Rada Europy
Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Szwecję,
-47 państw członkowskich (wyjątek –Białoruś) -5 państw o statusie obserwatora - Odrębna od Unii Europejskiej -Siedziba –
Cele i zadania Rady Europy
- ochrona praw człowieka, demokracji parlamentarnej i rządów prawa - rozwój porozumień o zasięgu kontynentalnym w celu
1.promowanie wspólnych podstawowych wartości praw człowieka, rządów prawa i demokracji;  2.wzmacnianie bezpieczeństwa obywateli
Struktura rady europy
-Komitet Ministrów (organ decyzyjny), złożony z 47 ministrów spraw zagranicznych lub ich zastępców rezydujących w Strasburgu
Organy i instytucje
Zasady członkowstwa
Zasady członkowstwa
Działalność Rady Europy
Działalność Rady Europy
Działalność Rady Europy
Działalność Rady Europy
-Rada Współpracy Kulturalnej Conseil de la Cooperation Culturelle (CDCC) - Analizuje rozwój oświaty, struktury, programy,
-adresowany jest do nauczycieli (w tym dyrektorów, wizytatorów, doradców metodycznych, autorów podręczników, itd.) szkół
Tematy warsztatów: -Edukacja obywatelska i edukacja o prawach człowieka; -Nauczanie Pamięci o Holokauście – edukacja na rzecz
Korzyści dla uczestników: -zapoznanie się z projektami Rady Europy realizowanymi w dziedzinie edukacji; -zdobycie doświadczenia
Dziękuję za uwagę
2.77M
Категория: ПолитикаПолитика

Rada Europy. Geneza, cele, funkcjonowanie, programy

1. Rada Europy

geneza, cele, funkcjonowanie, programy

2. Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Szwecję,

Początki
Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku w
wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię,
Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Szwecję,
Luksemburg, Norwegię, Wielką Brytanię i
Włochy) Traktatu Londyńskiego.
To najstarsza europejska organizacja polityczna
powołana po II WŚ

3. -47 państw członkowskich (wyjątek –Białoruś) -5 państw o statusie obserwatora - Odrębna od Unii Europejskiej -Siedziba –

Rada europy dzisiaj
-47 państw członkowskich (wyjątek –
Białoruś)
-5 państw o statusie obserwatora
- Odrębna od Unii Europejskiej
-Siedziba – Strasburg (Francja)
Budynek Rady Europy

4. Cele i zadania Rady Europy

Do zadań Rady Europy należą:
• ochrona praw człowieka, wspieranie demokracji i rządów prawa,
• wspieranie rozwoju tożsamości kulturowej i różnorodności w Europie,
• rozwiązywanie problemów społecznych, walka z nietolerancją i dyskryminacją,
• ochrona środowiska,
• umacnianie demokracji przez popieranie reform politycznych i konstytucyjnych.

5. - ochrona praw człowieka, demokracji parlamentarnej i rządów prawa - rozwój porozumień o zasięgu kontynentalnym w celu

Cele statutowe
- ochrona praw człowieka, demokracji
parlamentarnej i rządów prawa
- rozwój porozumień o zasięgu kontynentalnym
w celu ujednolicania praktyki społecznej i prawnej
poszczególnych państw
- promocja świadomości europejskiej
tożsamości opartej na wspólnych
wartościach i obecnej w różnych kulturach.

6. 1.promowanie wspólnych podstawowych wartości praw człowieka, rządów prawa i demokracji;  2.wzmacnianie bezpieczeństwa obywateli

Polityka rady europy
-Wiedeński Szczyt Rady Europy – X.1993 r.
-Drugi Szczyt w Strasburgu – X.1997 r.
-Trzeci Szczyt – Warszawa 16-17.V.2005 r.
1.promowanie wspólnych podstawowych wartości
praw człowieka, rządów prawa i demokracji;
2.wzmacnianie bezpieczeństwa obywateli Europy,
w szczególności poprzez walkę z terroryzmem,
przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi;
3.popieranie współpracy z innymi
międzynarodowymi i europejskimi organizacjami.

7. Struktura rady europy

8. -Komitet Ministrów (organ decyzyjny), złożony z 47 ministrów spraw zagranicznych lub ich zastępców rezydujących w Strasburgu

Organy i instytucje
-Komitet Ministrów (organ decyzyjny), złożony z 47
ministrów spraw zagranicznych lub ich zastępców
rezydujących w Strasburgu (ambasadorów lub stałych
przedstawicieli).
- Zgromadzenie Parlamentarne (organ doradczy),
skupiające 636 członków (318 przedstawicieli i 318 zastępców)
z 47 parlamentów krajowych oraz delegacje o statusie gościa
specjalnego.

9. Organy i instytucje

- Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy,
(organ doradczy) złożony z Izby Władz Lokalnych i Izby
Regionów.
- 1800-osobowy sekretariat, na którego czele stoi od
września 2004 roku Sekretarz Generalny Terry Davis
+ szereg instytucji formalnie nie będących jej organami (np.
Europejski Trybunał Praw Człowieka)

10. Zasady członkowstwa

• Członkiem organizacji może być tylko państwo, które jest
demokratycznym państwem prawa i przestrzega praw
człowieka,
• decyzję o przyjęciu, zawieszeniu członkowstwa lub
wykluczeniu państwa z Rady Europy podejmuje Komitet
Ministrów. Wykluczenie może nastąpić w wypadku, gdy dane
państwo nie przestrzega praw człowieka lub odeszło od zasady
państwa prawa. Każde państwo może podjąć decyzję o
wystąpieniu z organizacji,

11. Zasady członkowstwa

• państwa członkowskie są zobowiązane do przestrzegania
wymogów statutowych wszystkich konwencji, których są
sygnatariuszami (w szczególności Europejskiej Konwencji o
Ochronie Praw Człowieka), oraz zasad i wartości
wypracowanych przez organizację,
• oprócz pełnowartościowych członków Rada Europy
przewiduje udział państw w jej pracach jako członków
stowarzyszonych, obserwatorów lub gości specjalnych.

12. Działalność Rady Europy

• Wspieranie demokracji
Rada Europy przyjęła szereg konwencji, które mają
zagwarantować standardy demokratyczne we wszystkich
krajach europejskich. W latach 90 – tych XX w. odegrała
ważną rolę we wspieraniu przemian demokratycznych w
państwach postkomunistycznych. Duże znaczenie miał
uruchomiony w 1990 roku program Demostenes, w ramach
którego przekazywano państwom postkomunistycznym
doświadczenia co do funkcjonowania demokracji i gotowe
rozwiązania opracowane przez grupę ekspertów.

13. Działalność Rady Europy

• Współpraca prawna
Rada Europy wspiera modernizację ustawodawstwa
państw członkowskich w duchu demokratyczny i
poszanowania praw człowieka. Działa na rzecz
podnoszenia skuteczności wymiaru sprawiedliwości
oraz wspiera poszukiwanie rozwiązań problemów
etycznych związanych z rozwojem nauki.

14. Działalność Rady Europy

• Ochrona zdrowia
Rada uchwaliła kilkanaście konwencji dotyczących
m.in. walki z narkomanią, standardów leków itp.
Jedną z ciekawszych inicjatyw było utworzenie
wspólnie z Czerwonym Krzyżem Europejskiego
Banku Krwi, w którym są przechowywane rzadkie
grupy krwi.
• Edukacja
Rada Europy działa m.in. na rzecz
upowszechniania znajomości języków obcych
(2001 r. był Rokiem Znajomości Języków ),
organizuje wymianę uczniów w różnych
państwach (Europejski Program Wymiany
Uczniów Szkół Średnich).

15. Działalność Rady Europy

• Rozwiązywanie problemów społecznych
Do problemów, którym Rada Europy poświęca szczególną uwagę,
należą zwiększenie zatrudnienia, zapewnienie pracownikom
właściwego poziomu ochrony (konwencja o zabezpieczeniu
społecznym), walka z wykluczeniem społecznym i promowanie
zatrudnienia.
• Ochrona środowiska
Do najważniejszych inicjatyw w tej dziedzinie należy przyjęcie
Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej
oraz ich siedlisk, powołanie centrum informacji i dokumentacji w
zakresie ochrony przyrody (Naturopata), Strategia
Zróżnicowania Biologicznego i Krajobrazowego
mająca przeciwdziałać degradacji środowiska w
Europie i chronić jego różnorodność.

16. -Rada Współpracy Kulturalnej Conseil de la Cooperation Culturelle (CDCC) - Analizuje rozwój oświaty, struktury, programy,

Edukacja w ramach RE
-Rada Współpracy Kulturalnej Conseil de la
Cooperation Culturelle (CDCC)
- Analizuje rozwój oświaty, struktury, programy,
kształcenie nauczycieli, problemy edukacji
- Nie wydaje wiążących dyrektyw, lecz doradza,
proponuje, wskazuje poszczególnym
Ministerstwom Oświaty

17. -adresowany jest do nauczycieli (w tym dyrektorów, wizytatorów, doradców metodycznych, autorów podręczników, itd.) szkół

PESTALOZZI Programme
Program doskonalenia edukatorów Rady
Europy
-adresowany jest do nauczycieli (w tym dyrektorów,
wizytatorów, doradców metodycznych, autorów podręczników,
itd.) szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z 49 państw sygnatariuszy Europejskiej
Konwencji Kulturalnej
-corocznie ok. 50 europejskich warsztatów i seminariów (3-5
dniowych) organizowanych jest w ramach ww. programu w
różnych państwach Europy (lista tematów aktualizowana w
maju i grudniu)
-uczestniczy w nich ok. 2000 osób

18. Tematy warsztatów: -Edukacja obywatelska i edukacja o prawach człowieka; -Nauczanie Pamięci o Holokauście – edukacja na rzecz

PESTALOZZI Programme
Tematy warsztatów:
-Edukacja obywatelska i edukacja o prawach człowieka;
-Nauczanie Pamięci o Holokauście – edukacja na rzecz
przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości;
-Edukacja dzieci romskich;
-Edukacja międzykulturowa i działania dotyczące społecznej
integracji w szkołach;
-Obraz „innego” w nauczaniu historii (mniejszości
narodowe, religijne, itp.);
-Różnojęzyczność, różnorodność, obywatelstwo;

19. Korzyści dla uczestników: -zapoznanie się z projektami Rady Europy realizowanymi w dziedzinie edukacji; -zdobycie doświadczenia

PESTALOZZI Programme
Korzyści dla uczestników:
-zapoznanie się z projektami Rady Europy realizowanymi w
dziedzinie edukacji;
-zdobycie doświadczenia międzykulturowego;
-wymianę informacji, pomysłów i materiałów edukacyjnych z
kolegami z innych państw;
-przekazywanie doświadczeń innym nauczycielom po
powrocie.

20. Dziękuję za uwagę

English     Русский Правила