ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ З ТЕМИ: «Поняття та сутність держави
Зміст
Поняття держави
Сутність держави
Функції держави
Використані джерела
518.50K
Категория: ПравоПраво

Поняття та сутність держави

1. ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ З ТЕМИ: «Поняття та сутність держави

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
ПРЕЗЕНТАЦІЯ З ТЕМИ:
«Поняття та сутність держави»
Виконала:
.
 
Викладач:
.
м. Дніпро – 2016 р

2. Зміст

Поняття держави
Сутність держави
Функції держави
Використані джерела

3. Поняття держави

Держава  у  правовій  науці  розглядається  як  така  форма  організації 
суспільного  життя,  метою  якої  є  об'єднання  людей  єдиною  владою  для 
координації  їх  різноманітних  інтересів.  Державна  влада  розповсюджує  свою 
дію  на  всіх  людей,  які  перебувають  на  території  певної  держави.  Держава 
виступає  офіційним  представником  суспільства  і  спирається  на  засоби 
примусу. 

4.

Отже, можна сказати, що держава - це організація політичної влади, яка 
здійснює  керівництво  суспільством,  управління  загальносуспільними 
справами в межах певної території. 
Поряд  з  державою  в  суспільстві  виникають  і  функціонують  інші 
об'єднання  громадян  (політичні  партії,  громадські  організації),  котрі 
об'єднують  людей  за  їхніми  різноманітними  інтересами:  політичними, 
економічними,  духовними.  Всі  вони  беруть  активну  участь  у  політичному 
житті і є важливими складовими політичної системи суспільства. 

5.

Проте  держава  займає  особливе  стрижневе  місце  у  політичній  системі 
суспільства,  що  зумовлено  її  змістовними  характеристиками.  Лише  держава:
є  офіційним  представником  усього  суспільства;  володіє  суверенною 
(верховною, самостійною і формально незалежною) владою в суспільстві;
спроможна  виконувати  загально-соціальні  функції  керівництва 
суспільством, а також управління загальносуспільними справами;
може  встановлювати  формально-обов'язкові  правила  поведінки 
загального характеру;
має  у  своєму  розпорядженні  специфічний  апарат  держави,  для 
виконання її функцій.

6. Сутність держави

Сутність держави -  це  внутрішній  зміст  її  діяльності,  що  виражає 
єдність  (спільність,  солідарність)  загально-соціальних  і  вузько-класових 
(соціально-групових)  інтересів  громадян.  Будь-яка  держава,  поряд  з 
вирішенням  вузькокласових  завдань,  змушено  виконує  і  загально-соціальні 
завдання  ("загальні  справи"),  без  яких  не  може  функціонувати  жодне 
суспільство. До загально-соціальних завдань належить забезпечення засобами 
транспорту  і  зв'язку,  будівництво  доріг,  іригаційних  споруд,  боротьба  з 
епідеміями, злочинністю тощо.

7.

З  моменту  виникнення  держави  визначилися  дві  сторони  її 
сутності:
класова  -  захист  інтересів  економічно  панівного  класу, 
здійснення організованого примусу;
загально-соціальна  -  захист  інтересів  усього  суспільства, 
забезпечення  суспільного  блага,  підтримка  порядку,  виконання 
інших загально-соціальних справ.
Співвідношення  класової  і  загально-соціальної  сутності 
держави  не  було  завжди  однаковим.  До  середини  XIX  ст.  у 
більшості  країн  перевага  була  на  боці  організованого  примусу, 
захисту інтересів економічно панівного класу. До речі, в СРСР у 
30-50-х  роках  XX  ст.  офіційна  доктрина  також  спиралася  на 
розуміння держави як апарату класового панування. Із середини 
XIX ст. в деяких цивілізованих державах.

8.

Зміст  діяльності  держави  набув  нових  якостей:  1)  держава  стала  на 
шлях подолання суспільних суперечностей не насильством і придушенням, а 
за  допомогою  досягнення  суспільного  компромісу,  терпимості,  злагоди, 
створення умов для розвитку громадянського суспільства;  2) держава у своїй 
діяльності  широко  використовує  такі  загальнодемократичні  ідеї  й  інститути, 
як пріоритет природних невідчужуваних прав людини, поділ влади, плюралізм 
думок,  висока  роль  суду,  гласність,  дотримання  прав  меншості  та  ін.;  3) 
держава  визнає  рівність  усіх  форм  власності,  стабілізує  економічне  життя 
суспільства,  забезпечує  економічну  свободу  громадян  і  їх  об'єднань; 
застосовує  засоби  захисту  людини  праці,  соціальної  захищеності  всіх 
громадян, включаючи й тих, хто з об'єктивних обставин не може забезпечити 
своє  існування  власною  працею;  4)  на  міжнародній  арені  держава  проводить 
політику,  що  вимагає  взаємних  поступок,  компромісів,  домовленостей  з 
іншими державами, їх зближення (світова інтеграція).

9. Функції держави

Державна  влада  є  особливим  видом  управління,  який  поряд  з 
організаційними  можливостями  наділений  правом  примусу  для  виконання 
державних  функцій.  Функції держави -  це  основні  напрямки  (зміст) 
діяльності держави, котрі розкривають її соціальну сутність. їх класифікують 
за наступними ознаками.

10.

1. За соціальним значенням державної діяльності:
основні (безпосередньо характеризують її соціальну сутність);
другорядні (не розкривають безпосередньо соціальної сутності держави).
2. За територіальною спрямованістю: 
внутрішні і зовнішні.
3. За сферою суспільного життя: 
політичні, економічні, гуманітарні, культурні, соціальні.
4. За часом виконання:
постійні (здійснюються протягом усього часу існування держави);
тимчасові (здійснюються протягом певного періоду часу. Наприклад, під час
надзвичайного стану).

11. Використані джерела

http://readbookz.com/book/182/6336.html
http://pidruchniki.com/1750032843057/pravo/sutnist_derzhavi
English     Русский Правила