Текстовий процесор
Працюємо за комп’ютером
Робота з комп'ютером
6.20M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Текстовий процесор. (8 класс)

1.

Чашук О.Ф., вчитель інформатики
ЗОШ№23, Луцьк

2. Текстовий процесор

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

3.

Чашук О.Ф., вчитель інформатики
ЗОШ№23, Луцьк

4.

Ти
Тидізнаєшся:
дізнаєшся:
Які існують
Які існують
формати
файлів
формати
файлів
текстових
текстових
документів;
якдокументів;
до тексту
як
досимволи,
тексту
вставити
вставити
символи,
яких немає
на
яких
немає
клавіатурі на
клавіатурі
Які типи списків
Які типи
списків
можна
створити
в
можна
створити
в
текстовому
текстовому
документі;
як документі;
розмістити
як
розмістити
тексту
кілька
тексту
кілька
колонок
колонок
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Як додати
Як додати
формули до
формули до
текстового
текстового
документа
документа

5.

Формати файлів текстових
документів. Створення,
редагування та форматування
списків, колонок, символів,
формул в текстовому документі
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
ЗОШ№23, Луцьк

6.

Пригадайте:
Пригадайте:
як
як створювати,
створювати, відкривати
відкривати та
та зберігати
зберігати текстовий
текстовий
документ;
документ;
як
як вводити
вводити текст
текст ізіз клавіатури
клавіатури зз дотриманням
дотриманням
правил
правил орфографії,
орфографії,пунктуації;
пунктуації;
як
як виділяти
виділяти та
та вилучати,
вилучати, копіювати
копіювати йй переміщувати
переміщувати
фрагменти
фрагментитексту;
тексту;
як
якформатувати
форматуватисимволи
символита
таабзаци
абзацитексту;
тексту;
як
яквставляти
вставлятиграфічні
графічніоб'єкти
об'єктиввтекстовий
текстовийдокумент.
документ.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
ЗОШ№23, Луцьк

7.

Опрацювання текстових даних
Формати
Форматифайлів
файлівтекстових
текстовихдокументів
документів
Вивчаємо
Вивчаємо
Формати
Форматитекстових
текстовихфайлів
файлів
Блокнот
Блокнот
.txt
.txt
Microsof
Microsof
LibreOffice
LibreOffice
Writer
Writer
.doc
.doc
.odt
.odt
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

8.

Опрацювання текстових даних
Формати
Форматифайлів
файлівтекстових
текстовихдокументів
документів
Вивчаємо
Вивчаємо
Розширення файлів
відповідають форматам, які
визначають спосіб організації
даних у файлі.
Файли різних форматів
можуть мати різні значки.
Це залежить від того, які
програми
встановлені
на
комп'ютері за замовчуванням
для
роботи
з
файлами
відповідних форматів.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

9.

Опрацювання текстових даних
Формати
Форматифайлів
файлівтекстових
текстовихдокументів
документів
Те с т о в и й ф а й л м і с т и т ь
Неформатований текст
Неформатований текст
текст
Те с т о в и й ф а й л м і с т и т Форматований
ь
Форматований текст
Звичайний текст, файли цього
формату мають розширення txt.
Усі дані в такому файлі
представлено
символами
кодової таблиці, які без будьяких
перетворень
можна
вводити з клавіатури, виводити
на екран чи принтер.
Містять не тільки текст, а й
відомості про те, як він має бути
оформлений:
які
параметри
форматування слід застосувати до
певних
символів,
фрагментів
тексту чи абзаців та які інші
об'єкти мають бути розташовані
разом із текстом. Ці додаткові
відомості носять назву розмітки
тексту.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

10.

Опрацювання текстових даних
Формати
Форматифайлів
файлівтекстових
текстовихдокументів
документів
Ун і в е р с а л ь н и й ф о р м а т
Ун і в е р с а л ь н и й ф о р м а т
Універсальним форматом для збереження форматованого тексту,
що підтримується різними текстовими процесорами, є формат RTF
(від англ. Rich Text Format — розширений текстовий формат).
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

11.

Опрацювання текстових даних
Формати
Форматифайлів
файлівтекстових
текстовихдокументів
документів
Вивчаємо
підтримують
Вивчаємо
Текстові
процесори
роботу з документами кількох
форматів.
Під час збереження текстового
документа в середовищі текстового
процесора
крім
імені
файла
вказується також його тип, що
визначає формат файла текстового
документа.
У списку Тип файлу, що
розкривається,
вказано
перелік
доступних форматів. Першим, як
правило, вказано формат, який є
власним
форматом
обраного
текстового процесора.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

12.

Опрацювання текстових даних
Формати
Форматифайлів
файлівтекстових
текстовихдокументів
документів
Те с т о в и й ф а й л м і с т и т ь
Формат PDF
Формат PDF
Веб-сторінки
Те с т о в и й ф а й л м і с т и тФормат
ь
Формат Веб-сторінки
Переглянути документ саме
таким, яким він був створеним
Документи не завжди будуть
відображені саме в такому вигляді, як
вони
були
створені.
Можна
переглядати за допомогою браузера
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

13.

Опрацювання текстових даних
Вставка
Вставкасимволів,
символів,яких
якихнемає
немаєна
наклавіатурі
клавіатурі
Іноді до тексту необхідно додати
символи, яких немає на клавіатурі.
Вивчаємо
Вивчаємо
Це знаки:
Це знаки:
авторського
авторського
права
права
©©
математичних
математичних
операцій
грецькі
грецькі
літери:
літери:
≠, ≤, ≥, ≈
≠, ≤, ≥, ≈
α, β
α, β
операцій
порівняння:
порівняння:
Щоб додати до документа такі
Щоб додати
до документа такі
символи
символи
Для символів можна змінювати
значення параметрів форматування —
колір, розмір, накреслення тощо.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

14.

Опрацювання текстових даних
Вставка
Вставкасимволів,
символів,яких
якихнемає
немаєна
наклавіатурі
клавіатурі
Додавання символів, яких немає
на клавіатурі.
Шрифт: Wingdings
Шрифт: Wingdings
Вивчаємо
Вивчаємо
Щоб додати до документа такі
Щоб додати
до документа такі
символи
символи
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

15.

Опрацювання текстових даних
Вставка
Вставкасимволів,
символів,яких
якихнемає
немаєна
наклавіатурі
клавіатурі
Додавання спеціальних символів,
Додавання
символів,
яких спеціальних
немає на клавіатурі.
яких немає на клавіатурі.
Вивчаємо
Вивчаємо
Нерозривні символи
Нерозривні символи
нерозривний
нерозривний
дефіс
дефіс
нерозривний
нерозривний
пропуск
пропуск
Ctrl+Shift+Ctrl+Shift+-
Ctrl+Shift+
Ctrl+Shift+
Пропуск
Пропуск
Наприклад:
І. В. Наприклад:
Карпенко
І. В. Карпенко
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

16.

Опрацювання текстових даних
Списки
Списки
Вивчаємо
Вивчаємо
Текстові процесори містять інструменти, за допомогою яких
Текстові процесори
містять
інструменти,
за допомогою яких
можна
створювати
списки:
можна створювати списки:
Нумеровані
Нумеровані
Марковані
Марковані
нумерація
нумерація
відбувається
відбувається
автоматично
автоматично
окремий елемент
окремий
елемент
списку
списку
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор
Багаторівневі
Багаторівневі

17.

Опрацювання текстових даних
Списки
Списки
Вивчаємо
Вивчаємо
У текстовому процесорі MS Word інструменти для створення списків
У текстовому
процесоріна
MSвкладці
Word інструменти
дляАбзац
створення списків
розташовані
Основне в групі
розташовані на вкладці Основне в групі Абзац
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

18.

Опрацювання текстових даних
Бібліотеки
Бібліотекисписків
списків
Вивчаємо
Вивчаємо
Нумеровані
Нумеровані
Марковані
Марковані
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор
Багаторівневі
Багаторівневі

19.

Опрацювання текстових даних
Бібліотеки
Бібліотекисписків
списків
Вивчаємо
Вивчаємо
Щоб змінити параметри
Щоб змінити параметри
форматування списків потрібно
форматування списків потрібно
обрати вказівку Визначити новий
обрати вказівку Визначити новий
маркер або Визначити новий
маркер або Визначити новий
числовий формат у нижній
числовий формат у нижній
частині вікна відповідної
частині вікна відповідної
бібліотеки.
бібліотеки.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

20.

Опрацювання текстових даних
Бібліотеки
Бібліотекисписків
списків
Вивчаємо
Вивчаємо
Створення нового списку: встановити
Створення нового списку: встановити
курсор на новий рядок, обрати
курсор на новий рядок, обрати
відповідний інструмент для створення
відповідний інструмент для створення
списку, ввести дані та натиснути клавішу
списку, ввести дані та натиснути клавішу
Enter.
Enter.
Для завершення списку в новому абзаці, який
Для завершення списку в новому абзаці, який
не має бути елементом списку, слід ще раз
не має бути елементом списку, слід ще раз
обрати інструмент, за допомогою якого
обрати інструмент, за допомогою якого
створювався список, щоб відмовитися від
створювався список, щоб відмовитися від
нумерації чи маркування
нумерації чи маркування
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

21.

Опрацювання текстових даних
Колонки
Колонки
Вивчаємо
У газетах і журналах текст, Вивчаємо
Процес підготовки документа, що містить
розбитий на кілька колонок. Такий
Процес підготовки
документа, що містить
колонки:
текст
можна
підготувати
в
колонки:
середовищі текстового процесора,
при цьому різні абзаци можна
виділяють потрібні абзаци
виділяють
потрібні
абзаци
та вказують
кількість
розбити на різну кількість колонок.
спочатку
та вказують
спочатку
колонок,
у якікількість
слід
вводять
текст
колонок,
у
які
слід
вводять текст розмістити виділений
розмістити
виділений
фрагмент
фрагмент
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

22.

Опрацювання текстових даних
Колонки
Колонки
У MS Word
У MS Word
використовують
використовують
інструмент Стовпці
інструмент Стовпці
на вкладці Макет в
на вкладці Макет в
групі Параметри
групі Параметри
сторінки.
сторінки.
Вивчаємо
Вивчаємо
Користувачеві
Користувачеві
пропонується п'ять
пропонується п'ять
варіантів
варіантів
розташування
розташування
виділеного тексту в
виділеного тексту в
колонки
колонки
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

23.

Опрацювання текстових даних
Формули
Формуливвтекстових
текстовихдокументах
документах
Вивчаємо
містять Вивчаємо
Текстові процесори
вбудовані засоби для створення
математичних,
фізичних
чи
хімічних формул, які не можна
ввести з клавіатури. Це спрощує
процес створення навчальних і
наукових документів, що містять
формули.
У MS Word для цього призначений
інструмент Формула на вкладці
Вставлення в групі Символи.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

24.

Опрацювання текстових даних
Формули
Формуливвтекстових
текстовихдокументах
документах
Вивчаємо
У списку, що розкривається, Вивчаємо
наведені
деякі
вбудовані
формули, а також доступна
вказівка
Вставити
нову
формулу, за допомогою якої
можна
створювати
власні
формули.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

25.

Опрацювання текстових даних
Формули
Формуливвтекстових
текстовихдокументах
документах
Вивчаємо
Вивчаємо
Після вибору цієї вказівки стають доступними
інструменти Конструктора для роботи з формулами,
за допомогою яких можна вставляти до поля формули
спеціальні символи:
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

26.

Опрацювання текстових даних
Формули
Формуливвтекстових
текстовихдокументах
документах
Вивчаємо
Вивчаємо
Також до поля формули можна вставляти структури:
дроби, індекси, корені, дужки тощо.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

27.

Опрацювання текстових даних
Формули
Формуливвтекстових
текстовихдокументах
документах
Вивчаємо
Вивчаємо формули слід обрати необхідні
Для конструювання
структури й у виділені поля ввести потрібні символи.
Символи можна вводити з клавіатури або обирати серед
символів на вкладці Конструктор.
Для завершення створення формули слід клацнути лівою
кнопкою миші за її межами — тобто завершити
використання спеціального засобу.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

28.

Опрацювання текстових даних
Формули
Формуливвтекстових
текстовихдокументах
документах
Вивчаємо
Вивчаємо
Щоб відредагувати створену формулу, необхідно
двічі клацнути мишею в її межах, при цьому стануть
доступними інструменти створення та редагування
формули на вкладці Конструктор.
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
Чашук
О.Ф., вчитель
ЗОШ№23,
Луцьк інформатики
ЗОШ№23, Луцьк
Текстов ий пр оцесор

29.

Формати файлів текстових
документів. Створення,
редагування та форматування
списків, колонок, символів,
формул в текстовому документі
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
ЗОШ№23, Луцьк

30.

Домашнє завдання
Вивчити
Вивчити§7
§7стор.
стор.46-53
46-53
Опрацювати
Опрацювати всі
всізапитання
запитання
іізавдання
завданняззрубрик
рубрик
Заповнити
Заповнитисловничок
словничок
Формати RTF, PDF,
HTML, списки, колонки,
формули в MS Word
Чашук О.Ф., вчитель інформатики
ЗОШ№23, Луцьк

31.

►Роз
г а д ай
ребус
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк

32.

Розгадай
ребус
Розгадай ребус
СПИСКИ
СПИСКИ
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

33.

Розгадай
ребус
Розгадай ребус
КОЛОНКИ
КОЛОНКИ
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

34.

Розгадай
ребус
Розгадай ребус
ФОРМУЛА
ФОРМУЛА
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

35. Працюємо за комп’ютером

Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк

36. Робота з комп'ютером

Робота
Роботаззкомп'ютером
комп'ютером
Вправа
Вправа 1.
1. Створення
Створення нумерованого
нумерованого та
та
маркованого
маркованого списків
списків
Вправа
Вправа 2.
2. Стінна
Стінна газета
газета
Вправа
Вправа 3.
3. Створення
Створення формули
формули
Чашук О.Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23,
Луцьк
English     Русский Правила