Людина та її буття як предмет філософського осмислення
План лекції
Поняття «людина» у філософії
Людина єдність тіла, душі та духу
Тіло як механізм
Тіло - організм
Душа
Поняття «існування, життя, буття» людини
Теорії походження людини
Теорія еволюції
Теорія біологічної випадковості
Інопланетна версія
Що таке свобода
Що таке безсмертя
Види безсмертя
Види безсмертя
2.39M
Категория: ФилософияФилософия

Людина та її буття як предмет філософського осмислення

1. Людина та її буття як предмет філософського осмислення

2. План лекції

Проблематичність
людського
буття.
Співвідношення понять існування, буття та життя
людини.
2. Проблема походження людини в сучасній
інтерпретації.
3. Поняття цінностей: основні цінності людського
буття. Свобода як цінність, її характеристики та
прояви.
4. Проблема безсмертя та смислу життя.
1.

3. Поняття «людина» у філософії

Одне із фундаментальних понять
сучасної
філософії,
що
є
смисловий центром будь-якої
філософської системи
Складність визначення даного
поняття полягає в тому, що
проблематично підвести його під
одне конкретне родове поняття:
природа, суспільство, Бог
Його
можна тлумачити як
мікрокосм,
мікротеос
та
мікросоціум

4. Людина єдність тіла, душі та духу

Людське
тіло
демонструє
причетність людини до природи,
але й здатне відображати спектр
суто людських почуттів таких як
сором, сміх, плач
Уявлення про тіло змінювалися
історично за такою схемою:
мікрокосм – механізм – організм
Мікрокосм – людина є втіленим
відображенням
макрокосмосу,
тобто Всесвіту

5. Тіло як механізм

Такі уявлення
характерні для
епохи Нового часу і
найбільш яскраво
описані у книзі
французького
філософа Ламетрі
«Людина-машина»
Людське тіло
розглядається як
складний механізм,
але його
функціонування
підпорядковується
усім основним
законам механіки,
що й інші тіла

6. Тіло - організм

Організм (від пізн. лат. organismus, organizo –
налаштовую, надаю структуру, від давньогрец.
ὄργανον – знаряддя) – живе тіло, яке має певні
властивості, що відрізняє його від неживої матерії
Уявлення про людське тіло як організм почало
виникати наприкінці XVII століття, а остаточно
завершилось у XIX столітті із відкриттям процесів
на клітинному рівні

7. Душа

Життєвий центр тіла, дихання (прана, психе), яка постає як
безсмертне начало, а її існування окреслює термін
людського життя
Прана (санскр. प्राण prāṇa – «дихання», «життя») – у
ведичній традиції життєва енергія, яка пронизує усе,
зокрема й людське тіло, точніше, так зване пранічне тіло,
проте є невидимою.
Психе (від давньогрец. Ψυχή, лат. anima – дмухання) –
життєва сила, яка залишає тіло з останнім подихом

8. Поняття «існування, життя, буття» людини

Існування – проявляти себе як те, що є наявним, чуттєво
сприйманим, а отже таким, що постає через зв’язки із
навколишнім
Життя – 1) здатність бути реальним організмом із усіма
його функціями; 2) змістовне наповнення певними
вчинками часового проміжку нам дозволяє перебувати
наша біологія
Буття – це означає перебування в особливому статусі,
який відрізняє людину від усього іншого і зобов’язує
активно його відстоювати

9. Теорії походження людини

Креаціонізм (від лат. creatio,
creationis – творіння, створювати)
– гіпотеза згідно якої людина
постає як творіння Абсолюту
(Бога): існують релігійні та наукові
варіанти креаціонізму
Креаціонізм
опирається
на
священні тексти різних релігій
Одним
із
сучасних
видів
креаціонізму вважається «теорія
розумного
задуму»
(англ.
Intelligent Design)

10. Теорія еволюції

Людина
це
результат фізичної
еволюції,
яка
здійснюється
за
законами природи
Природа людини, її
поведінка, історія і
доля
підпорядковані
законам еволюції

11. Теорія біологічної випадковості

Автором
теорії є французький
молекулярний біолог Жак Моно
Людина виникла не внаслідок
біологічної еволюції або втручання
Бога
Однією з універсальних властивостей
живих істот є сталість хімічної
будови молекули ДНК
Еволюція
не
є
тенденцією
притаманною живим істотам
Зміни у біосфері проходять ряд
несподіваних збурень, які впливають
на окремі молекули, а отже у своїх
проявах
не
піддаються
передбаченню і контролю

12. Інопланетна версія

13. Що таке свобода

Свобода
– це вседозволеність,
можливість самостійно обирати
мету та засоби досягнення цієї мети
без зовнішнього примусу
Свобода

це
неусвідомлена
необхідність, тобто людина тільки
думає, що має свободу, а насправді
вона робить вибір за необхідністю
Парадокс свободи – абсолютна
свобода
веде
до
своєї
протилежності: маючи абсолютну
свободу людина може обмежувати
свободу інших

14. Що таке безсмертя

Безсмертя
– це поняття, яке позначає
можливість подолання смертності, забуття
людини і людського роду
Існує декілька видів безсмертя

15. Види безсмертя

Особисте – дійсне душевно-тілесне
продовження життя індивіда
Метафізичне – існування після смерті деякої
без особистісної психічної сутності, яка
поглинається абсолютною духовною
субстанцією
Ідеальне – досягнення в людському розумі
деякої неминущої якості життя

16. Види безсмертя

Реінкарнація – перевтілення в
майбутні живі форми
Фізико-хімічне – включення у
вічний коловорот природи
субстрату людської тілесності
Біогенетичне – продовження
людського життя через нащадків
English     Русский Правила