МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
ПЛАН:
1. Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційних проектів.
Класифікації показників оцінювання ефективності інвестиційних проектів:
Показники економічної ефективності інвестицій бувають:
ФОРМАЛІЗОВАНІ
НЕФОРМАЛІЗОВАНІ
Всі формалізовані методи побудовані на таких базових припущеннях :
Всі формалізовані методи побудовані на таких базових припущеннях (принципах)(ПРОДОВЖЕННЯ):
Статичні або традиційні методи представляють :
Облікова ставка доходності:
Недоліки періоду окупності:
Концепція вартості грошей у часі:
Динамічні методи оцінювання проектів:
Чиста теперішня вартість
для проектів з ординарними грошовими потоками:
Внутрішня норма доходності:
Модифікована внутрішня норма доходності:
ЯКИЙ ЖЕ МЕТОД ОБРАТИ?!
ЯКИЙ ЖЕ МЕТОД ОБРАТИ?!
ПРИКЛАД 1
ПРИКЛАД 1
ПРИКЛАД 1
ПРИКЛАД 1
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
1.57M
Категория: ФинансыФинансы

Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів

1. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

2. ПЛАН:

1. Загальна характеристика методів
оцінки ефективності інвестиційних
проектів.
2. Традиційні методи оцінки
ефективності.
3. Методи, що враховують вартість
грошей у часі(NPV, PI, DPP, IRR).

3. 1. Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційних проектів.

4. Класифікації показників оцінювання ефективності інвестиційних проектів:

показники бюджетної ефективності, що
відображають фінансові результати реалізації
проекту для бюджетів усіх рівнів,
показники соціально-економічної
(народногосподарської) ефективності, що
враховують наслідки реалізації інвестиційного
проекту для суспільства в цілому;
показники комерційної ефективності проекту
(фінансово-економічна оцінка), які враховують
фінансові результати реалізації проекту для
його безпосередніх учасників.

5. Показники економічної ефективності інвестицій бувають:

•Формалізовані
•Неформалізовані

6. ФОРМАЛІЗОВАНІ

засновані на використанні
математичного апарату для
розрахунку показників
ефективності, що забезпечує
високий рівень об’єктивності та
достовірності прийнятих на їх
основі інвестиційних рішень.

7. НЕФОРМАЛІЗОВАНІ

базуються на використанні
евристичних підходів, результат
яких в значній мірі зумовлюється
якістю організації роботи
експертів, спрямованої на
усунення об’єктивного
суб’єктивізму їх індивідуальних
оцінок.

8. Всі формалізовані методи побудовані на таких базових припущеннях :

• первинні інвестиції при реалізації будь-якого
проекту генерують грошовий потік, елементи
якого в агрегованій формі (за сальдо грошового
потоку) являють собою або чисті надходження,
або чисті видатки грошових коштів. Зауважимо,
що в окремих випадках як спрощення
інвестиційному аналізу замість грошового потоку
використовується послідовність прогнозних
значень чистого проектного прибутку;
• даний умовний грошовий потік розглядається як
потік постнумерандо, чисті надходження чисті
видатки якого припадають на кінець періоду;

9. Всі формалізовані методи побудовані на таких базових припущеннях (принципах)(ПРОДОВЖЕННЯ):

• аналіз здійснюється за однакові базові періоди будьякої тривалості (рік, квартал, місяць тощо), враховуючи
при цьому узгодженість величин елементів грошового
потоку, відсоткової ставки та тривалості аналізованого
періоду;
• інвестований капітал, як і грошовий потік приводиться
до одного (базового) моменту часу, зазвичай, до періоду
здійснення перших інвестицій.
• ефективність використання інвестованого капіталу
оцінюється на основі порівняння грошового потоку, який
формується в процесі реалізації проекту, та початкових
вкладень. Проект вважається ефективним, якщо цей
потік достатній для відшкодування всієї суми
інвестиційних витрат та забезпечує очікува ну віддачу
від вкладеного капіталу.

10. Статичні або традиційні методи представляють :

•облікова ставка
доходності
•та недисконтований
період окупності

11. Облікова ставка доходності:

• Визначається як
співвідношення
середньорічного прибутку до
середньої величини
інвестованих коштів:
AP
ARR=
,
1/ 2( IC RV )

12. Недоліки періоду окупності:

• є ігнорування зміни вартості
грошей у часі
• та грошових потоків за
межами терміну окупності.

13. Концепція вартості грошей у часі:

•інфляція
•ризики
•перевага особистих
витрат
•інвестиційні можливості

14. Динамічні методи оцінювання проектів:

• NPV (Чистий приведений дохід, Чиста
теперішня вартість, Net Present Value):
Для проектів з ординарними грошовими
потоками
n
IFk
NPV
IC
,
k
k 1 (1 r )

15. Чиста теперішня вартість

• Для проектів з неординарними грошовими
потоками:
OF j
IFk
NPV
,
k
j
k 1 (1 r )
j 0 (1 r )
n
m

16. для проектів з ординарними грошовими потоками:

Індекс прибутковості
інвестицій:
для проектів з
ординарними
грошовими потоками:
для проектів з
неоординарними
грошовими потоками:
n
n
IFk
k
k 1 (1 r )
PI
IC
IFk
k
k 1 (1 r )
PI m
OF j
(1 r )
j 0
j

17. Внутрішня норма доходності:

,
Внутрішня норма доходності:
n
IFk
0
IC
k
k 1 (1 IRR )
IRR r1
NPVr1
NPVr1 NPVr2
(r2 r1 )

18. Модифікована внутрішня норма доходності:

E
E
n
I
MIRR
1
n
I
(1 MIRR )

19. ЯКИЙ ЖЕ МЕТОД ОБРАТИ?!

•Метод має враховувати зміну вартості грошей у часі.
•Метод має враховувати ризиковість проекту і давати
змогу розрахувати значення альтернативної вартості
капіталу, яка відображає процентну ставку на ринках
капіталу для інвестиції з таким самим рівнем ризику.
•Метод має враховувати повну тривалість економічного
життя інвестиційного проекту.

20. ЯКИЙ ЖЕ МЕТОД ОБРАТИ?!

•Отриманий результат має бути об’єктивним, що
забезпечується наявністю простого правила з прийняття
рішення.
•Метод має концентруватися більшою мірою на грошових
потоках, а не на балансовому прибутку — у такому разі
інвестиційна привабливість проекту не постраждає від
особливостей організації бухгалтерського обліку на окремому
підприємстві.

21. ПРИКЛАД 1

Інвестор має два бізнес-проекти:
проект А вимагає інвестиційні витрати в обсязі
400 тис. грн. і забезпечує протягом трьох
років грошові потоки по доходам (в кінці
кожного року) в розмірі 220 тис. грн.;
проект В вимагає інвестиційні витрати в обсязі
200 тис. грн. і забезпечує протягом трьох
років грошові потоки по доходам в розмірі 130
тис. грн..
Обидва проекти характеризуються середнім
рівнем ризику і будуть оцінюватися по
вартості капіталу, що становить 12%.

22. ПРИКЛАД 1

220
220
220
NPVА
400 528,4 400 128,4
1
2
3
(1 0.12) 1.12 1.12
220
220
220
1
2
3
528,4
1
.
12
1
.
12
1
.
12
PI А
1,32
400
400

23. ПРИКЛАД 1

NPVВ
130
130
130
200 312,238 200 112,238
1
2
3
1.12 1.12
1.12
112,238
312,238
PI В
1
1,56
200
200

24. ПРИКЛАД 1

Якщо метою фірми є підвищення
багатства акціонерів, а показником,
який відображує рівень
ефективності бізнес-проекту є NPV,
то перевагу слід надати проекту А.
Якщо метою фірми є оптимізація
використання коштів, то перевага
надається проекту з більш високим
рівнем PI, відповідно необхідно
прийняти проект В.

25. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

English     Русский Правила