Саяси ғылымның даму тарихы және негізгі кезеңдері
ЖОСПАР
Платон (б.з.б. 427 – 347 ж.ж.)
Платон адамдарды үш үлкен топқа (сословиеге)бөлді:
Мемлекеттік құрлысты 5 түрге бөлді:
Аристотель (б.з.б. 384 – 322 ж.ж.)
Аристотельдің ойынша
Полибий бойынша басқару формаларының шеңберлік ауысуы
Цицеронның( 106-43жж) негізгі саяси идеялары
Орта ғасыр мен қайта өрлеу дәуіріндегі саяси ұғымдар
Ортағасырлардың саяси ілімдерінің сипатты белгілері:
Аврелий Августин (354 – 430 ж.ж.)
Августиннің ойынша,
Фома Аквинский (1225 – 1274 ж.ж.)
Реформация кезеңіндегі негізгі саяси идеялар ( xv-xvi ғғ.)
Иммануил Кант (1724 – 1804 ж.ж.)
Канттың әлуметтік көзқарасының негізгі қағидалары
XX ғ. саяси ілім
0.95M
Категория: ПолитикаПолитика

Саяси ғылымның даму тарихы және негізгі кезеңдері

1. Саяси ғылымның даму тарихы және негізгі кезеңдері

Алматы Қаржы-Құқықтық және Технологиялық Колледжі
Орындаған: Қайрдинов Темерлан
Тексерген: Динара Ақжолтайқызы
Саяси ғылымның даму
тарихы және негізгі
кезеңдері

2. ЖОСПАР

Ежелгі дүниедегі саяси ілімдердің
дамуындағы негізгі бағыттар
Ортағасырлардағы саяси ой тарихы
Реформация кезеңіндегі саяси идеялар
Жаңа замандағы саяси ілімдер
ХХ ғасырдағы саяси теориялар

3.

Ежелгі Шығыстағы
саяси ой
(Мысыр,Қосөзен,
Үндістан,Қытай)
Негізгі деректер мен
авторлар:
Конфуций “Лунь
Юй”,”Ману
заңдары”,Каутилья
“Артхашстра “
Антикалық саяси ой
( Ежелгі Грекия, Ежелгі
Рим)
Платон “Мемлекет”,
Аристотель”Саясат”,
”Афинылық полития”;
Полибий “Тарих”;
Цицерон “Мемлекет
туралы”,”Заңдар
туралы”

4.

Негізгі идеялар:
-Жеке адам билігін
нығайту мен ақтау;
-басқарушының шығу
тегін құдіретпен
байланыстыру;
-мемлекеттің
орталықтануы;
-төменгілердің
басқарушыға сөзсіз
бағынуы;
-азаматтық қоғамның
болмауы;
Негізгі идеялар:
-басқарудың идеалды
формасын іздеу;
-полистік
орталықтанбаған
демократияны ақтау;
-азаматтық
қасиеттерге тәрбиелеу;
-азаматтық құқықты
және республикалық
идеяны қалыптастыру;

5. Платон (б.з.б. 427 – 347 ж.ж.)

Шын аты – Аристокл.
Платон атақты
фәлсафашы Сократтың
шәкірті
Платонның 200
еңбектері бар
Олардың ішінде
саясаттану ғылымына
қатысы бар шығармалар
“Мемлекет”, “Саясатшы”,
“Заңдар”, “Софист”,
“Парменид”.

6.

Платонның ойынша,
Адамдар қажеттіліктерін жеке-дара өтей
алмайды. Олар бірігудің арқасында ғана
қажеттіліктерін өтейді. Осы бірігудің
арқасында қоғам, мемлекет пайда
болады.

7. Платон адамдарды үш үлкен топқа (сословиеге)бөлді:

Адамдар
Әкімдер
Қорғаушылыр
Өндірушілер
Фәлсафашылар –
табиғатынан
шындықты, игілік
идеясын саралап
танып білуге
икемді болуы керек
Әкімдердің ойниеттерін
іске асырады,
мемлекетті
қорғайды
Егіншілер мен
қолөнершілер –
өмірге қажетті
қаржыларды
тауып,
мемлекетті
материалдық жағынан
қамтамасыз етеді

8. Мемлекеттік құрлысты 5 түрге бөлді:

Аристократия
Тимократия
Олигархия
Демократия
Тирония
Осылардың ішінде аристократияны
қолдады және қоғамдық меншікті қолдап,
жеке меншікке қарсы тұрды

9. Аристотель (б.з.б. 384 – 322 ж.ж.)

Аристотель Платон
академиясында
білім алған.
Аристотель Афинада
өз лицейін ашып,
саяси ғылымды пән
ретінде енгізді және
өзі сабақ берді
Саясаттануға
қатысты еңбектері
“Саясат”,
“Афиналық
полития”, “Этика”,

10. Аристотельдің ойынша

Мемлекет – қауымның дамыған түрі
Қауым - отбасының дамыған түрі
Мемлекет
Дұрыс
Монархия
Аристократия
Полития
Бұрыс
o Тирания
o Олигархия
o Демократия

11. Полибий бойынша басқару формаларының шеңберлік ауысуы

монарх
ия
тирания
охлокра
тия
аристокра
тия
демокр
атия
олигарх
ия

12. Цицеронның( 106-43жж) негізгі саяси идеялары

Мемлекет халықтың ісі ( res publica)
Халық – ортақ мүдделері мен құқықтары
бірлескен адамдар

13. Орта ғасыр мен қайта өрлеу дәуіріндегі саяси ұғымдар

Бұл дәуірде рухани өмірде дін түгелдей
үстемдік етті
Христиан діні феодалдық қоғам
көзқарасынның өзегі, бір тұтас христиан
мәдениетінің негізі болды

14. Ортағасырлардың саяси ілімдерінің сипатты белгілері:

Сипатты белгілер
саяси идеяларды діни
догматикамен
Монархия
басқарудың идеалды
түрі
Теократия мемлекет
пен шіркеудің байла
нысы ретінде ақтау
Антикалық грек рим
дәстүрінің ықпалы

15. Аврелий Августин (354 – 430 ж.ж.)

Ол христиан
фәлсафасының
негізгі
қағидаларын
зерттеп жетілдірді
Оның саяси
көзқарастары
“Құдай қаласы
туралы” деген
еңбегінде
баяндалған

16. Августиннің ойынша,

Құдай адамға еріктің еркіндігін береді,
яғни ол өз бетімен “күнаһар болып”
немесе құдай жолымен өмір сүруге
мүмкіндігі бар
Адам
Құдай жолымен
өмір сүрушілер
Адам жолымен
өмір сүрушілер
I.Қала, болашақта
құдаймен мәңгілік
патшалық
құратындар
II. Қала, жыншайтандармен
бірге мәңгі жапа шегіп,
сазайын тартатын
адамдардың қоғамы
деп түсіндірді

17. Фома Аквинский (1225 – 1274 ж.ж.)

Оның саяси
көзқарастары
“Билеушілердің
басқаруы туралы”,
“Теологиялық
жиынтығы” деген
еңбектерінде
қаралады

18. Реформация кезеңіндегі негізгі саяси идеялар ( xv-xvi ғғ.)

Мартин Лютер / ұлттық шіркеудің
папалық куриядан тәуелісіздігі
Жан Кальвин/ Мемлекетке тәуелсіз
пресвитирандық шіркеу.Әр
христианның ақиқат іздеу мен
Құдаймен священниксіз араласуға
құқығы бар

19. Иммануил Кант (1724 – 1804 ж.ж.)

Оның саяси
пікірлері
“Космополиттік
көзқарас жөніндегі
жалпы тарихтың
идеялары”,
“Өмірлік
бейбітшілікке”
деген еңбектерінде
баяндалған

20. Канттың әлуметтік көзқарасының негізгі қағидалары

Әрбір адам ар-намысының, шексіз
құндылықтың иесі
Қандай игілікті жоспар болмасын
адам оны жүзеге асыру жолында
әдіс, айла , құрал болуға тиіс емес

21. XX ғ. саяси ілім

XX ғ. бірінші жартысында Батыс
елдерінде солидаризм ілімінің өріс алуы.
XX ғ. саяси ілімінде өзінің ізін қалдырған
немістің көрнекті саясаттанушысы,
фәлсафашысы, тарихшысы,
әлеуметтанушысы ...
English     Русский Правила