Методика викладання тем змістової лінії «Інформація та інформаційні процеси»
«Інформація та інформаційні процеси» (16 г) – 2, 3 та 4 класи
«Інформація та інформаційні процеси» (16 г) – 2, 3 та 4 класи
Завдання змістової лінії “Інформація та інформаційні процеси”
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (5 год.) – 2 клас
Класифікація повідомлень за способом сприйняття
Класифікація повідомлень за способом подання
Інформаційні процеси : отримання, зберігання. Опрацьовування та передавання повідомлень.
Поняття про символи та їх кодування. Кодування та декодування повідомлень.
Приклад зашифрованої інформації
Завдання „Розкодуй прислів’я”
Розгадай ребуси:
Таблиця кодів (Азбука Морзе)
Поняття файлу та папки. Вкладенні папки. Перегляд вмісту папок.
Основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки керування, робоча область).
Операції над вікнами. Поняття меню. Контекстне меню. Різні способи запуску програм на виконання.
Основні поняття про об’єкти. Папки та файли. Операції над папками і файлами
Gcompris
Omnitux ChildsPlay
Скарбниця знань
Математика
2.92M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Інформація та інформаційні процеси (2 клас)

1. Методика викладання тем змістової лінії «Інформація та інформаційні процеси»

2. «Інформація та інформаційні процеси» (16 г) – 2, 3 та 4 класи

Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні
процеси (5 год.) – 2 клас
◦ Поняття про повідомлення. Сприйняття людиною повідомлень.
Інформація. Інформаційні процеси: отримання,
зберігання,
опрацювання і передавання повідомлень.
◦ Різні пристрої, що використовуються для роботи з
повідомленнями.
◦ Короткі історичні відомості (від абака до нетбука).
◦ Робота з розвиваючими програмами.
Інформаційні процеси і комп’ютер (4 год. ) – 3 клас
◦ Способи подання повідомлень (текстовий, графічний, звуковий,
відео, умовні жести та сигнали, комбіновані). Носії повідомлень.
Дані. Опрацювання та зберігання даних за допомогою
комп’ютера. Поняття про символи та їх кодування . Кодування та
декодування повідомлень.
◦ Робота з програмами на опрацювання даних та повідомлень.

3. «Інформація та інформаційні процеси» (16 г) – 2, 3 та 4 класи

Файли та папки. Вікна та операції над
вікнами (4 год. ) – 3 клас
◦ Поняття файлу та папки. Вкладенні папки.
Перегляд вмісту папок.
◦ Основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки
керування, робоча область). Операції над вікнами.
Поняття меню. Контекстне меню. Різні способи
запуску програм на виконання.
◦ Робота з розвиваючими програмами.
Операції над папками і файлами (3 год.) – 4
клас
◦ Створення і видалення папок, видалення файлів.
Копіювання файлів та папок.

4. Завдання змістової лінії “Інформація та інформаційні процеси”

Ознайомлення учнів з поняттями повідомлення, інформація, дані.
Поняття повідомлення, інформація та дані учні мають розуміти на інтуїтивному
рівні, вміти наводити приклади повідомлень, розуміти, що повідомлення
передають інформацію - відомості про предмети, живі істоти і явища
оточуючого світу.
При ознайомленні учнів з інформаційними процесами спочатку пропонується
розглянути ті, що зустрічаються у життєдіяльності людини, і лише потім –
інформаційні процеси, що реалізуються з використанням комп’ютера.
Розуміння інформаційних процесів має відбуватися також на інтуїтивному
рівні, не доцільно вимагати від учнів точних означень всіх теоретичних
понять, які розглядаються при вивченні змісту цієї лінії. Учні мають
ознайомитися з ними на рівні розуміння, яке може полягати у наведенні ними
відповідних прикладів з свого життя та навколишнього світу.
Важливо, щоб учні мали уявлення про те, що людина постійно зустрічається у
житті з кожним із зазначених інформаційних процесів і може при цьому
використовувати комп’ютер чи інші пристрої для роботи з повідомленнями та
даними.
Змістова лінія допомагатиме формуванню цілісної наукової картини світу,
підкреслюючи на доступних учням прикладах, роль інформаційних процесів у
суспільстві, біологічних та технічних системах.

5. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси.
(5 год.) – 2 клас

має уявлення про повідомлення та інформацію;
має уявлення про використання повідомлень людиною;
розуміє за допомогою яких органів чуттів людина сприймає повідомлення;
має уявлення про призначення різних пристроїв, що використовуються
людиною для роботи з повідомленнями (телефон, диктофон, факс, плеєр,
калькулятор, фотокамера, ігрові приставки, GPS та ін.);
орієнтується, які пристрої призначені для реалізації яких інформаційних
процесів
орієнтується як можна працювати з повідомленнями;
називає інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і
передавання повідомлень);
наводить приклади інформаційних процесів зі своєї навчальної діяльності і
в оточуючому світі;
розрізняє інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і
передавання повідомлень).

6. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Інформаційні процеси і комп’ютер. (4 год. ) – 3
клас
◦ називає способи подання повідомлень;
◦ наводить приклади повідомлень, поданих різними
способами;
◦ розрізняє способи подання повідомлень;
◦ має уявлення про носії повідомлень, дані;
◦ орієнтується в засобах зберігання та опрацювання
повідомлень;
◦ має уявлення про символ;
◦ описує способи кодування і декодування символів і
повідомлень на різних прикладах;
◦ наводить приклади кодування і декодування символів
і повідомлень.

7. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Файли та папки. Вікна та операції над вікнами. (4 год. ) – 3
клас
має уявлення про файли і папки, їх призначення;
наводить приклади імен папок, файлів;
уміє відкривати потрібну папку, переглядати її вміст та закривати;
називає основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки керування,
робоча область);
розуміє призначення основних об‘єктів вікна;
пояснює призначення кнопок керування вікном;
називає основні операції, які можна виконувати над вікнами;
уміє змінювати розміри вікон;
уміє змінювати положення вікон на екрані;
уміє згортати і розгортати вікна;
розуміє призначення меню, контекстного меню;
має уявлення про різні способи запуску програм на виконання.

8. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Операції над папками і файлами. (3
год.) – 4 клас
◦ створює папки, використовуючи
контекстне меню;
◦ видаляє папки і файли, використовуючи
контекстне меню;
◦ копіює файли і папки, використовуючи
контекстне меню.

9. Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (5 год.) – 2 клас

Інформація – це новини, факти, знання
про об’єкти і явища навколишнього
світу.
Повідомлення – це послідовність
різних сигналів, жестів, звуків,
зображень, які ми отримуємо за
допомогою органів чуття.

10. Класифікація повідомлень за способом сприйняття

ЗІР - за допомогою очей ми знаємо, що небо синє, а
соняшник жовтий.
СЛУХ - вухами ми чуємо спів птахів і голос мами.
ДОТИК - погладивши кошеня, ми дізнаємося, що воно
пухнасте і м'яке.
НЮХ - наш помічник ніс, він допомагає відрізнити запах
троянди від запаху ліків.
СМАК - язик дасть сигнал, що лимон кислий, а варення
солодке.

11. Класифікація повідомлень за способом подання

Повідомлення
Текстові
Числові
Графічні
Звукові
Комбіновані

12. Інформаційні процеси : отримання, зберігання. Опрацьовування та передавання повідомлень.

13.

Зарубки
Машина Паскаля
Мотузки-кіпу

14. Поняття про символи та їх кодування. Кодування та декодування повідомлень.

Кодування – це шифрування інформації.
Декодування – дія, обернена до
кодування, тобто розшифрування
закодованої інформації
Способи кодування інформації

за допомогою букв;
цифр;
малюнків;
звуків;
жестів і міміки.

15. Приклад зашифрованої інформації

Загадки.
Прислів'я.
Ребуси.
Кросворди.
Терміни з інформатики.
Знаки.
Міміка і жести.

16. Завдання „Розкодуй прислів’я”

Зітри у кожному рядку однакові букви

розкодуй
прислів’я.
Букви,
зафарбовані іншим кольором, стирати
не потрібно.
БТУРДТЕРОШО
ЦКНЦИГИ
УЧИУЖТАЖТИ,
КБУЛКДЛЕШ
РВПСРЕП
Ц З Н Ц А Я Т И Я.

17. Розгадай ребуси:

18.

19. Таблиця кодів (Азбука Морзе)

А
.-
І
..-
Т
-
Б
-...
Ї
.---
У
..-
В
.--
Й
.---
Ф
..-.
Г
--.
К
-.-
Х
....-
Д
-..
Л
.-..
Ц
-.-.
Е
..-..
М
--
Ч
---.
Є
.-
Н
-.
Ш
----
Ж
...-
О
---
Щ
-- . . -
З
--..
П
.--.
Ь
-.. -
И
-.--
Р
.-.
Ю ..- -
С
...-
Я
. -. -
Приклад № 1: - . . . / . . - /. - . / . - / - / . . - / - . / - - - ( Буратіно)
Приклад № 2: - . / . - / . . . . - / - . - - / . - . . / - . - - / . - - / . . . - / . - . - (Нахилився)
Приклад № 3: . - - . / . . - /- . . / - . / . - . - / - / - . - - (Підняти)
Приклад № 4: - - . . / - - - / . - . . / - - - / - / - - - / - - . / - - - (Золотого)
Приклад № 5: - . - / . - . . / . . - - / - - - . / - . - - / - . - / . - (ключика)

20. Поняття файлу та папки. Вкладенні папки. Перегляд вмісту папок.

Файли – це носії інформації. Файли бувають багатьох видів: текстові, графічні,
музичні тощо.

21. Основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки керування, робоча область).

- Діти, сьогодні ми з вами познайомимося з основними об’єктами вікна. Це:
- рядок заголовка;
-
кнопки керування (
залишається
кнопка
- кнопка «згорнути» (вікно «зникає» з екрану, але
вікна
згорнути/розгорнути вікно,
- робоча область.
на
панелі
завдань),
- закрити вікно повністю);
-
кнопка

22. Операції над вікнами. Поняття меню. Контекстне меню. Різні способи запуску програм на виконання.

23. Основні поняття про об’єкти. Папки та файли. Операції над папками і файлами

створювати
переносити
копіювати
Об’єкти
папки файли
відновляти
видаляти

24.

Критерії оцінювання завдання на закріплення нового матеріалу:
Критерії оцінювання
Кількість
№ п/п
балів
1. Включити комп’ютер
1
2. Створити в папці «Учень 1» на
1
робочуму столі папку
3. Створити в папці «Учень 1» пустий
текствий файл «Математика1»
4. Створити в папці «Учень 1» пустий
текствий файл «Інформатика 1»
5. Створити на диску D папку «Учень

6. Створити в папці «Учень 2» пустий
текствий файл «Математика2»
7. Створити в папці «Учень 2» пустий
текствий файл «Інформатика 2»
2
2
2
2
2

25.

Копіювання
в результаті
Оригінал файлу
копія файлу
Перенесення
2 об’єкти
в результаті
Оригінал файлу
копія файлу
1 об’єкт

26. Gcompris

27. Omnitux ChildsPlay

28. Скарбниця знань

29. Математика

English     Русский Правила