Prawicowość i lewicowość partii politycznej
2.70M
Категория: ПолитикаПолитика

Prawicowość i lewicowość partii politycznej

1. Prawicowość i lewicowość partii politycznej

Zahorskaya Darya 21434
Prawicowość i lewicowość partii politycznej

2.

Termin wywodzi się z okresu rewolucji francuskiej (1789), kiedy to w
Zgromadzeniu Narodowym przedstawiciele szlachty,arystokracja i duchowieństwo
zasiadali po prawej stronie sali, zaś po lewej politycy żądający przemian
społecznych i politycznych, w tym sekularyzacji i wprowadzenia republikańskiego
ustroju (lewica).
Określenie lewica przez cały XIX w. było kojarzone z ugrupowaniami
republikańskimi i socjalistycznymi. Termin prawica-lewica zaczął być szerzej
używany w okresie hiszpańskiej wojny domowej lat 30. XX wieku.
Термин происходит от периода Французской революции (1789 г.), когда
представители Национального собрания дворянства, аристократии и духовенства
сидели по правой стороне комнаты, и левых политиков, требующих социальных и
политических изменений, в том числе секуляризации и введения республиканского
режима (слева). Термин оставленный девятнадцатого век, было связано с
социалистическими и республиканскими группами. Термин правые-левые стали
широко использоваться в годы гражданской войны в Испании 30-го века.

3.

Lewica – określenie, używane odnośnie do ruchów
żądających zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i
gospodarczych. Głównym założeniem lewicy jest dążenie
do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej
Левые – термин, использующийся относительно движений жаждущих изменений
политико-биологических, социальных и экономических. Основной целью
"левых“является стремление к свободе, равенству и социальной справедливости.

4.

Cechą wspólną ugrupowań lewicowych są wartości takie
jak sprawiedliwość, wolność, pokój i współpraca między narodami.
Dawniej wspólne dla lewicy były również poglądy gospodarcze - aktywna
roli państwa w gospodarce, rozbudowa programów socjalnych państwa,
zwiększenia wydatków na oświatę, służbę zdrowia oraz opiekę społeczną,
zmieniło się to jednak w latach 80. gdy część tradycyjnej lewicy w
sprawach gospodarczych przyjęła kurs bardziej wolnorynkowy.
Общей чертой левых группировок являются такие ценности как справедливость,
свобода, мир и сотрудничество между народами. Ранее,
общие для левых были также экономические взгляды
- активная роль государства в экономике,
расширение социальных программ государства, повышениe расходов на
образование , здравоохранение и социальные услуги ,однако ,это изменилось в
80-е годы, когда часть традиционных левых в экономических вопросах приняла
курс на более свободный рынок

5.

Do XX wieku mianem lewicy określano republikanów i socjalistów,
następnie termin ten przyjęto odnośnie nowych ruchów - ruchu praw
obywatelskich, feminizmu,
До XX века левыми называют республиканцев и социалистов, затем этот
термин принят относительно новых движений - движения гражданских
прав, феминизма,

6.

pacyfizmu, nowej lewicy I ruchów ecologicznych. Obecnie najsilniejszym
nurtem lewicy jest socjaldemokracja. Mianem skrajnej lewicy są z kolei
określane ideologie anarchizmu i komunizmu .
пацифизма ,новых левых и экологических движений .В настоящее время сильным
течением левых - социал-демократией. Называется игра начинается, они, в свою
очередь, определяются идеологии anarchizmu и коммунизма
Pacyfizm

7.

Prawo polityka jest
tradycyjnie nazywany wielu
kierunkach i ideologii
przeciwnych lewej: tuż za
nierówności społecznej i
przestrzegania zasad
kapitalizmu.
В политике
правыми традиционно
называются многие направления
и идеологии,
противоположные левым:
правые выступают за
общественное неравенство и
придерживаются
принципов капитализма.

8.

Określenie prawica pierwotnie
odnosiła się do tradycyjnych
konserwatystów, monarchistów
i reakcjonistów(Reakcjonizm –
doktryna nawołująca do
przywrócenia starego porządku
społeczno-politycznego)
, z czasem do prawicy zaliczani
byli przedstawicieli nowo
powstałych nurtów
politycznych –
Термин правые первоначально относился к
традиционным консерваторам, монархистам
и реакционерам ( реакционизм - доктрина
призывающая к восстановлению старого
социального и политического порядка), с
течением времени, с правой стороны
подсчитывались были представители вновь
созданных политических течений -

9.

neokonserwatyści,
zwolennicy
supremacji
rasowej,
nacjonaliści,
Chrześcijańska
demokracja
(Chadecy),
fundamentaliści
religijni i klasyczni
liberałowie.
Неоконсерваторов ,
сторонников расового
превосходства,
националисты,
христианские
демократы,
религиозные
фундаменталисты и
классические
либералы.

10.

Prawica jest zróżnicowana na tle
gospodarczym, o ile pierwotnie prawica
popierała poglądy kapitalizmu to od XX
wieku część prawicy szczególnie tej
skrajnej odrzuca modele kapitalistyczne, z
kolei bardziej umiarkowana prawica coraz
częściej popiera neoliberalizm.
Inne znaczenie prawica ma w Stanach
Zjednoczonych, gdzie kojarzona jest z
tamtejszym ruchem
konserwatywnym. Taka definicja dominuje
w polityce amerykańskiej od czasów
rządów Ronalda Reagana w latach 80
Ronald Reagan
Правое крыло разнообразен экономический фон, в крайнем правом изначально
поддерживает мнение капитализма правая часть двадцатого века, особенно
экстремальный отвергает капиталистические модели ,в то время как более
умеренное правое крыло все больше поддерживает неолиберализм. Другое
важное право в Соединенных Штатах, где он связан с местным Консервативной
движения. Это определение доминирует в американской политике, от времени
правления Рональда Рейгана в 80-е годы.

11.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lewica
English     Русский Правила