1.90M
Категории: МаркетингМаркетинг БизнесБизнес

П'ять загальних стратегій конкуренції та стратегії позиціонування

1.

1. П'ять загальних стратегій конкуренції.
2. Порівняльна характеристика основних
конкурентних стратегій.
3. Особливості стратегії оптимальних витрат.
4. Стратегії позиціонування та їх втілення у
комплексі маркетингу.

2.

.

3.

4.

Глобальна стратегія
низьких витрат
Глобальна стратегія
диференціації
Зміст стратегії
Більш низькі загальні
Наявність специфічних рис, що
витрати порівняно з
відрізняють даний товар від
конкурентами за найнижчого конкурентів і є цінними для
прийнятного рівня якості, що більшості покупців
влаштовує більшість
покупців
Нішові стратегії низьких
витрат або диференціації
Наявність вузького ринкового сегменту, де компанія
випереджає конкурентів за
рахунок низьких витрат або
диференціації
Шляхи забезпечення конкурентної переваги
використання ефектів
зниження загальних витрат обслуговування сегменту
масштабу та досвіду
покупця при користуванні
краще порівняно з
високий рівень завантатоваром (економічний…)
конкурентами, які
ження виробничих
обслуговують весь ринок
підвишення результативності
потужностей
використання товару
підвищення ефективно(потужний…)
сті виробництва
підвищення ступеня
раціональний склад та
задоволеності покупця завдяки
звя’зок ланок ланцюжка
супутнім характеристикам
цінності
(стильний…)

5.

Продовження
Глобальна стратегія низьких
витрат
Глобальна стратегія
диференціації
Умови застосування стратегії
стандартний продукт
відмінності є цінними для
еластичний попит
більшості покупців
гостра цінова конкуренція
відмінності важко скопіювати
невеликі витрати переключення попит нееластичний
Нішові стратегії низьких
витрат або диференціації
ринок неоднорідний
конкурентам складно/дорого
обслуговувати сегмент
компанія має потрібні навички
та ресурси, але для ринку в
цілому їх замало
Вигоди від застосування стратегії: компанія захищена від конкурентного тиску…
конкурентів, оскільки отримує конкурентів, оскільки
конкурентів, оскільки
прибуток навіть за такої ціни, за
формується лояльність до
компетенція компанії створює
якої конкуренти несуть збитки
марки та знижується
бар’єри для входження на
покупців, оскільки вони не
еластичність попиту
сегмент
можуть знизити ціни нижче
покупців, оскільки товари покупців, оскільки вони самі
витрат другого за ефективністю
конкурентів для них меш
не хочуть вести справи з менш
виробника
привабливі
здібними конкурентами
постачальників, тому що
постачальників, тому що
постачальників (з однієї з
підвищення цін на ресурси
висока норма прибутку
причин, зазначених для
найменш небезпечно для даної
дозволяє витримувати
попередніх стратегій)
фірми
підвищення цін на ресурси новачків та змінників,
новачків та замінників, оскільки новачків та замінників,
оскільки компанія має
низькі ціни роблять
оскільки недоцільно входити
особливі здібності щодо
непривабливим входження на
на ринок, де споживачі
обслуговування даного ринку
ринок
задоволені

6.

Продовження
Глобальна стратегія низьких
Глобальна стратегія
Нішові стратегії низьких
витрат
диференціації
витрат або диференціації
Ризики, пов’язані зі стратегією
технологічний прорив іншої споживач може не
конкуренти можуть
фірми може знецінити
оцінити відмінності
продовжити диференціапереваги
цію всередині сегмента
відрив за ціною лідера за
витратами може
конкуренти можуть
відрив за ціною лідера за
скопіювати прийоми
порушити лояльність
витратами може порушити
зниження витрат
вигоди від спеціалізації на
конкуренти можуть
скопіювати відмінності
сегменті
вподобання споживачів
можуть змінитися
вподобання споживачів вподобання споживачів
можуть змінитися
можуть змінитися

7.

Матриця варіантів пропонування цінності за Ф. Котлером
та модель аналізу конкурентної переваги за Ж.-Ж. Ламбеном

8.

Орієнтовані на властивості
товару
за особливими
функціями або
властивостями товару
за наявністю певних
інгредієнтів
за особливостями
технології виробництва
за походженням товару
(від відомого виробника,
з певної країни)
з використанням
підтримки експертів або
відомих осіб
за належністю до
певного (інколи
несподіваного) класу
товарів
Орієнтовані на задоволення
Орієнтовані на доведення
потреб споживачів
конкурентної переваги
за цільовою групою
за рівнем ціни
споживачів
за співвідношенням
«ціна-якість»
за способом вирішення
проблеми споживачів
за позицією лідера
(товару № 1) у певній
за обставинами
використання
категорії
за зручністю
за порівнянням з
користування, замовлення,
конкурентами за будьдоставки тощо
якою іншою ознакою
за можливістю отримання
приємних/нових відчуттів
за можливістю
підтвердити високий
соціальний статус
за можливістю
приєднатися до бажаної
референтної групи
English     Русский Правила