БІОЛОГІЯ: Модуль 1. Ботаніка з основами екології рослин Модуль 2. Зоологія з основами екології тварин Модуль 3. Основи загальної біології
ЗООЛОГІЯ – наука про тварин, яка вивчає їх будову, ріст, розвиток, розмноження, систематику, різноманітність, поширення та взаємозв’язок і
ЕКОЛОГІЯ – біологічна наука, що вивчає взаємозумовлений вплив середовища на організм та живого організму на середовище СЕРЕДОВИЩЕ ↔ ОРГА
ТВАРИНИ – евкаріотичні (ті, що мають ядро) організми, які відрізняються від інших рухливістю та гетеротрофним способом живлення (здатні сп
Систематика царства Тварини: Найпростіші (Одноклітинні) Тип Саркомастігофори – Sarcomastogophora Тип Споровики – Sporozoa Тип Інфузорії – Ciliophora Безх
ТИПИ ЖИВЛЕННЯ НАЙПРОСТІШИХ:
СПОСОБИ РОЗМНОЖЕННЯ:
До статевого розмноження більшість найпростіших переходять при несприятливих умовах середовища (низька температура, токсичні речовини, в
ТИП SARCOMASTIGOPHORA Вільноживучі та паразитичні найпростіші, які можуть перебувати в амебоїдному або джгутиковому станах. Для амебоїдного стану
Джгутикові поділяються на рослинні і тваринні. Рослинні джгутикові містять хлоропласти із фотосинтезуючими пігментами (хлорофіл та карот
Панцирні джгутикові – прісноводні і морські планктонні водорості, які продукують значну частину первинної біомаси водойм і відіграють ва
Вольвоксові – переважно прісноводні планктонні види. Крім одноклітинних до них належать багатоклітинні (колоніальні) організми. У деяких
Рослинні джгутикові мають важливе значення як первинні продуценти у природних гідроекосистемах. Деякі з них використовуються як промисло
Розмножуючись у водоймах із різним набором і кількістю органічних сполук, рослинні джгутикові є чутливими індикаторами екологічного стан
30.08M
Категория: БиологияБиология

Ботаніка з основами екології рослин

1. БІОЛОГІЯ: Модуль 1. Ботаніка з основами екології рослин Модуль 2. Зоологія з основами екології тварин Модуль 3. Основи загальної біології

2.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Мотузний В.О. Біологія: Навч.посіб. / За
ред. О.В.Костильова. К.: Вища шк., 2007.
2. Щербак Г., Царичкова Д., Вервес Ю.
Зоологія безхребетних. К.: Либідь, 19951997, 1-3 том.
3. Догель В.А. Зоология беспозвоночных.
М.: Высшая шк., 1981.
4. Самарський С.Л. Зоологія хребетних. К.:
Вища шк., 1976.
5. Жизнь животных. 1-5 том. Под. ред.
Ю.И.Полянского. М.:Просвещение, 1987.

3. ЗООЛОГІЯ – наука про тварин, яка вивчає їх будову, ріст, розвиток, розмноження, систематику, різноманітність, поширення та взаємозв’язок і

ЗООЛОГІЯ –
наука про тварин, яка вивчає їх
будову, ріст, розвиток, розмноження,
систематику, різноманітність,
поширення та взаємозв’язок із
середовищем проживання, їхнє
значення у природі та у житті
людини

4. ЕКОЛОГІЯ – біологічна наука, що вивчає взаємозумовлений вплив середовища на організм та живого організму на середовище СЕРЕДОВИЩЕ ↔ ОРГА

ЕКОЛОГІЯ – біологічна наука, що
вивчає взаємозумовлений вплив
середовища на організм та живого
організму на середовище
СЕРЕДОВИЩЕ ↔ ОРГАНІЗМ

5. ТВАРИНИ – евкаріотичні (ті, що мають ядро) організми, які відрізняються від інших рухливістю та гетеротрофним способом живлення (здатні сп

ТВАРИНИ –
евкаріотичні (ті, що мають ядро)
організми, які відрізняються від
інших рухливістю та
гетеротрофним способом
живлення (здатні споживати
лише готові органічні речовини).

6. Систематика царства Тварини: Найпростіші (Одноклітинні) Тип Саркомастігофори – Sarcomastogophora Тип Споровики – Sporozoa Тип Інфузорії – Ciliophora Безх

Систематика царства Тварини:
Найпростіші (Одноклітинні)
Тип Саркомастігофори – Sarcomastogophora
Тип Споровики – Sporozoa
Тип Інфузорії – Ciliophora
Безхребетні тварини
Тип Губки – Spongia
Тип Кишковопорожнинні – Coelenterata
Тип Плоскі черви – Plathelminthes
Тип Круглі черви – Nemathelminthes
Тип Кільчасті черви – Annelida
Тип Молюски – Mollusca
Тип Членистоногі – Arthropoda
Хребетні тварини
Тип Хордові – Chordata

7.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙПРОСТІШИХ
1. Поширення і значення
2. Особливості будови і живлення
3. Розмноження
Серед найпростіших є як вільноживучі, так
і паразитичні організми. Вільноживучі
представники, які прив’язані до водних або
зволожених біотопів, є компонентами
харчових ланцюгів. Паразитичні організми
зумовлюють небезпечні захворювання
людини, тварин та рослин, регулюючи
таким чином чисельність їх популяцій.

8. ТИПИ ЖИВЛЕННЯ НАЙПРОСТІШИХ:

1.Гетеротрофне (споживання готової органіки
шляхом ендоцитозу):
- фагоцитоз або голозойне живлення (захоплення
мікроорганізмів і твердих часток)
- піноцитоз або сапрофітне живлення
(поглинання рідини із розчиненими у ній
органічними речовинами)
2.Автотрофне (живлення шляхом фотосинтезу)
3.Міксотрофне (поєднання гетеротрофного і
автотрофного типів живлення)

9. СПОСОБИ РОЗМНОЖЕННЯ:

1. Нестатеве розмноження:
- рівномірний поділ клітини (навпіл)
- нерівномірний поділ клітини (брунькування)
- багаторазовий поділ клітини (дроблення)
2. Статеве розмноження:
- копуляція - злиття двох спеціалізованих
статевих клітин або гамет (гаметогамія) або
двох клітин-організмів (гологамія)
- кон’югація - тимчасове з’єднання двох особин
для обміну частинами ядерного апарату між
ними

10. До статевого розмноження більшість найпростіших переходять при несприятливих умовах середовища (низька температура, токсичні речовини, в

До статевого розмноження більшість
найпростіших переходять при несприятливих
умовах середовища (низька температура,
токсичні речовини, відсутність корму). У разі
тривалої дії екстремальних факторів
найпростіші інцистуються (формують цисту)
– округлюються, вкриваються оболонкою і
переходять у стан фізіологічного спокою,
зберігаючи життєздатність.
Для деяких найпростіших характерний
метагенез – життєвий цикл із правильним
чергуванням статевого і нестатевого поколінь.

11.

12.

13.

14. ТИП SARCOMASTIGOPHORA Вільноживучі та паразитичні найпростіші, які можуть перебувати в амебоїдному або джгутиковому станах. Для амебоїдного стану

характерні непостійність форми тіла та здатність
утворювати мінливі вирости – псевдоподії, для
джгутикового стану – стабільність форми тіла,
наявність джгутиків. Псевдоподії і джгутики є
органоїдами руху та захоплення їжі. Деякі
найпростіші можуть почергово або в залежності
від зовнішніх умов переходити з одного стану в
інший. Окремі представники володіють
псевдоподіями і джгутиками одночасно. Тип
поділяється на підтипи Саркодові і Джгутикові

15.

16. Джгутикові поділяються на рослинні і тваринні. Рослинні джгутикові містять хлоропласти із фотосинтезуючими пігментами (хлорофіл та карот

Джгутикові поділяються на рослинні і тваринні.
Рослинні джгутикові містять хлоропласти із
фотосинтезуючими пігментами (хлорофіл та
каротиноїди). Набір пігментів визначає
забарвлення клітини. У деяких міститися стигма –
світлочутливе вічко червоного забарвлення, яке
приймає участь у позитивному фототаксисі.
Найбільш поширеними рослинними джгутиковими
є – Евгленові, Панцирні та Вольвоксові. Евгленові –
мешканці переважно прісних водойм, багатих на
органічні речовини. Автотрофні або міксотрофні
організми, які є кормом для мальків риб і беруть
участь у процесах біологічного очищення водойм.

17.

18. Панцирні джгутикові – прісноводні і морські планктонні водорості, які продукують значну частину первинної біомаси водойм і відіграють ва

Панцирні джгутикові –
прісноводні і морські
планктонні водорості,
які продукують значну
частину первинної
біомаси водойм і
відіграють важливу
роль у біологічному
кругообігу речовин. У
коралових поліпів вони
сприяють утворенню
вапнякового скелета.

19. Вольвоксові – переважно прісноводні планктонні види. Крім одноклітинних до них належать багатоклітинні (колоніальні) організми. У деяких

Вольвоксові – переважно
прісноводні планктонні
види. Крім
одноклітинних до них
належать багатоклітинні
(колоніальні) організми.
У деяких клітини у
колоніях є морфологічно
і фізіологічно
рівноцінними, в інших –
підлягають
диференціації на
вегетативні та
генеративні (Volvox).

20. Рослинні джгутикові мають важливе значення як первинні продуценти у природних гідроекосистемах. Деякі з них використовуються як промисло

Рослинні джгутикові мають важливе
значення як первинні продуценти у
природних гідроекосистемах. Деякі з
них використовуються як промислові
види, тобто вирощуються з метою
отримання біомаси, яка містить
біологічно активні органічні речовини –
вітаміни, вуглеводи, вуглеводні, ліпіди,
гормони росту, амінокислоти, органічні
кислоти.

21. Розмножуючись у водоймах із різним набором і кількістю органічних сполук, рослинні джгутикові є чутливими індикаторами екологічного стан

Розмножуючись у водоймах із різним
набором і кількістю органічних сполук,
рослинні джгутикові є чутливими
індикаторами екологічного стану водойм і
використовуються з метою встановлення
якості води та її придатності до різного
роду водокористування. Джгутикові не
тільки залежні від умов зовнішнього
середовища, а й здатні активно формувати
його хімічний склад своїми
екзометаболітами.
English     Русский Правила