ПЛАН
Податки — економічно доцільне примусове вилучення (привласнення) державою частини необхідного та додаткового продукту з фізичних і юриди
Доходи і витрати державного бюджету
Механізм балансування держбюджету а) збалансований бюджет б) дефіцит бюджету
Податкове законодавство України
ПКУ регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів та визначає:
Від обраної системи оподаткування, залежить:
До неприбуткових організацій відносять:
Податок -
Збір (плата, внесок) -
Система оподаткування характеризується елементами:
Суб'єкти оподаткування -
Об'єкти оподаткування – фізична чи вартісна величина, за якою нараховують податок:
База оподаткування -
Ставка оподаткування (податкова ставка) -
Одиниця оподаткування —
Принципи оподаткування
До прямих податків відносять:
До непрямих податків відносять:
За економічним змістом податки поділяють на 3 групи
До загальнодержавних належать такі податки та збори:
Кількість податків по країнах:
Спеціальні (цільові) – встановлюються для фінансування спецзаходів
Податки,що відносять на витрати виробництва -
3. Особливості оподаткування в системі державного регулювання:
Податкова політика –
Сукупність завдань податкової політики поділяють на основні групи:
Економічна або регулююча -
Розподільча -
Стимулююча -
Контролююча -
Умовно виділяють три можливі типи податкової політики:
X - рівень податкової ставки у відсотках Y - середньорічний обсяг податкових надходжень у бюджет Х0 - оптимальна ставка податку, при якій надх
4. ОБОВ'ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) мають право:
Платники податків і зборів зобов'язані:
Дякую за увагу!
1.42M
Категории: ФинансыФинансы МенеджментМенеджмент

Оподаткування в підприємницькій діяльності

1.

ОПОДАТКУВАННЯ В
ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
ФАМ
Курс – 3
Група – 1-7
1

2. ПЛАН

1. Економічна сутність податків, принципи
оподаткування
2. Класифікація податків
3. Особливості оподаткування в системі
державного регулювання
4. Права та обов'язки платників податків і
зборів
2

3.

1. Податки
основне джерело формування фінансових
ресурсів, які встановлюються для утримання
державних структур (законодавчої,
виконавчої та судової влади) та виконання
ними функцій держави - управління,
оборони, соціальної та економічної та інших
загальносуспільних потреб
3

4. Податки — економічно доцільне примусове вилучення (привласнення) державою частини необхідного та додаткового продукту з фізичних і юриди

Податки — економічно доцільне примусове
вилучення (привласнення) державою частини
необхідного та додаткового продукту з фізичних і
юридичних осіб з метою фінансового забезпечення
виконуваних державою функцій
4

5. Доходи і витрати державного бюджету

Витрати:
Доходи:
Податкові доходи
- ПДВ, мита,акцизи
- Податок на прибуток
організацій
Неподаткові доходи:
- Доход від використання
державного майна
- Доходи від платних
послуг
- Доходи від реалізації
державних послуг
- державне управління
- судова система
- міжнародна діяльність
- національна оборона
- освіта
- соціальна політика
- охорона навколишнього
середовища
- правоохоронна діяльність
5

6.

За допомогою податків і зборів
забезпечується близько 90%
надходжень у центральний державний
бюджет і біля 70% - у місцевий
6

7. Механізм балансування держбюджету а) збалансований бюджет б) дефіцит бюджету

Бюджет
доходи
Бюджет
витрати
доходи
витрати
-
0
сальдо
дефіцит
збалансованість
Бюджет
доходи
витрати
+
збалансованість
в) профіцит бюджету
профіцит
7

8. Податкове законодавство України

Конституція України;
Податковий Кодекс України;
Митний Кодекс України;
Закони з питань митної справи у частині
регулювання правовідносин, пов'язані з
оподаткуванням ввізним / вивізним митом
операцій з переміщення товарів через МКУ;
Міжнародні договори, згода на
обов'язковість яких надана ВРУ і які
регулюють питання оподаткування;
Нормативно-правові акти з питань митної
справи;
8

9. ПКУ регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів та визначає:

перелік податків та зборів, що справляються в
Україні та порядок їх адміністрування;
платників податків та зборів, їх права та обов'язки;
компетенцію контролюючих органів, повноваження
і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення
податкового контролю;
відповідальність за порушення податкового
законодавства
9

10.

Податкова система України це сукупність загальнодержавних та
місцевих податків і зборів, що
справляються з суб'єктів господарювання
10

11. Від обраної системи оподаткування, залежить:

податкове навантаження підприємства - розміри
податків
штат бухгалтерії
кваліфікація бухгалтерів - і як наслідок - фонд
оплати праці, розміру ПДФО, внесків до фондів
зміст матеріальної бази бухгалтерії - наявність
необхідних сформованих робочих місць
ступінь ризику наявності помилок при веденні
обліку і складанні звітності, і відповідно - розміри
11
штрафних санкцій

12.

Дві системи
оподаткування:
Загальна
спрощена
Спеціальні
режими:
ФСП
Неприбуткові
організації
12

13. До неприбуткових організацій відносять:

органи держвлади та місцевого самоврядування,
установи та організації, що утримуються за рахунок
коштів відповідних бюджетів
благодійні фонди (організації)
громадські організації, створені відповідно до Закону
України «Про об'єднання громадян» для проведення
екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної,
культурної, освітньої та наукової діяльності, а також
творчі спілки, політичні партії та громадські
організації інвалідів
науково-дослідні установи та ВНЗ III-ІV рівня
акредитації (внесені до Державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави), заповідники, музеї-заповідники
13

14.

кредитні спілки та пенсійні фонди
Інші юрособи, діяльність яких не передбачає
отримання прибутку (гаражні кооперативи, садівничі товариства)
спілки, асоціації та інші об'єднання юросіб,
створені для представлення інтересів
засновників, які не ведуть господарську
діяльність та утримуються за рахунок внесків
засновників
релігійні організації;
житлово-будівельні кооперативи, ОСББ
професійні спілки, їх об'єднання та організації
профспілок
14

15. Податок -

Податок обов'язковий, безумовний платіж
до
відповідного бюджету, що справляється
з платників податку відповідно до ПКУ
15

16. Збір (плата, внесок) -

Збір (плата, внесок) обов'язковий платіж до відповідного бюджету,
що справляється з платників зборів, з умовою
отримання ними спеціальної вигоди
(внаслідок вчинення на користь таких осіб державними
органами, органами місцевого самоврядування, ін.
уповноваженими органами та особами юридично значимих
дій)
16

17. Система оподаткування характеризується елементами:

платники податку
суб'єкт оподаткування
об'єкт оподаткування
база оподаткування
ставка податку
порядок обчислення податку
податковий період
строк та порядок сплати податку
строк та порядок подання звітності про
обчислення і сплату податку
17

18. Суб'єкти оподаткування -

Суб'єкти оподаткування платники податків і зборів, обов'язкових
платежів (ЮО, ФО) на яких покладено
обов'язок сплачувати податки і збори
18

19. Об'єкти оподаткування – фізична чи вартісна величина, за якою нараховують податок:

майно ЮО, ФО
товари, доходи (прибуток)
обороти з реалізації товарів (робіт, послуг)
операції з постачання товарів (робіт, послуг)
спеціальне використання природних ресурсів
19

20. База оподаткування -

База оподаткування фізичний, вартісний вираз об'єкта
оподаткування, до якого застосовується
податкова ставка і який використовується
для визначення виміру податкового
зобов'язання
20

21. Ставка оподаткування (податкова ставка) -

Ставка оподаткування
(податкова ставка) це законодавчо встановлений розмір
податку на одиницю оподаткування
Поділяють на:
1. базова
2. відсоткова
21

22.

Базова податкова ставка встановлюється в
натуральному вигляді на базу оподаткування
Відсоткова встановлюється як певна
частина від бази оподаткування:
Пропорційна
Прогресивна
Регресивна
22

23. Одиниця оподаткування —

це одиниця виміру (фізичного чи
грошового) об'єкта оподаткування
Виражається в грошовій або натуральній формах,
має переважно розрахунковий характер
23

24.

Джерело сплати –
джерело, за рахунок якого
сплачується той чи інший податок
(заробітна плата, прибуток)
24

25. Принципи оподаткування

Загальність оподаткування
Рівність усіх платників перед законом
Невідворотність настання визначеної законом відповідальності
за порушення податкового законодавства
Презумпція правомірності рішень платника податку
Фіскальна доскональність (збалансованість витрат бюджету з надходженнями)
Соціальна справедливість (установлення податків відповідно до
платоспроможності)
Економічність оподаткування (надходження перевищують витрати на
адміністрування)
Нейтральність оподаткування (без впливу на збільшення/зменшення
конкурентоздатності платника)
Стабільність (зміни не вносять пізніше як за 6 місяців до початку бюджетного року,
ставки не змінюються протягом бюджетного року)
Рівномірність та зручність сплати (своєчасність надходження до бюджету,
зручність для сплати платникам)
Єдиний підхід до встановлення податків та зборів (визначення
обов'язкових елементів податку)
25

26.

2. Класифікація податків
За формою
оподаткування
Прямі
непрямі
26

27.

прямі – встановлюються безпосередньо
на дохід чи майно
непрямі – включаються у вигляді доданої
вартості до ціни товару чи тарифу на
послуги, сплачуються споживачами цих
товарів та послуг
27

28. До прямих податків відносять:

Податок на прибуток підприємства
ПДФО
Податок з транспортних засобів
Плата за землю
28

29. До непрямих податків відносять:

ПДВ
Акцизний збір
Митні збори
29

30. За економічним змістом податки поділяють на 3 групи

Податки
на
доходи
на
споживання
на
майно
30

31.

Податок на доходи – стягується за
встановленими ставками з доходів ФО
та ЮО (податок на прибуток, прибутковий
податок з громадян)
Податки на споживання – стягуються з
покупців у цінах на товари і послуги, які
купують ( ПДВ, акцизний збір, митні збори)
Податок на майно – встановлюється на
конкретне майно ФО та ЮО (транспортні
засоби, об'єкти рухомого та нерухомого майна)
31

32.

Залежно від рівня
державних
структур
Загальнодержавні
Місцеві
32

33.

До загальнодержавних
належать податки та збори, що
встановлені ПКУ і є обов'язковими до
сплати на усій території України, крім
передбачених випадків
33

34.

Місцеві –
податки та збори, що встановлені відповідно до
переліку і в межах граничних розмірів ставок,
визначених ПКУ, рішеннями сільських, селищних
і міських рад у межах їх повноважень, і є
обов'язковими до сплати на території
відповідних громад
34

35. До загальнодержавних належать такі податки та збори:

податок на прибуток підприємств;
податок на доходи фізичних осіб;
податок на додану вартість;
акцизний податок;
екологічний податок;
рентна плата;
мито
35

36.

До місцевих податків належать:
податок на майно
єдиний податок
До місцевих зборів належать:
збір за місця для паркування
транспортних засобів
туристичний збір
36

37. Кількість податків по країнах:

Росія – 11
США – 10
Франція – 7
Китай – 7
Гонконг – 2
37

38.

….. податкова система не має чіткої ідеології її перетворено в побори і хабарництво замість
фіскальної кооперації бізнесу, громадян і
влади
В результаті - висока вартість збору,
громадянський опір, отруєння суспільства
фіскально-поліцейським режимом,
неефективність
38

39.

За порядком
використання
Загальні
Спеціальні
39

40.

Загальні – не мають цільового
призначення, використовуються на
загальнодержавні потреби (поточні витрати,
фінансування освіти, науки, охорони навколишнього
середовища, утримання армії)
(ПДВ, податок на прибуток,мито, акцизний збір)
40

41. Спеціальні (цільові) – встановлюються для фінансування спецзаходів

До спеціальних податків відносять:
1. Збори (Пенсійний фонд, збір у фонд
соціального страхування на випадок
безробіття, фонд соцстраху у зв'язку з
втратою працездатності)
2. Плата за землю
41

42.

За складовими ціни
Податки, що
відносять
на витрати
виробництва
Податки,
що сплачують
з прибутків
Акцизи
42

43. Податки,що відносять на витрати виробництва -

Податки,що відносять на
витрати виробництва включають у собівартість продукції,
товарів, робіт, послуг
(нарахування на фонд оплати праці:відрахування у
пенсійний фонд, фонд соцстрахування на випадок
безробіття, фонд соцстрахування з тимчасової втрати
працездатності)
43

44.

Податки, що сплачуються з прибутку –
джерело сплати – прибуток СПД,
підприємств
44

45.

За
співвідношенням
між ставкою і
об'єктом
оподаткування
Прогресивні
Регресивні
Пропорційні
45

46.

Прогресивні – ставки і розмір збільшується із
збільшенням обсягу об'єкта оподаткування
Регресивні – ставки і розмір знижується в міру
збільшення обсягу об'єкта оподаткування
Пропорційні – величина ставок не змінюється і
не залежить від розміру оподаткування
(ПДВ – 20%, податок на прибуток підприємства –
18%)
46

47.

За об'єктами
оподаткування
Податки, які
сплачують ЮО
Податки, які
сплачують
фізичні особи
Податки, які
сплачують
юридичні
та фізичні особи
47

48. 3. Особливості оподаткування в системі державного регулювання:

тісний зв'язок податків з державною владою,
для якої вони є джерелом доходів
примусовий, законодавчо встановлений
характер податків
вплив податків на економічні процеси
48

49. Податкова політика –

це система заходів, які провадяться Урядом
країни, по вирішенню певних короткострокових та
довгострокових завдань, які стоять перед
суспільством, за допомогою системи
оподаткування
49

50.

Зміст і мета податкової політики зумовлені:
соціально-економічним ладом суспільства
стратегічними цілями, які визначають розвиток
національної економіки
соціальними групами, що стоять при владі
міжнародними зобов'язаннями в сфері
державних фінансів
50

51.

Довгострокові завдання:
економічний ріст
зменшення безробіття
ріст рівня благополуччя
Короткострокові завдання:
наповнення державного бюджету
досягнення його збалансованості
стимулювання інвестиційної діяльності
51

52. Сукупність завдань податкової політики поділяють на основні групи:

Фіскальна –
мобілізація коштів до бюджетів усіх рівнів
для забезпечення держави фінансовими
ресурсами, необхідними для виконання її
функцій
52

53. Економічна або регулююча -

Економічна або регулююча підвищення рівня економічного розвитку держави,
пожвавлення ділової і підприємницької активності
та міжнародних економічних зв'язків, сприяння
вирішенню соціальних проблем
53

54. Розподільча -

Розподільча наповнення державного фонду з
подальшим розподілом одержаних коштів
54

55. Стимулююча -

Стимулююча створення орієнтирів для розвитку або
згортання виробництва, діяльності
(застосування пільг, зміна об'єкта
оподаткування, зменшення бази оподаткування)
55

56. Контролююча -

Контролююча контроль за діяльністю суб'єктів
економічних відносин
56

57. Умовно виділяють три можливі типи податкової політики:

І - високий рівень оподаткування - політика
характеризується максимальним збільшенням
податкового тягаря
Виникає ситуація, коли підвищення рівня
оподаткування не супроводжується приростом
надходжень до бюджетів різних рівнів
57

58.

ІІ - низький податковий тягар - держава
максимально враховує свої фіскальні інтереси та
інтереси платників податків
Політика сприяє розвитку економіки, особливо її
реального сектора, забезпечує найсприятливіший
податковий та інвестиційний клімат
Податковий тягар на СПД пом'якшено, але
державні соціальні програми обмежено через
скорочення бюджетних доходів
58

59.

ІІІ - податкова політика з досить істотним
рівнем оподаткування для ЮО та ФО, що
компенсується для громадян високим
рівнем соціального захисту, існуванням
значної кількості державних соціальних
гарантій та програм
59

60. X - рівень податкової ставки у відсотках Y - середньорічний обсяг податкових надходжень у бюджет Х0 - оптимальна ставка податку, при якій надх

X - рівень податкової ставки у відсотках
Y - середньорічний обсяг податкових надходжень у бюджет
Х0 - оптимальна ставка податку, при якій надходження в бюджет досягають
максимуму – Y0
Дослідження А. Лаффера теоретично довели: чим багатші
громадяни, тим багатша держава
60

61.

Податкова політика держави
здійснюється через податковий механізм
Податковий механізм – це сукупність
організаційно-правових форм і методів
управління оподаткуванням
61

62. 4. ОБОВ'ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

"Вмирати і сплачувати податки - доля кожного"
Бенджамін Франклін (17.01.1706 - 17.04.1740),
американський науковий і політичний діяч
62

63. Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) мають право:

подавати ДПІ документи, що підтверджують право
на пільги щодо оподаткування у порядку,
встановленому законами України
одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок,
проведених державними податковими органами
оскаржувати у встановленому законом порядку
рішення державних податкових органів та дії їх
посадових осіб
63

64. Платники податків і зборів зобов'язані:

вести бухгалтерський облік, складати звітність про
фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її
зберігання у терміни, встановлені законодавством
подавати до податкових органів та ін. держорганів
декларації, бухгалтерську звітність та ін. документи і
відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків
сплачувати належні суми податків і зборів у встановлені
законами терміни;
допускати посадових осіб державних податкових
органів до обстеження приміщень, які використовують
для одержання доходів чи пов'язані з утриманням
об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань
обчислення і сплати податків, зборів
64

65.

65

66. Дякую за увагу!

66
English     Русский Правила