АРАЛ
Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан сутоған. Теңіз XX ғасырда ауданы жағынан (68 мың км2) әлемде төртінші орында
5.69M
Категория: ГеографияГеография

Арал. Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан сутоған

1. АРАЛ

О р ы н д а ғ а н : А Н А Я Т О ВА
ГҮЛІМ

2. Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан сутоған. Теңіз XX ғасырда ауданы жағынан (68 мың км2) әлемде төртінші орында

Қазақстан мен
су то ғ а н . Те ң і з X X
әлемде төртінші
жылдардан бастап
Өзбекстан шекарасында орналасқан
ғ а с ы р д а а уд а н ы ж а ғ ы н а н ( 6 8 м ы ң к м 2 )
орында болған болатын, бірақ 1960
теңіздің суы азайып келеді.

3.

Арал теңізі, Кайнозой
дәуірінің орта
шетінде, яғни бұдан
21 млн. 1200 жыл
бұрын Каспий
теңізіне қосылып
жатқан.
Бұған теңіздің терістік
бетіндегі қазіргі
Сарышығанақ, Ақеспе
тұсынан 80 метр
тереңдіктен Олигоцен
уақытында өмір сүрген
қызыл балықтың, ірі
ұлудың, киттің омыртқа
сүйектерінің тасқа айнала
бастаған күйінде табылуы
дәлел болмақ.

4.

БҰЛ ТЕҢІЗДІҢ КЕЗІНДЕ
МҰХИТПЕН ҚОСЫЛЫП
Ж АТ Қ А Н Д Ы Ғ Ы Н
КӨРСЕТЕДІ. СОНДАЙ-АҚ
А РА Л М А Ң Ы Н А Н
А К УЛ А Н Ы Ң Т І С І М Е Н
СҮЙЕГІ ТАБЫЛДЫ.

5.

А РА Л Т Е Ң І З І Н І Ң
Э КОЛ О Г И Я Л Ы Қ
А Х УА Л Ы

6.

Арал теңізі – Қазақстанның інжумаржаны, шөл белде-міндегі бірденбір көгілдір су айдыны еді. Оның
апатқа ұшырағанға дейінгі көлемі –
1066 км³, тереңдігі – 30-60 метр,
тұздылығы – 10-12% болған.
Қойнауы кәсіптік бағалы балықтарға
бай, жағасы қоға мен қамысты теңіз
еді. Сол кездерде жылына 50-150
мың балық ауланса, теңіз жағасынан
едәуір мөлшерде бұлғын терісі
игерілген. Арал өңірінің тұрғындары
1970 жылдарға дейін әлеуметтікэкономикалық
тұрғыда
жақсы
қамтамасыз етілген тіршілік кешті.
Теңіз өңіріндегі елді мекендерде 17
балық колхозы, 10 балық өңдейтін
зауыт және 2 балық комбинаты
тұрақты жұмыс істеген.

7.

1960 жылдардан бастап Арал өңірін игеру қолға алынды. Осы аймақтағы
игерілетін жер көлемі бұрынғыдай Өзбекстан мен Тәжікстанда 1,5,
Түрікменстанда 2,4, Қазақстанда 1,7 есеге өсті. Ал Әмудария мен Сырдария
бойындағы Халықтың саны 1960-1987 жылдар аралығында 2,2 есеге артты.
Халық санының өсуіне орай суға деген қажеттілік те артты. Осыған орай,
1970-1980 жылдар аралығында Аралға құйылатын су мөлшері азайды. Оның
негізгі себептері антропогендік факторлар еді. Екі өзен бойындағы суды мол
қажет ететін күріш пен мақта өсіру ісі қарқындап дамыды (Шардара).

8.

Арал
апатына
себеп
болған
факторлар:

9.

ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДІҢ ТАРИХИ-ТАБИҒИ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЕСКЕРМЕУ;
СУДЫ ӨТЕ КӨП ҚАЖЕТ ЕТЕТІН КҮРІШ, МАҚТА
ДАҚЫЛДАРЫН БАРЫНША КӨБЕЙТІП ЖІБЕРУ;
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДҰРЫС
ЖОСПАРЛАМАУ, СУДЫҢ ҚОРЫН
ЕСЕПКЕ АЛМАУ;
ЖЕРДІ ИГЕРУДІҢ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ
ШАРАЛАРЫН САҚТАМАУ ЖӘНЕ
СУДЫ ҮНЕМДІ ПАЙДАЛАНБАУ;
ТАБИҒАТ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА
ЖІБЕРІЛГЕН ҚАТЕЛІКТЕР МЕН ОНЫ
МЕҢГЕРУДІҢ ҒЫЛЫМИ ТҰРҒЫДАН
НЕГІЗДЕЛМЕУІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

10.

А РА Л Т Е Ң І З І
МӘСЕЛЕЛЕРІ
ЖӨНІНДЕГІ
КЕЛІСІМ
Ол «Арал теңізі және
Арал аймағы
мәселелерін, экологиялық
сауықтыруды, аймақтың
әлеуметтік –
экономикалық дамуын
қамтамасыз етуді бірлесіп
шешетін ортақ шаралар
туралы Келісім» деп
аталды
Арал теңізі мәс елелері жөніндегі келісім – Қазақстан
Ре спубликасының Пре зиденті Нұрсұлт ан Назарбаевтың
ұсынысымен Орталық Азия елбасыларының 1993 жылдың
қаңт арында Ташкент қаласында қабылдаған шешімі
б о й ы н ш а 1 9 9 3 ж ы л ғ ы 2 6 н ау р ы зд а Қ ы з ы л о р д а қ а л а с ы н д а
ө т ке н А р а л т е ң і з і м ә с е л е л е р і ж ө н і н д е г і 1 - ко н ф е р е н ц и я д а
жас алған келісім.
English     Русский Правила