Управління формуванням фінансових ресурсів на підприємстві
Перелік визначень фінансових ресурсів з точки зору різних економістів-дослідників
Класифікація фінансових ресурсів підприємства
Аналіз динаміки та структури фінансових ресурсів ТОВ «Завод «Строммаш» протягом 2008-2010рр.
Аналіз показників ділової активності ТОВ «Завод «Строммаш» за 2008-2010рр.
Аналіз показників фінансової стійкості ТОВ «Завод «Строммаш» за 2008-2010 рр.
Розрахунок середньозваженої вартості капіталу ТОВ «Завод «Строммаш» при різній його структурі
Аналіз ефективності зміни структури фінансових ресурсів ТОВ «Завод «Строммаш»
312.59K
Категория: ФинансыФинансы

Управління формуванням фінансових ресурсів на підприємстві

1. Управління формуванням фінансових ресурсів на підприємстві

УПРАВЛІННЯ
ФОРМУВАННЯМ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА
ПІДПРИЄМСТВІ

2. Перелік визначень фінансових ресурсів з точки зору різних економістів-дослідників

Автори
Коробов М.Я.
Визначення
Фінансові ресурси підприємства – це його власні і позичкові грошові фонди
цільового призначення, які формуються у процесі розподілу і перерозподілу
національного багатства, внутрішнього валового продукту і національного
Родіонов В.М.
доходу та використовуються у статутних цілях підприємства.
Фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи і надходження, які
перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і призначенні для
виконання
Федоренко В.Г.
фінансових
зобов’язань,
здійснення
затрат
із
розширеного
відтворення і економічного стимулювання працівників.
Фінансові ресурси — це кошти, виділені з тієї частини сукупного суспільного
продукту,
яка
без
порушення
об'єктивної
(природної)
пропорційності
суспільного виробництва може бути спрямована на розширення соціальноЗагородній А.Г
економічної системи в цілому.
Фінансові ресурси – це всі грошові кошти підприємства, накопичені в процесі
Вознюк Г.Л.
розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, акумульовані в
Смовженко Т.С.
Хрущ Н.В.
цільових
фондах
і
перетворені
у
відповідну
матеріальну
форму
або
призначені для здійснення визначених витрат.
Фінансові ресурси – це грошові кошти, що є у розпорядженні підприємства,
формуються ще до початку діяльності підприємства в процесі утворення
статутного
фонду
та
інвестуються
для
господарської діяльності і розвитку виробництва.
забезпечення
виробничо-
Фінансові ресурси - це грошові накопичення, доходи і надходження або ж фонди грошових ресурсів, що є у
розпорядженні підприємства і використовуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності і
розвитку виробництва.

3. Класифікація фінансових ресурсів підприємства

Ф
Ф
ІІ
НН
АА
НН
СС
ОО
ВВ
ІІ
рр
ЕЕ
СС
УУ
РР
СС
ии
Початкові
Початкові
За
Застадією
стадієюутворення
утворення
Прирощені
Прирощені
Власні
Власні
За
Заправом
правомвласності
власності
За
Затерміном
терміномвикористання
використання
За
Захарактером
характеромвкладення
вкладення
За
Зазмістом
змістомвкладення
вкладення
За
Заметою
метоювикористання
використання
Невласні
Невласні
Вкладені
Вкладені
Використані
Використані
УУматеріальні
матеріальніактиви
активи
УУнематеріальні
нематеріальніактиви
активи
Вкладені
Вкладеніуунеоборотні
необоротні
активи
активи
Вкладені
Вкладеніууоборотні
оборотні
активи
активи
Цільові
Цільові
Універсальні
Універсальні

4. Аналіз динаміки та структури фінансових ресурсів ТОВ «Завод «Строммаш» протягом 2008-2010рр.


п/п
1
1
2
9000
3
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Показники
2
Власні
джерела
фінансуван
ня
Залучені
джерела
фінансуван
ня
Всього
Динаміка,
тис.грн.
200
8
2009
3
199
2
4
2856
Абсолютне
Структура, %
Абсолютне
відхилення,
відхилення, %
тис.грн.
2010 2009 2010 200 200 2010 2009- 20108
9
2008
2009
2008 2009
5
6
7
8
9
10
11
12
8052 864 5196 39,5 60,0 64,5
20,6
4,4
305
5
1902
4437
1153
2535
60,5 40,0
504
7
4758
1248
8052
-289
70
7731
100
60.5
9
60
50
4437
3055
1992
2856
40
39.5
35,5
10060 100
-20,6
-
40
-4,4
64.5
-
35.5
30
1902
20
10
2008
2009
Власні джерела фінансування
Залучені джерела фінансування
2010
0
2008
2009
Власні джерела фінансування
2010

5. Аналіз показників ділової активності ТОВ «Завод «Строммаш» за 2008-2010рр.

Зміна

n/n
Назва показника
1
1
2
Оборотність активів
2
Фондовіддача
Коефіцієнт оборотності обігових
коштів
Коефіцієнт оборотності запасів
Коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості
Період погашення дебіторської
заборгованості
Коефіцієнт оборотності власного
капіталу
3
4
5
6
7
2010
2009
8
0,75
105,
92
2008
2009
2010
20092008
4
4,50
5
3,56
6
4,31
7
-0,94
25,39
31,72
137,6
6,33
3,99
2,91
9,35
-1,09
6,44
7,29
18,30
12,97
11,01
-5,33
27,80
6,90
6,67
-20,90
-0,24
13
53
55
39,80
1,90
11,40
5,93
6,68
-5,48
0,76
137.6
150
100
25.39
4.5
0
55
53
50
27.8
3.99 7.29
13 11.4
31.72
3.56
2.91
2008
Оборотність активів
Коефіцієнт оборотності обігових коштів
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
18.3
6.9
5.93
4.31
9.35 12.97 6.66
2009 Фондовіддача
2010
Коефіцієнт оборотності запасів
Період погашення дебіторської заборгованості
6.68

6. Аналіз показників фінансової стійкості ТОВ «Завод «Строммаш» за 2008-2010 рр.

Зміна

n/n
2008
2009
2010
0,12
0,14
0,00
0,02
-0,14
2
Назва показника
Маневреність власних обігових
коштів
Коефіцієнт забезпечення власними
обіговими коштами запасів
20092008
0,5
2,9
2,2
2,4
-0,7
3
Коефіцієнт фінансової незалежності
0,39
0,60
0,64
0,21
0,04
2,53
1,67
1,55
-0,87
-0,11
6,39
6,32
11,74
-0,07
5,42
1
4
5
Коефіцієнт фінансової залежності
Коефіцієнт мобільності
15
11.74
10
6.39
5
0
20102009
0.12
0.5
6.32
2.9
2.53
0.39
0.14
2008
0.6
2.2
1.67
2009
0
Маневреність власних обігових коштів
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів
Коефіцієнт фінансової незалежності
Коефіцієнт фінансової залежності
Коефіцієнт мобільності
0.64
2010
1.55

7. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу ТОВ «Завод «Строммаш» при різній його структурі

Розрахунок середньозваженої вартості капіталу ТОВ «Завод «Строммаш»

Показники
1
2
Загальна вартість
капіталу, тис.грн.
Варіанти структури
капіталу,%
Власний капітал
Позиковий капітал
Норма
прибутковості
облігацій, %
Мінімальна
процентна ставка з
урахуванням премії
за кредитний ризик,
%
Ставка податку на
прибуток, %
Податковий
коректор
Ставка проценту за
кредит з
урахуванням
податкового
коректора,%
Ціна складових
елементів капіталу,
%
Власного капіталу
Позикового капіталу
Середньозважена
вартість капіталу,%
1
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
9
Варіанти
5
7
1
3
2
4
3
5
4
6
12489
12489
12489
12489
25,0
75,0
30,0
70,0
40,0
60,0
17,0
17,0
27,0
при різній його структурі
6
8
7
9
8
10
12489
12489
12489
12489
50,0
50,0
60,0
40,0
70,0
30,0
80,0
20,0
100,0
0,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
26,5
26,0
25,5
25,0
24,5
24,0
0,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
20,3
19,9
19,5
19,1
18,8
18,4
18,0
0,0
4,3
15,2
5,1
13,9
6,8
11,7
8,5
9,6
10,2
7,5
11,9
5,5
13,6
3,6
17,0
0,0
12,45
8,83
7,99
7,84
8,40
9,57
11,42
17,00

8.

Розрахуємо ефект фінансового важеля для ТОВ
«Завод «Строммаш»
FL = (5196/12489-0,27)*4437/8052 = 0,08
В таких випадках вигідно збільшувати
плече фінансового важеля, тобто частку
позиченого капіталу, а також якщо нова
позика
приносить
підприємству
підвищення рівня ефекту фінансового
важеля, то така позика вигідна.

9.

Формула розрахунку моделі середньозваженої вартості капіталу має наступний
вигляд x /( ))+Кk*( x /( ))+Кn*( x /(
Ко=Кd*(1- )*(x22/( xixi))+Кp*( x33/( xixi))+Кe*(
44
xi
11
xi
55
xi
xi
))
xi
xi
min
min
Побудуємо множину допустимих рішень:
(4437+410)/12489 =0,39 – вказує долю боргу в капіталі фірми;
(1+0,27)*12489<54940 – побудовано на базі умови вигоди використання боргового
капіталу;
(1+0,27*0,39)*12489 54940 – гарантує працездатність податкового щита;
0,25*0,27*(4437+410)>0 – це умова позитивності податкового щита;
const/4437 2 – показує здатність фірми платити поточні борги;
const1/4437 1 – показує здатність фірми зустріти свої зобов'язання, якщо їх негайно
потрібно буде сплатити;
410/4437+205+7437 7642,09 – показує співвідношення довгострокового боргу та
власного
капіталу.
Застосувавши
економічну модель оптимізації структури капіталу, враховуючи всі
обмеження, ми отримали наступне рішення:
Ko
=
0,5*(10,25)*(1034,27/12489)+0,47*(822,62/12489)+0,71*(4387,65/12489+14,75)*
*(6244,50/12489) = 0,5*0,75*0,33+0,47*0,016+0,71*0,36+14,75*0,59 =
7,84%

10.

Розрахуємо NPV –  чисту теперішню
вартість проекту
Вигоди проекту в рік = 92345 (тис.грн.)
і = 7,84
Термін 5р.
Визначимо витрати на проект, які складають повернення
річних відсотків та тіла кредиту за рік.
Витрати на проект у рік = 1807,5/5+1807,5*0,255 =
361,5+460,9 = 822,4 (тис.грн.)
NPV
(92345 - 822,4)
3,878
1
2
3
4
5
(1 0,0784) (1 0,0784) (1 0,0784) (1 0,0784) (1 0,0784)
NРV позитивна, тому проект можна
рекомендувати для фінансування.

11. Аналіз ефективності зміни структури фінансових ресурсів ТОВ «Завод «Строммаш»

Показник
Фактично
Планується
Абсолютне
1
Власні ресурси
Залучені ресурси
Основні засоби
Чиста виручка від реалізації
Собівартість
Фондовіддача
Коефіцієнт оборотності
власного капіталу
Коефіцієнт оборотності
запасів
Чистий прибуток
Рентабельність власного
капіталу
Ефект фінансового левериджу
2
8052
4437
782
3
8052
8052
2589,5
відхилення
4
1807,5
1807,5
53817
178202,6
124391,6
41103
137,6
42047,17
140,51
944,17
2,91
6,68
22,59
15,91
12,97
30,91
17,94
5196
92345
92345
0,65
15,62
14,97
0,08
7,54
178202.6
200000
150000
100000
50000
0
92345
53817
41103
80524437 782
137.66.6812.975196 0.65 0.08
Фактично
Власні ресурси
Чиста виручка від реалізації
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
80528052
2589.5
42047.17
140.51
22.5930.91
15.627.54
Планується
Залучені ресурси
Собівартість
Коефіцієнт оборотності запасів
Основні засоби
Фондовіддача
Чистий прибуток
English     Русский Правила