Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти учитель української мови та літератури Соледарської загальн
Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти. Освітня галузь “Мови і літератури”: нові підходи, тенденції
Шкільний дзвоник знову нагадує про щедрий вересень та об’єднує нас у громаду сподвижників задля найважливішої справи-навчання та вихован
Шкільний дзвоник знову нагадує про щедрий вересень та об’єднує нас у громаду сподвижників задля найважливішої справи-навчання та вихован
Новий Державний стандарт базової і повної загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392
Сьогодні освіта України, можна сказати, переживає процес «перезавантаження»: вводяться нові Державні освітні стандарти, оновлені програм
Новий Державний стандарт складається
Новий Державний стандарт ґрунтується на засадах
У новому Державному стандарті розкриваються такі поняття:
Освітні галузі
Формування предметних (галузевих) компетентностей
Освітня галузь “Мови і літератури”
Освітня галузь “Мови і література” складається з мовного і літературного компонентів
Освітня галузь “Мови і література” складається з мовного і літературного компонентів
Компаративна лінія забезпечує
МИ-ВЧИТЕЛІ!
Запорука успішного впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти – професіоналізм педагога. ПАМ᾽ЯТАЙМО
Потрібно зауважити, що реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічно
Д Я К У Ю З А У В А Г У!
597.50K
Категория: ОбразованиеОбразование
Похожие презентации:

Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти. Освітня галузь “Мови і літератури”

1. Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти учитель української мови та літератури Соледарської загальн

Запровадження нового
Державного стандарту
базової і повної загальної
освіти
учитель української мови та літератури
Соледарської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 13
Артемівської міської ради
Орлова О.І.

2. Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти. Освітня галузь “Мови і літератури”: нові підходи, тенденції

Запровадження нового
Державного стандарту
базової і повної
загальної освіти.
Освітня галузь
“Мови і літератури”:
нові підходи, тенденції, перспективи

3. Шкільний дзвоник знову нагадує про щедрий вересень та об’єднує нас у громаду сподвижників задля найважливішої справи-навчання та вихован

Шкільний дзвоник знову нагадує про щедрий вересень та
об’єднує нас у громаду сподвижників задля найважливішої
справи-навчання та виховання дітей
Алгоритм роботи
Кожний навчальний
рік є
Учень готує запитання і задає його
етапом як у справі
сусіду по парті. Отримавши відповідь
розбудови
національної
погоджується
або
коректує її. У
освіти,
так і у зустрічне
професійній
відповідь отримує
запитання
й дає
на кожного
нього відповідь.
долі
вчителя.

4. Шкільний дзвоник знову нагадує про щедрий вересень та об’єднує нас у громаду сподвижників задля найважливішої справи-навчання та вихован

Шкільний дзвоник знову нагадує про щедрий вересень та
об’єднує нас у громаду сподвижників задля найважливішої
справи-навчання та виховання дітей
Зміст середньої освіти є складною
Алгоритм роботи
багаторівневою
системою, що складається з
7 освітніх
галузей,
десятків
навчальних
Учень
готує
запитання
і задає
його
предметів
і сотень
виховнихвідповідь
заходів.
сусіду
по парті.
Отримавши
Це 12 тисяч або
темкоректує
уроків, якіїї.повинен
погоджується
У
опановувати
український
ученьзапитання
протягом
відповідь отримує
зустрічне
усього
шкільного
курсу навчання.
й дає
на нього
відповідь.

5.

Випускник школи – це особистість, яка володіє
такими
якостями:
2
3
6
5
4
1 – здатність сприймати думки інших критично;
2 – компетентність;
3 – небайдужість у сприйнятті подій;
4 – незалежність думок;
5 – допитливість;
6 – здатність до діалогу і дискусії.
1

6. Новий Державний стандарт базової і повної загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392

7.

Новий Державний стандарт
впроваджується
у частині базової загальної
середньої освіти
з 1 вересня 2013 року
у частині
повної загальної середньої освіти
з 1 вересня 2018 року

8. Сьогодні освіта України, можна сказати, переживає процес «перезавантаження»: вводяться нові Державні освітні стандарти, оновлені програм

Сьогодні освіта України, можна сказати,
переживає процес «перезавантаження»:
вводяться нові Державні освітні стандарти,
оновлені програми, підручники.

9.

• Державний стандарт
загальної середньої
освіти - «зведення
• Стандарт освіти – це
норм і положень, що
система основних
визначають державні
показників, що є
вимоги до освіченості
складовими державної
учнів і випускників
норми освіченості.
шкіл на рівні
Освітній стандарт
початкової, базової і
відображає суспільний
повної загальної
ідеал, враховує
середньої освіти та
можливості реальної
гарантії держави у її
особистості та системи
досягненні»
освіти щодо досягнення
Закон України
«Про загальну середню
освіти»
цього ідеалу

10. Новий Державний стандарт складається

Загальної характер
истики складових з
місту освіти
Базового навчального
плану загальноосвітні
х навчальних закладів
І-ІІІ ступеня
Державних вимог д
о рівня
загально-освітньої
підготовки
Цей Державний стандарт
розроблений на основі Державного
стандарту початкової загальної
освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20
квітня 2011 р. № 462 (Офіційний
вісник України, 2011 р., № 33, ст.
1378), із спрямуванням освітніх
галузей на розвиток сформованих і
формування нових предметних
(галузевих) компетентностей.

11. Новий Державний стандарт ґрунтується на засадах

Особистісно
зорієнтованого
підходу
спрямованість
навчально-виховного
процесу на взаємодію
і плідний розвиток
особистості педагога
та його учнів на основі
рівності у спілкуванні
та партнерства
у навчанні;
Компетентнісного
підходу
Діяльнісного
підходу
спрямованість
навчально-виховного
процесу на розвиток
спрямованість
умінь і навичок
навчально-виховного
особистості,
процесу
застосування на практиці
на досягнення результатів, здобутих знань з різних
якими є ієрархічно
навчальних предметів,
підпорядковані ключова,
успішну адаптацію
загальнопредметна і
людини в соціумі,
предметна (галузева)
професійнусамореалізацію,
компетентності;
формування здібностей
до колективної
діяльності та самоосвіти

12. У новому Державному стандарті розкриваються такі поняття:

громадянська компетентність
комунікативна компетентність
діяльнісний підхід
міжпредметна
естетична компетентність
загальнокультурна компетентність
міжпредметна компетентність
здоров’язбережувальна компетентність
інформаційно-комунікаційна
навчальна програма
особистісно зорієнтований підхід
предметна (галузева)
ключова компетентність.
предметна компетенція
ключова компетенція
компетентнісний підхід
предметна мистецька
компетентність.
компетентність
проектно-технологічна
компетентність
компетенція
.
соціальна компетентність

13. Освітні галузі

“Мови і літератури“
"Суспільствознавство"
"Мистецтво"
"Математика"
"Природознавство"
"Технології"
"Здоров’я і фізична культура"

14. Формування предметних (галузевих) компетентностей

ЗН
Є
А
І
РО
ЗУ
М
У
ПРЕ
ДМЕ
КОМ ТНІ (Г
А
ПЕТ
ЕНТ ЛУЗЕВ
І)
Н ОС
ТІ
ІЄ
М
ІЄ
І
СО
О
Т
С
А
З
И
В
У
В
Я
Є
ЕН
Л
В Є
А
Т
С НЮ
Є І
Я Ц
Л О
В І
Н
Я

15. Освітня галузь “Мови і літератури”

Метою освітньої галузі “Мови і
літератури” є розвиток особистості учня,
формування в нього мовленнєвої і
читацької культури, комунікативної та
літературної компетентності,
гуманістичного світогляду, національної
свідомості, високої моралі, активної
громадянської позиції, естетичних смаків
і ціннісних орієнтацій.

16. Освітня галузь “Мови і література” складається з мовного і літературного компонентів

Мовний компонент
Українська
мова
Іноземна
мова
Мови національних меншин
(мова навчання і мова вивчення)

17. Освітня галузь “Мови і література” складається з мовного і літературного компонентів

Літературний компонент
Українська
література
Світова
література
Література
національних меншин

18.

ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ МОВНОГО
КОМПОНЕНТА
4.Діяльнісна
лінія
Мовний
компонент
3.Соціокультурна
лінія
2. Мовна
лінія
1. Мовленнєва
лінія

19.

ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ
ЛІТЕРАТУРНОГО
КОМПОНЕНТА
Компаративна
лінія
Літературний
компонент
Загальнокультурна
лінія
Емоційно-ціннісна
лінія
Літературознавча
лінія

20. Компаративна лінія забезпечує

порівняння літературних творів, їх компонентів
(тем, мотивів, образів, поетичних засобів та
іншого), явищ і фактів, що належать до різних
літератур,
встановлення зв’язків між українською, світовою
літературою і літературами національних меншин,
розгляд традиційних тем, сюжетів, мотивів,
образів у різних літературах,
зіставлення оригінальних творів і україномовних
перекладів літературних творів, увиразнення
особливостей української культури та літератури
на основі світової,
демонстрацію лексичного багатства і невичерпних
стилістичних можливостей української мови.

21. МИ-ВЧИТЕЛІ!

Підручники, зошити, пустотливі учні,
веселі дзвінки, зустрічі з батьками,
перевірка зошитів, цікаві уроки,
складні контрольні роботи – це все
наша улюблена справа.

22.

Учитель-творець
гармонійно поєднує
ремесло і творчість
поетичність мови
нестандартність роботи
артистизм
талант у спілкуванні з дітьми

23. Запорука успішного впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти – професіоналізм педагога. ПАМ᾽ЯТАЙМО

СЛОВА О. ГОНЧАРА:
“БУТИ У ВІЧНОМУ ПОШУКОВІ –
ЦЕ ЗНАЧИТЬ ШУКАТИ
ЕНЕРГІЮ СЛОВА В ЕНЕРГІЇ
ДУШІ”

24. Потрібно зауважити, що реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічно

Потрібно зауважити, що реалізація стандарту потребує
змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у
процесі професійно-педагогічної роботи в сучасній
школі:
Алгоритм роботи
• функції сприяння навчанню учнів (створення
Учень
готуєсамостійності,
запитання ітворчості,
задає його
умов
для прояву
сусіду по парті.
відповідь
відповідальності
учня Отримавши
в освітньому процесі
та
формування
у нього або
мотивації
безперервної
погоджується
коректує
її. У
освіти);
відповідь отримує зустрічне запитання
• функції проектування (проектування спільно з
й дає на нього відповідь.
учнем індивідуального освітнього маршруту);
• управлінської функції (координації діяльності
суб’єктів освітнього процесу

25. Д Я К У Ю З А У В А Г У!

Д
ЗА
ЯКУЮ
У В А Г У!
English     Русский Правила