Лекція №4
План
І. Педагогічний процес (лат. рrocessus – просування вперед)
Критерії ефективності педагогічного процесу
ІІІ. Характеристика основних етапів педагогічного процесу
Етапи педагогічного процесу, спрямовані на виконання педагогічних завдань, вирішення проблем, що передбачають взаємодію компонентів педа
ІV. Закономірності і принципи педагогічного процесу
207.50K
Категория: ПедагогикаПедагогика

Лекція 4. Педагогічний процес як система і цілісне явище

1. Лекція №4

Тема:
Педагогічний процес як система і
цілісне явище

2. План

1. Поняття про педагогічний процес. Специфіка,
функції, рушійні сили педагогічного процесу.
2. Структура педагогічного процесу.
3.
Характеристика основних етапів
педагогічного процесу.
4.
Закономірності і принципи
педагогічного процесу.

3. І. Педагогічний процес (лат. рrocessus – просування вперед)

спеціально-організована, цілеспрямована
взаємодія педагогів і вихованців, метою якої
є вирішення освітніх проблем і розвиток
особистості
Навчально-виховний процес
сукупність навчальних занять безпосередньо
в навчальному закладі та виховної роботи за
межами класу, що здійснюється
педагогічним і учнівським колективами за
єдиним планом

4.

Потребує
супроводження
навчальної діяльності
різноманітною
позаурочною роботою
з предмета
Потребує цілісного
підходу в колективному
вирішенні завдань
освіти і виховання
на кожному
навчальному занятті
Специфіка
педагогічного
процесу:
Потребує
налагодження
зв’язків із сім’єю,
громадськістю,
церквою
Потребує умілого
поєднання зусиль
учителя
з учнівським
самоврядуванням

5.

Види зв’язків між суб’єктами і
об’єктами педагогічного процесу
і
ійн ією)
ц
а ац
м
р
о орм
ф
н
І
інф
ін
м
б

Організаційнодіяльнісні
(спільна діяльність)
Комунікативні
(спілкування)
У
(са пра
мо вл
упр інн
авл я
інн
я)
Функції
Функціїпедагогічного
педагогічногопроцесу
процесу
освітня
Формування наукових
переконань, понять
законів, теорій,
загальнонавчальних та
спеціальних умінь і
навичок
(зміст навчання)
виховна
Формування переконань,
норм, правил, ідеалів,
соціально значущих
відносин, установок,
мотивів, способів і правил
суспільно цінної поведінки
(зміст виховання)
розвиваюча
Рух особистості від
нижчих до вищих рівнів
життєдіяльності, зміна
зовнішніх і внутрішніх,
кількісних і якісних рис
особистості

6.

Об’єктивні суперечності
головна - між вимогами до вихованців
і реальними можливостями
щодо їх реалізації (співмірність щодо
близьких, середніх і далеких перспектив
розвитку особистості та колективу):
між складністю явищ суспільного життя і
недостатністю досвіду молодої людини
для їх розуміння;
між великим потоком інформації
і можливостями навчально-виховного
процесу її представити;
між колективом і особистістю
Суб’єктивні суперечності
між цілісністю особистості і
функціональним підходом до її
формування, однобічністю
педагогічного процесу;
між відставанням процесу генерації
знань і вмінь та необхідністю
переважного застосування узагальнень;
індивідуальним творчим процесом
становлення особистості і масоворепродуктивним характером організації
педагогічного процесу;
провідним значенням діяльності
в розвитку особистості і установками
здебільшого на словесне виховання

7.

1
2
3
4
5
6
Педагог
(провідна
роль)
Вихованець
Зміст
педагогічного
процесу
Форми,
методи, засоби
навчання та
виховання
Педагогічна
діагностика
Організація
взаємодії із
суспільством і
природним
середовищем
Є об’єктом і
суб’єктом
педагогічного
процесу
Формується
відповідно до
мети освіти і
виховання,
закладений у
навчальні
плани,
програми і
підручники
Забезпечують
реалізацію
змісту
навчальновиховної
роботи
Створює
умови для
формування
всебічно
розвиненої
особистості
НалагодВиявлення за
ження
допомогою
контактів з
спеціальних
батьками,
методик стану
трудовими
навчальноколективами,
виховної
громадськими
роботи і
організаціяокремих її
ми, дитячими
напрямків
і
молодіжними
об’єднаннями,
церквою

8. Критерії ефективності педагогічного процесу

Критерії 
ефективності 
педагогічного процесу
Позитивне ставлення до навчання, інтерес до знань і усвідомлення їх ролі у
своєму розвитку
Інтерес до національної і світової культури
Сформованість наукового світогляду, національної самосвідомості
Самостійність у всіх видах діяльності
Громадська активність
Фізичне здоров’я, потяг до занять фізичною культурою і спортом
Зовнішній вигляд, культура поведінки в закладі освіти та за його межами
Працелюбність, орієнтованість на майбутню професію

9. ІІІ. Характеристика основних етапів педагогічного процесу

ІІІ. Характеристика основних етапів 
педагогічного процесу
Педагогічна
Педагогічнадіяльність
діяльність––процес
процес
виконання
виконанняпослідовних
послідовних
педагогічних
педагогічнихзавдань
завданьрізних
різних
рівнів
рівнівскладності
складності
Педагогічне
Педагогічнезавдання
завдання––
педагогічне
педагогічнеситуація,
ситуація,що
щоможе
може
бути
бутиспеціально
спеціальностворена
створенаабо
або
стихійна
стихійна(непередбачувана),
(непередбачувана),яка
яка
вимагає
вимагаєсвого
свогорозв’язання
розв’язання

10. Етапи педагогічного процесу, спрямовані на виконання педагогічних завдань, вирішення проблем, що передбачають взаємодію компонентів педа

Етапи педагогічного процесу, спрямовані на виконання 
педагогічних завдань, вирішення проблем, що 
передбачають взаємодію компонентів педагогічного 
процесу
1. 
2.
3.
4.
Аналіз 
педагогічної 
ситуації та 
формування 
педагогічної 
проблеми
Проектування 
кількох 
варіантів 
вирішення 
проблеми і 
вибір 
оптимального  
для 
конкретного 
випадку
Виконання 
Аналіз 
плану 
результатів
вирішення 
проблеми, 
який включає 
взаємодію, 
регулювання і 
коригування 
перебігу 
педагогічного 
процесу на 
практиці

11. ІV. Закономірності і принципи педагогічного процесу

Закономірність (у філософії) – це стійкий, необхідний та суттєвий зв’язок між явищами та
процесами, що об’єктивно існує, повторюється, характеризує розвиток цих процесів та
явищ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Закономірності цілісного педагогічного процесу:
педагогічний процес, його цілі, завдання, зміст, форми та методи
зумовлені соціально-економічними потребами суспільства, його
ідеологією та політикою;
виховання і навчання відіграють вирішальну роль у розвитку особистості;
ефективність виховання та навчання у цілісному педагогічному процесі
закономірно залежить від того, наскільки педагогам вдалося забезпечити
єдність своїх дій із діями учнів;
результати виховання та навчання вирішальною мірою залежать від
характеру діяльності та спілкування учасників педагогічного процесу;
успіх педагогічного процесу закономірно залежить від уміння педагога
правильно врахувати вікові та індивідуальні особливості вихованців;
результати навчання й виховання обумовлені закономірним
взаємозв’язком мети, завдань, змісту, форм і методів педагогічного
процесу

12.

Принцип (??????, ????????????) – 
керівна ідея, провідне правило, основна вимога до діяльності та 
поведінки, що випливає із встановлених наукою 
закономірностей.
Основні принципи цілісного педагогічного процесу
Принцип свідомості, активності, творчості тих, хто навчається
Принцип науковості виховання та навчання
Принцип доступності, урахування вікових та індивідуальних
особливостей тих, хто навчається та виховується
Принцип уваги до особистості в поєднанні з розумовою
вимогливістю до неї
Принцип комплексного підходу до навчання
Принцип гуманізму у вихованні та навчанні
Принцип виховання в діяльності та спілкуванні
Принцип стимулювання особистості до самовиховання
Принцип національного виховання
Принцип зв’язку школи з життям
Принцип систематичності і послідовності
Принцип наочності
Принцип колективного характеру виховання і навчання
Принцип вибору оптимальних методів, форм, засобів
навчання і виховання

13.

а
з
ю
у
к
Дя
!
у
г
ува
English     Русский Правила