Иммунитеттіѕ жасушалыќ жїйесі Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ) Цитокиндер
Дјріс жоспары:
Жасушалыќ иммунитет
Т-лимфоциттер, немесе Т-жасушалар (t — лат. thymus — тимус) – сїтќоректілерде тимусќа сїйек кемігінен келетін претимоциттерден дамитын жасуша
Т- жјне В-лимфоциттердіѕ негізгі белгілері
Т- жјне В-лимфоциттердіѕ негізгі белгілері
Цитотоксикалыќ Т-лимфоциттер (CD8 Т-жасуша, Т-киллер)
Т-киллер, цитотоксикалыќ T-лимфоциттер, CTL (аєыл. to kill - ґлтіру) - организмніѕ заќымдалєан жасушаларын жоятын лимфоциттер. Т-киллер-жасушалар
Антигендерді лизистеу процесініѕ кезеѕдері
Антигендерді лизистеу процесініѕ кезеѕдері
CD8 цитотоксикалыќ Т-лимфоциттердіѕ белсену тјсілдері
Т-хелпер
Т-хелперы (аєыл. helper - кґмекші) - жїре пайда болєан иммундыќ жауапты кїшейтетін Т-лимфоциттер. Т-киллерлерге, В-лимфоциттерге, моноциттерге,
Т-хелперлердіѕ тїрлері: Т-хелперы 0 (Th0) - жетілмеген Т-хелперлер Т-хелперы 1 (Th1) - жасушалыќ иммунитетті іске ќосады, Т-киллерді белсендіреді,
CD4 Т-жасушалар
Th1 жјне Th2 салыстырмалы сипаттамасы
Th1 жјне Th2 салыстырмалы сипаттамасы
Т-супрессорлар
Реттеуші Т-лимфоциттер, Т-супрессорлар (аєыл. regulatory T cells, suppressor T cells, Treg) – иммундыќ жауаптыѕ орталыќ реттеуші жасушалары Негізгі ќызметі –
Т-супрессорлар (реттеуші Т-жасуша (аєыл. regulatory T cells, suppressor T cells, Treg)
Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ)
Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ) (лат. тolerantia – тґзімділік, жауапсыздыќ) - организмніѕ антигенге иммундыќ жауап тїзу ќабілетініѕ
.
Иммунологиялыќ тґзімділіктіѕ ќызметтері
Спецификалыќ тґзімділікті (толеранттыќ) жетілген организмде тїзілуі
Ґз антигендеріне ќарсы посттимустыќ тґзімділіктіѕ механизмдері
Тґзімділікті жасанды тјсілмен ќосу. Бўл процесс медицинада бґгде трансплантаттардыѕ кері тебілуініѕ алдын алу, аутоиммундыќ жјне аллерги
Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттыќ) иммундыќ реактивтілікке ќарама-ќарсы процесс ретінде организмніѕ жасушалыќ тўтастыєын саќтау јд
ЦИТОКИНДЕР
Цитокиндер – жасуша аралыќ јрекеттесуді ќамтамасыз ететін белсенген иммундыќ жасушалардыѕ аќуыздары Цитокиндер эстафеталыќ принцип бой
Цитокиндердіѕ јсер ету механизмі
Иммундыќ жауаптыѕ аутокринді-паракринді реттелуі
Цитокиндердіѕ јсері
Интерлейкиндер – негізінде Т-жасушалармен, кейде мононуклеарлыќ фагоциттермен немесе басќа ўлпа жасушаларымен бґлінетін цитокиндердіѕ
ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР
ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР
ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР
ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР
ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР
ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР
ҐСУ ФАКТОРЛАРЫ – жасушаларда ДНК синтездейтін аќуызды молекулалар тобы. Ґсу факторлары жасушалардыѕ пролиферациялануында, жетілуінде жј
Ґсу факторлары басќа жасушалардан рецепторларымен ерекшеленетін ґз нысана жасушаларына јсер етеді. Нјтижесінде жасуша тыныш ќалыптан шы
Ґсу факторларыныѕ реттелуі ережелері
ҐСУ ФАКТОРЛАРЫ
ІСІК НЕКРОЗДАУШЫ ФАКТОРЛАР
ІСІК НЕКРОЗДАУШЫ ФАКТОРЛАР
ИНТЕРФЕРОНДАР
Интерферон – ќанныѕ ядросы бар барлыќ жасушаларында жјне шырышты ќабаттардыѕ эпителиалды жасушаларында ґндірілетін полипептид. Интерфе
Ґндіруші жасушаларєа ќарай интерферондардыѕ тїрлері:
Интерферондардыѕ негізгі јсері
ИНТЕРФЕРОНДАРДЫЅ ЌЫЗМЕТІ
2.84M
Категория: МедицинаМедицина

Иммунитеттіѕ жасушалыќ жїйесі. Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ). Цитокиндер

1. Иммунитеттіѕ жасушалыќ жїйесі Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ) Цитокиндер

Иммунитеттің жасушалық
жүйесі
Иммунологиялық төзімділік
(толеранттылық)
Цитокиндер

2. Дјріс жоспары:

Дәріс жоспары:
Иммунитеттің жасушалық жүйесі.
Т-лимфоциттер, субпопуляциялары.
Иммунологиялық төзімділік
(толеранттылық).
Иммундық жауапты реттеу.
Цитокиндер, негізгі сипаттамалары.

3. Жасушалыќ иммунитет

Жасушалық иммунитет

4. Т-лимфоциттер, немесе Т-жасушалар (t — лат. thymus — тимус) – сїтќоректілерде тимусќа сїйек кемігінен келетін претимоциттерден дамитын жасуша

Т-лимфоциттер, немесе Т-жасушалар (t — лат. thymus
— тимус) – сүтқоректілерде тимусқа сүйек кемігінен
келетін претимоциттерден дамитын жасушалар
Қызметтері:
Жүре пайда болған иммундық жауапты түзу
Антигендерді тану және жою
Моноциттердің, NK-жасушалардың әсерін
күшейту
Иммуноглобулиндер изотиптерінің иммундық
реакцияға қатысуын реттеу (иммундық жауаптың
басында B-жасушалар IgM, соңынан IgG, IgA
өндіреді).

5.

6. Т- жјне В-лимфоциттердіѕ негізгі белгілері

Т- және В-лимфоциттердің негізгі белгілері
Белгілері
В-лимфоциттер
Т-лимфоциттер
Жасушалар дамитын Сүйек кемігі
мүшелер
Сүйек кемігі, тимус
Антигенді
танушы Иммуноглобулинді
рецепторлары
(ВКР)
Иммуноглобулинді
емес (ТКР)
Рецепторлары:
Комплемент үшін
Ig Fc үшін
Бар
Бар
Жоқ
Бар
МНС I тобы
МНС II тобы
Бар
Бар
Жоқ
Бар

7. Т- жјне В-лимфоциттердіѕ негізгі белгілері

Т- және В-лимфоциттердің негізгі белгілері
Белгілері
Пролиферативті жауабы:
фитогемагглютининге
липополисахаридке
Айналымы
Өмір сүру ұзақтығы
Негізгі қызметтері:
Антиденелерді өндіру
Баяу дамитын сезімталдық
Трансплантатты кері тебу
Құрамы ( ):
Қан
Лимфа түйіндері
Көкірек түтікшесі
Сүйек кемігі
Тимус
В-лимфоциттер
Жоқ
Бар
Т-лимфоциттер
Бар
Жоқ
Әлсіз
Күшті
Қысқа өмір сүреді, Қысқа және ұзақ өмір
иммунды емес – ұзақ сүреді
өмір сүреді
Секреция
Жоқ
Цитотоксикалық
антиденелерді өндіру
Реттеу
Бар
Цитотоксикалық
эффектор-жасушалар
8-20
15
10
10-15
3-тен кем
65-80
85
90
3-тен кем
97-ден жоғары

8.

Белгісі
Патоген
Жасушалық иммунитет
Вирустар
Бактериялар,
қарапайымдылар
Гуморалдық
иммунитет
Бактериялар
мен олардың
токсиндері
Орналасуы Цитозоль
Макрофагтардың Жасушадан тыс
вакуолі
сұйықтық, Вжасушалар
вакуолі
Антигенді
Нысана
Нысана
Спецификалы
презентация- жасушаның
жасушаның
нысана Влау
бетіндегі
бетіндегі
жасушаның
антигендік
антигендік
бетіндегі
пептидтің МНС пептидтің МНС II антигендік
I тобымен
тобымен
пептидтің МНС
комплексі
комплексі
II тобымен
комплексі

9.

Белгісі
Жасушалық иммунитет
Гуморалдық
иммунитет
Эффекторлық ЦитотоксикаТ-жасуша
лық CD8
T-жасуша
Қабыну CD4
Т-жасуша (ТН1)
Хелперлік CD4
Т-жасуша (ТН2)
Эффекторлық Нысана
әсері
жасушаларды
жою
Макрофагтардың
ішіндегі
белсендірілген
патогендерді жою
Жасушадан тыс
орналасқан
патогендерді
және олардың
токсиндерін
бейтараптайтын
спецификалық
антиденелерді
өндіру

10.

Т-лимфоцит
Цитотоксикалық
Т-жасушалар
Т-хелпер
Супрессор
Т-индукторлары

11.

12. Цитотоксикалыќ Т-лимфоциттер (CD8 Т-жасуша, Т-киллер)

Цитотоксикалық Тлимфоциттер (CD8 Т-жасуша,
Т-киллер)

13. Т-киллер, цитотоксикалыќ T-лимфоциттер, CTL (аєыл. to kill - ґлтіру) - организмніѕ заќымдалєан жасушаларын жоятын лимфоциттер. Т-киллер-жасушалар

Т-киллер, цитотоксикалық Tлимфоциттер, CTL (ағыл. to kill - өлтіру) организмнің зақымдалған жасушаларын
жоятын лимфоциттер.
Т-киллер-жасушалардың нысаны - бұл
жасуша ішілік паразиттермен зақымдалған,
және ісік жасушалары.
Т-киллерлер вирусқа қарсы иммунитеттің
негізгі компоненті.

14.

Цитолизистік
әсерінің
кезеңдері
Аг
тану
Т-жасушаларды
жетілген эффекторлық
жасушаларға
пролиферациялау
және жетілдіру
Вируспен зақымдалған жасушаларды,
ісік жасушаларын
немесе трансплантатты лизистеу процесі

15. Антигендерді лизистеу процесініѕ кезеѕдері

Антигендерді
лизистеу
процесінің
кезеңдері
Спецификалық
байланыстыру
Эффекторлық әсер
Нысана жасушаны жою

16. Антигендерді лизистеу процесініѕ кезеѕдері

Антигендерді лизистеу процесінің
кезеңдері

17. CD8 цитотоксикалыќ Т-лимфоциттердіѕ белсену тјсілдері

CD8 цитотоксикалық Т-лимфоциттердің
белсену тәсілдері
ИЛ-2
бөлетін АПК
Дендритті
жасушалар
CD4 Т-жасушалар (Т-хелпер)

18. Т-хелпер

19. Т-хелперы (аєыл. helper - кґмекші) - жїре пайда болєан иммундыќ жауапты кїшейтетін Т-лимфоциттер. Т-киллерлерге, В-лимфоциттерге, моноциттерге,

Т-хелперы (ағыл. helper - көмекші) - жүре пайда
болған иммундық жауапты күшейтетін Т-лимфоциттер.
Т-киллерлерге, В-лимфоциттерге, моноциттерге, NKжасушаларға антигеннің пептидтерін тікелей және
цитокиндерді бөлу арқылы таныстырып, белсендіреді.

20.

Т-хелпер
Жүре пайда
болған иммундық
жауапты түзу
Антигендерді МНС II
тобының комплексінде
тану
Т-к, В-л, мн,
NK-ж белсендіру
Цитокиндерді бөлу

21. Т-хелперлердіѕ тїрлері: Т-хелперы 0 (Th0) - жетілмеген Т-хелперлер Т-хелперы 1 (Th1) - жасушалыќ иммунитетті іске ќосады, Т-киллерді белсендіреді,

Т-хелперлердің түрлері:
Т-хелперы 0 (Th0) - жетілмеген Т-хелперлер
Т-хелперы 1 (Th1) - жасушалық иммунитетті іске
қосады, Т-киллерді белсендіреді, негізі бөлетін
цитокині - интерферон-гамма
Т-хелперы 2 (Th2) - В-лимфоциттерді белсендіреді,
гуморалдық иммундық жауапты іске қосады,
интерлейкин 4, 5 және 13 бөледі

22. CD4 Т-жасушалар

Th0
ИЛ-2, ИЛ-4
Th1
ИЛ-2, ИЛ-3, ГМКСФ,
ИНФ-γ, лимфотоксин
Th2
ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5,
ИЛ-6, ИЛ-10,
ГМКСФ

23.

Антиген
Базофилді
гранулоцит
АПК (макрофаг)
ИЛ-12
ИЛ-4
ИЛ-10
Тх0
Тх2
Тх1
α-ІНФ
γ-ІNF
Белсендірілген
макрофаг
ТК
ИЛ-2
CD8
цитотоксикалық
Т-лимфоцит
ИЛ-4
ИЛ-5
ИЛ-13
В-лимфоцит
Плазмалық
жасауша

24. Th1 жјне Th2 салыстырмалы сипаттамасы

Th1 және Th2
салыстырмалы сипаттамасы
Қасиеттері
Тh1
Тh2
ИЛ-2, гамма-ИНФ, альфа-ІНФ өндіру
+
-
ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ- 10, ИЛ- 13
өндіру
Жасушалық иммунитетті және баяу
дамитын жоғары сезімталдықты
күшейту
Антиденелер өнімін күшейту
-
+
+
-
IgG2а
IgЕ
+
-
ИЛ-12 әсерімен белсену

25. Th1 жјне Th2 салыстырмалы сипаттамасы

Th1 және Th2
салыстырмалы сипаттамасы
Қасиеттері
Тh1
Тh2
ИЛ-4 әсерімен белсену
-
+
Фагоцитозды күшейту
+
-
Табиғи жасушалық цитотоксикалықты
күшейту
+
-
Аутоиммунопатологияларды дамыту
+
-
Мес жасушаларды және эозинофилдерді
белсендіру
Атопиялық ауруларды дамыту: демікпе,
ринит, дерматит
-
+
-
+

26. Т-супрессорлар

27. Реттеуші Т-лимфоциттер, Т-супрессорлар (аєыл. regulatory T cells, suppressor T cells, Treg) – иммундыќ жауаптыѕ орталыќ реттеуші жасушалары Негізгі ќызметі –

Реттеуші Т-лимфоциттер, Т-супрессорлар
(ағыл. regulatory T cells, suppressor T cells,
Treg) – иммундық жауаптың орталық
реттеуші жасушалары
Негізгі қызметі – иммундық жауаптың күші
мен ұзақтығын Т-эффекторлық жасушаларды
бақылау арқылы реттеу (Т-хелперлер мен Тцитотоксикалық жасушалар)

28. Т-супрессорлар (реттеуші Т-жасуша (аєыл. regulatory T cells, suppressor T cells, Treg)

Т-супрессорлар
(реттеуші Т-жасуша (ағыл. regulatory T cells,
suppressor T cells, Treg)
ІНФ-β, ИЛ-10,
ИФН-γ, ИЛ-35 бөлу
Иммундық жауапты
Т-хелперлер мен
цитотоксикалық
Т-жасушалар
арқылы бақылау

29.

30.

31. Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ)

Иммунологиялық төзімділік
(толеранттылық)

32. Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттылыќ) (лат. тolerantia – тґзімділік, жауапсыздыќ) - организмніѕ антигенге иммундыќ жауап тїзу ќабілетініѕ

Иммунологиялық төзімділік
(толеранттылық)
(лат. тolerantia – төзімділік,
жауапсыздық) - организмнің
антигенге иммундық жауап түзу
қабілетінің төмендеуі немесе болмауы.

33. .

Фрэнк Бернет (1899-1985), Австралия және
Питер Медавар (1915-1987), Ұлыбритания —
1960 жылы иммунологиялық төзімділікті ашқаны үшін
марапатталған

34. Иммунологиялыќ тґзімділіктіѕ ќызметтері

Иммунологиялық төзімділіктің қызметтері
Зиянсыз антигендерге қарсы қабыну
реакцияларының алдын алу
Организмнің өз антигендеріне
төзімділіктің болуы
Өз ұлпаларына қарсы түзілетін
иммундық жауапты тежеу
АУТОИММУНДЫҚ АУРУЛАР

35.

Төзімділік
Өз жасушаларына
төзімділік
(“self” toleranse)
Бөгде антигенге
түзілетін жасанды
төзімділік
(non-self toleranse)

36. Спецификалыќ тґзімділікті (толеранттыќ) жетілген организмде тїзілуі

Спецификалық төзімділікті (толеранттық)
жетілген организмде түзілуі
антиген қанша жоғары иммуногенді болса,
төзімділікті түзу сонша қиын болады
толеранттықтың іске қосылуы антигеннің
мөлшеріне де байланысты болады
иммуносупрессорлық агенттер
төзімділіктің түзілуіне жақсы әсер етеді.
Антигендермен бірге метатрексат,
циклофосфамид және 6-меркаптопурин
сияқты ингибиторларды енгізу төзімділікті
оңай іске қосады

37.

Төзімділік
Т-супрессор
Макрофагтарды тежеу
Т-хелперлерді тежеу
В-жасушалардың
белсенуінің алдын алу

38.

Өз жасушаларына
төзімділік
Тимуста аутоантиген
спецификалық
клондарды
теріс селекциялау
Шеткі мүшелерде
сәйкес клондардың
ареактивтілігі

39.

40. Ґз антигендеріне ќарсы посттимустыќ тґзімділіктіѕ механизмдері

Өз антигендеріне қарсы посттимустық
төзімділіктің механизмдері
T-жасушалардың
организмнің
өз ұлпаларын
«байқамауы"
T-жасушалардың анергиясы,
яғни жасушалардың
антигенмен әрекеттесу
қабілетсіздігі
T-жасушалардың жойылуы
Апоптоз

41. Тґзімділікті жасанды тјсілмен ќосу. Бўл процесс медицинада бґгде трансплантаттардыѕ кері тебілуініѕ алдын алу, аутоиммундыќ жјне аллерги

Төзімділікті жасанды тәсілмен
қосу.
Бұл процесс медицинада бөгде
трансплантаттардың кері
тебілуінің алдын алу,
аутоиммундық және аллергиялық
ауруларды емдеу үшін
қолданылады.

42. Иммунологиялыќ тґзімділік (толеранттыќ) иммундыќ реактивтілікке ќарама-ќарсы процесс ретінде организмніѕ жасушалыќ тўтастыєын саќтау јд

Иммунологиялық төзімділік
(толеранттық) иммундық
реактивтілікке қарама-қарсы
процесс ретінде организмнің
жасушалық тұтастығын сақтау
әдісі болып табылады

43. ЦИТОКИНДЕР

44. Цитокиндер – жасуша аралыќ јрекеттесуді ќамтамасыз ететін белсенген иммундыќ жасушалардыѕ аќуыздары Цитокиндер эстафеталыќ принцип бой

Цитокиндер – жасуша аралық
әрекеттесуді қамтамасыз ететін
белсенген иммундық жасушалардың
ақуыздары
Цитокиндер эстафеталық принцип
бойынша әсер етеді: бір цитокин
жасушаға әсер етіп, одан басқа
цитокиндер бөлініп шығады
(цитокинді каскад).

45.

Цитокиндер
Интерферондар
Ісік некроздаушы
факторлар
Интерлейкиндер
Хемокиндер
Өсу факторлары

46.

Цитокиндердің әсер
ету механизмдері
Интракринді
механизм
Паракринді
механизм
Аутокринді
механизм
Эндокринді
механизм

47. Цитокиндердіѕ јсер ету механизмі

Цитокиндердің әсер ету механизмі
Интракринді механизм – цитокиндердің өндіруші жасушаның
ішінен әсер ету; цитокиндердің жасуша ішілік спецификалық
рецепторлармен байланысуы.
Аутокринді механизм – цитокиннің өзі бөлінген жасушасына
әсер етуі. Мысалы, интерлейкин-1, -6 -18, ІНФα
моноциттер/макрофагтар үшін аутокринді белсендіруші
факторлар болып табылады.
Паракринді механизм – цитокиндердің жақын орналасқан
жасушалар мен ұлпаларға әсер етуі. Мысалы, макрофагтан
бөлінетін ИЛ-1, -6 -12 және -18, ІНФα Т-хелперді (Th0)
белсендіреді.
Эндокринді механизм – цитокиннің өндіруші жасушадан алыс
орналасқан жасушаларға әсер етуі. Мысалы, аутокринді және
паракринді әсер етуші қашықтықта иммундық реттеуші әсер
етуі мүмкін, пирогенді әсері бар, гепатоциттермен жедел фаза
ақуыздарының бөлінуіне ықпал жасайды.

48. Иммундыќ жауаптыѕ аутокринді-паракринді реттелуі

Иммундық жауаптың аутокриндіпаракринді реттелуі

49.

50. Цитокиндердіѕ јсері

Цитокиндердің әсері
Мүшелер мен
жүйелер
Цитокиндердің әсер етуі
Цитокиндер
Орталық жүйке
жүйесі
Мінез-құлықтың өзгеруі, тәбеттің
төмендеуі
ИЛ-1,6,8,
TNF
Гипоталамусгипофиз
Қызба, гормондардың және рилизингфакторлардың синтезделуінің өзгеруі
ИЛ-1,6,8,
TNF, INF
Эндокринді
жүйе
Стероидты және басқа гормондардың
деңгейінің өзгеруі
ИЛ-1, TNF
Бауыр
Жедел фазалық ақуыздардың және
комплемент компоненттерінің көп
синдезделуі, альбумин синтезінің төмендеуі
ИЛ-1,6, TNF
Сүйек кемігі
Гемопоэздың күшеюі
ИЛ-1,3,6,7,
CSF
Қан плазмасы
Қан ұюының күшеюі, қанның иондық
құрылысының өзгеруі
ИЛ-1, TNF

51. Интерлейкиндер – негізінде Т-жасушалармен, кейде мононуклеарлыќ фагоциттермен немесе басќа ўлпа жасушаларымен бґлінетін цитокиндердіѕ

Интерлейкиндер – негізінде Тжасушалармен, кейде мононуклеарлық
фагоциттермен немесе басқа ұлпа
жасушаларымен бөлінетін цитокиндердің
үлкен тобы (ИЛ-1 - ИЛ-18)
Интерлейкиндердің қызметі:
Басқа жасушалардың
бөлінуін немесе жетілуін
белсендіреді
Т-жасушаларды
белсендіреді

52. ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР

ИЛ
Аталуы
Өндіруші
жасуша
Қызметі
ИЛ-1
Эндогенді пироген,
лимфоцитті
белсендіруші фактор
Макрофаг ИЛ-2
Лимфоциттерді пролиферациялау
Лимфоциттер клондарын жетілдіру
Антиденелер синтезін күшейту
ИЛ-2
Т-жасушалардың өсу
факторлары
Тх1
Т-жасушаларды пролиферациялау
Цитотоксикалық Т-лимфоциттерді
жетілдіру
В-лимфоциттерді жетілдіру және
пролиферациялау
ТК-жасушалар қызметін күшейту
ІНФ, ИЛ-6, ИЛ-8
ИЛ-3
Полипоэтин, колония
белсендіруші фактор
Тх
Базофил
Нейтрофилдер мен эритроциттер
өнімін жоғарылату

53. ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР

ИЛ
Аталуы
Өндіруші
жасуша
Қызметі
ИЛ-4
В-жасушалық
белсендіруші фактор
Тх2
IgG4, IgE
В-жасушаларды пролиферациялау
ИЛ-5
Эозинофилді фактор
Тх2
Эозинофилдерді белсендіру
IgE, IgA

54. ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР

ИЛ
ИЛ-6
ИЛ-7
ИЛ-8
Атауы
Өндіруші жасуша
Қызметі
Макрофаг
Жедел фаза ақуыздарын,
Т- және В-лимфоциттер кортикотропин, антиденелерді
синтездеу, дің жасушаларын
пролиферациялау және
жетілдіру, Т-лимфоциттерді
белсендіру
Фибробласт
Т-лимфоцит
Сүйек кемігінің
жасушалары
Тимус жасушалары
В-лимфоциттер санын көбейту
Т-лимфоциттерді жетілдіру
Макрофаг
Нейтрофилдерді,
Лимфоциттер
макрофагтарды, лимфоциттерді,
Эпителиалді
эозинофилдерді хемотаксистеу
жасушалар
Фибробласттар
Эпидермис жасушалары

55. ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР

ИЛ
Атауы
ИЛ-9
Өндіруші жасуша
Т-лимфоцит
ИЛ-10 Супрессорл
ық фактор
Тх2
ИЛ-11 Тромбоцитт
ік фактор
Фибробласт
Сүйек кемігінің
жасушалары
Қызметі
Т-лимфоциттер мен ұлпа
базофилдерін белсендіру
ИЛ-4 қызметін күшейту
Тх1, ТК-жасушаларды,
моноциттерді тежеу
В-лимфоциттер мен
базофилдердің
пролиферациялануын күшейту
Тромбоцитопоэз

56. ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР

ИЛ
Аталу
ы
Өндіруші жасуша
ИЛ-12
В-лимфоцит
Моноцит
ИЛ-13
Тх2
ИЛ-14
Дендритті жасушалар
Т-лимфоцит
ИЛ-15
Моноцит
Эпителиалді және
бұлшық ет жасушалары
Қызметі
Тх1 жетілдіру
Цитотоксикалық Т-лимфоцит
Гамма-ИНФ
ИЛ-4
IgE, IgG
В-лимфоциттерді
пролиферациялау
Т-лимфоциттерді белсендіру

57. ИНТЕРЛЕЙКИНДЕР

ИЛ
Аталу
ы
Өндіруші жасуша
ИЛ-16
Т-лимфоцит
Ми микроглиялары
Тимус, көк бауыр
жасушалары
ИЛ-17
Т-лимфоцит
ИЛ-18
Моноцит-макрофаг
Қызметі
Т-лимфоциттерді
пролиферациялау
ИЛ-6, ИЛ-8, GM-CSF
Гамма-интерферон өндіру

58. ҐСУ ФАКТОРЛАРЫ – жасушаларда ДНК синтездейтін аќуызды молекулалар тобы. Ґсу факторлары жасушалардыѕ пролиферациялануында, жетілуінде жј

ӨСУ ФАКТОРЛАРЫ – жасушаларда ДНК синтездейтін
ақуызды молекулалар тобы.
Өсу факторлары жасушалардың пролиферациялануында,
жетілуінде және бағытталып жылжуында маңызды роль
атқарады.
Жасушалардың өсу факторларымен әрекеттесуі
организмнің дұрыс дамуын және қорғаныс реакцияларын
қамтамасыз етеді. Тұрақты регенерацияланып отыратын
ұлпалар да (мысалы қан эпителиі мен жасушалары) дің
жасушаларының пролиферациялауының реттелуін талап
етеді.
Бұл процестерді бақылау төмендесе немесе жойылса
қатерлі ісік және атеросклероз сияқты ауыр ауруларға
алып келеді.

59. Ґсу факторлары басќа жасушалардан рецепторларымен ерекшеленетін ґз нысана жасушаларына јсер етеді. Нјтижесінде жасуша тыныш ќалыптан шы

Өсу факторлары басқа
жасушалардан рецепторларымен
ерекшеленетін өз нысана
жасушаларына әсер етеді.
Нәтижесінде жасуша тыныш
қалыптан шығып, бөліне
бастайды.

60. Ґсу факторларыныѕ реттелуі ережелері

Өсу факторларының реттелуі ережелері
Организмнің қалыпты жасушаларының тіршілігін
қамтамасыз ету үшін олар спецификалық өсу
факторларымен әрекеттесуі керек
Бір жасуша бірнеше өсу факторларымен
әрекеттесе алады; бір өсу факторы әртүрлі
жасушаларға әсер ете алады.
Өсу факторының экспрессиялану деңгейі,
сонымен бірге оның сезімталдығы мен жауап беру
сипаты әрбір жасушаға спецификалы болып
табылады.

61. ҐСУ ФАКТОРЛАРЫ

ӨСУ ФАКТОРЛАРЫ
CSF
Аталуы
Өндіруші
жасуша
Қызметі
G-CSF
Гранулоциттік
CSF
М-CSF
Моноциттік
CSF
Т-лимфоцит
Моноцитмакрофаг
Макрофагтардың өсуі, жетілуі,
белсенуі күшейеді
GМCSF
Гранулоциттік
- моноциттік
CSF
Т-лимфоцит
Моноцитмакрофаг
Гранулоциттер мен моноциттердің
өсуі, жетілуі, белсенуі күшейеді.
TGFбета
Бета
трансформациялаушы өсу
факторы
В және Тлимфоцит
Моноцитмакрофаг
В және Т-жасушалардың қызметін
тежейді макрофагтардың,
нейтрофилдердің, табиғи
киллерлердің қызметін тежейді
Сүйек кемігінің Гранулоциттердің өсуі, жетілуі,
жасушалары
белсенуі күшейеді.
Моноцитмакрофаг

62. ІСІК НЕКРОЗДАУШЫ ФАКТОРЛАР

63. ІСІК НЕКРОЗДАУШЫ ФАКТОРЛАР

Аталуы
Өндіруші
жасуша
Альфа Кахексин
-ІНФ
Моноцитмакрофаг
В және Тлимфоцит
CSF
Бета ІНФ
Лимфотоксин
Т-лимфоцит
Қызметі
Фагоциттік жасушалардың жою
белсенділігі күшейеді.
Т-лимфоцит-хелперлерден
лимфокиндердің бөлінуі
жоғарылайды және Вжасушалардың өсуі белсенеді.
Ісік жасушаларының некроздау.
ПГ, ИЛ-1, ИЛ-6
Нысана жасушалардың
апоптоздалуы.

64. ИНТЕРФЕРОНДАР

65. Интерферон – ќанныѕ ядросы бар барлыќ жасушаларында жјне шырышты ќабаттардыѕ эпителиалды жасушаларында ґндірілетін полипептид. Интерфе

Интерферон – қанның ядросы бар барлық
жасушаларында және шырышты
қабаттардың эпителиалды жасушаларында
өндірілетін полипептид.
Интерферондар жергілікті өндіріліп, жасуша
қасындағы кеңістікке бөлінеді.
Негізінен жақын орналасқан жасушаларға әсер
етеді.

66. Ґндіруші жасушаларєа ќарай интерферондардыѕ тїрлері:

Өндіруші жасушаларға қарай
интерферондардың түрлері:
α-интерферон
β-интерферон
γ-интерферон

67. Интерферондардыѕ негізгі јсері

Интерферондардың негізгі әсері
Интерферондардың
негізгі әсері
Ісікке қарсы әсері
α-интерферон
β-интерферон
γ-интерферон
күшті
күшті
орташа
қарсы күшті
күшті
әлсіз
Иммуномодуляциялық орташа
белсенділіг
орташа
күшті
Индукторлары
вирустар
антигендер
Эпителий,
фибробласттар
Т-хелпер,
табиғи
киллерлер
Вирусқа
белсенділігі
Негзігі
жасушалар
вирустар
өндіруші Лейкоциттер,
макрофаг

68. ИНТЕРФЕРОНДАРДЫЅ ЌЫЗМЕТІ

ИНТЕРФЕРОНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
Вируска
қарсы әсер
Пролиферациялануға
қарсы әсер
(ісікке қарсы әсер)
Бактерияға
қарсы әсер
Иммуномодуляциялық
әсер

69.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Т-лимфоциттердің субпопуляциялары
және олардың қызметтері
Иммунологиялық төзімділік дегеніміз не?
Т-супрессорлардың ролі
Циокиндердің әсерлесу механизмдері
Интерлейкиндер, түрлері, әсері
Өсу факторлары, түрлері, әсері
Ісік некроздаушы факторлар, түрлері,
әсері
Интерферондар, түрлері, әсері
English     Русский Правила