dążące do utworzenia własnego
samorządu.
-Rozproszone- są bardziej zagrożone utrata własnej
tożsamości kulturowej, językowej, w wyniku świadomie
wprowadzonej przez władze asymilacji lub w skutek
kontaktu z silniejszą kulturą.

4.

5.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce są
mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy o
mniejszościach narodowych i etnicznych, jest grupa
obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące
warunki:
1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych
obywateli językiem, kulturą lub tradycją;

6.

3) dąży do zachowania swojego języka,
kultury lub tradycji;
4) ma świadomość własnej historycznej
wspólnoty narodowej i jest
ukierunkowana na jej wyrażanie i
ochronę;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od
co najmniej 100 lat;
6) utożsamia się z narodem
zorganizowanym we własnym państwie.

7.

Za mniejszości narodowe uznaje się następujące
mniejszości:
1) białoruską;
2) czeską;
3) litewską;
4) niemiecką;
5) ormiańską;
6) rosyjską;
7) słowacką;
8) ukraińską;
9) żydowską.

8.

Mniejszością etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa
obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące
warunki:
1) jest mniej liczebna od
pozostałej części ludności
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróżnia się
od pozostałych obywateli
językiem, kulturą lub tradycją;
3) dąży do zachowania swojego
języka, kultury lub tradycji;

9.

4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i
jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
6) nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we
własnym państwie.

10.

Za mniejszości etniczne uznaje się następujące
mniejszości:
1) karaimską;
2) łemkowską;
3) romską;
4) tatarską.

11.

Prawa mniejszości narodowych
Konstytucja RP gwarantuje obywatelom polskim
należącym do mniejszości narodowych i etnicznych
wolność zachowania i rozwoju własnego języka, religii,
obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
Ordynacja wyborcza do sejmu RP gwarantuje
mniejszościom reprezentację polityczną
(zarejestrowane organizacje mniejszości narodowych,
zwolnione są z wymogu przekroczenia 5 proc. progu
wyborczego).

12.

Czy aż tyle narodowości zamieszkuje w Polsce?
Spis powszechny w Polsce, oprócz różnych ciekawych
informacji wykazał, że Polska ciągle jeszcze jest
państwem jednonarodowym. Mniejszości narodowych
jest, według ostatniego spisu, znacznie mniej, niż się tego
powszechnie spodziewano. Do społeczeństwa
"wielokulturowego" jest nam więc bardzo daleko. Znając
problemy innych krajów (np. Francji czy Niemiec) można
stwierdzić, że "na szczęście". Co za tym idzie, znacznie
odstajemy od tzw. "standardów europejskich" w tym
zakresie.

13.

Dlaczego oni tu są?
Mniejszości pojawiły się w wyniku naturalnego
ruchu ludności w ciągu wielu setek lat Zmiany
granic państwowych Emigracji politycznej i
ekologicznej.

14.

Dziękuję za uwagę
English     Русский Правила