Famous Graduates
Доктор медицинских наук (1995), профессор (1997), заслуженный деятель РК (1998). Окончил АГМИ в 1979 году. С 1996 года -
7.24M
Категория: ОбразованиеОбразование

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университетінің танымал түлектері

1.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
Тақырыбы: С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ
Ұлттық Медициналық Университетінің
танымал түлектері
Орындаған: Жылқыбай Жансая
Тексерген: Садыкова А.А
Факультет: Жалпы медицина
Топ: 004-1

2. Famous Graduates

FAMOUS GRADUATES
Мажитова Зайра Хамитовна
Медицина ғылымдарының докторы,
профессор, Гамбургтегі Интернационалды
Медициналық Білім академиясының мүшесі,
Халықаралық педиатрлар қоғамының
мүшесі1999 жылдың желтоқсан айында
асқорыту ағзаларының ауруларымен зардап
шеккен балаларды зерттеу және емдеу үшін
Қазақстанда бірінші және жалғыз
Республикалық Балалар Гастроэнтерологиялық
Орталығының бастаушысы және
ұйымдастырушысы болды.
38 медицина ғылымдарының кандидаттық және
6 докторлық жұмыстары дайындалды.
Профессор З.Х. Мажитованың жеткешілігмен
интеллектуалды меншік Институтының
предпатенттерімен нақтыланған, балалардағы
ауруларды диагностикалау мен емдеудің 18 астам
әдістері жасалды.
2
Қазақстан Республикасының үкіметі «Шапағат»
төс белгісімен марапаттады.

3.

Famous Graduates
Басыр Хабижанович Хабижанов
Медицина ғылымдарының докторы,
профессор,
1953 жылы Қазақ Мемлекеттік Медициналық
Институтын аяқтады. Кейіннен, ассистент,
доцент болып жұмыс жасайды.
1976-1980 жылдары Семей Мемлекеттік
Медициналық Институтының проректоры
болады.
50-ден астам ғылыми жұмыстардың авторы
3

4.

Famous Graduates
Басыр Хабижанович Хабижанов
Медицина ғылымдарының докторы,
профессор, 1968-1965 жылдары Алматы
Мемлекеттік Медициналық Институтының
фармацевтика факультетін бітірген.
Орта Азия территориясының алғашқы
фармацевтика ғылымының докторы.
1980-1986 жылдары АММИ қайта оралып 6
жыл проректор болып қызмет атқарады.
Қазіргі таңда Қазақстан Профилактикалық
Медицинасының Академиясының академигі.
ҚР фармакопеялық комиссия мүшесі.
4

5. Доктор медицинских наук (1995), профессор (1997), заслуженный деятель РК (1998). Окончил АГМИ в 1979 году. С 1996 года -

Famous Graduates
Алчинбаев Мирзакарим Каримович
Доктор медицинских наук (1995), профессор
(1997), заслуженный деятель РК (1998). Окончил
АГМИ в 1979 году. С 1996 года - директор Научного
центра урологии им. Б.У. Джарбусынова. Является
автором 525 научных работ. Под его руководством
защищено 16 докторских и 19 кандидатских
диссертаций. Награжден знаком «Қазақстан
Ресубликасы денсаулық сақтау iciнің үздігі» (1997),
орденом «Құрмет» (2003). Избран действительным
членом Академии медико-технических наук РФ (2007).
Награжден высшим наградным знаком Академии «Золотая медаль им. А. Чижевского»; нагрудным
знаком МО и Н РК «За заслуги в развитии науки
Республики Казахстан» (2009). Руководители
республиканских НИИ и НЦ
5

6.

Famous Graduates
Кешилова Зура Бостановна
Доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач КазССР, Заслуженный
изобретатель СССР. Окончила с отличием
АГМИ в 1969 году. С 1981 года по 2001 год
возглавляла КазНИКВИ. Работала в должности
зав. кафедрой кожно- венерических болезней
КазГМИ в 1995-2003 г.г. Автор более 200
научных работ, в т.ч. монографий и учебников.
Являлась вице-президентом международного
движения «Врачи мира против ядерной
войны» (1986-2001). Награждена Советским
комитетом мира «Медалью мира» и орденом
«Құрмет». Руководители республиканских
НИИ и НЦ
6

7.

Famous Graduates
Рысмендев Армен Жаксыбекович
Рысмендиев Армен Жаксыбекович (1940 г.р.)
Доктор медицинских наук (1992), профессор
(1993). Окончил лечебный факультет АГМИ в
1965 году. Работал ассистентом кафедры терапии
АГИУВ (1973-1977), затем доцентом кафедры
госпитальной терапии АГМИ (1977-1979).
Руководителем отдела острой коронарной
недостаточности КазНИИ кардиологии (19791981). С 1981 по 2001 годы возглавлял КазНИИ
кардиологии. В 1992 году защитил докторскую
диссертацию на тему «Первичная и вторичная
профилактика сердечнососудистых заболеваний
в условиях сельской местности». Руководители
республиканских НИИ и НЦ
7

8.

Famous Graduates
Алиев Мухтар Алиевич
Graduated medical faculty of KAZSMI in 1957.
Since 1980 - the director of the Kazakh scientific
research institute of clinical and experimental
surgery n.a A. N. Syzganov. In 1982-1987 - the
Minister of Health of Kazakhstan.
2001 of year - the honorary director of Scientific
center of surgery named after A. N. Syzganov. The
author of 1000 scientific works, 155 certificates on
inventions, patents and prepatents of the USSR and
Kazakhstan. The winner of the State award RK in
the field of science and equipment (1988, 1999). In
1995 the rank "Halyk Kakharmany" is given. It is
awarded with the prize "Platinum Tarlan" in the
nomination "Science" (2005). Ministers of Health
8

9.

Famous Graduates
Сулейменов Аргын Аргынович
Surgery, doctor of medical sciences (1965), professor
(1967), honored doctor of KAZSSR (1966). Ended
KAZSMI in 1940. In 1962-1969 he worked as the vice
rector of medical institute, combining work with a position
of the head of the department of surgery of pediatric and
stomatologic faculties (since 1966). Since 1974 the
director of the Kazakh scientific research institute of
oncology and radiology. In total he has published more
than 200 scientific works, including 5 monographs.he has
prepared 15 candidates and 4 doctors of medical sciences.
Awards. Medal "For Valorous Work in the Great Patriotic
War" (1945), anniversary medals, Certificate of honor of
the Supreme Council of KAZSSR, badge to "Excellent
student of health care" (1978). Heads of republican
scientific research institutes and NTs
9

10.

Famous Graduates
Омарова Мария Нургалиевна
Graduated pediatric faculty of AGMI in 1974.
worked as the trainee-researcher, the graduate
student, the assistant to department of anatomy,
the senior teacher, the department chair of ecology
of KAZSMU (1974-1995). Then she was the
manager of department of science – the deputy
head of department of science, education and
personnel work of the Ministry of Health of RK
(1995-1997), the deputy chairman of Healthcare
Committee of the Ministry of Health, education
and sport (1999). The chairman of RK Agency for
health care (1999 – 2000). Since November, 2000 –
the director of Scientific center of hygiene and
epidemiology of H. Zhumatov. Ministers of Health
10

11.

Famous Graduates
Аманбаев Аксултан Аманбаевич
Graduated medical faculty of ASMI
in 1962. Deputy manager. department
of education and health care of
Administration of Council of
ministers of KAZSSR (1984-1987).
In 1987 the deputy minister of health
care has been appointed, from 1990 to
1992 he was the Minister of Health of
RK. Ministers of Health
11

12.

Famous Graduates
Абдрахманов Жаналык Абдрахманович
Oncologist-radiologist, doctor of medical sciences
(1990), professor (1992), corresponding member
NAN RK (1994), academician NAN RK (2003).
Graduated from sanitary and hygienic faculty of
KAZGMI in 1959. From 1990 to 2004 I was the
director of the Kazakh scientific research institute
of oncology and radiology of the Ministry of
Health of RK. Heads of republican scientific
research institutes and NTs'
12

13.

Famous Graduates
Нургазинов Улыкбан Нургазинович
Ended KAZSMI in 1957. From 1968
to 1992 - the head of department of
health care of Almaty region.
Nurgazinov Ulykban Nurgazinovich
was one of the oldest and skilled
organizers in the history of republic
health care. I was able to find the wise
and weighed solutions in the most
difficult situations, I was a highly
skilled doctor. Heads of regional
managements of health care
13

14.

Thank you for attention!
14
English     Русский Правила