Бағдарламалық жасақтама

Бағдарламалық жасақтама

1. Бағдарламалық жасақтама

Жүйелік БЖ
• Қолданбалы БЖ
• Аспаптық БЖ

2.

Бағдарлама-магниттік тасымалдаушыда
файл түрінде сақталып,қолданушының
бұйрығы бойынша компьютер зердесіне
жүктеліп,орындауға арналған машина тіліндегі
нұсқаулар жиыны.Компьютердегі
бағдарламалық жасақтама құрамын
бағдарламалық конфигурация деп
атайды.Бағдарламалар арасында физикалық
буындар мен блоктар арасындағы сияқты
байланыс бар-көптеген бағдарламалар өзінен
төмен деңгейдегі басқа бағдарламалар жұмыс
істейді.

3.

Ақпараттық
технология
Ақпараттық
жасақтама
Бағдарламалық
жасақтама

4.

Бағдарламалық жасақтама келесі
деңгейлерден тұрады:базалық немесе
негізгі,жүйелік,қызметтік және
қолданбалы.
Базалық деңгей.Бағдарламалық
жасақтаманың деңгейлері өз кезегінде
пирамидалық жасақтама болып
табылады.Әрбір келесі деңгейлі
бағдарламалық жасақтаманың өзінен
бұрынғы деңгейлерге сүйеніп жұмыс
істейді.

5.

Қолданбалы бағдарламалардың көмегімен
өндірістік,шығармашылық,оқыту және т.б
мақсатта нақты жұмыс атқарылады.
Қолданбалы бағдарламалық құралдарға
мәтіндікредакторлар,процессорлар,
графиктік редакторлар,электрондық
кестелер,мәліметтер басқару
жүйелері,браузерлер,баспахана
жүйелері,автоматтандырылған жобалар
жүйелері т.б жатады.

6.

Программалық жүйелер дегеніміз — программалық
өнімдерді дайындау жэне енгізу технологиясын
қамтамасыз ететін программалар жиынтыгы.
Программалық жүйелерге трансляторлар, программа
дайындайтын орта, анықтамалық программалар
кітапханасы, байланыс редакторлары жэне т.б. жатады.
Дербес компьютерлердің қазіргі өмірдің барлық
саласында қолданылатындыгы сонша, біз олардың бар
екенін дербес компьютердің ақпараттық жэне
программалық қамтамасыз етілуінің арқасында сезе
бермейміз.
Қазіргі замандағы электронды есептеуіш машина жэне
олардың жүйелерінің жүмысыиа икемді компонент
программалық жасақтама болып табылады.

7.

Жүйелік деңгей— өтпелі. Бұл деңгейде жұмыс
істейтін программалар базалык деңгейдің
программалары мен дербес компьютерлік жүйенің
өзге де программалары және тікелей аппараттық
жасақтамамен өзара әрекеттесуін қамтамасыз
етеді, ягни «делдалдық» функцияны атқарады.
Программалық жасақтаманың бұл деңгейіне
кобінде барлық есептеу жүйесінің пайдалану
көрсеткіштері тәуелді. Мысалы, жүйелік деңгейде
есептеу жүйесіне жаңа жабдық қосқанда басқа
программалар үшін осы жабдықпен байланысты
қамтамасыз ететін программа орнатылуы тиіс.
Накты кұрылгылармен өзара әрекеттесуді
қамтамасыз ететін нақты программаны драйвер
кұрылғысы дейміз.

8.

Енгізу-шығарудың базалық жүйесі ЭЕМ-нің
тұрақты жадында орналасқан, бұл негізі MS DOSтың болігі емес, бірақ бұнымен тор байланысты.
Bios құрамына дербес компьютердің
құрылгыларын тексеруге, операңиялық жүйені
инициализациялауға арналган және монитор,
пернетақта, дискілер, принтермен енгізу шыгару
амалдарын орындауга арналган программалар
кіреді.

9.

Қызметтік деңгей. Программалық
жасақтаманың бұл деңгейі базалық деңгейдегі
программалармен де, жүйелік деңгейдегі
программалармен де тыгыз байланыста
болады. Қызметтік программалар дербес
компьютерлік жүйені тексеру, баптау және
жөндеу жұмыстарын автоматтандырады.
Сонымен қатар олар жүйелік программалардың
қыз- метін жақсарту және кеңейту үшін
қолданылады.

10.

Аспаптық программалық жасақтама- бұл дербес
компьютерге қажетті программаларды құруға
немесе өзгертуге арналған программа пакеттері.
Оларға мысалы, Турбо Паскаль программалау тілін
алуға болады.
Қазіргі заманның программалау жүйелері жаңа
программаларды құруға программалаушыға
мүмкіндігі жоғары және ыңғайлы құралдарды
ұсынады. Программа- ны түрлі тәсілдер бойынша
құруға болады. Оған қойылатын негізгі талап —
оның сапалы және қолданушыға түсінікті болуы.

11.

Қолданбалы программалық жасақтама- әртүрлі
мәселелік аумақтардағы қолданбалы есептерді
шешуді жасақтайтын жеке қолданбалы
программалар мен қолданбалы программалар
дестелерінен тұратын программалық жасақтама
бөлігі. Оның құрамына төмендегідей ҚПЖ кіреді:
жалпы мақсаттағы ҚПЖ;
мәселелік бағытталған ҚПЖ;
интегралданған ҚПЖ.

12.

Интегралданған ҚПЖ — қазіргі уақыттағы ҚПЖ-ның
қарқынды және қуатты дамып жатқан бөлігі. Олар —
көпфункционалды, бірнеше қолданбалы программалық
жабдықтарды бір ресурстық қор негізінде жинақтап,
нысандар деңгейінде әсерлесулерін жүзеге асыратын
дестелер тобы. Мыссиіы:Microsoft Office ортасын алатын
болса, онда Microsoft Office Word — мәтіндік процессор,
Microsoft Office Excel — электрондық кесте процессоры,
Microsoft OfficePowerPoint — тұсаукесер жасау редакторы,
Microsoft Office Access — мәліметтер базасын құру
процессоры сияқты бірнеше қолданбалы программаларды
қамтиды.
Сонымен, қорыта келгенде программалық жасақтама
аппараттық жасақтаманың мүмкіндіктерін жетілдіретін
және онымен қолданушының белгілі бір программалық
құралдардың негізінде тікелей жұмыс істеуіне мүмкіндік
беретін сыртқы қоршам болып табылады.
English     Русский Правила