Основні положення антикорупційного законодавства в Україні та шляхи його застосування в органах і установах ДКВС України
Мета заняття:
2. Кодекси України:
Правова основа запобігання корупції у пенітенціарній системі
Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
Заборонні та обмежувальні вимоги відносно осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
Тобто до близьких осіб віднесено також двоюрідних братів, сестер, рідного брата та сестру дружини (чоловіка), племінника,
Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
38.58M
Категория: ПравоПраво

Основні положення антикорупційного законодавства в Україні та шляхи його застосування в органах і установах ДКВС України

1. Основні положення антикорупційного законодавства в Україні та шляхи його застосування в органах і установах ДКВС України

Міністерство юстиції України
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ
Основні положення антикорупційного
законодавства в Україні та шляхи його
застосування в органах і установах ДКВС
України
Чернігів – 2020

2. Мета заняття:

• Розкрити основні характерні риси антикорупційного
законодавства;
• звернути увагу на важливі новації законодавства при
притягнення до відповідальності за корупційне діяння;
• визначити поняття корупції, корупційного правопорушення
та правопорушення пов’язаного з корупцією;
• звернути увагу на необхідність дотримання персоналом
ДКВС України антикорупційного законодавства;
• розглянути дисциплінарну відповідальність осіб рядового і
начальницького складу органів і установ виконання покарань
за правопорушення пов’язаного з корупцією;
• звернути увагу на важливість питання профілактики та
виховної роботи серед працівників ДКВС України.

3.

План заняття
1.Правова основа запобігання корупції у
ДКВС України.
2.Обов’язки
персоналу
ДКВС
щодо
дотримання антикорупційного законодавства.
3.Юридична відповідальність за порушення
антикорупційного
законодавства
та
особливості її застосування щодо персоналу
ДКВС.

4.

Список основної та додаткової навчально-методичної
літератури:
1. Міжнародні акти:
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня
2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію
Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня
2006 року № 251)
Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27
січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію
Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р.
№ 252-V)
Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з
корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із
Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до
Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р.
№ 253-V)
Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р.
(ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної
конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)

5. 2. Кодекси України:

Кримінальний Кодекс України
Кодекс України про адміністративні
правопорушення
Кодекс законів про працю України
Цивільний процесуальний кодекс України

6.

3. Закони України:
Про національне антикорупційне бюро: Закон від 14.10.2014 № 1698-VII
(Редакція від 05.01.2017 р.) URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
(дата звернення: 17.02.2017).
Про запобігання корупції: Закон від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (Редакція
від 31.08.2018 р.) URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата
звернення: 05.09.2018).
Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон від 23.06.2005.
№2713-ІУ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2713-15 (дата звернення:
18.02.2017).
Про Національну поліцію: Закон від 02.07.2015 № 580-VIII (Редакція від
07.05.2017). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення:
12.02.2017).

7.

Форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування: Рішення Національного агентства з
питань запобігання корупції 10 червня 2016 року N 3 (у редакції наказу
Національного агентства з питань запобігання корупції від 12 грудня
2019 року N 168/19)
Роз’яснення щодо окремих особливостей початку та обсягу декларування
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності
інституційного механізму запобігання корупції» від 02.10.2019 № 140-IX
РОЗ’ЯСНЕННЯ від 13.02.2020 № 1 Щодо застосування окремих
положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів
фінансового контролю
Порядок проведення службових розслідувань у Державній кримінальновиконавчій службі України: Наказ Міністерства юстиції України від
12.03.2015 р. № 356/5. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0295-15
(дата звернення: 11.02.2017).

8. Правова основа запобігання корупції у пенітенціарній системі

Закон України «Про запобігання корупції» був
прийнятий 14 жовтня 2014 року з метою комплексного
реформування системи запобігання корупції у відповідності до
міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав.
Закон вступив у дію 26 квітня 2015 року і яким чином
замінив собою два закони: «Про засади запобігання і протидії
корупції», що діяв з 2011 року, та «Про правила етичної
поведінки».
Закон визначає правові та організаційні засади
функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст
та порядок застосування превентивних антикорупційних
механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних
правопорушень.
Закон складається із 13 розділів та 73 статей.
© Романюк О.В., 2016

9. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

10.

Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія
цього Закону
Таким чином, до кола суб’єктів відповідальності за
корупційні правопорушення відносяться окрім
державних службовців також особи рядового і
начальницького складу державної кримінальновиконавчої служби, податкової міліції, особи
начальницького складу органів та підрозділів
цивільного захисту, Державного бюро розслідувань,
Національного антикорупційного бюро України;

11.

12.

13.

14.

15.

Корупція - використання особою, уповноваженою на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, наданих їй
службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з
метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої
вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання
неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи
юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного
використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з
ними можливостей.

16.

Неправомірна
вигода є: грошові
кошти або інше майно,
переваги, пільги,
послуги,
нематеріальні активи,
які обіцяють,
пропонують, надають
або одержують без
законних на те
підстав.
© Романюк О.В., 2016

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Обов’язки пенітенціарного персоналу щодо
дотримання антикорупційного законодавства

23. Заборонні та обмежувальні вимоги відносно осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

© Романюк О.В., 2016

24.

25.

26.

27.

28.

29.

• близькі особи - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного
у частині першій статті 3 цього Закону, а також
чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син,
дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний
брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та
сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця,
рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід,
прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять,
невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та
мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач
чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка
перебуває під опікою або піклуванням зазначеного
суб’єкта;
• {Абзац четвертий частини першої статті 1 в редакції Закону № 140-IX від 02.10.2019}

30.

члени сім’ї:
• а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом,
зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та
діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними
повноліття - незалежно від спільного проживання із
суб’єктом;
{Абзац частини першої статті 1 в редакції Закону № 140-IX від 02.10.2019}
• б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані
спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки
із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3
цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки
яких не мають характеру сімейних), у тому числі
особи, які спільно проживають, але не перебувають у
шлюбі;
{Абзац частини першої статті 1 в редакції Закону № 140-IX від 02.10.2019}

31. Тобто до близьких осіб віднесено також двоюрідних братів, сестер, рідного брата та сестру дружини (чоловіка), племінника,

племінницю, рідного дядька, рідну тітку. Крім
того, у визначенні поняття «близькі особи»
вживається термін «члени сім’ї», який також зазнав
змін у зв’язку із прийняттям Закону від 02.10.2019.
У цьому зв’язку радимо перечитати 23 та 27
статті Закону України «Про запобігання
корупції», адже відтепер від цих осіб можна
отримувати подарунки проте публічним
службовцям заборонено мати таких близьких
осіб у прямому підпорядкуванні.

32.

• Серед інших новел, що вже чинні відсьогодні:
подружжя та неповнолітні діти вважаються
членами
сім’ї
незалежно
від
спільного
проживання
• У свою чергу інформація у декларації
зазначатиметься не тільки станом на останній
день звітного періоду, але й якщо об’єкт
декларування перебував
у володінні або
користуванні не менше півроку.
• Цікаво, що членами сім’ї для вимог фінансового
контролю вважатимуться особи, які спільно
проживали не менше 183 днів, а не тільки станом
на останній день звітного періоду.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Новий закон визначає і алгоритм дій у разі надходження
пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка
Особи рядового та начальницького складу ДПтС України у
разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або
подарунка, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:
1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила
пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа
співробітників;
4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього
керівника (за наявності) або керівника відповідного органу,
підприємства,
установи,
організації,
спеціально
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

52.

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом
обмежень щодо одержання подарунків
Порушення встановлених законом обмежень щодо
одержання подарунків тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією такого подарунка.
Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було
піддано адміністративному стягненню за порушення,
передбачене частиною першою цієї статті, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до
чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви) та з
позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю строком на один рік.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1,
2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".

53.

Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва
та суміщення з іншими видами діяльності
Не зазнали суттєвих змін в новому Законі положення про
обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими
видами діяльності.
Забороняється
займатися
іншою
оплачуваною
(крім викладацької, наукової і творчої
діяльності,
медичної
практики,
інструкторської та суддівської практики
із спорту)

54.

Адміністративна відповідальність
(ст. 1724 Кодексу України про адміністративні
правопорушення).
Порушення особою встановлених законом обмежень
щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю
(крім викладацької, наукової та творчої діяльності,
медичної та суддівської практики, інструкторської
практики із спорту) або підприємницькою
діяльністю тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до
п’ятисот неоподатко-вуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією отриманого доходу від
підприємницької діяльності чи винагороди від
роботи за сумісництвом.

55.

© Романюк О.В., 2016

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Разом з тим інформуємо, що Законом від
02.10.2019 також внесено зміни до частини п’ятої
статті 28 Закону України «Про запобігання корупції»
та замінено обов’язок звертатися за роз’ясненням до
територіальних органів Національного агентства з
питань запобігання корупції у разі існування в особи
сумнівів щодо наявності у неї конфлікту інтересів на
відповідне право особи звертатися з таким
роз’ясненням безпосередньо до Національного
агентства з питань запобігання корупції.

73.

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів
Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та
порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту
інтересів тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка.
1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені
у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України "Про
запобігання корупції".
2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти
суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи
представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність
або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи

74.

Запровадження вимог до поведінки осіб, які уповноважені
на виконання функцій держави.
Додержання вимог закону та етичних
норм поведінки
Пріоритет інтересів
Політична нейтральність
Неупередженість
Нерозголошення інформації
Утримання від виконання незаконних рішень
чи доручень

75.

76.

Розділ VII
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Додається ще один блок відомостей, які зазначатимуться в
декларації.
Так, підлягають декларуванню банківські та інші фінансові
установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта
декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно
від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на
ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або
зберігаються кошти, інше майно.
Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані
про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають
право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до
індивідуального банківського сейфу, осіб, які відкрили рахунок
на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

85.

Додається вимога щодо декларування
фінансових зобов’язань членів сім’ї
декларанта.
Скасовується норма щодо обов’язковості
декларування фінансових зобов’язань,
розмір яких не перевищує 50 прожиткових
мінімумів, встановлених для працездатних
осіб на 1 січня звітного року.

86.

87.

Стаття
45. Подання
декларацій
осіб,
уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування
4. Упродовж семи днів після подання декларації
суб’єкт декларування має право подати
виправлену декларацію, але не більше трьох
разів.

88.

89.

Вже з 1 січня 2020 року суб'єкти декларування, повинні
декларувати рахунки в банках, трасти, криптовалюту.

90.

91.

Подані декларації в
ключаються до Єди
ного державного
реєстру декларац
ій осіб, уповноваж
ених на виконання
функцій держави
або місцевого сам
оврядування, що
формується та ведет
ься Національним аген
тством.
Національне
агентство
забезпечує
цілодобовий досту
відкритий
п до Єдиного де
ржавного реєстру
декларацій осіб, у
повноважених на
виконання функцій
держави або місцево
го самоврядування,
на офіційному вебсайті Національного
агентства.
© Романюк О.В., 2016

92.

Контроль та перевірка декларацій
Національне агентство проводить щодо декларацій, поданих
суб’єктами декларування, такі види контролю:
1) щодо своєчасності подання.
Контроль щодо своєчасності подання декларації здійснюється
протягом 15 робочих днів з дня, у який така декларація повинна
бути подана.
2) щодо правильності та повноти заповнення.
Повна перевірка декларації здійснюється протягом 90 днів з дня
подання
декларації
і
полягає
у
з’ясуванні
достовірності
задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів,
перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного
збагачення.
Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових
осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне
становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з
високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується
Національним агентством.
3) логічний та арифметичний контроль.
Обов’язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані
іншими суб’єктами декларування, у разі виявлення у них
невідповідностей за результатами логічного та арифметичного
© Романюк О.В., 2016
контролю.

93.

Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
Національне агентство здійснює вибірковий моніторинг
способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення
відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї
майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, що подається відповідно до цього Закону.
Встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта
декларування задекларованим ним майну і доходам є
підставою для здійснення повної перевірки його
декларації. У разі встановлення невідповідності рівня життя
Національним агентством надається можливість суб’єкту
декларування протягом десяти робочих днів надати
письмове пояснення за таким фактом.
© Романюк О.В., 2016

94.

95.

96.

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та
другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних
відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що
має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних
на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

97.

98.

99.

Суттєво
змінено
процедуру
подання
повідомлень про суттєві зміни майнового стану.
01 січня 2020 року повідомлення про суттєві
зміни треба подавати не тільки у разі отримання
доходу, придбання майна на суму понад
50 прожиткових мінімумів, але й у разі
здійснення видатку на таку суму.
При цьому такі повідомлення подаватимуть
лише службові особи, які займатимуть
відповідальне та особливо відповідальне
становище, або ж посади з високим рівнем
корупційних ризиків.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

• Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції
(викривач), - особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що
інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону
іншою особою.
• Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції,
перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю,
житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і
протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим
повідомленням
про
порушення
вимог
цього
Закону,
правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові,
організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних
посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

111.

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які
надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких
осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог
цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути
застосовані :
•правові,
•організаційно-технічні
•та інші спрямовані на захист від протиправних посягань
заходи.
Інформація про викривача може бути розголошена
лише за його згодою, крім випадків, встановлених
законом.
Повідомлення про
порушення вимог
антикорупційного закону може
бути здійснене працівником
відповідного органу без
зазначення авторства
(анонімно).
© Романюк О.В., 2016

112.

113.

114.

115.

116.

Запровадження антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів.
Проводиться перевірка документів на
вимогу
антикорупційного законодавства.

117.

ХІ. Запровадження жорсткого механізму притягнення до відповідальності
та усунення наслідків корупційного правопорушення.
Важливими новаціями у порядку притягнення до відповідальності є:
А. Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як
обвинуваченого, підлягає відстороненню від виконання
повноважень до розгляду справи судом.
Б. Особи, яких притягнуто до відповідальності за порушення, пов’язан
орушенням обмежень, передбачених законодавством для цих осіб,
ідлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк.
В. Ведення єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
правопорушення – єдиної бази даних, в якій зосереджено відомості п
притягнення осіб до відповідальності.
Г. На особу, покладається обов’язок у повному розмірі
відшкодувати майнову або моральну шкоду державі.

118.

Юридична відповідальність за порушення
антикорупційного законодавства та особливості її
застосування щодо пенітенціарного персоналу.
Глава 13-А АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З
КОРУПЦІЄЮ
Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності
Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання
подарунків
Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів
Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у
зв'язку з виконанням службових повноважень
Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції
Стаття 172-9-1. Порушення заборони розміщення ставок на спорт,
пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням
Стаття 172-9-2. Порушення законодавства у сфері оцінки впливу на
довкілля

119.

120.

Стаття 172-8. Незаконне використання інформації,
що стала відома особі у зв'язку з виконанням
службових повноважень
Незаконне розголошення або використання в інший
спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй
відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, тягне за собою накладення штрафу від ста до ста
п’ятдесяти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є
особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону
України "Про запобігання корупції", а також особи,
зазначені в частині другій статті 17 Закону України "Про
запобігання впливу корупційних правопорушень на
результати офіційних спортивних змагань".

121.

Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії
корупції
Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи
службовою особою органу державної влади, посадовою
особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх
структурних підрозділів у разі виявлення корупційного
правопорушення тягне за собою накладення штрафу від ста двадцяти
п’яти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є
також особи, зазначені в частині третій статті 17 Закону
України
"Про
запобігання
впливу
корупційних
правопорушень на результати офіційних спортивних
змагань".

122.

Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному
громадянинові, позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю призначається судом на строк від шести
місяців до одного року, незалежно від того, чи передбачене
воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини
цього
Кодексу,
коли
з
урахуванням
характеру
адміністративного правопорушення, вчиненого за посадою,
особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, та інших
обставин справи суд визнає за неможливе збереження за нею
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю призначається судом строком на один рік,
коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції
частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

123.

124.

125.

126.

ДЯКУЮ за УВАГУ
English     Русский Правила